Berichten

Begroting 2017-2019
Nadat het college is gevallen hebben de ambtenaren een “technische” begroting opgesteld, maar daarbij wel de uitgangspunten van Kadernota meegenomen, omdat deze door de nieuwe coalitie worden gesteund.
De punten van het Actieprogramma, opgesteld door de nieuwe coalitie, moeten nog worden verwerkt. Daarvoor komt begin 2017 een begrotingswijziging naar de raad.
Hieronder volgt de begrotingsbijdrage van de ChristenUnie:
“Voorzitter,
na een paar turbulente maanden hebben we nu weer een college en er kan weer op
volle kracht worden bestuurd.
We zijn
blij dat de speerpunten uit de Kadernota integraal zijn meegenomen en we zo een
aantal belangrijke zaken kunnen gaan realiseren, zoals o.a. huisvesting voor De
Ark en Gemiva, streven naar lastenverlichting, lagere eigen bijdrage in het
sociaal domein en wijkontwikkeling.
We hebben
als fractie nog wel een aantal specifieke ambities, maar die komen aan de orde
als we het Actieprogramma en de financiële consequenties daarvan gaan
bespreken.

We zijn
blij dat de schulden afnemen, het leningenplafond is verlaagd en het
weerstandsvermogen op orde is. Financieel gezien liggen we dus op koers, maar het
blijft kwetsbaar.

Ook zijn de
lasten voor de burgers in vergelijking met anderen gemeenten hoog en het
overschot op de begroting voor 2017 is dun. Het komt dus de komende tijd aan op
zorgvuldig manoeuvreren, waarbij we steeds zullen moeten laveren tussen ambitie
en aandacht voor de samenleving enerzijds en beschikbare financiën anderzijds.
Sociaal Domein
Zoals
gezegd zijn we dus genoodzaakt om zorgvuldige afwegingen te gaan maken. In dat
licht zijn we blij dat de gelden voor het sociaal domein ook echt in dat domein
blijven, omdat we daar de komende tijd willen investeren in een levensbrede
aanpak en een aanpak die vooral de mens centraal stelt.
Het college
moet wat ons betreft op het terrein van de zorg vooral durven loslaten en
vertrouwen
hebben in de professional die laagdrempelig ondersteuning of zorg
kan bieden, en geloof hebben in zowel eigen kracht als eigen regie van burgers.
Daarnaast heeft de overheid uiteraard ook de verantwoordelijkheid voor een goed
vangnet als er geen eigen kracht is. We zien uit naar een succesvolle
transformatie na een wat moeizame transitie.
Culturele instellingen
De
ChristenUnie draagt cultuur een warm hart toe.
We maken
ons echter zorgen over de financiële situatie bij de bibliotheek, schouwburg met
bioscoop en de Garenspinnerij. Het is een goede zaak dat dit jaar en volgend
jaar extra gelden voor deze instellingen worden vrijgemaakt om de continuïteit
te waarborgen, maar we rekenen op een actieve inzet van het college om in 2017 met
de culturele instellingen tot een goede businesscase voor de toekomst te komen,
waarbij deze instellingen ook zelf werken aan het vergroten van hun inkomsten.”

De wethouder heeft toegezegd dat in mei 2017 de cultuurnota aan de orde komt
en dan ook de businesscase aan de orde komt met een voorstel voor structurele oplossingen.
 
 


Lege kerkgebouwen
“Om als
binnenstad aantrekkelijk te zijn moeten we streven naar zo min mogelijk
leegstand. Daarbij kan herbestemming aan de orde zijn.
We maken
ons daarbij in het bijzonder zorgen over de lege kerkgebouwen.
Ten aanzien
van de Turfmarktkerk is het inmiddels een verloren zaak. Sloop is helaas
onvermijdelijk.
We roepen
het college op er alles aan te doen dat dit met de Gouwekerk niet gaat gebeuren.
We vernemen graag wat de ambities van het college hiervoor zijn.”
Direct na onze bijdrage verscheen er een bericht van het AD dat de kerk is verkocht. Er komt een hotel met congrescentrum. Dit was voor de raad en het college een volslagen verrassing.
Veiligheid
“We moeten constateren
dat het aantal inbraken nog altijd verontrustend hoog is en er nog altijd veel
overlast is. Inzet op preventie en handhaving blijft dus essentieel.
We vinden het  daarom een
goede zaak dat het vorige college heeft besloten om € 100.000,- subsidie
vrij te maken voor het stimuleren van beveiliging van woningen. Bewoners kunnen
op dit terrein echter wel een duwtje in de rug gebruiken. Uit de praktijk
blijkt dat een buurt actiever gaat beveiligen wanneer een buurtbewoner vrijwillig
als coördinator optreedt. Onze oproep is dat dit vanuit de gemeente wordt
gestimuleerd. Graag vernemen we van de portefeuillehouder of hij zich hiervoor
wil inzetten.”
De burgemeester steunt ons voorstel en neemt het mee voor Actieplan 2017. Daarnaast zullen er regelmatig bijeenkomsten met de raad worden georgansieerd, waarbij input voor het veiligheidsbeleid kan worden geleverd. 
Sociale Huurwoningen
“Onze fractie vindt het een goede ontwikkeling dat het
college ruimte ziet om meer sociale huurwoningen toe te voegen aan
Middenwillens. We roepen het college op om zich in te spannen om ook op andere
nieuwbouw locaties extra sociale huurwoningen te realiseren.”

