Berichten


Na een lange en voor betrokkenen ook onzekere periode is begin februari uiteindelijk door een ruime raadsmeerderheid besloten om akkoord te gaan met het verstrekken van een krediet voor de aankoop van Koudasfalt. 
Met dit besluit werd ook het aankoop bedrag bekend gemaakt: € 580.000,-. 
Deze bijzonder scherpe prijs heeft bij diverse fracties, waaronder de ChristenUnie, bijgedragen aan het besluit om in te stemmen met het gevraagde krediet.Spotgoedkoop

Een aantal fracties vond de aankoopprijs dermate laag dat dit een gevoel van wantrouwen opleverde. Wat ons betreft is dit onzin. Er is scherp onderhandeld over de koopprijs en de verkoper (KWS) hoeft relatief weinig op het terrein weg te halen en dat scheelt aanmerkelijk in de kosten voor KWS.
De scherpe prijs heeft voor de gemeente als voordeel dat de getaxeerde waarde nu hoger is dan de koopprijs, zodat feitelijk gezien, als GOUDasfalt niet tot een succesvolle business case leidt, de gemeente nauwelijks risico loopt.
Ook het argument dat door deze aankoop de schulden in Gouda verder toenemen is maar ten dele waar, aangezien naast de schuld we een stuk grond in ons bezit hebben gekregen.

Gif

De gifgrond zit ook enkele fracties hoog, waaronder CDA en SGP. De zorgen die ze hebben over het zware gif zijn terecht. 
De rapporten hebben ons voldoende overtuigd om daar – ondanks de ernstige mate van vervuiling – geen grote zorgen over te hebben door de deklaag die aanwezig is en het feit dat het gif niet mobiel is.
Er gelden specifieke bepalingen als er in de grond moet worden gegraven en als GOUDasfalt zich daaraan houdt is er niets aan de hand.Samenwerking

De gemeenteraad hoefde uitsluitend te beslissen over het beschikbaar stellen van een krediet om het terrein te kunnen aankopen.
Het college heeft besloten om met GOUDasfalt in zee te gaan en hen het initiatief te gunnen.
Onze fractie vindt deze keuze logisch omdat deze groep vanaf het begin aan de slag is geweest om van dit terrein iets moois en duurzaams te maken en een breed gedragen initiatief is.


Toch willen we voorkomen dat GOUDasfalt zich afsluit voor andere initiatieven en mogelijke participanten en we hebben daarom een motie opgesteld waarin het college wordt opgeroepen om samenwerking te bevorderen, zodat er een zo breed mogelijk gedragen businesscase komt. Een ruime raadsmeerderheid heeft deze motie gesteund.

Businesscase

Over een jaar moet GOUDasfalt een businesscase gereed hebben die door een externe partij zal worden getoetst op haalbaarheid. Die businesscase zal nog een flinke kluif worden, maar de initiatiefgroep bruist van energie en beschikt over de nodige deskundigheid, dus we gaan ervan uit dat ze het gaat lukken.
Op verzoek van de ChristenUnie heeft de wethouder toegezegd om het advies van de externe deskundige aan de raad voor te leggen en daarbij ook een reactie van het college toe te voegen.


Wat mij betreft is dit “project” toch wel een mijlpaal in Gouda en ik ben heel benieuwd hoe dit terrein de komende jaren van gedaante gaat veranderen!
Motie ChristenUnie

De
raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 3 februari 2016
Overwegende dat:
 • Overwegende dat aan de raad
  uitsluitend wordt gevraagd een krediet te verstrekken om 
  de aankoop van Koudasfalt mogelijk te maken
 • Dat er op dit moment minimaal twee
  initiatieven zijn die het terrein willen ontwikkelen
 • Het een college bevoegdheid is om te
  bepalen met welke partij(en) ze in zee gaat om het gebied te ontwikkelen
 • Door haar keuze voor GOUDasfalt het
  risico kan ontstaan dat andere initiatieven niet meer worden meegenomen
 • De raad middels een
  motie in 2015 heeft opgeroepen dat er een breed gedragen initiatief zal
  ontstaan voor dit terrein
Verzoek
het college
:
 • Om zich in te zetten om de samenwerking
  van GOUDasfalt met andere (bestaande en eventueel nieuwe) participanten
  en initiatiefnemers te bevorderen en
 • om bij Goudasfalt te bevorderen dat
  wordt gekomen tot een businesscase die zo breed mogelijk gedragen is
  en gaat
over tot de orde van de dag.

