Berichten

Op
woensdag 6 maart 2019 heeft de gemeenteraad van Gouda unaniem gekozen voor het
instellen van een groenfonds. Maar wat houdt dat in? en wat ga ik er zelf als
inwoner van merken? Meer hierover in deze blog over het Goudse Groenfonds. 


Doel van het  Groenfonds

Het
doel van het groenfonds is om de leefbaarheid van Gouda te bevorderen en de
klimaatadaptatie te vergroten, door meer openbaar groen toe te voegen. 

Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zicht
aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan, om de
schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die
de  klimaatverandering biedt te benutten.
 

Het
groenfonds heeft meerdere doelen:
 1. Gouda heeft relatief gezien weinig
  openbaar groen in de stad
 2. Klimaatverandering zorgt dat meer
  groenoppervlakte nodig is om het onderlopen van straten en pleinen voornamelijk
  in de zomer te voorkomen.
 3. Klimaatverandering zorgt voor langere
  warme periodes. Om als stad geen last te hebben van ‘hittestress’ is meer groen
  en water nodig.
 4. Groen is gunstig voor de gezondheid voor
  ons en groen wordt positief ervaren in de woonomgeving.
Door spelregels op te
stellen voor bouwende partijen wordt gezorgd dat bij nieuwe
ontwikkelingen voldoende
aandacht is voor het toevoegen en behouden van het groen voor de stad.  

Hoe werkt t?

De
gemeenteraad heeft een vijftal beleidsregels vastgesteld om te komen tot meer
groen bij nieuwbouw. Uitgangspunt bij het Groenfonds is dat de oppervlakte
groen en water, en het aantal bestaande bomen tenminste behouden blijft. Bij nieuwe
plannen dient tenminste 15% van het totale plangebied openbaar groen te worden.
Lukt dit niet, mag voor de helft van het oppervlakte volstaan worden met
compenserende maatregelen. Hierbij kan je denken aan groene daken of groene
gevels. Tevens kan in de wijk waar het project gerealiseerd wordt binnen een
jaar openbaar groen worden aangelegd. Biedt dit niet voldoende mogelijkheden,
kan voor niet gerealiseerde m2 openbaar groen een compensatiebijdrage van
€250,- per m2 worden betaald. Dit bedrag komt in een jaarlijkse subsidie van
het Groenfonds terecht, waarmee de vergroening door burgerinitiatieven kan
worden bewerkstelligd. Dit Groenfonds kan aangevuld worden met middelen die
vanuit de gemeente Gouda ter beschikking worden gesteld. Het groenfonds
investeert in principe eerst in de wijken die stedelijk groen het hardste nodig
hebben. Dit zijn de wijken Binnenstad, Korte Akkeren, Kadebuurt, Kort Haarlem,
Gouda Noord en Goverwelle. Bij projecten kan voornamelijk gedacht worden aan
het aanleggen van toegankelijk groen, door bijvoorbeeld bestrating op sommige
te plekken voor meer groen. 


Nieuw instrument
Omdat
een Groenfonds op deze manier in Nederland uniek is, is het zogenaamd Gouds
pionieren. Dat betekent dat het college ruimte heeft om gemotiveerd te kunnen
afwijken van deze spelregels. Daarnaast is door een amendement van de
gemeenteraad gezorgd voor een jaarlijkse evaluatie, om met elkaar te bezien of
dat wat bedacht is ook daadwerkelijk leidt tot een groener en waterrijker
Gouda.

Om
slagvaardig te kunnen starten heb ik namens de ChristenUnie een amendement (tekstwijziging in besluit)
opgesteld om nog in 2019 €200.000,- t.b.v. klimaatadaptatie aan het Groenfonds
toe te voegen en deze nog dit jaar in te kunnen zetten voor meer groen en water
in Gouda voor klimaatadaptatie. Daarnaast heb ik met deze tekstwijziging in het
besluit zeker gesteld dat een nog op te stellen klimaatadaptatieplan leidend is
voor de uitgaven van de overige middelen die beschikbaar komen voor klimaatadaptatie.
Het amendement werd met algemene stemmen aangenomen! 


Meer groen in Gouda?

Ik
hoop dat het Groenfonds in ieder geval een goede bijdrage gaat leveren aan een
groener Gouda waarbij we ons aanpassen aan de klimaatverandering en met elkaar zorgen
voor bijvoorbeeld minder ondergelopen straten en minder hitte. Ik ben benieuwd
of er na een jaar al meer bekend is over de werking van het Groenfonds en
positieve effecten zichtbaar worden. Want een groener Gouda, wie wil dit niet? 


Zelf aan de slag!

Zelf
aan de slag kan natuurlijk ook. Denk eens aan operatie
steenbreek
(tegel eruit, groen erin) , vraag een tuinambassadeur om advies of
doe mee met het project Groen
moet je doen!
En subsidie aanvragen van het Groenfonds
voor nieuw openbaar groen is vanaf nu dus ook mogelijk!