Berichten

Communicatie met de wijk
Gouda-Oost moet beter!

De
islamitische gemeenschap in Gouda heeft al meer dan 10 jaar een uitdaging op
het gebied van voldoende gebedsplaatsen. Na uitvoerig overleg met het
moskeebestuur MIV Assalam en enkele direct betrokkenen zijn er nu kleinschalige
oplossingen gevonden. Aan de Antwerpseweg 1 komt op het bedrijventerrein een
islamitisch maatschappelijk cultureel centrum voor maximaal 350 bezoekers. De
bestaande wijkmoskee De Rijkestraat wordt verplaatst naar het voormalige
supermarktgebouw aan de Dunantsingel. Voor beide locaties worden
beheerovereenkomsten gemaakt met afspraken om overlast tegen te gaan. 

De
ChristenUnie is blij dat voor kleinschalige buurt moskeeën is gekozen, maar vindt dat de communicatie beter had gemoeten.

Antwerpseweg 1


De
gemeente en het moskeebestuur hebben een intentieovereenkomst gesloten voor de
Antwerpseweg 1. Dit betekent dat nu de benodigde vergunningen aangevraagd
kunnen worden. De vergunningprocedure hiervoor doorloopt het gebruikelijke
proces. Na vergunningverlening wordt het pand verbouwd. Dit neemt naar
verwachting een jaar in beslag. De gemeenschap bezit ook het pand op nummer 3,
maar dit pand wordt verkocht.

Rond dit islamitisch
centrum zijn er nog wel een aantal vragen bij de ChristenUnie. We willen meer
inzicht krijgen in de activiteiten die ontplooid gaan worden in dit centrum en
wat de invulling is van “maatschappelijk cultureel”.

Daarnaast
hebben we moeten vaststellen dat voor de fondswerving van deze locatie Tarik
Ibn Ali (fondswerver die momenteel gevangen zit op verdenking van propaganda
van gewelddadige jihad) een rol heeft gespeeld. De moskee heeft na zijn
gevangenneming geen afstand van hem genomen en we willen weten op welke manier
eventuele radicale ideeën op deze locatie voorkomen wordt. Juist om tegenstelling
tussen Gouwenaars te voorkomen en ervoor te zorgen dat de democratische rechtsorde wordt gerespecteerd.


Wijkmoskee Gouda-OostGedurende de verbouwing van het pand aan de Antwerpseweg zal het voormalige
supermarktpand van de Lidl aan de Dunantsingel 92 in gebruik worden gegeven als
vervanging voor de huidige wijkmoskee aan de De Rijkestraat. Vorig jaar is dit
pand tijdens de Ramadan al een keer als moskee gebruikt en de buurt was
tevreden hoe alles toen verliep.Met de nieuwe
plek voor de wijkmoskee wordt de bestaande overlastproblematiek rond de moskee
De Rijkestraat aangepakt. Het aantal bezoekers / gebedsplaatsen aan de Dunantsingel
bedraagt maximaal 500 personen (een verdubbeling van het aantal
gebedsplaatsen). Dit maximum is vooral relevant voor bijzondere feestdagen.Aandachtspunt
is dat de tijdelijke moskee deze omvang krijgt. 

De ChristenUnie wil duidelijkheid hebben over hoeveel reguliere bezoekers er
wekelijks worden verwacht.

Praktisch
gezien is het te overwegen om de ingang naar achterzijde te verplaatsen (zijde
Antonius college). Er is dan volgens het wijkteam sprake van minder overlast
voor de bewoners.


Voor de ChristenUnie en het wijkteam is
het belangrijk dat de portakabins bij de huidige moskee weggaan als de andere
locatie in gebruik wordt genomen en dat de moskee laat zien dat ze actief in de
wijk wil participeren. Dat is tot nu toe helaas te weinig gebeurd.

Na ongeveer een
jaar na de opening wordt bekeken wat de ervaringen zijn bij de gebruikers en
omwonenden en of er aanvullende maatregelen nodig zijn. De intentie is om de
wijkmoskee voor langere periode te verplaatsen naar de Dunantsingel en mee te
nemen in de wijkontwikkeling die hier plaats zal vinden.