Begin 2015 stond de aankoop van locatie Koudasfalt (tegenover de Veerstal) op de
raadsagenda. Een raadsmeerderheid was toen tegen het verstrekken van een
krediet omdat er te weinig concreets voorhanden was om op een verantwoorde
wijze in te kunnen stemmen. 
Later heeft de ChristenUnie een motie ingediend, die breed werd gesteund, waardoor
de casus meer concreet werd en er moet worden uitgegaan van een breed gedragen
(burger)initiatief.


In de motie wordt opgeroepen om mogelijkheden voor aankoop te
onderzoeken, maar dan wel binnen bepaalde kaders: 
– de financieringslasten moeten na aankoop binnen 2 jaar
gunstiger zijn dan het oorspronkelijke plan
– binnen een jaar na aankoop moet er een business case worden
gepresenteerd
– en financieel moet de situatie na 4 jaar minimaal
break-even zijn.
Vervolgens is op 15
april 2015 een amendement van de ChristenUnie bijna unaniem door de raad
gesteund waarin het college de opdracht kreeg de aankoop van het Koudasfalt
voor te bereiden en een voorstel voor de invulling en exploitatie van het
terrein aan de raad voor te leggen.

GOUDasfalt
Veel betrokken burgers hebben zich vanuit
GOUDasfalt vanaf het begin ingezet om te komen te komen tot een breed gedragen
plan voor dit terrein en zo’n 700 bewoners hebben de petitie hiervoor
ondertekend, waarbij niet de overheid de plannen maakt, maar dit bottom-up door
de inwoners gebeurt. Het is een initiatief met duidelijk een maatschappelijke
meerwaarde.
Daarnaast presenteerde in september 2015 “De
Verbinding
” een alternatieve invulling van deze locatie. Het plan ziet er strak
uit en het voordeel is dat er een financier (Burgland) achter dit plan staat,
waardoor het risico voor de gemeente gering is.
Nadeel van dit plan is, dat er hier geen sprake is
van een breed gedragen burgerinitiatief en we feitelijk gewoon een deal maken
met een project ontwikkelaar.
Breed gedragen
Onze fractie heeft veel energie gestoken in het aan
tafel krijgen van beide partijen, omdat we bij voorkeur willen uitgaan van één
breed gedragen initiatief.
Ondanks twee constructieve gesprekken tussen beide
partijen blijkt er nu geen draagvlak te zijn om tot een goede samenwerking te
komen. Beide partijen gaan vooral uit van het eigen initiatief en de andere
partij mag meedoen, maar wel voor zover het bij het bestaande plan past.
GOUDasfalt geeft echter naar onze beleving het
beste invulling aan de verschillende uitgangspunten van de motie.
GOUDasfalt gaat zelfs een stap verder dan de motie,
door bereid te zijn vanaf het begin een (kostendekkende) reserveringsvergoeding
te betalen, waardoor de gemeente Gouda geen extra lasten krijgt wanneer de
grond wordt aangekocht.
De ChristenUnie heeft sympathie voor de keuze van
het college om – in lijn van de strekking van onze motie – GOUDasfalt het
eerste initiatief te gunnen al hopen we wel dat er over een jaar een breder
gedragen businesscase ligt.
Gifgrond
Op 20 januari 2016 werd de raad gevraagd om akkoord
te gaan met het verstrekken van een krediet om de aankoop van Koudasfalt
mogelijk te maken.
Akkoord gaan met het krediet betekent dat we iets
moeten vinden van het gif op deze locatie en de koopprijs.
De rapporten en de presentatie en toelichting door
de ODMH, hebben ons voldoende overtuigd om daar – ondanks de ernstige mate van
vervuiling – geen grote zorgen over te hebben door de deklaag die aanwezig is
en het feit dat het gif niet mobiel is.
De fractie van de ChristenUnie steunt het besluit
voor het verstrekken van een krediet voor de aankoop van Koudasfalt niet in de
laatste plaats omdat het aankoop bedrag erg gunstig is en wij dan als gemeente
invloed kunnen uitoefenen over de bestemming van het terrein van Koudasfalt.

