Berichten

De gemeente Gouda faciliteert dit jaar twaalf vrijwillig vuurwerkvrije (groen) zones.
In het belang van dierenwelzijn, natuurbehoud en het milieu is het niet toegestaan om in deze gebieden vuurwerk af te steken. De gemeente verzoekt de inwoners van Gouda om vuurwerk op andere locaties af te steken.
Bron: gemeente Gouda

Met deze uitbreiding van vuurwerkvrije zones is Gouda weer een stap verder op weg naar een algeheel vuurwerkverbod. 

Vuurwerkverbod

Al jarenlang vraag ik via mijn blog aandacht voor een vuurwerkverbod voor particulieren. De steun hiervoor neemt toe, maar het blijft een gevoelig onderwerp. 
Aan de ene kant zetten we ons in voor de natuur, willen we van het gas af, stimuleren we het gebruik van de fiets, zetten we ons in voor het terugdringen van het aantal (vervuilende) auto’s en streven we naar minder vliegbewegingen (hoewel…), maar vuurwerk wordt lang niet altijd in dit rijtje genoemd.
Het is blijkbaar een soort verworven recht waar we niet graag afstand van doen.

Eerlijk gezegd vind ik het vuurwerk gedurende oud en nieuw best mooi om te zien en vind ik de knallen soms indrukwekkend. Maar naar mijn mening moeten we met elkaar onder ogen zien dat het in het kader van veiligheid, natuur & milieu en de overlast voor mens en dier, het niet meer gepast is om hier op deze wijze met elkaar mee door te gaan. Nog afgezien van de barbaarse werkomstandigheden waaronder het vuurwerk vaak wordt gemaakt.

Een goed compromis is volgens mij centraal vuurwerk door professionals op een beperkt aantal locaties, zoals bijvoorbeeld het terrein van GOUDasfalt. Als dit navolging krijgt in de rest van Nederland zetten we een goede stap richting milieu, veiligheid en overlast rond de jaarwisseling.


Kwelling

Ik schrok eerlijk gezegd van het bericht in het AD dat minstens 700.000 Nederlanders rond de jaarwisseling kampen met problemen aan hun luchtwegen.
De luchtvervuiling als gevolg van het vuurwerk bezorgt hun benauwdheid, hoestbuien, kortademigheid of zelfs een longaanval.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij 6 op de 10 mensen met astma of COPD vuurwerk leidt tot ademnood. 
Uit een peiling van het Longfonds blijkt dat bijna alle long patiënten tijdens de jaarwisseling noodgedwongen binnenblijven. Ze gebruiken daarnaast vaak preventief medicijnen.  Zo’n 10 procent van de deelnemers aan de peiling gaven aan de eigen woning te ontvluchten en naar een vuurwerkvrij vakantiepark te gaan.

Instellen van vuurwerkvrije zones helpt om deze groep tegemoet te komen, maar het blijft dweilen met de kraan open, zolang het totale vuurwerk dat we afsteken niet of nauwelijks afneemt en de eerder genoemde gevolgen ook blijven voortduren.


Vervuiling van lucht en bodem

Om de twijfelaars rond het gebruik van vuurwerk extra munitie te geven om vanaf volgend jaar echt te gaan stoppen met het afsteken van vuurwerk vermeld ik ook nog wat feiten over de vervuiling.

Door het afsteken van vuurwerk komen zware metalen en chemische stoffen in lucht, bodem en grondwater terecht. In illegaal vuurwerk kunnen zelfs zeer schadelijke stoffen zitten, zoals cadmium en perchloraat. Daarom is illegaal vuurwerk gevaarlijker en schadelijker voor het milieu dan legaal vuurwerk!

Luchtvervuiling
Vuurwerk veroorzaakt luchtvervuiling. Op oudejaarsavond  – kort na middernacht – schieten de concentraties fijnstof omhoog. Vooral de eerste twee uur van het nieuwe jaar: dan zit er tientallen keren zoveel fijnstof in de lucht als normaal. Metingen rond de jaarwisseling laten zien dat er in steden meer fijnstof in de lucht zit dan daarbuiten.  
Het inademen van fijnstof is schadelijk voor je gezondheid. Vooral mensen met longproblemen of een zwakke gezondheid kunnen hier flink last van hebben.

Bodem- en watervervuiling
De schadelijke stoffen in onverbrande resten van vuurwerk en in de kleine stofdeeltjes, dalen neer en komen dan vooral in de bodem terecht. Het gaat dan om schadelijke zware metalen, zoals koper, barium, strontium en antimoon, en in het geval van illegaal vuurwerk mogelijk ook cadmium. Barium, antimoon en strontium zijn schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Koper is in hoge concentraties giftig voor dieren die in het water leven, en schadelijk voor planten.

