Berichten

Het besluit van de VVD om uit de coalitie te stappen is in (bestuurlijk) Gouda als een bom binnengekomen. Gisteren en vandaag is er koortsachtig overleg geweest tussen de coalitie partijen onderling en de oppositie partijen onderling om de consequenties van deze stap te bespreken. 

Ingewikkeld is dat de wethouder van de VVD, Laura Werger, nog steeds in het college zit. Ze zit daar nu formeel zonder politieke steun van haar eigen fractie, omdat de VVD zich niet meer gebonden acht aan het college akkoord.


De coalitie partijen vinden deze situatie (ook) niet langer wenselijk, want vandaag verscheen er een bericht op social media dat Laura Werger uiterlijk om 17.00 uur duidelijkheid moest geven.
De oproep heeft ze genegeerd. Ze heeft er voor gekozen om maandag tijdens een speciaal ingelast debat een verklaring af te leggen.
De inhoud van deze verklaring laat zich raden. 


De coalitie partijen willen daar echter niet op wachten en lieten vanavond onderstaande verklaring uitgaan: 

Coalitiepartijen Gouda: ‘Vertrek VVD fractie betekent vertrek wethouder Werger’

“Deze week stapte de fractie van de VVD uit de coalitie in Gouda. Sindsdien was de positie van VVD-wethouder Laura Werger in het Gouds college ongewis. Werger heeft vandaag aangegeven pas maandag aanstaande in de raad een mededeling te willen doen over haar positie. De coalitiepartijen D66, PvdA, Gouda Positief en GroenLinks vinden het van belang om nu helderheid te creëren in het belang van de stad.
Woordvoerder Thierry van Vugt: “Voor ons betekent het vertrek van de VVD-fractie eerder deze week dat wethouder Laura Werger ook moet vertrekken. Haar positie is onhoudbaar. In het belang van de bestuurlijke continuïteit is het zaak dat er op dit punt nu duidelijkheid wordt gecreëerd. De hele stad is gebaat bij een stabiel bestuur, die wens wordt ook breed gedragen in de raad.” D66, PvdA, Gouda Positief en GroenLinks benadrukken dat er geen inhoudelijke fricties zijn met Werger over de uitvoering van het coalitieakkoord. Van Vugt: “Het vertrek van Werger is nodig omdat haar fractie weg is gevallen uit de coalitie. We willen nu, en in het debat in de raad aanstaande maandag, vooral vooruit kijken naar hoe we bestuurlijk verder gaan in deze stad.”
De coalitiepartijen vinden het betreurenswaardig dat door het vertrek van de VVD-fractie beëindiging van de inhoudelijke samenwerking met Werger onvermijdelijk is.”
Debat
De oppositie partijen hebben gevraagd om maandag een debat te voeren over de ontstane situatie daar, door het vertrek van de VVD uit de coalitie, het college niet meer kan rekenen op een raadsmeerderheid. De coalitie partijen steunen dit verzoek en maandag zal nu hopelijk duidelijk worden op welke wijze het besturen van onze stad op een verantwoorde manier kan worden vorm gegeven. Wat één ding is duidelijk: er moet nu echt op bestuurlijk gebied rust komen!
Op 30 juni heeft hebben de oppositie partijen onderstaande verklaring verzonden:
“De oppositie partijen zijn vanavond bij elkaar geweest om zich te beraden op de ontstane situatie nu de VVD haar steun aan de coalitie heeft ingetrokken.
De partijen zijn bezorgd over deze situatie omdat nu onduidelijk is op welke manier het besturen van de stad op een goede wijze zal gaan plaatsvinden. 
De oppositie partijen willen op de kortst mogelijke termijn een verantwoordings debat met de college partijen en de VVD om helderheid te krijgen over de toekomst. 
Concreet gaan wij het verzoek indienen om dit debat op maandagavond te laten plaatsvinden.
Dat betekent dat wij tevens het verzoek indienen om de voorjaarsnota op woensdagavond te behandelen.
De oppositie partijen streven ernaar dat op korte termijn er weer sprake zal zijn van een stabiel bestuur in onze stad, zodat de vele belangrijke opgaven die aan de orde zijn kunnen worden opgepakt. 
De afgelopen twee jaar zijn roerige jaren geweest in Gouda en de geloofwaardigheid van het bestuur heef veel schade opgelopen. Onze inzet is dat hier nu een einde aan komt.”Theo Krins, ChristenUnie
Huibert van Rossum, CDA
Lenny Roelofs, SP
Arjan Versteeg, SGP
Ed de Lange, Gouda’s 50+ Partij
Corina Kerkmans, Partij voor de Dieren
Jan de Koning, GBG