Samenwerking

We roepen het college wel op om andere bestaande
en eventuele toekomstige initiatieven niet te negeren, maar zoveel mogelijk bij
de verdere uitwerking te blijven betrekken en zich in te spannen om te komen
tot een breed gedragen businesscase.

Om dit te onderstrepen dienen we op de
besluitvormende raadsvergadering met andere fracties een motie in.Op 17 november presenteerde GOUDasfalt het lang verwachte plan voor de ontwikkeling van het terrein van Koudasfalt. Ze hadden er een fraaie locatie voor uitgekozen: De Chocoladefabriek, die is genomineerd voor beste bibliotheek van Nederland.


Reserveringsvergoeding

Het plan gaat uit van aankoop van het terrein door  de gemeente Gouda en dan gaat stichting GOUDasfalt aan de slag met de bedoeling om na 4 jaar het terrein over te nemen. Geurende die eerste 4 jaar betaalt GOUDasdalt een reserveringsvergoeding, zodat de gemeente Gouda geen lasten heeft.

Het eerste jaar wordt gebruikt om een businesscase op te stellen en dan moet duidelijk worden of er een “levensvatbaar ” plan mogelijk is.Klimhostel

GOUDasfalt wil het terrein een levendige uitstraling geven door het ontwikkelen van een stadscamping, Klimhostel met 20 kamers en een stadsstrand. De aanwezige grindtrechters willen ze laten ombouwen tot verblijven. Ook willen ze een klein oeverpark en aanlegplaatsen voor schepen.

Vier zones


GOUDasfalt verdeelt het terrein in vier zones. Deze liggen
rondom het centrale plein, dat gebruikt wordt voor evenementen,
voorstellingen en markten. De Lange Arm is het hart van het
plein en de blikvanger. Er wordt ruimte vrijgehouden om bij de
oeververbinding te komen.
 1. 1  Zuidwest, richting Gouderaksedijk. De groene zelling en de
  rivier. Dit wordt een uitnodigend entreegebied. Daarin het
  receptiegebouw, een toeristisch overstappunt (TOP) met
  informatie en etsenverhuur. De groenstrook aan de dijk wordt
  breder. De plek van de huidige asfaltoven met schoorsteen
  vraagt om een vergelijkbaar hoogteaccent. Daar voorzien 
  ze een ‘klimhotel’: een eenvoudig hotel voor groepen en
  gezinnen, met een dakterras om te kunnen genieten van het
  onovertroffen panorama op Gouda en de Krimpenerwaard.
  Langs het water en in het groen verhuur van ateliers.

 2. 2  Noordwest, richting de binnenstad. Dit is de meest open
  plek aan de IJsseloever en daarom bij uitstek geschikt voor
  een stadsstrand, stadslandbouw (teelt in bakken) en een
  restaurant annex winkel. Het restaurant serveert producten
  die op het terrein en elders in de streek worden verbouwd.
  Aan de loswal komen in verbouwde grindtrechters vijf
  bijzondere verblijven.

 3. 3  Noordoost, richting molen ’t Slot. Hier is de grond geschikt
  voor een klein oeverpark met ruimte voor luxe vormen van
  stadskamperen (‘stadsglamping’), bijzondere accommodaties
  en 12 zelfvoorzienende woningen. Langs de oever bevinden
  zich aanmeerplaatsen voor historische binnenvaartschepen.

 4. 4  Zuidoost, richting de Stolwijkersluis. Hier ligt de nadruk op scheepvaart en woonwerkateliers voor ambachtelijke
  bedrijven, in combinatie met bootreparatie en scheepswerf. Er
  is een passantenhaven met een gebouw dat ook plaats biedt
  aan de reddingsbrigade en een kanovereniging. 
Gif

De aanwezigen varen overwegend enthousiast, al klonk er soms ook een kritische noot, met name over de gifgrond en de financiën.