Beheersovereenkomst


De ChristenUnie
heeft altijd de wens gehad dat zou worden ingezet op kleinschalige moskeeën in
plaats van één grote moskee. Met deze oplossing wordt daarin voorzien. Op deze
manier kan beter worden ingespeeld op de bewoners- en ondernemersbelangen rond
deze locaties. Voor zowel de Antwerpseweg als de Dunantsingel worden
beheerovereenkomsten gemaakt tussen gemeente en initiatiefnemers. Deze zijn
gericht op het voorkomen van overlast. Omwonenden en belanghebbenden krijgen
een adviserende rol in het traject rondom de beheerovereenkomsten. Een
vergelijkbare aanpak is destijds ook bij het AZC aan de orde geweest.Communicatie


Voor het wijkteam en een ander
buurtplatform was het besluit rond de moskee in Gouda-Oost vandaag een
verrassing. In de communicatie is het volgens de ChristenUnie dus helaas (weer)
niet goed gegaan. Het wijkteam had eerder in het proces betrokken moeten worden
waardoor een breder draagvlak in de wijk was ontstaan.. Ook was er dan de
mogelijkheid om vooraf randvoorwaarden mee te geven die voor de buurt van
belang zijn.
Door de buurt en het wijkteam nu pas te
informeren moet alles achteraf worden “bevochten”. In de buurt is draagvlak,
maar er is dan wel een zorgvuldig proces nodig. Vooraf kan dit helaas niet
meer, maar doe het nu dan wel rond het opstellen van de beheersovereenkomst.
Samenvattend zijn we blij dat er een
oplossing komt voor het huisvestingsprobleem voor de islamitische gemeenschap,
maar er liggen nog wel een aantal uitdagingen!

Vragen aan het college 

Moskee Gouda-Oost
 • Wat is de reden dat het wijkteam en andere vertegenwoordigers van de wijk niet eerder bij dit proces zijn betrokken?
 • Wat vindt het college ervan dat deze vertegenwoordigers op de inloop avond op 12 maart op verzoek van het college daar worden verwacht, terwijl ze op 8 maart pas zijn geïnformeerd?
 • Op welke wijze wordt het wijkteam, Buurt Preventie Team Vreewijk en de bewoners bij het verdere proces betrokken?
 • In hoeverre is het college bereid de ingang van de moskee te verplaatsen naar de achterzijde?
 • Op welke wijze krijgen we de garantie dat de portakabins worden weggehaald als de andere locatie in gebruik wordt genomen?
 • Hoeveel bezoekers verwacht de moskee wekelijks buiten de feestdagen?
Islamitisch Centrum Antwerpseweg 1
 • Welke activiteiten worden ontplooid in dit centrum?
 • Hoe wordt ervoor gezorgd dat bij de activiteiten op deze locatie de democratische rechtsorde wordt gerespecteerd?  
Tijdens de behandeling van de visienota
Integratie verraste het CDA in Gouda de andere raadsleden met het plan de uitkeringen
van vrouwen die zich volledig sluieren te korten.
De grote vraag is of we hier met een
serieus probleem voor Gouda te maken hebben of dat we dit onder de vlag van
“verkiezingsretoriek” moeten scharen.
Er is geen probleem
Voor zover we hebben kunnen nagaan speelt
dit probleem namelijk niet in Gouda. Er is geen concreet geval bekend waar dit aan
de orde is geweest. Daarnaast is er ook geen wettelijke mogelijkheid om tot die
korting te kunnen overgaan.
“Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, artikel 18 lid 3 luidt: “De vrijheid van een ieder zijn
godsdienst of levensovertuiging tot uiting te brengen kan slechts in die mate
worden beperkt als wordt voorgeschreven door de wet en noodzakelijk is ter
bescherming van de openbare veiligheid, de orde, de volksgezondheid, de goede
zeden of de fundamentele rechten en vrijheden van anderen.”
Terecht wordt overigens in de Participatiewet (artikel 18, lid g)  gesteld 
dat kleding geen belemmering moet zijn voor het vinden van werk.
Letterlijk “het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden
van algemeen geaccepteerde arbeid niet belemmeren door kleding, gebrek aan
persoonlijke verzorging of gedrag.”
Als ChristenUnie concluderen we dat een oproep om te korten
op uitkeringen niet is gebaseerd op de Goudse werkelijkheid en de
Internationale verdragen negeert.
Integreren is samen-leven
Onze inbreng tijdens de verkenning op de visienota
Integratie had een duidelijk andere insteek. Als ChristenUnie zijn wij van
mening dat een samenleving draait om samen-leven en niet om een wij-zij
mentaliteit. In de huidige nota ontbreekt echter een duidelijke visie op ‘wie
er moet integreren’ en ‘wat integreren is’. Daarbij wordt de relatie tussen
religie en overheid niet duidelijk besproken. De nota ademt de sfeer uit van
‘als we maar lief zijn voor elkaar komt het goed’ maar daarmee doen we geen
recht aan de complexiteit van integratie.
Rond het onderwerp integratie luistert het nauw hoe we
omgaan met bevolkingsgroepen. Je ziet dat nieuwe Nederlanders van alles doen om
goed te integreren, maar daarbij oplopen tegen vooroordelen en belemmeringen.
Door in Gouda een statement te maken over een boerka of
nikab zet je bevolkingsgroepen weg, terwijl we juist samen moeten zoeken naar de
vrede voor onze stad!  
Daarbij past ook een normatief optreden tegen gedrag dat
tegen onze rechtstaat in gaat. Dat geldt echter richting alle Gouwenaren
ongeacht hoe lang ze al in Gouda wonen. Het is daarnaast de vraag wie er soms
beter integreren: nieuwe Nederlanders of bepaalde groepen autochtone
Nederlanders.