Vandaag bereikte ons het bericht dat de VVD uit de coalitie is
gestapt.
Op de website van de VVD staat het volgende persbericht:
“De fractie van de VVD heeft na rijp beraad besloten uit de
coalitie te stappen. De aanleiding is de motie “instandhouding
opvoedrelaties” van 22 juni j.l. die door enkele coalitiepartijen (PvdA en
Gouda Positief, tk) gesteund is in de wetenschap dat de inhoud onuitvoerbaar
was.
Met de coalitiepartners was afgesproken dat we moties niet
zouden steunen die door de wethouder afgeraden werden zoals in dit geval
vanwege de onuitvoerbaarheid. Hierdoor ziet de VVD geen constructieve
samenwerking met deze partijen voor de resterende periode.
De VVD beseft dat dit voor Gouda een ingrijpend besluit is en de
VVD betreurt dit. De VVD is van mening dat wethouder Laura Werger op
uitstekende wijze haar portefeuille vorm en inhoud geeft, in het belang van de
stad en met respect voor de verschillen tussen de coalitiepartners.”


Officiële reactie  D66, PvdA, GoPo en
GL op vertrek VVD-fractie uit coalitie Gouda
“Vandaag heeft de
VVD-fractie besloten uit de Goudse coalitie te stappen. De coalitiepartners
D66, PvdA, GoPo en GL zijn verbaasd over deze onverwachte stap.
Woordvoerder Thierry
van Vugt: “Afgelopen twee jaar is het coalitieakkoord ‘Gouda daagt uit!’,
waaraan ook de VVD-fractie zich gecommitteerd heeft, met verve uitgevoerd. Op
veel terreinen zijn de afgesproken doelen al gerealiseerd. Denk aan de
financiële positie van de gemeente die aanzienlijk verbeterd is, de decentralisaties
in het sociaal domein die goed zijn ingeregeld, een economie die aantrekt,
zichtbare investeringen in de aantrekkingskracht van de (binnen)stad en meer.
Er wordt bovendien binnenkort in de raad gesproken over voor de VVD-fractie
herkenbare punten zoals lastenverlichting, extra middelen voor veiligheid en
leefbaarheid, een extra impuls voor economie en acquisitie en bijvoorbeeld een
verlaging van eigen bijdragen (voor m.n. middeninkomens) in de zorg. Natuurlijk
zijn er spanningen in een brede coalitie. Maar deze stap van de VVD-fractie is,
zeker ook op dit moment, erg vergaand. In die zin komt het vertrek van de
VVD-fractie als een verrassing.
De fracties van D66,
PvdA, GoPo en GL beraden zich nu in gezamenlijkheid op wat de gevolgen zijn van
de ontstane situatie. Van Vugt: “Het is van het belang dat de stad bestuurd
wordt. De onzekerheid die de VVD-fractie nu creëert, willen we zo snel mogelijk
beëindigen in het belang van onze stad. Het dagelijks bestuur van de stad zal
gewoon behartigd worden door het college; we gaan er vanuit dat de VVD-fractie
verantwoordelijkheid neemt om komende periode de continuïteit op belangrijke
zaken voor de stad te borgen.”
Hoe nu verder
Er breken
nu onzekere tijden in de Goudse politiek. De komende tijd zal duidelijk worden
in hoeverre de VVD nog bereid is het college te ondersteunen. Het is  ook mogelijk dat de huidige coalitie partijen
gaan proberen een of meerdere andere partijen aan de coalitie toe te voegen.
Volgende
week woensdag is de start van het reces, maar het is de vraag of het een
rustige zomer gaat worden in Gouda….Laatste nieuws