De raadsleden zijn een dag later door ODMH uitvoerig bijgepraat over de het aanvullend onderzoek naar de kwaliteit van de grond op locatie “Zelling Asfaltfabriek Gouderaksedijk”
Het terrein is verontreinigd maar de provincie heeft geen noodzaak gezien om verplichtend een bepaalde sanering op te leggen.
Van 1950-1970 is de haven gedempt en is het gebied opgehoogd met grof materiaal met soms wat schoon zand ertussen. Eind jaren ’70 is het allemaal afgedekt met een asfaltvloer.

Conclusies
 • Bij huidig gebruik geen saneringsnoodzaak
 • Geen beïnvloeding richting grondwater
 • Verharding (asfaltlaag) dient in stand te blijven

Hoe nu verder?

In januari komt er een kredietaanvraag naar de gemeenteraad en dan zal blijken of er een raadsmeerderheid voldoende overtuigd is door ODMH m.b.t. de risico’s voor de grond om groen licht te geven voor de aankoop door de gemeente van het terrein.
Ook zal de raad iets moeten vinden over de exclusiviteit voor GOUDasfalt, terwijl er ook een ander plan ligt die uitgaat van doorverkopen aan Burgland en een andere inrichting voor ogen staat.

Het blijft jammer dat er twee initiatieven liggen, juist nu er een mooie kans is om met elkaar als stad hier iets moois voor elkaar te gaan krijgen. Door die verdeeldheid lopen we het risico dat er voor beide plannen straks geen raadsmeerderheid is en dat zou echt heel jammer zijn, want dan zitten we waarschijnlijk nog vele jaren opgescheept met industrie op een locatie die een duurzame en aansprekende herinrichting verdiend!
Op 8
oktober stond er een bericht in het AD dat Gouda Positief ronduit “nee” zegt
tegen het plan om het terrein van Koudasfalt aan te kopen en dat de
ChristenUnie en CDA kritische vragen hebben gesteld.
De kritiek
zwelt aan volgens het AD en zo komt de ontwikkeling op dit terrein onder druk
te staan.Mogelijk is er straks geen raadsmeerderheid om deze locatie anders
en meer duurzaam te gaan ontwikkelen.
Gouda
Positief
Gouda
Positief beweert dat ze “nee” zeggen omdat de Gouwenaars dit plan niet willen.
Ze hebben een enquête gehouden onder ongeveer 75 (…) Gouwenaars en 75% daarvan
heeft volgens hen aangegeven tegen de aankoop te zijn.
De gang van
zaken is naar mijn mening in werkelijkheid anders: van meet af aan was hun
wethouder Jan de Laat tegen de aankoop van dit terrein en bij de voorjaarsnota
gaf fractievoorzitter Johan Weeber ook al aan dat hij de aankoop niet zou
steunen. Kortom ze hadden hun standpunt al lang ingenomen!


ChristenUnie
De
ChristenUnie benadert het plan positief kritisch. Wij zien ook de risico’s en
juichen het toe dat het CDA vragen heeft gesteld over mogelijke (toekomstige)
aansprakelijkheid voor de gemeente rond het gif in de grond. Hier moet
duidelijkheid over komen!
Maar we
vinden wel dat als de risico’s beheersbaar zijn voor wat betreft de financiën
en het gif, dat we de inwoners uit de stad een kans moeten geven om hier iets
moois van te maken.
We hebben
vaak onze mond vol over een “faciliterende overheid” en dat we
burgerinitiatieven een kans moeten geven, laten we dat dan ook waarmaken als
een groep enthousiaste Gouwenaars staat te popelen om op deze locatie aan de
slag te gaan.

