Berichten


Aangezien op 11 maart jl. een raadsmeerderheid heeft besloten
geen besluit te nemen over de toekomst van de PWA Kazerne is het college nu weer
aan zet en moeten we als raad afwachten welk nieuw voorstel er gaat komen. Aanvankelijk
moest voor 1 mei een besluit worden genomen, maar we hebben nu de tijd gekregen
tot uiterlijk 8 juli, zodat het proces met
 o.a. de buurtbewoners meer kans van slagen heeft.
Irritaties
Binnenkort zal er een onafhankelijke procesbegeleider worden
aangesteld en er zal dan hard worden gewerkt aan een voor alle partijen
aanvaardbaar voorstel.
Dat zal nog niet meevallen, want er is door het proces tot nu
toe veel kapot gemaakt en er is, vooral bij de buurtbewoners, veel wantrouwen en irritatie ontstaan.
Kleinere
moskee
Vervelend is ook dat de woordvoerder van het islamitisch
centrum (Saï
d Boukayouh) spreekt over substantieel minder plaatsen in de moskee, maar op dit
moment niet bereid is om aan te geven aan welke omvang wordt gedacht. Ook is
het niet duidelijk in hoeverre er harde garanties worden gegeven over het niet op een later moment gaan uitbreiden van de moskee. Dit kan aan de orde komen als bijvoorbeeld De Ark en/of Gemiva het pand verlaat of de moskee behoefte heeft aan meer ruimte op haar eigen gedeelte.
Financiën
Rond het financiële plaatje zijn er ook zaken die ons
bezighouden.
Bij de presentatie van de oorspronkelijke plannen van zowel
De Ark/Gemiva als ook El Wahda was sprake van een plan inclusief woningen. Tevens
is toen (vertrouwelijk) aan de raad aangegeven welke koopprijs voor de kazerne
zou moeten gelden. Naar wij aannemen was het dus een prijs waarbij het
ministerie wist dat een deel bestemd was voor woningen! Daarbij baseren we ons
op het feit dat alle betrokkenen in dit traject contact hadden met elkaar.
 

Foto: gemeente Gouda


Onbehoorlijk
bestuur
Op een bewonersavond op 6 november vorig jaar zinspeelde
wethouder Jan de Laat erop dat woningbouw niet past in het bestemmingsplan en
als dit achteraf alsnog wel mogelijk gemaakt zou worden, dat zou kunnen leiden
tot de beschuldiging vanuit het rijk dat er dan sprake is van
onbehoorlijk bestuur. Belangrijk argument daarvoor zou zijn dat de waarde van
het perceel door die wijziging stijgt.
Ofschoon deze redenering niet onlogisch klinkt, is het toch
opmerkelijk, omdat bij planvorming in een eerder stadium woningen waren
meegenomen en er toen (in de raad) geen enkele opmerking over is gemaakt.


Financieel
voordeel
Die mogelijke hogere waarde van het perceel speelt nog steeds
een rol in de discussie. Het college stuurt bewust richting een plan waarbij
alles kan worden gerealiseerd op basis van een maatschappelijke bestemming (De
Ark, Gemiva én El Wahda) en de gemeente als koper (ABC constructie), want dan
is de huidige bekend zijnde prijs leidend.
El Wahda heeft dus er dus financieel gezien alle belang bij dat dit
plan lukt omdat bij een eigen plan voor de totale locatie (zeker met woningen!)
of kopen buiten de gemeente om, waarschijnlijk leidt tot een hogere koopprijs.
In die zin zou je kunnen zeggen dat de gemeente een
financieel voordeel creëert voor een gebedshuis en dat is in het kader van
scheiding tussen kerk en staat op z’n zachtst gezegd opmerkelijk.
Deze opstelling valt wellicht nog te verdedigen in het kader
van het bieden van een totaaloplossing voor drie (deels te kleine) moskeeën,
maar nu de bestaande moskeeën openblijven en er dus gewoon een vierde moskee
bij komt is dit wel heel ingewikkeld…


Proces
We wachten de ontwikkelingen af en hopen dat het college de
extra tijd die ze hebben genomen in ieder geval benut om een hoop zaken beter doen dan ze tot
nu heeft gedaan m.b.t. communicatie, mediation, inspraak etc. en dat ze
komt met een breed gedragen plan, waarbij wat ons betreft het oorspronkelijke
plan van De Ark, Gemiva en ouderenwoningen nog altijd het ideaal plaatje is voor
deze locatie!