Gaandeweg verplaatst de vervuiling zich naar het oppervlaktewater. Via deze weg levert vuurwerk een forse bijdrage aan de ophoping van zware metalen in het milieu. Die zware metalen kunnen niet worden afgebroken door biologische processen en blijven dus het milieu vervuilen. 

Voor koper worden de milieunormen in het water overschreden. Vuurwerk draagt daaraan bij: ongeveer 18% procent van al het koper in het oppervlaktewater komt uit vuurwerk.
Bron: De Telegraaf


Vuurwerkmanifest

Ik sluit af met het aandacht vragen voor het vuurwerkmanifest en ik ondersteun hun oproep om vuurwerk uitsluitend in handen te geven van professionals!

“Een te groot aantal mensen loopt letsel door vuurwerk op, tot aan amputaties van vingers, complete handen en blindheid toe. Wij zien in onze praktijk de persoonlijke en maatschappelijke ellende, veroorzaakt door consumentenvuurwerk. En wat te denken van angstige dieren? Katten, vogels en (hulp)honden hebben veel last van vuurwerkstress. Bovendien ontstaat door consumentenvuurwerk heel veel materiële schade aan de persoonlijke en publieke ruimte en gebouwen.

De verhouding is zoek tussen de huidige manier van Oud & Nieuw vieren met consumentenvuurwerk en de vele ongelukken die er het gevolg van zijn.
Daarom vinden wij dat vuurwerk uitsluitend in handen moet zijn van professionals. Met grote professionele vuurwerkshows kan iedereen genieten van vuurwerk, op een veilige manier. Wij pleiten ervoor dat uiterlijk 2020 er een verbod op consumentenvuurwerk komt.”

Op dit moment hebben 1.800 organisaties en 84.000 particulieren het manifest ondertekend (week 50 – 2019).
Steun je dit initiatief ook? Meld je dan aan via dit formulier!


Nieuwjaarswens

Ik wil iedereen bedanken die het afgelopen jaar mijn blog heeft gevolgd en in het bijzonder bedank ik degenen die af en toe of met enige regelmaat hierop hebben gereageerd. 

Voor nu wens ik jullie een veilige en gezellige jaarwisseling en een gezond en voorspoedig 2020!!

Al jaren wordt er in Nederland discussie gevoerd over vuurwerk, waarbij het vooral gaat om het al dan niet verbieden van afsteken van vuurwerk door particulieren.

Vuurwerkvrije zones

Het meest gehoorde argument hiervoor is de veiligheid. Niet alleen voor degenen die het zelf willen afsteken, maar ook voor mensen erom heen. Daarnaast veroorzaakt het afsteken van vuurwerk ook de nodige overlast. In het college akkoord hebben we daarom een pleidooi gevoerd voor het invoeren van vuurwerkvrijer zones: “We brengen de mogelijkheden van vuurwerkvrije zones, bijvoorbeeld rond zorginstellingen en plekken waar dieren worden opgevangen, actief onder de aandacht van de bewoners.”


Milieu 

De vraag is alleen of overlast het enige is wat van belang is. Ik vraag me af hoeveel mensen zich realiseren hoe ontzettend slecht voor het milieu het is, als tijdens oud en nieuw in Nederland al dat vuurwerk de lucht in gaat.
Ooit las ik ergens dat 1 nacht vuurwerk voor wat betreft milieuvervuiling gelijk staat aan 3 maanden file rijden in de spits…

In Gouda zetten we ons terecht in voor het milieu en willen we op termijn zelfs CO2 neutrale stad zijn, maar het onderwerp vuurwerk wordt niet vaak genoemd.
Het afsteken van vuurwerk vervuilt echter de lucht, vooral met fijnstof. De eerste twee uur van het nieuwe jaar is de concentratie fijnstof 40x(!!) zo hoog als normaal.
Ook zorgt vuurwerk voor bodem- en watervervuiling, vooral door de zware metalen die in vuurwerk zitten.

RaadsbijeenkomstIn de raad van 13 december 2017 is een motie betreffende vuurwerkvrije zones door de raad unaniem aangenomen. Door het college is toegezegd is om voor de zomer 2018 een verkennende raadsbijeenkomst over dit onderwerp te organiseren.

Op 4 juni 2018 is vervolgens in de raad gesproken over mogelijkheden tot het beperken van schade door (knal-)vuurwerk en vuurpijlen bij de jaarwisseling. Experts en ervaringsdeskundigen waren uitgenodigd om hun ervaringen en kennis te delen.