Vragen
We hebben
diverse vragen aan het college gesteld, om duidelijkheid te krijgen over de
financiën en om te vernemen of naast GOUDasfalt ook het 2e
initiatief (zie afbeelding) een kans krijgt.
Het college
blijft vasthouden aan exclusiviteit voor GOUDasfalt.
Dat
betekent concreet dat beide initiatieven het beste in elkaar kunnen worden
geschoven, al kost dat wellicht de nodige kopjes koffie, maar de stad is het
meeste gediend met één breed gedragen plan. Dat versterkt het draagvlak en naar
mijn mening ook de kans dat een raadsmeerderheid besluit om Koudasfalt aan te
kopen.
Mocht de
raad afzien van de aankoop van dit terrein, dan moeten we er rekening mee
houden dat er nog vele jaren (zware) industrie op deze locatie zal
blijven en dat moet je als Gouda (Positief) niet willen…!
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+Onze vragen
en de antwoorden van het college zijn te vinden via:Begin dit jaar stond de aankoop van locatie Koudasfalt op de raadsagenda. Een raadsmeerderheid was toen tegen het verstrekken van een krediet omdat er te weinig concreets voorhanden was om op een verantwoorde wijze in te kunnen stemmen. 


Later heb ik namens de ChristenUnie een motie ingediend, die breed werd gesteund. In de motie wordt opgeroepen om mogelijkheden voor aankoop te onderzoeken, maar dan wel binnen bepaalde kaders: 
– de financieringslasten moeten na aankoop binnen 2 jaar gunstiger zijn dan het oorspronkelijke plan
– binnen een jaar na aankoop moet er een business case worden gepresenteerd
– en financieel moet de situatie na 4 jaar minimaal break-even.


Ook gaat de motie uit van een breed gedragen initiatief:

“Deze business case inhoudelijk op te zetten met inwoners, belanghebbenden, marktpartijen en/of kennisinstituten (Daarbij kan gedacht worden aan Gouda Bruist, Gouda Sterk aan de IJssel, Stichting Koude Start, Pauzelandschap Potterspoort, Buurtschap Stolwijkersluis, Wijkteam Binnenstad, Werkgroep Gouda Krimpenerwaard, Ondernemersvereniging Gouwehaven, Stichting de Poorter, Museumhaven Gouda en natuurorganisaties), waarbij ook de duurzaamheidsimpact van de toekomstige plannen in kaart wordt gebracht.”
Gif


Na het zomerreces waren we als raadsleden uitgenodigd om het terrein zelf te komen bezichtigen.
De enorme oppervlakte van het terrein maakte indruk op me en er zijn inderdaad veel mogelijkheden om hier iets moois van te maken, al blijft het een uitdaging om goed met het gif om te gaan dat in de grond zit.
Om het risico zo klein mogelijk te laten zijn worden er momenteel nog onderzoeken uitgevoerd en naar verwachting zijn de risico’s dan beheersbaar.


“De vervuilde bodem van de kavel is bekend. In september 2014 is in opdracht van Matex Vastgoed BV (eigenaar van de koudasfalt locatie) door adviesbureau Aveco de Bondt een nader bodemonderzoek uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is het vastleggen van de actuele milieuhygiënische kwaliteit van de bodem met het oog op de mogelijke verkoop van de locatie. Het nader bodemonderzoek richt zich ten eerste op de afperking van reeds bekende mobiele verontreinigen en is ook uitgevoerd om een compleet en actueel beeld van de bodemkwaliteit te krijgen ten aanzien van de gehele locatie.
Op basis van dit rapport heeft de ODMH begin juni jl. aangegeven dat op enkele punten nog nader onderzoek nodig is wat KWS moet uitvoeren voordat ze hun bedrijfsactiviteiten officieel kunnen beëindigen. Daarbij moet aangetoond worden of de vervuiling zich via het grondwater verspreid (de verwachting van de ODMH is, dat dit niet het geval is). Dit onderzoek zal KWS moeten uitvoeren voor de eventuele kaveloverdracht en de uitkomsten zullen mede bepalend zijn bij de mogelijke aankoop van de kavel. De beschikbare rapporten van het bodemonderzoek zullen ter beschikking aan de raad worden gesteld.” GOUDasfalt


De kennismaking was voorbereid door GOUDasfalt. Onder deze naam is een enthousiaste groep vrijwilligers, breed gesteund door diverse organisaties, druk aan de slag om een mooi en duurzaam plan op het terrein van Koudasfalt te realiseren. Helaas hebben we over die plannen tijdens ons bezoek nog maar weinig gehoord. Wel was er een boeiende presentatie over een enigszins vergelijkbaar project in Utrecht dat succesvol is verlopen.