Dilemma
De ChristenUnie is overigens helder als het gaat om
gezichtsbedekkende kleding: op bepaalde plekken is dit niet toegestaan. Denk
bijvoorbeeld in de klas, voor de rechter en in de zorg.
Voor
de ChristenUnie zijn er twee belangen: aan de ene kant de godsdienstvrijheid van
iedereen, dus ook van orthodoxe moslima’s en aan de andere kant de handhaving van
maatschappelijke normen die noodzakelijk zijn om met elkaar te kunnen
samenleven en de sociale veiligheid.
Elkaar
in het gezicht kunnen kijken is een elementaire vorm van beschaving.
Gezichtsbedekkende kleding staat dit frontaal in de weg. Het is een ultieme
vorm van afzondering die het samenleven zeer moeilijk maakt en waarmee deze
vrouwen zich afscheiden van de rest van de samenleving. Bovendien gaan er
ideeën over de positie van de vrouw achter schuil waar de ChristenUnie moeite
mee heeft.
Jezelf
verstoppen voor andere mensen is niet nodig, wij geloven dat mensen gemaakt
zijn naar Gods beeld, om te leven in relatie met anderen en contact met elkaar
te hebben.
 

Geloofsvrijheid

De
geloofsvrijheid weegt voor ons echter zwaarder dan het normatief maken van de
eigen overtuiging. Juist omdat veel broeders en zusters wereldwijd vervolgd
worden om hun geloof door overheden vinden we dat de overheid zeer terughoudend
moet zijn. En ja dan doet tolerantie soms pijn.
Maar
die godsdienstvrijheid is nooit absoluut. Er zijn situaties waarin het belang
van de samenleving en de maatschappelijke norm zo zwaar wegen dat er toch een
inperking van de godsdienstvrijheid nodig kan zijn. Je moet elkaar gewoon kunnen
aankijken op school, bij overheidsinstanties en in zorginstellingen.
Daar
staat gezichtsbedekking de onderlinge communicatie zodanig in de weg dat het
functioneren van die sfeer daardoor ernstig wordt belemmerd. Bovendien bedreigt
gezichtsbedekking de sociale veiligheid op dit soort plaatsen. De ChristenUnie
vindt daarom dat op scholen, in zorginstellingen en bij de overheid het
maatschappelijk belang zo zwaar weegt dat een specifiek daarop gericht verbod
acceptabel is.
Iedereen
telt mee
Het is van
belang dat we in Gouda het principe “Iedereen telt mee” hanteren en uitsluiten
van groepen mensen staat daar haaks op. Het is onze opgave om ons met elkaar in
te zetten voor een samenleving waarin iedereen veilig en met plezier kan leven,
wonen en werken.