Burgemeester Broertjes van Hilversum vertelde o.a. over de succesvolle effecten in Hilversum als gevolg van de beslissing om het centrum tot vuurwerkvrije zone te verklaren en het organiseren van georganiseerd vuurwerk. 

Bewoners enquete 
De bespreking leidde tot de toezegging van de portefeuillehouder, burgemeester Milo Schoenmaker, om bij inwoners de mogelijkheden voor en de behoeften aan ‘vuurwerkvrije zones’ te onderzoeken en een stadsbrede vuurwerkshow. 

In Plaswijck en Gouda Noord is een bewonersenquête gehouden onder 2.700 bewoners en is de mening gevraagd over een vuurwerkverbod. Er zijn 940 reacties ontvangen, dat is een retour percentage van ca. 33%. Uit de enquete blijkt dat een meerderheid voor een vuurwerkverbod is. 
Uit het onderzoek bleek ook dat er veel draagvlak (40%) is voor een stadsbrede vuurwerkshow.Eerste stap in Gouda

Gelet op de ambitie in het coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2018 – 2022, de bewonersenquête van de Stichting Bewonersorganisatie / wijkteam Plaswijck, en datgene wat besproken is tijdens de raadssessie op 4 juni 2018, is het college van plan om, bij wijze van proef, rond een tweetal locaties ervaring op te doen met vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling 2018 – 2019. 
Het gaat hierbij om de omgeving met een afstand tot 250 meter rond ‘Dierenopvangcentrum Gouda’ en ‘Kinderboerderij De Goudse Hofsteden’.


De ChristenUnie is blij met deze eerste concrete stap, maar wil dat ook onderzocht wordt of er draagvlak is voor een vuurwerkvrije zone rond een zorginstelling. Het college heeft toegezegd dit nader te onderzoeken en dat bij belangstelling mee te nemen in de pilot.Algeheel vuurwerkverbodOok hebben wij gevraagd na te gaan in hoeverre het in de toekomst mogelijk is om – net zoals in Rotterdam – over te gaan tot een algeheel vuurwerkverbod, waarbij er enkele gebieden worden aangewezen waar wel vuurwerk mag worden afgestoken. Deze maatregel zou dan met een centraal georganiseerde vuurwerkshow kunnen worden gecombineerd. Het college zal dit volgend nader onderzoeken.De komende jaren zal blijken in hoeverre het haalbaar is om particulier geheel of gedeeltelijk te gaan verbieden. Voor een deel van de (Goudse) bevolking rust hier een soort taboe op, het wordt beschouwd als een volksfeest waar je vanaf moet blijven. 

De realiteit (veiligheid en milieu) moet ons echter kritisch maken. 


Goudse Post, 17 oktober 2018

Kies voor handhaving
met knalsensoren

Sinds 2013
(!) vraag ik via mijn blog regelmatig aandacht voor de overlast (geluid en
milieu) en het gevaar van knalvuurwerk dat door particulieren wordt afgestoken.
De laatste jaren hebben ook andere politieke partijen in Gouda dit onderwerp
hoog op de agenda staat en terecht!
In 2013
schreef ik een blog met de titel: 
Stop met particulier vuurwerk!
Deze
blog heeft aan actualiteit nog niets aan waarde ingeboet, al zijn we in
Nederland gelukkig wel inmiddels een aantal stappen verder.
Waarom deze ophef?
Veiligheid
Het meest gehoorde
argument hiervoor is – terecht – de veiligheid. Niet alleen voor degenen die
het zelf willen afsteken, maar ook voor mensen erom heen. Daarnaast veroorzaakt
het afsteken van vuurwerk ook de nodige overlast voor de omgeving
Milieu 

In Gouda zetten we ons terecht in voor het milieu en willen we op termijn zelfs
CO2 neutrale stad zijn, maar het onderwerp vuurwerk wordt daarbij niet vaak genoemd.
Het afsteken van vuurwerk vervuilt de lucht, vooral met fijnstof. De eerste
twee uur van het nieuwe jaar is de concentratie fijnstof wel 40x (!!) zo hoog
als normaal.
Ook zorgt vuurwerk voor bodem- en watervervuiling, vooral door de zware metalen
die in vuurwerk zitten

Handhaving met knalsensoren
Overlast kan worden
aangepakt door concrete maatregelen (hierover verderop meer), maar ook door
goede handhaving. Hiervoor is maar een beperkte capaciteit beschikbaar, maar
die kan wellicht efficiënt worden ingezet door aan te sluiten bij een proef uit
Rotterdam-Ommoord.
Hier is sinds vorig
jaar een proef gaande om met knalsensoren vuurwerkoverlast op te sporen.
Een microfoon registreert de knal en stuurt een signaal naar de
meldkamer van Stadsbeheer. Stadswachten krijgen een mail en gaan dan kijken of
ze de dader nog kunnen vinden.
De proef heeft vorig jaar goed gewerkt. Er was minder overlast. Eén persoon
werd betrapt en moest op Nieuwjaarsdag vuurwerkafval opruimen. Vele anderen
kregen een waarschuwing.

