Berichten

Het Goudse nieuws wordt gedomineerd door (de gevolgen van) COVID-19 en de onrust die werd verwacht in de wijk Korte Akkeren. Maar daarnaast zijn er ook andere zaken die onze aandacht vragen.

Schouwburg

Er zijn door enkele fracties vraagtekens gezet bij de “gift” van het college met betrekking tot de Schouwburg. Binnenkort zullen we als raad hierover nog het gesprek aangaan, temeer daar de Schouwburg nu een mooi bedrag van € 430.000,- aan rijkssubsidie heeft toegezegd gekregen, maar dan moet Gouda wel het zelfde bedrag bijleggen. Dat betekent dat naast de reeds gegeven € 200.000,- nog € 230.000,- extra moet worden vrijgemaakt. Het college kan dat alleen doen als de raad daarmee instemt.

De gemeente Gouda is ook blij met de steun. Wethouder Thierry van Vugt van Cultuur laat weten zich in te gaan zetten voor de vereiste cofinanciering. ‘De schenking van 200.000 euro, die in juli nodig was ter voorkoming van een dreigend faillissement deze zomer, kan in ieder geval al als cofinanciering worden aangemerkt’, zegt hij in een verklaring. ‘Additionele stappen, bijvoorbeeld via gedeeltelijke huurkwijtschelding door de gemeente, zijn evenwel nodig om de gedane toezegging vanuit het Rijk daadwerkelijk te kunnen verzilveren.’ Voor die verdere stappen vanuit de gemeente is besluitvorming nodig, waarbij de gemeenteraad betrokken wordt. De schouwburg en de gemeente roepen ook andere partijen, zoals inwoners, op om de schouwburg financieel te steunen in deze moeilijke tijd voor de culturele sector.”weest in de wijk Korte Akkeren in Gouda. Dankzij de politie-inzet bleven ongeregeldheden uit.

Rellen in Korte Akkeren

Deze week ging er een oproep rond op social media om te gaan rellen. In het bericht op o.a. Snapchat stond dat iedereen aanwezig moest zij bij de Westerschool. Iedereen uit Gouda en uit andere steden zijn welkom. “Trek goeie kleren aan en zorg dat je gezicht bedekt is”, zo luidde de boodschap.

Diverse politie eenheden, waaronder het Parate Peloton (PP),  waren zichtbaar aanwezig rondom de Westerschool aan de Jacob van Lennepkade, dat was de locatie die in het bericht stond. Jongeren die een kijkje kwamen nemen werden door agenten weggestuurd. Zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht, wel werden er personen gefouilleerd in de omgeving van de Westerschool. Door adequaat optreden van de politie en buurtvaders is het gelukkig niet tot rellen gekomen.


Westhaven 46

De ChristenUnie zet zich al jaren in voor het herstel van (gevels van) panden in de binnenstad en ditmaal hebben we – samen met GroenLinks – aandacht gevraagd voor de voorgevel van het pand aan de Westhaven 46.  Volgens omwonenden is deze nu al 4 jaar dichtgetimmerd, terwijl de Westhaven een beeldbepalende locatie is van onze binnenstad.

We hebben daarom de volgende vragen voorgelegd aan het college: 
– Wat is de reden dat het voorraam van dit pand is dichtgetimmerd
– Sinds wanneer is de gemeente op de hoogte dat dit pand een dichtgetimmerd voorraam heeft
– Wat heeft de gemeente tot op heden richting de eigenaar gedaan om het voorraam te (laten) herstellen?
– Wat is de gemeente voornemens te gaan doen om de voorgevel zo snel mogelijk door de eigenaar te laten herstellen? 


Fietspad Voorwillenseweg 

Jaarlijks is gedurende een bepaalde periode van het jaar het groen o.a. langs het fietspad op de Voorwillenseweg ter hoogte van de Middenmolenlaan dermate hoog dat auto’s de fietsers niet of nauwelijks kunnen zien aankomen. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. 