Tarik Chadlioui, ook wel bekend als Tarik ibn Ali.
Foto: De Telegraaf

Een opvallend bericht donderdag op de website van de Telegraaf en het AD!De kranten berichten dat Tarik Chadlioui (beter bekend onder de naam: Tarik Ibn Ali) is opgepakt in Birmingham (Engeland). Hij wordt uitgeleverd aan Spanje in verband met een terrorisme onderzoek. Spanje verdenkt hem van het “aanmoedigen van mensen om deel te nemen aan de Jihad” (bron: AD) 


Het AD meldt op haar website nog het volgende:
De Spaanse politie begon in 2015 met een onderzoek naar Tarik Ibn Ali, toen video’s opdoken waarin hij een jonge moslim uit Spanje zou hebben aangemoedigd om naar Syrië te gaan. Ook zou de imam rond die tijd het eiland Mallorca hebben bezocht om een celgroep op te richten waarvan hij tevens geestelijk leider werd. Deze groep zou regelmatig bijeen zijn gekomen en zich bezig hebben gehouden met het promoten van IS op social media. Volgens de Spaanse politie is Tarik Ibn Ali bekend bij hun collega’s in Europa voor het rekruteren van militanten en het binnenhalen van geld voor IS. Doordat hij zelf veiligheidsmaatregelen nam en constant van adres wisselde, was het moeilijk om hem op te pakken.”


Fondswerving 

Tarik ibn Ali heeft een Belgisch paspoort maar was vaak in Nederland om geld in te zamelen.

In januari was hij nog in Gouda om fondsen te werven voor een nieuwe moskee aan de Antwerpseweg. In 2014 was hij ook in Gouda. Toen ondersteunde hij de fondswerving voor de moskee El Wahda in de PWA Kazerne. Tarik is een veelgevraagd spreker en wordt regelmatig gevraagd bij fondswerving acties.Volgens De Telegraaf adviseerde het Contactorgaan Moslims Overheid moskeeën al paar jaar geleden om hem niet meer uit te nodigen. Hij werd in verband gebracht met de radicale groep Sharia4Belgium.
Zijn naam werd ook genoemd in verband met de aanslagen in Parijs. Hij of zijn groep zouden Omar Mostefai hebben geradicaliseerd, één van de aanslagplegers in de Bataclan. In die concertzaal vielen in 2015 89 doden.
Niet welkom
Zowel in 2014 als begin dit jaar hebben we nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de komst van Tarik Ibn Ali en gevraagd zijn komst naar Gouda te beletten. 
Naar aanleiding van vragen daarover is toen het volgende geantwoord: “Er zijn zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk geen juridische mogelijkheden om deelname van Ibn Ali aan een benefiet te voorkomen of te verbieden. Ook via het vergunningstelsel van de gemeente kon de bijeenkomst niet tegen houden. Voor het houden van benefietbijeenkomsten in een bestaande moskee is geen aparte vergunning vereist, voor zover de activiteit plaatsvindt binnen de voorwaarden van de bestaande vergunningen. Wel is de inzet van de prediker door de politie gemonitord op mogelijke overtredingen of strafbare feiten. Daar is geen sprake van geweest.”
Verdraagzaamheid
Ofschoon ik besef dat zolang iemand niet is veroordeeld je op moet passen met wat je zegt en schrijft, lijkt het er toch op dat deze Tarik Ibn Ali minder onschuldig is als menigeen heeft doen voorkomen. 
Ik hoop dat de Goudse moskeeën door deze berichten besluiten dat ze in de toekomst selectiever zullen zijn met het uitnodigen van sprekers / fondswervers. 
Al in 2014 schreef ik: “Het zou het moskeebestuur overigens sieren als ze alsnog afziet van de uitnodiging aan deze imam, want niemand is gebaat bij onrust over een imam die geassocieerd wordt met haat en tweedracht in de maatschappij. Laten we met elkaar in Gouda ons inspannen voor onderlinge verdraagzaamheid en respect en niet (de schijn van) onverdraagzaamheid accepteren.” 