Het college spant zich in om  waar mogelijk extra betaalbare huurwoningen te realiseren.

Groene Energie
“De ChristenUnie vindt het van groot belang dat we duurzaam
leven en uitgaan van het principe: people, planet, profit.
De ChristenUnie wil graag dat overheden het goede voorbeeld
geven. Daarom is het van belang om al onze acties te toetsen aan het effect op
ons leefmilieu, ook op de langere termijn. Dit geldt ook voor de inkoop, zoals
van energie. Daarom zal de ChristenUnie met diverse andere fracties een motie indienen om samen met andere
gemeenten Groene Energie in te gaan kopen.”

De motie is met 30 stemmen voor en 1 tegen aangenomen.
Omgevingsvisie
“De ChristenUnie ziet uit naar het concrete plan van aanpak
voor de invoering van de omgevingswet en het opstellen van een omgevingsvisie,
mede gezien het feit dat de ruimtelijke structuurvisie van Gouda sterk is verouderd.
Gouda verdient een integrale visie die aangeeft welke richting we met de stad
op willen op het gebied van o.a. ruimte, wonen, economie, gezondheid en
duurzaamheid. Maak daarbij gebruik van de energie die al aanwezig is bij het
opstellen van zo’n visie, zoals bijvoorbeeld bij Goudasfalt, Platform
Binnenstad en haar randen en Historische Vereniging Die Goude.”

In 2017 wordt dit door het college opgepakt en zullen de inwoners actief bij dit proces worden betrokken.
Griffie
“De afgelopen turbulente periode was het niet eenvoudig om de
raad goed te laten functioneren en we zetten vanavond daarom graag de
spotlights op onze griffier Eleonore Karman en haar team. Veel dank voor jullie
inzet.
Wijsheid

Voorzitter,
alles overziende stellen we vast dat het college aan de slag is gegaan met
ambitieuze doelstellingen en zich inspant om het goede voor onze stad te doen.
We wensen het college veel inspiratie, vreugde en Gods zegen toe bij het
uitvoeren van het beleid in onze prachtige stad
!”
Op zich niets
mis met zo’n outlet op korte afstand van Gouda, of toch wel? De Holland Outlet Mall in Zoetermeer moet een grote toeristische 
trekker worden voor de stad Zoetermeer en een economische boost geven. Dit
om de problemen van leegstand in het Woonhart en het Stadshart goed aan te
pakken. Het woonhart staat op omvallen en is te klein om toekomstbestendig te
zijn. De ontwikkelaar verwacht maar liefst 5 miljoen bezoekers per jaar in de
nieuwe outlet. Daarvoor wordt circa 31.000m2 detailhandel toegevoegd,
met name voor de branches sport, mode en schoenen. Maar past deze grootschalige
toevoeging van detailhandel wel in een markt waar de behoefte naar detailhandel
vierkante meters juist afneemt? Past dit wel in het provinciaal beleid de
bestaande centra te versterken, of is deze uitbreiding alleen goed voor
Zoetermeer? In deze blog meer over deze ontwikkeling en de kanttekeningen die
ik wil maken. 

Bron artist impression: Provast

Oud plan versus nieuw plan

Ging het oude plan uit 2012 van de outlet
aan de rand van Zoetermeer “slechts” om de toevoeging van 20.000 m2, het nieuwe
plan is maar liefst 31.000 m2 groot. Wel voldoet Zoetermeer hiermee aan een
wens die geuit was door de provincie om geen nieuwe centra toe te voegen en
juist bestaande centra te versterken. De ruimte op papier  is ook gevonden, door een groot deel van
marktruimte die in Haaglanden aanwezig is voor de branches sport, mode en
schoenen op papier op te souperen. Maar winkels liggen niet in een regio, zoals
de site van Holland Outlet Mall ook zegt. Ze liggen in een groot stedelijk
gebied met veel consumenten niet alleen uit Haaglanden, maar ook zeker uit de
regio Midden-Holland. Zelf spreken ze zelfs van een bereik van 9 miljoen
bezoekers met 1 uur reistijd. Tot nu toe een prima ambitie toch, want als
Zoetermeer het niet doet, doet een andere stad in de Randstad het wel……..