Redenen genoeg om hier bij het college aandacht voor te vragen en we hebben daarom de volgende vragen ingediend: 

– Wat is de reden dat het groen op deze locatie steeds zo hoog mag groeien terwijl het de verkeersveiligheid in gevaar brengt?

   – Wat is het beleid rond het bijhouden van groen op locaties waar de verkeersveiligheid in het geding is?

    – Wanneer wordt het groen hier op veilige hoogte teruggesnoeid?

    – Hoe gaat het college voorkomen dat deze situatie zich hier weer gaat voordoen?  

Inbraken en inbraakpogingen in Gouda

Onlangs is in de gemeenteraad van Gouda “Stadspeiling 2019″ besproken. Tijdens deze raadsavond ging het vooral over het proces, terwijl onze fractie juist een aantal vragen had over de uitkomsten van die Stadspeiling. Daarom hebben we vervolgens een aantal vragen gesteld aan het college en die zijn nu beantwoord:


In de wijken Goverwelle en Korte Akkeren is de sociale cohesie en participatie in de wijk opvallend laag. Wat is de inzet van het college om dit te verbeteren?

“In diverse wijken zetten wijkprofessionals zich in om gezamenlijk initiatieven van bewoners te ondersteunen. Deze inzet is met name gericht op die wijken waar dat minder vanzelfsprekend is. Er wordt vanuit de gemeente een opbouwwerker ingezet, gericht op het laten toenemen van participatie. Daarnaast is Gouda Bruist gevraagd om de tour door de wijken te doen en lokale ideeën te ondersteunen.”

In algemene zin zijn de scores bij “contacten in de buurt” lager geworden in 2019. Wat gaat het college met dit gegeven doen?


De gemeente ondersteunt initiatieven waarbij bewoners nader met elkaar in contact komen door budget via stichting GoudApot te ontsluiten en via de wijkteams. 


Het is een goede zaak dat er een opbouwwerker actief is en Gouda Bruist een positieve impuls gaat geven aan ideeën in de wijken en GoudApot bewoners initiatieven financieel ondersteunt. Er zal echter meer nodig zijn om de onderlinge verbondenheid tot stand te brengen. 
Cruciaal is dat alle “stakeholders”, waaronder de gemeente, woningcorporaties, wijkteams etc. samen aan de slag (blijven) gaan om met elkaar tot een gerichte aanpak komen, waarin met elkaar de handen uit de mouwen wordt gestoken en iedere stakeholder zijn verantwoordelijkheid neemt en de bewoners serieus genomen worden.
In Korte Akkeren kan daarbij ook Buurt Bestuurt een rol spelen, al zijn er signalen dat dit initiatief haar langste tijd heeft gehad. De gemeente wil het in ieder geval niet langer ondersteunen. Het is nu aan de bewoners of ze ermee verder willen.Welke (extra) maatregelen gaan genomen worden voor rondslingerend vuil en hondenpoep overlast? Heel specifiek voor Korte Akkeren die in beide categorieën slecht scoort.


“Het beeld van rondslingerend vuil wordt in hoofdzaak veroorzaakt door inwoners die PMD (Plastic of Metalen verpakkingen en Drinkpakken) aanbieden op andere dagen dan de inzameldag. Na een geslaagde proef met inzameling via ondergrondse containers in Gouda Oost wordt onderzocht of dit op meer plaatsen ingezet kan worden.


Stadstoezicht gaat meer gebiedsgericht werken waardoor makkelijker kan worden ingesprongen op wensen van bewoners. Als er in een bepaalde buurt veel klachten over hondenpoep zijn, wordt daar bij handhaving op ingezet.”