Op woensdag 1 juli was het dan eindelijk zover: de raad moest duidelijkheid geven over het plan “Samen onder één dak”, waarbij De Ark, Gemiva en het islamitisch centrum El Wahda, samen in de voormalige Prins Willem-Alexander kazerne worden gehuisvest.

Krampachtig
De laatste weken werd wel duidelijk dat het draagvlak bij de meerderheid van de raad blijft ontbreken. Vorig jaar gaf een meerderheid van 18 tegen 17 al aan dat er geen steun is voor een islamitisch centrum van deze omvang op deze locatie. Het college heeft echter 9 maanden lang hardnekkig vastgehouden aan het plan om toch alle partijen onder één dak te brengen. Geen middel werd geschuwd om dit te forceren. Doordat het college veel te laat de bewoners is gaan betrekken bij het plan en de impact voor de buurt enorm onderschat heeft was haar inzet krampachtig en wekte steeds meer aversie op bij de buurtbewoners en een deel van de raad.
Extreemrechtse christenen
De woordvoerder van het islamitisch centrum, de heer Boukayouh, kon het in de media helaas niet laten om af en toe flink uit te halen, met name naar de christelijke partijen (“We hebben moeten opboksen tegen het christelijk blok van de politiek”). Eerder gaf hij ook al een sneer richting de vertegenwoordigers van Gouda Noord (“een groepje extreemrechtse christenen”)
Met deze opmerkingen wordt de discussie op scherp gezet en het is ook gewoon niet waar. In de raad zijn 8 fracties tegen het plan en daarbij gaat het om “slechts” drie christelijke partijen.
Eerlijkheidshalve zijn er door diverse partijen zaken gezegd die niet verstandig zijn en zeker ook niet altijd constructief. Wat dat betreft kan ik begrijpen dat de Corina Kerkmans van  de Partij voor de Dieren aan diverse partijen tijdens de raadsvergadering een rode kaart uitdeelde. 

Hoe nu verder?
Naar verwachting komt het voorstel voor de kredieten t.b.v. De Ark en Gemiva op 8 juli in stemming en als bij alle fracties bij hun standpunt blijven, zullen 18 van de 35 raadsleden het plan afwijzen.
Dan is alles nog niet achter de rug. Want als inderdaad een raadsmeerderheid tegen de huidige plannen zal stemmen, zal de kazerne via de markt te koop worden aangeboden en het is mogelijk dat het islamitisch centrum alsnog haar slag slaat. Het is ook mogelijk dat het oorspronkelijke plan van De Ark en Gemiva in combinatie met woningen voor ouderen weer op tafel komt.
Het blijft de komende weken nog wel spannend rond dit dossier.
Alle betrokken partijen hebben schade opgelopen en het is belangrijk dat we nu onze wonden likken en daarna ons weer inzetten op (het herwinnen van de) goede onderlinge verstandhouding en daar zal iedereen een steentje aan moeten bijdragen. Het zou goed zijn als het college hiertoe het initiatief neemt.
Bijdrage
Hieronder treft u mijn bijdrage aan voor het debat over de toekomst van de PWA kazerne:
“Voorzitter, in maart jl. gaf mijn collega Anna van Popering
aan, dat ze boos en teleurgesteld was. Al jaren wachten de kwetsbare leerlingen
van de Ark op goede huisvesting en als het college had meegewerkt aan de plannen
die er in oktober 2014 lagen was adequate huisvesting al op korte termijn
gerealiseerd.
In maart dreigde een meerderheid van de raad zich tegen het
aangepaste plan  (3 in 1) te keren en
opeens kregen we een dringende oproep van het college om geen besluit te nemen
omdat het maximaal aantal plekken in de moskee substantieel zou worden terug
gebracht op initiatief van El Wahda. Vervolgens horen we vanuit El Wahda een
tijd niets en dan wordt, onder druk, op een bewonersavond opeens een getal van
1.200 naar voren gebracht, wat blijkbaar een drastische aanpassing is…
Inmiddels staat de teller op 900….
Opvallend is overigens dat
woordvoerder Boukayouh in een interview aangeeft dat ze bij het niet instemmen
door de raad meer vrijheid hebben om met het gebouw te doen wat ze willen…
Ik moet zeggen voorzitter,
dat zo’n uitspraak niet veel vertrouwen geeft.  
Er zou een mediator komen om partijen dichter bij
elkaar te brengen. Het kwam echter niet verder dan een duur en nietszeggend
rapport over de stand van zaken in de wijk. 
De buurt is door het college nooit goed meegenomen
bij dit proces en de informele gesprekken kwamen te laat op gang, met slechts
een paar mensen en waren teveel gericht op het realiseren van de bestaande
plannen.