Feiten en cijfers 
Zeer veel
gemeenten kampen echter al jaren met de afname van de detailhandel en zijn hard
aan het knokken er weer boven op komen. Voor dit soort gemeentes, kan een
ontwikkeling als Zoetermeer negatief uitwerken. In eerste berekeningen die
gedaan zijn voor Gouda zal de komst een omzetdaling van 6 tot 7 procent tot
2020 zijn voor de branche sport, mode en schoenen in Gouda. Ook al is er een
omzetgroei geprognosticeerd van 5 tot 6 procent tot 2020, deze groei vloeit
volledig toe aan Zoetermeer en gaat niet naar Gouda. De  bouw van een outlet zorgt dus voor
(mogelijke) leegstand in bestaande andere centra. Dit staat haaks op het
gevoerde beleid van de provincie om te zorgen dat de oppervlakte voor detailhandel
niet verder toeneemt en ingezet wordt op de versterking van alle centra  in Nederland, niet alleen het centrum van
Zoetermeer.

Wat overigens wel opvallend is, de ontwikkelaar rekent op 5 miljoen
bezoekers op hun internetsite, terwijl de onderzoeken en effecten zijn berekend
op 3,5 miljoen bezoekers (informatie bewonersavond 31 augustus 2016). Dit zou
dus kunnen betekenen dat de negatieve effecten groter zijn dan nu wordt
gesteld.

Wat vind de provincie? 

Naast de gemeenteraad van Zoetermeer, die in
november waarschijnlijk positief besluit gezien het onderzoeksgeld dat al
geïnvesteerd is, moet de provincie Zuid-Holland nog goedkeuring geven aan de
plannen. De vorige keer was er een nipte meerderheid tegen de plannen van de
Holland Outlet Mall aan de rand van de stad. Is er nu een meerderheid voor deze
plannen in de provincie? Volgens provinciaal beleid is dit in ieder geval niet
uit te leggen. Een tweetal citaten van dit beleid:
 

“De
provincie gaat uit van beperkte uitbreidingsmogelijkheden en verkiest
kwalitatieve versterking van winkelcentra boven kwantitatieve versterking.”
 

Mijn inziens gaat het bij 31.000
m2 uitbreiding niet om een kwalitatieve versterking maar om een kwantitatieve
die ook nog eens zorgt dat de kwaliteit van omringende centra af kunnen nemen.
 

“Van de ruim 30 miljoen
beschikbare meters in ons land bevinden zich meer dan 5,5 miljoen in
Zuid-Holland. Circa 600.000 m2 daarvan staat leeg. Leegstand heeft zijn
weerslag op de economische vitaliteit en de leefbaarheid van een gebied. Lege
winkels leiden tot aantasting van de ruimtelijke kwaliteit en tot sociale
onveiligheid. Te veel leegstand leidt dus tot een maatschappelijk probleem. De
provincie gaat er vanuit dat de vraag naar fysieke winkelruimte de komende
jaren verder afneemt, vanwege de opkomst van internet winkelen, demografisch
ontwikkelingen en veranderende consumentenbehoeften. Daarom stelt de provincie
strikte eisen aan uitbreidingsplannen. Zit de provincie daarmee op slot voor
nieuwe ontwikkelingen? Nee, zo erg is het niet. Alleen is het ‘bouwen voor
leegstand’ drastisch aan banden gelegd.
Bij
het voorkomen van leegstand  in de gehele
provincie, kan je je afvragen of een uitbreiding van 31.000m2 nog past in de
teruggang van de vloeroppervlakte voor detailhandel. Daarbij denk ik dat de
Holland Outlet Mall een goede ontwikkeling is voor Zoetermeer, maar zeker niet
voor de gehele provincie.
Tot
slot vraag ik me af of de provincie niet ook de uitkomsten van het nieuwe
koopstromenonderzoek moet afwachten en betrekken bij dit besluit. Het
koopstromenonderzoek wordt namelijk op dit moment uitgevoerd. De resultaten
worden eind 2016 bekend gemaakt.

Moeten
we in Nederland niet langzaam anders gaan denken en niet meer geloven in deze
nieuwe gigantische uitbreidingen in outletcentra, ook al is er nog marktruimte?
Ik denk het wel.
City Outlet Bad Münstereifel
Bron: ROS retail outlet shopping

Een
goed voorbeeld vind ik de City Outlet in Bad Münstereifel in Duitsland. Het
stadje had een gigantische leegstand. Door in dit mooie plaatsje in bestaande
panden in het centrum een outlet te starten, heeft dit stadje door een juiste
aanpak ook een economische boost gekregen. Ik ben er 3 jaren achtereenvolgend
op vakantie geweest en kan u zeggen dat deze aanpak de stad geen windeieren
legt. Is dit niet  een beter idee voor
Zoetermeer of wellicht ook voor andere steden. Voldoet het aanleggen van
city-outlets niet beter aan het landelijk en provinciaal beleid om de leegstand
in detailhandel terug te dringen? Ik denk van wel. Ga uit van de kracht van de
eigen centra en zorg voor een passende oplossing per centrumgebied.