Vanavond ben ik bij een bijeenkomst van de VVD in Stadscafé De Zalm geweest over Ontwikkelingssamenwerking. Hoofdspreker deze avond was VVD Tweede Kamerlid Arend Jan Boekestijn. Hij plaatste kritische kanttekeningen bij de huidige opzet van Ontwikkelingssamenwerking. Hij ging onder meer in op de vraag waarom landen in Afrika vaak arm zijn. Volgens hem komt dat vooral doordat er vaak geen kundige leiders in die landen zijn. Ook een punt van aandacht is dat met ontwikkelingsgelden soms foute regimes worden gesteund, al gebeurt dat in sommige situaties indirect. Volgens hem is dat een immoreel beleid, je moet geen geld geven aan een regimes die fout zijn. Een discussie hierover ligt erg gevoelig in de Kamer, maar begint nu op gang te komen.
Op de wijze zoals het nu gaat creëer je hulpverslaving en het leidt ertoe dat bestaande regimes overleven.
Arend Jan Boekestijn pleit voor directe steun aan productie sectoren en private initiatieven. Let daarbij op beheersing van overhead kosten. Daarbij is het volgens hem ook heel belangrijk dat je het werk op een efficiënte wijze evalueert: op basis van een “o-meting” beginnen en het resultaat inclusief de effecten meten. Dus bijvoorbeeld niet alleen het feit dat er een school is gebouwd, maar ook de schoolprestaties. Al met al verkondigt Arend Jan hiermee een heel duidelijk liberaal standpunt, maar ook stof tot nadenken al wordt volgens mij hier het resultaat van veel niet gouvermentele organisaties, zoals bijvoorbeeld Oxfam Novib en ZOA, wel enigszins miskend. Verder moet je soms ook grootschalig insteken om een grote groep te kunnen bereiken.
Maar goed langzamerhand kwam Gouda meer in beeld: hij gaf namelijk aan dat steun uitsluitend landelijk en niet via gemeente en provincie moet verlopen. Op plaatselijk niveau mis je volgens hem de expertise en maak je vaak in relatie tot de hulp die je biedt teveel kosten.
Dat klinkt niet leuk als je juist zoveel energie met elkaar vanuit Gouda in Elmina (Ghana) steekt.

Na Arend Jan kreeg Laura Werger (Fractievoorzitter VVD Gouda) het woord.
Ze gaf aan dat op verzoek van VNG wij met het project in Elmina zijn gestart en dat burgemeester Cornelis dit verzoek heeft opgepakt. Er zijn een aantal concrete projecten gerealiseerd, zoals een oplossing voor het afval, maar ze heeft er moeite mee dat de burgemeester nu “chief” is geworden in Elmina, terwijl we daar met Goudse gelden, als gemeente, actief zijn. Het is niet zijn project, maar van de gemeente Gouda.
Ze constateert ook dat er nu vanuit Elmina wensenlijstjes komen met zaken als een fitness ruimte voor de brandweer en een crossmotor. Dat is volgens haar niet de bedoeling en het geeft volgens haar ook iets aan van de eerder genoemde “hulpverslaving”.

Zij krijgt in ieder geval een nare bijsmaak van de huidige gang van zaken en wil een evaluatie in de gemeenteraad. Wat hebben we bereikt en wat doet die ambtenaar voor projecten precies? Ze wil ruimte geven aan het particulier initiatief, zoals Marianka Peters met veel overgave doet.
Ze roept de burgemeester op (ik denk niet dat hij het heeft gehoord, daar hij niet aanwezig was, maar dat terzijde) om precies de resultaten te laten zien. Vervolgens wil ze dat de gemeente dit project dan vanuit de politiek loslaat en het overlaat aan particulieren en bedrijven.
Laura heeft deze avond stevige woorden gesproken die volgens mij toch echt nuancering behoeven, maar daar komen we in de Raad vast nog wel over te spreken. Want als ze haar doel wil bereiken (evaluatie), dan zal ze binnenkort vast proberen dit onderwerp op de agenda te krijgen.