Kredietvoorstel
Vanavond moeten we iets
vinden over het voorliggend kredietvoorstel, waarbij de kapitaallasten bijna
200.000,- hoger worden. En El Wahda kan bij instemming op een aantrekkelijke
manier een deel van de PWA aankopen, zonder een concreet plan en zonder
afspraken op papier.
Voorzitter, de
ChristenUnie staat voor godsdienstvrijheid en is dus niet tegen de bouw van een
moskee, ook al is er door een aantal heel bewust een religieuze strijd van
gemaakt. Maar onze fractie  heeft door
alles wat er gebeurd is rond de PWA geen vertrouwen meer in het college m.b.t.
dit dossier en vindt dat een ABC-constructie alleen mag worden toegepast om
uitvoering te geven aan een wettelijke overheidstaak.
We werken graag mee aan goede huisvesting van de Ark en zien
zeker meerwaarde voor de combinatie met Gemiva, maar niet op de wijze die nu
voorligt en we rekenen erop dat het college op korte termijn alsnog bereid zal
zijn om met deze partijen aan een alternatief plan te gaan werken op deze of
een andere locatie. 
We hopen dat er op korte termijn ook een oplossing komt
voor de islamitische gemeenschap en dat hun ruimtegebrek niet langer een
speelbal zal zijn voor buitenproportionele plannen.”


Deze week debatteert de raad over de kredieten
voor de Ark en Gemiva die nodig zijn om huisvesting in de PWA Kazerne mogelijk
te maken. Als een meerderheid van de raad hiermee instemt zal het college
overgaan tot aankoop van deze voormalige kazerne en een deel daarvan
doorverkopen aan het islamitisch centrum El Wahda.

Horeca

In een memo aan de
raad met betrekking tot de krediet aanvragen voor De Ark en Gemiva staat met
betrekking tot El Wahda de volgende passage: “De Omgevingsvergunning is
gebaseerd op het bestemmingsplan. De bestemming van de PWA-locatie laat
commerciële activiteiten, horeca en detailhandel niet toe”

Bij (een deel van)
de raad en de bewoners is echter onrust aanwezig omdat er nog altijd geen
exacte duidelijkheid is over definitieve inrichting en gebruiksmogelijkheden in
het islamitisch centrum.

“Naast een moskee en
andere maatschappelijke voorzieningen, zijn er in de voormalige PWA
kazerne aan de Groen van Prinsterersingel ook plannen voor een bazaar, bakker
en restaurant. Dit hebben meerdere bronnen uit de moslimgemeenschap bevestigd.”  (Goudse Post)

Daarnaast duiken er
in de pers nu opeens verhalen op vanuit de islamitische gemeenschap dat er
concrete plannen liggen om wel degelijk commerciele activiteiten (waaronder
horeca) en detailhandel te willen gaan realiseren. Zowel Elsevier als de GoudsePost berichten hierover en baseren zich naar eigen zeggen op betrouwbare
bronnen.

Vragen

Om helder te
krijgen in hoeverre het college op de hoogte is van deze plannen en hoe ze deze
plannen – als ze er inderdaad zijn – beoordelen heeft de ChristenUnie samen met
zes andere fracties een aantal vragen aan het college gesteld.
We vinden het
namelijk belangrijk om met het oog op draagvlak in de wijk dat hier helderheid
over komt. Die helderheid is ook nodig om een goede inschatting te kunnen maken rond
mogelijke overlast.