Het is inderdaad een goede zaak als PMD ondergronds verzameld gaat worden, dat scheelt een hoop vervuiling in het straatbeeld.
Voor hondenpoep gaat deze maatregel niet werken…en blijft dit een irritant probleem. Er wordt niet veel bekeurd terwijl het probleem bij veel bewoners hoog in de top-10 van onderwerpen staat waar ze zich aan ergeren. De ChristenUnie vraagt al jaren aandacht voor dit probleem, maar toezicht doet hier niet haar stinkende best voor…
Welke inzet is er op veiligheidsgebied richting Goverwelle waar een opvallend hoog percentage inwoners maatregelen tegen inbraak heeft genomen (85%), terwijl de angst voor inbraken ook hoog is (72%)?


“In 2018 en 2019 is er meerdere malen gericht gecommuniceerd aan bewoners in Goverwelle dat daar sprake was van een concentratie aan inbraken. Via de Tent in de wijk –acties en de WhatsApp groepen zijn de bewoners bereikt van (delen van) buurten waar dit plaatsvond. Het is daarom aannemelijk dat in deze wijk een hoger percentage van inwoners zich door deze communicatie bewust is van het aantal inbraken, meer bewoners aangeven angst te hebben om slachtoffer te worden van een inbraak en ook aangeeft maatregelen te hebben getroffen.”


Een aantal jaren geleden waren er veel inbraakpogingen en inbraken in Gouda Goverwelle. Door intensieve inzet van de politie en omdat veel woningen inbraakwerende maatregelen hebben genomen, is dat beeld enorm verbeterd. Wat dat betreft blijft het belangrijk dat bewoners hun woning (al dan niet met subsidie) van goed inbraakwerend materiaal blijven voorzien en de politie inzet op peil blijft.


Ik ben al met al matig tevreden met de antwoorden van het college, omdat ik een meer integrale aanpak had willen zien. Daarom zal ik namens de ChristenUnie aandacht blijven vragen voor een geïntegreerde aanpak die op buurtniveau wordt vormgegeven.
Foto: Marianka Peters
Goudeerlijk, recht door zee en strijdvaardig, zo kan Bep Rijsbergen uit Korte Akkeren het best omschreven worden. Voor al haar verdiensten ontving zij van de ChristenUnie onlangs de Goudse Kanjer-oorkonde.

Iedereen in Korte Akkeren kent Bep en Bep kent iedereen in deze wijk. Als wijkteamvoorzitter zet zij zich al jaren in voor een leefbare wijk. Of het nu om het 5 mei-festival gaat (toenmalig burgemeester Cornelis vond dat er op die dag wat moest gebeuren en Bep heeft toen die handschoen opgepakt), het sinterklaasfeest voor kinderen uit de wijk van wie ouders het niet zo breed hebben of het behoud van het Sluiseiland, Bep zet zich er voor in en laat niet los. Ze wordt door haar omgeving wel eens een “tank” genoemd die maar doorgaat.
Verdriet
Vorig jaar heeft Bep een heel zwaar jaar achter de rug door het overlijden van haar man, maar toch gaat ze door met haar inzet voor de belangen van “haar wijk.” Ik heb bij het uitreiken van oorkonde daarover mijn bewondering uitgesproken. De oorkonde en bloemen zijn als een steuntje in de rug bedoeld en om onze waardering te uiten voor haar grote inzet voor de wijk.Nieuw huisvesting

De uitreiking vond plaats tijdens een vergadering over nieuwe huisvesting voor het wijkteam, aangezien ze binnenkort de Jan Ligthartschool zullen moeten verlaten.
De huur van de voormalige school is namelijk per 30 juni 2019 opgezegd en het wijkteam zoekt nu naar alternatieve huisvesting.


Sluiseiland
Het wijkteam heeft haar zinnen gezet op het Sluiseiland. Het Sluiseiland is omstreden, omdat dit in 2011 aan de bewoners van het Weidebloemkwartier en Korte Akkeren is beloofd in ruil voor de uitbreiding van de Julianasluizen. De gemeente heeft hiervoor destijds samen met de provincie een herinrichtingsplan voor het Sluiseiland gemaakt, bedoeld voor dagrecreatie met een club/buurthuis.