Dit jaar is het systeem verbeterd. Daardoor moet de overlast verder afnemen. De
aanrijtijd van de Stadswachten is flink korter geworden. Dat kan doordat de
melding nu via een app op de mobiel of tablet veel sneller ontvangen kan
worden. 

Zelf gekozen
knalvrije zone
In
Den-Haag wordt een proef gehouden waarbij inwoners met elkaar kunnen besluiten
een plein of speeltuin tijdens oud en nieuw vuurwerkvrij te maken. De Partij
voor de Dieren heeft geprobeerd dit in Gouda bij het van Bergen IJzerdoornpark
voor elkaar te krijgen, maar dat is (nog) niet gelukt.
Hoewel
dit een sympathiek idee is, is deze oplossing wel moeilijk te handhaven, temeer
daar deze proef ervan uitgaat dat bewoners zelf toezien op naleving van deze
afspraak. Dat lijkt me in de praktijk – zeker als jongeren uit een andere buurt de overlast veroorzaken – een lastige opgave.
Algeheel verbod
De
echte oplossing zit niet in zelf gekozen oplossingen zonder handhaving door de
politie. Een betere oplossing lijkt een algeheel verbod voor bijvoorbeeld knalvuurwerk en vuurwerkpijlen, waarbij ook handhaving plaatsvindt. 
Iedere overtreding
is dan direct te traceren, waarbij niet eerst hoeft te worden nagegaan of op
die plaats een specifiek verbod geldt. Het is voor iedereen dan duidelijk.
 
Verbod op knalvuurwerk en vuurwerkpijlen
De ChristenUnie
heeft landelijk nu het initiatief genomen door bij het kabinet aan te dringen
om de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid op te volgen en
knalvuurwerk en vuurwerkpijlen uit de handel te halen, zodat particulieren die
niet meer kunnen kopen.
Door
de hoeveelheid incidenten, aantal vuurwerkslachtoffers en geweld tegen
hulpverleners is Oud en Nieuw zijn onschuld aan het verliezen. Vuurwerk dat tot
grote onveiligheid leidt, in combinatie met vandalisme en geweld zoals het
gooien van vuurwerk naar hulpverleners, maken ‘dat iets héél leuks, op den duur
iets niet-leuks wordt’.
Illegaal
vuurwerk en een deel van het legale vuurwerk is niet van elkaar te
onderscheiden. Van de vuurwerkslachtoffers is de helft omstander. Dat is niet
meer normaal. De ChristenUnie wil dat Oud en Nieuw een fantastisch feest is
ook voor hulpverleners en alle omstanders.
Oproep burgemeesters
Inmiddels
hebben de burgemeester in Nederland aangegeven een verbod op het zware (!)
knalvuurwerk te willen.
Liesbeth Spies, voorzitter van het Nederlands Genootschap van
burgemeesters, heeft dat aangegeven in het televisieprogramma EénVandaag.
‘Het echte knalvuurwerk waar aantoonbaar veel schade door
wordt veroorzaakt zou wat mij betreft niet meer moeten mogen’, aldus Spies die
stelt: ‘De burgemeesters in Nederland zouden dat echt zeer toejuichen als we zo
snel mogelijk een verbod op dat zware knalvuurwerk krijgen in Nederland.’
Spies pleit nadrukkelijk niet voor een
algemeen vuurwerkverbod. Siervuurwerk moet wel kunnen, vindt Spies. ‘Ik vind
dat iedereen oud en nieuw mag vieren en mag genieten van het mooie schouwspel
van het siervuurwerk.’
Kabinet en Gouda aan zet

Het is nu
aan het kabinet om met voorstellen te komen en het zou mooi zijn als we bij oud
en nieuw in 2018 hiervan al de resultaten mogen gaan merken. 

Het zou mooi zijn
als Gouda daar vervolgens een vervolg aan geeft en voortaan een mooie
vuurwerkshow organiseert op bijvoorbeeld het terrein van GOUDasfalt.