Gouden kans?


Op de dag dat we deze locatie bezochten werden we verrast door een mail met het bericht dat er nog een ander (volgens de initiatiefnemers: financieel dekkend) initiatief is om dit terrein te gaan ontwikkelen. Met nog enkele raadsleden heb ik die avond een bezoek gebracht aan de initiatiefnemers daarvan (Jan Smit, Hans Convent en Dick de Wit).


Omdat het huidige voorstel richting de raad uitgaat van een exclusieve samenwerking met GOUDasfalt wordt het ingewikkeld om dit initiatief een kans te geven. De eerst indruk van dit plan – dat ik nog niet mag laten zien – is dat dit een nadere bestudering zeker waard is. Binnenkort krijgen we als raad een verder uitgewerkte versie van dit plan inclusief een financiële onderbouwing te zien.


Het is buitengewoon jammer dat er sprake is van twee initiatieven, die naast elkaar lopen.
Raadsleden die voor financiële zekerheid gaan zullen mogelijk zwichten voor het nieuwe initiatief, terwijl andere fracties – in lijn van de aangenomen motie – zullen blijven vasthouden aan een breed gedragen initiatief.
Ik hoop van harte dat er alsnog onderlinge bereidheid ontstaat om tot een gezamenlijke aanpak te komen, want dat vergroot de slagkracht en vergroot mogelijk de kans om tot een geslaagd initiatief te komen. 


Vragen aan college


Doordat er nu twee initiatieven zijn en het collegevoorstel uitgaat van een exclusieve rol voor GOUDasfalt, wil onze fractie helderheid over de verschillende rollen in dit proces. Ook willen we meer duidelijkheid over financiële aspecten.
We hebben daarom aan het college een aantal vragen gesteld:


 • Zijn er andere initiatieven door het college gewogen alvorens ze tot de keuze voor GOUDasfalt is gekomen? 
 • In hoeverre zijn aan GOUDasfalt formele toezeggingen gedaan over alleenrecht voor Koudasfalt? 
 • Mocht gekozen worden voor het van start gaan met meerdere initiatiefnemers: welke mogelijkheden zijn er dan om inkomsten te generen, daar nu een “reserveringsvergoeding” door het college gekoppeld is aan het alleenrecht voor een partij. 
 • Inmiddels heeft zich een andere initiatiefgroep gemeld met een concreet plan. In hoeverre is het college bereid dit proces ook met hen in te gaan, mede in het licht van overweging 4 uit de motie? 
 • Op welke wijze gaat het college het proces (ambtelijk) begeleiden met de initiatiefnemer(s) om een zo optimaal mogelijk resultaat te halen? 
 • Wanneer wordt de raad nader geïnformeerd over het (zo goed mogelijk) ondervangen van de mogelijke risico’s? 
 • Op welke wijze wordt uitvoering gegeven aan lid 2 van de motie: “Daarbij in te zetten op een onderhandelingsresultaat waarbij de financieringslasten direct, of binnen uiterlijk 2 jaar, gunstiger uitpakken dan nu voorzien, bijvoorbeeld door mede-aankoop of deelaankoop”? 
 • GOUDasfalt wil zo snel mogelijk op het terrein aan de slag. Op welke wijze wordt voorkomen dat er voor de gemeente een financieel nadeel kan ontstaan (door keuze voor een bepaalde inrichting) mocht er later voor een andere koper worden gekozen?
 • GOUDasfalt geeft aan open te staan voor marktpartijen die passen in het profiel en concept van GOUDasfalt. Wat gaat het college doen als zich één of meer marktpartijen aandienen die een waardevolle toevoeging kunnen bieden tot het succesvol (financieel) exploiteren van dit gebied, maar ze past / passen niet bij het profiel en concept van GOUDasfalt? Wie bepaalt uiteindelijk? Vorige maand stond locatie Koudasfalt op de raadsagenda en toen was een raadsmeerderheid tegen het verstrekken van een krediet om aankoop van dit terrein mogelijk te maken. Er was te weinig concreets voorhanden om op een verantwoorde wijze in te kunnen stemmen. 


