BerichtenBegin dit jaar stond de aankoop van locatie Koudasfalt op de raadsagenda. Een raadsmeerderheid was toen tegen het verstrekken van een krediet omdat er te weinig concreets voorhanden was om op een verantwoorde wijze in te kunnen stemmen. 


Later heb ik namens de ChristenUnie een motie ingediend, die breed werd gesteund. In de motie wordt opgeroepen om mogelijkheden voor aankoop te onderzoeken, maar dan wel binnen bepaalde kaders: 
– de financieringslasten moeten na aankoop binnen 2 jaar gunstiger zijn dan het oorspronkelijke plan
– binnen een jaar na aankoop moet er een business case worden gepresenteerd
– en financieel moet de situatie na 4 jaar minimaal break-even.


Ook gaat de motie uit van een breed gedragen initiatief:

“Deze business case inhoudelijk op te zetten met inwoners, belanghebbenden, marktpartijen en/of kennisinstituten (Daarbij kan gedacht worden aan Gouda Bruist, Gouda Sterk aan de IJssel, Stichting Koude Start, Pauzelandschap Potterspoort, Buurtschap Stolwijkersluis, Wijkteam Binnenstad, Werkgroep Gouda Krimpenerwaard, Ondernemersvereniging Gouwehaven, Stichting de Poorter, Museumhaven Gouda en natuurorganisaties), waarbij ook de duurzaamheidsimpact van de toekomstige plannen in kaart wordt gebracht.”
Gif


Na het zomerreces waren we als raadsleden uitgenodigd om het terrein zelf te komen bezichtigen.
De enorme oppervlakte van het terrein maakte indruk op me en er zijn inderdaad veel mogelijkheden om hier iets moois van te maken, al blijft het een uitdaging om goed met het gif om te gaan dat in de grond zit.
Om het risico zo klein mogelijk te laten zijn worden er momenteel nog onderzoeken uitgevoerd en naar verwachting zijn de risico’s dan beheersbaar.


“De vervuilde bodem van de kavel is bekend. In september 2014 is in opdracht van Matex Vastgoed BV (eigenaar van de koudasfalt locatie) door adviesbureau Aveco de Bondt een nader bodemonderzoek uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is het vastleggen van de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de bodem met het oog op de mogelijke verkoop van de locatie. Het nader bodemonderzoek richt zich ten eerste op de afperking van reeds bekende mobiele verontreinigen en is ook uitgevoerd om een compleet en actueel beeld van de bodemkwaliteit te krijgen ten aanzien van de gehele locatie.
Op basis van dit rapport heeft de ODMH begin juni jl. aangegeven dat op enkele punten nog nader onderzoek nodig is wat KWS moet uitvoeren voordat ze hun bedrijfsactiviteiten officieel kunnen beëindigen. Daarbij moet aangetoond worden of de vervuiling zich via het grondwater verspreid (de verwachting van de ODMH is, dat dit niet het geval is). Dit onderzoek zal KWS moeten uitvoeren voor de eventuele kaveloverdracht en de uitkomsten zullen mede bepalend zijn bij de mogelijke aankoop van de kavel. De beschikbare rapporten van het bodemonderzoek zullen ter beschikking aan de raad worden gesteld.” GOUDasfalt


De kennismaking was voorbereid door GOUDasfalt. Onder deze naam is een enthousiaste groep vrijwilligers, breed gesteund door diverse organisaties, druk aan de slag om een mooi en duurzaam plan op het terrein van Koudasfalt te realiseren. Helaas hebben we over die plannen tijdens ons bezoek nog maar weinig gehoord. Wel was er een boeiende presentatie over een enigszins vergelijkbaar project in Utrecht dat succesvol is verlopen.


Gouden kans?


Op de dag dat we deze locatie bezochten werden we verrast door een mail met het bericht dat er nog een ander (volgens de initiatiefnemers: financieel dekkend) initiatief is om dit terrein te gaan ontwikkelen. Met nog enkele raadsleden heb ik die avond een bezoek gebracht aan de initiatiefnemers daarvan (Jan Smit, Hans Convent en Dick de Wit).


Omdat het huidige voorstel richting de raad uitgaat van een exclusieve samenwerking met GOUDasfalt wordt het ingewikkeld om dit initiatief een kans te geven. De eerst indruk van dit plan – dat ik nog niet mag laten zien – is dat dit een nadere bestudering zeker waard is. Binnenkort krijgen we als raad een verder uitgewerkte versie van dit plan inclusief een financiële onderbouwing te zien.


Het is buitengewoon jammer dat er sprake is van twee initiatieven, die naast elkaar lopen.
Raadsleden die voor financiële zekerheid gaan zullen mogelijk zwichten voor het nieuwe initiatief, terwijl andere fracties – in lijn van de aangenomen motie – zullen blijven vasthouden aan een breed gedragen initiatief.
Ik hoop van harte dat er alsnog onderlinge bereidheid ontstaat om tot een gezamenlijke aanpak te komen, want dat vergroot de slagkracht en vergroot mogelijk de kans om tot een geslaagd initiatief te komen. 


Vragen aan college


Doordat er nu twee initiatieven zijn en het collegevoorstel uitgaat van een exclusieve rol voor GOUDasfalt, wil onze fractie helderheid over de verschillende rollen in dit proces. Ook willen we meer duidelijkheid over financiële aspecten.
We hebben daarom aan het college een aantal vragen gesteld:


  • Zijn er andere initiatieven door het college gewogen alvorens ze tot de keuze voor GOUDasfalt is gekomen? 
  • In hoeverre zijn aan GOUDasfalt formele toezeggingen gedaan over alleenrecht voor Koudasfalt? 
  • Mocht gekozen worden voor het van start gaan met meerdere initiatiefnemers: welke mogelijkheden zijn er dan om inkomsten te generen, daar nu een “reserveringsvergoeding” door het college gekoppeld is aan het alleenrecht voor een partij. 
  • Inmiddels heeft zich een andere initiatiefgroep gemeld met een concreet plan. In hoeverre is het college bereid dit proces ook met hen in te gaan, mede in het licht van overweging 4 uit de motie? 
  • Op welke wijze gaat het college het proces (ambtelijk) begeleiden met de initiatiefnemer(s) om een zo optimaal mogelijk resultaat te halen? 
  • Wanneer wordt de raad nader geïnformeerd over het (zo goed mogelijk) ondervangen van de mogelijke risico’s? 
  • Op welke wijze wordt uitvoering gegeven aan lid 2 van de motie: “Daarbij in te zetten op een onderhandelingsresultaat waarbij de financieringslasten direct, of binnen uiterlijk 2 jaar, gunstiger uitpakken dan nu voorzien, bijvoorbeeld door mede-aankoop of deelaankoop”? 
  • GOUDasfalt wil zo snel mogelijk op het terrein aan de slag. Op welke wijze wordt voorkomen dat er voor de gemeente een financieel nadeel kan ontstaan (door keuze voor een bepaalde inrichting) mocht er later voor een andere koper worden gekozen?
  • GOUDasfalt geeft aan open te staan voor marktpartijen die passen in het profiel en concept van GOUDasfalt. Wat gaat het college doen als zich één of meer marktpartijen aandienen die een waardevolle toevoeging kunnen bieden tot het succesvol (financieel) exploiteren van dit gebied, maar ze past / passen niet bij het profiel en concept van GOUDasfalt? Wie bepaalt uiteindelijk?