Het Goudse bedrijfsleven heeft echter ook het oog laten vallen op het Sluiseiland voor containeroverslag. Volgens de ondernemers biedt het goederenvervoer over water kansen om de lokale wegen te ontlasten en de bereikbaarheid te verbeteren. Wat de ChristenUnie betreft is dit onbespreekbaar en moet het Sluiseiland een groene en duurzame invulling krijgen.
Het wijkteam hoopt in ieder geval binnenkort een nieuwe locatie te vinden en heeft naast het Sluiseiland nog meerdere locaties op het oog. Belangrijk is dat er voldoende ruimte zal zijn voor de diverse activiteiten (waaronder taallessen en kinderopvang) en dat ze het kunnen betalen.

Tekst met dank aan Marianka Peters / Goudse Post

Deze week hadden we een overleg met een vertegenwoordiging van de werkgroep “Kijk op onze Wijk Korte Akkeren” naar aanleiding van hun boekje dat ze in augustus over hun wijk hebben gepubliceerd.

Dit boekje is geschreven vanuit het verlangen dat deskundigen door de ogen van de bewoners gaan kijken. Dat is eigenlijk het ingebrachte kapitaal in een stadsvernieuwingsproces; je kunt zien wat voor de bewoners van belang is, maar als je daar ook rekening mee houdt, brengt het rente op.

Leerzaam was het dat een stadsvernieuwingsproces blijkbaar gecompliceerd verloopt. Het Uiverplein is een mooi project, het bevordert doorstroming in de wijk, maar voor dit project moesten wel 147 gezinnen van die locatie verdwijnen. De winst is dus relatief.
De werkgroep pleit voor meer aandacht voor de visie van de bewoners en aandacht voor de diversiteit in de wijk. Krappe straten horen erbij in de wijk, evenals straten met veel meer groen en water. Duurdere huizen bouwen? Prima, maar wel verspreid door de wijk en niet geconcentreerd in één straat.

Daarnaast zijn de voorzieningen al langere tijd een punt van aandacht. Er zijn al heel wat voorzieningen verdwenen: de bus, de bibliotheek, straks het zwembad en als het aan ONA ligt ook het voetbal.
De wijk heeft echter voor haar vitaliteit naast ONA (sociale functie) voor de bewoners ook betaalbare voorzieningen nodig en daarom is het van belang dat dit bij de stadvernieuwing ook wordt meegenomen.
Daarnaast moet ook nadrukkelijk aandacht zijn voor het karakter van de wijk, het specifiek eigene. Niet uit nostalgische overwegingen, maar voor de herkenbaarheid en leefbaarheid in een wijk.

Interessant punt is ook de gedachte om minder vaak (oudere) huurwoningen te verkopen, want er is ook een categorie bewoners die bijvoorbeeld graag van een goedkope huur appartement naar een goedkope huurwoning willen verhuizen en dat geeft ook een stuk gewenste beweging op de woningmarkt.
Woonpartners heeft meegewerkt aan het boekje, maar de werkgroep signaleert dat ze nog wat meer vanuit de ogen van de bewoners zouden mogen denken.

Résumerend vond ik het een heel interessant gesprek, waarbij vooral is blijven haken dat we vanuit de ogen en beleving van de bewoners aan de slag moeten gaan en het is fantastisch dat de werkgroep door de publicatie van het genoemde boekje ons daarbij zo goed heeft geholpen.
Als de ontwikkelingen gestalte krijgen is er grote behoefte aan een helder stappenplan, waarbij de bewoners precies weten waar ze aan toe zijn en wanneer en op welke wijze ze inspraak c.q. invloed kunnen hebben.
Frappant is het dat bij de laatste begrotingsbehandeling de ChristenUnie hier ook nadrukkelijk aandacht voor heeft gevraagd. Het college heeft toen toegezegd hier serieus werk van te gaan maken. Ik ben benieuwd….!