Later hebben we een motie ingediend, die breed werd gesteund, om toch mogelijkheden voor aankoop te onderzoeken, maar dan wel binnen bepaalde kaders: 
– de financieringslasten moeten na aankoop binnen 2 jaar gunstiger zijn
– binnen een jaar na aankoop moet er een business case worden gepresenteerd
– en financieel moet de situatie na 4 jaar minimaal break-even.


Op 15 april moesten we als raad vervolgens hom of kuit kiezen: ofwel de aankoop afwijzen, danwel de voorbereidingen voor aankoop accorderen. De verkoper, KWS, wilde namelijk uiterlijk op 15 april duidelijkheid hebben.

Koudasfalt


Waar gaat het ook al weer om?
Eind 2013 heeft de firma Koudasfalt haar bedrijfsactiviteiten beëindigd op de locatie Gouderaksedijk 32-34. Inmiddels heeft KWS (dochteronderneming van Volker Wessels) het perceel aan de gemeente Gouda te koop aangeboden. Daarnaast heeft KWS aangegeven dat er een derde partij is die het perceel ook zou willen aankopen. In verband hiermee moest het college uiterlijk 15 april aangeven of ze bereid was dit terrein aan te kopen.

Het college is de afgelopen weken aan de slag gegaan en globaal in kaart gebracht wat we met deze locatie kunnen doen – 3 modellen – en tegen welke risico’s, rekening houdend met het feit dat er gif in de grond zit en de plannen nog nader uitgewerkt moeten worden.

Innovatief burgerschapStructuurschets voor toekomstige invulling

Al zo’n 20 jaar leeft bij veel inwoners van Gouda de wens om dit gebied een andere invulling te geven. Het biedt een unieke kans om met allerlei organisaties tot een innovatief en aansprekende invulling te komen. De afgelopen weken heeft  de groep rond “GOUDasfalt allerlei ideeën uitgewerkt en aan de raad gepresenteerd. Duidelijk werd dat er veel mooie ideeën zijn, maar dat er meer tijd nodig is om tot een gedegen en financieel interessant plan te kunnen komen. Veelbelovend is dat via “crowdfunding” inmiddels € 140.000,- is opgehaald / toegezegd.


3 modellen

Het college heeft ook niet stilgezeten en heeft, zoals hierboven al aangegeven, drie mogelijke modellen uitgewerkt waaruit de raad kon kiezen, mits ze natuurlijk in zou stemmen met de aankoop. 
Het gaat om de volgende drie mogelijkheden:
 1. Het initiatief te laten aan de stad (model 1)

 2. Terrein delen [ beperkt deel beschikbaar voor initiatieven vanuit de stad]  (model 2)

 3. Merendeel wordt bedrijfsterrein via samenwerking met een andere partij (model 3) 

Geen specifieke keuze

Omdat nog veel onduidelijk is heeft onze fractie aan de raad geadviseerd (middels een amendement) om nu nog geen specifieke keuze te maken en alleen al dan niet in te stemmen met de voorbereidingen die moeten leiden tot aankoop van dit terrein. We moeten meer tijd nemen om tot een gedegen invulling van dat terrein te komen.
Een raadsmeerderheid (1 stem tegen) steunde deze zienswijze.

Lastige keuze

Vervolgens moest iedere fractie de afweging maken of ze het risico aandurfde om in te stemmen met het voornemen tot aankoop, terwijl nog niet duidelijk is hoe de business case er uit gaat zien en de grond vervuild is. 
De ChristenUnie heeft – samen met D66, PvdA, VVD, GroenLinks, GBG en PVDD – uiteindelijk besloten om dit plan een kans te geven.
Het is een prachtige mogelijkheid om deze locatie – die zo beeldbepalend is voor Gouda – een nieuwe, milieuvriendelijke, invulling te geven. Er liggen tevens genoeg plannen die zicht geven op een financieel verantwoorde invulling en het geeft innovatief burgerschap een mooie kans!
De komende weken zal blijken hoe het definitieve plan eruit gaat zien en dan zal er een raadsmeerderheid moeten zijn voor het verstrekken van een krediet. Wordt vervolgd!