“Volgens
verschillende bronnen binnen de Marokkaanse gemeenschap in Gouda zijn er intern
eveneens commerciële plannen gedeeld voor een slagerij, een bakkerij, een cateringbedrijf,
een restaurant (‘de keuken en eetzaal van de kazerne zijn natuurlijk enorm’),
een onderwijsinstelling en een eigen ontmoetingscentrum/café.” (Elsevier)

De vragen zijn:
      In
hoeverre is er door het college binnen het college (formeel of informeel) en
met de vertegenwoordigers van El Wahda en gesproken over commerciële
activiteiten, horeca en detailhandel in het islamitisch centrum?
      
Als
het college op de hoogte is van deze plannen: wanneer is dat u ter ore gekomen?
      Wat
vindt het college van de mogelijke plannen die er hiervoor zijn gemaakt? Als er
met de vertegenwoordigers met El Wahda hierover gesproken is: wat was uw
reactie?
   Wat
gaat het college doen als er een verzoek komt om het bestemmingsplan te
wijzigen teneinde commerciële activiteiten, horeca en/of detailhandel mogelijk
te maken op deze locatie? Wat vindt u van deze activiteiten in relatie tot De
Ark en Gemiva die daar ook gevestigd zijn?
     Welke
afspraken worden er concreet gemaakt met betrekking tot activiteiten die zich
mogelijk als feesten kunnen worden getypeerd?
      
In
hoeverre vindt het college het van belang om zekerheid te hebben rond de
financiën en de exacte invulling van het centrum wanneer ze besluit om tot
verkoop en levering aan hen over te gaan?
      
Mocht
de kredietverlening niet doorgaan en de PWA kazerne daarmee op de markt komen:
in hoeverre is het college bereid om het mogelijk te maken op deze locatie te
komen tot een islamitisch centrum en in hoeverre wil ze dan al dan niet
meewerken met een wijziging van het bestemmingsplan t.b.v. commerciële
activiteiten, horeca en/of detailhandel?

        Indien
de kredietverlening niet doorgaat en het Rijk de PWA kazerne op de markt
brengt, ligt de prijs dan hoger dan de prijs waarvoor de gemeente het pand van
het Rijk koopt? Zo ja aan welk percentage moeten wij dan denken?


Op 11 juni jl. was er opnieuw een
bewonersavond in het Huis van de Stad over de toekomstige bestemming van de PWA
Kazerne. Ditmaal was niet Wim Deetman voorzitter, maar Ewald van Vliet (VVD),
oud-burgemeester van Lansingerland.

Op deze avond werd veel inhoudelijke informatie uitgewisseld en in een tweeluik geef ik daarvan graag een samenvatting. In deel 1 gaat het vooral over de wijkvertegenwoording, de schaalgrootte en de diverse functies van het islamitisch centrum.
De burgemeester opende de avond met
de opmerking dat er nu spijkers met koppen moeten worden geslagen en deze
opmerking werd door de voorzitter serieus ter hand genomen. Met gevoel voor
sfeer, maar ook doortastend passeerde deze avond een groot aantal onderwerpen:
 • ·     
  Wijkvertegenwoordiging
 • ·     
  Schaalgrootte van islamitisch centrum
 • ·     
  Functie van het islamitisch centrum
 • ·     
  Overlast jongeren
 • ·     
  Geluidsoverlast
 • ·     
  Parkeren
 • ·     
  Verkeer
 • ·     
  Bouwproces
 • ·     
  Handhaving

  
WIJKVERTEGENWOORDIGING
Vanuit de bewoners wordt aangegeven dat er behoefte is aan
een centraal aanspreekpunt (“accountmanager”).
Wethouder Rogier gaf aan dat hij bestuurlijk beschikbaar is
en Bas Meijs (directeur ruimtelijke ontwikkeling) vanuit de ambtelijke
organisatie.
Ook wordt (terecht) opgemerkt dat er meer meningen in de wijk
leven dan er tijdens deze avond aan tafel zitten en dat het goed is om die ook
een stem te geven.
Duidelijk is dat op basis van de wijkverkenning er niet of
nauwelijks ruimte is voor de komst van een islamitisch centrum in deze wijk en
dat dit plan nu wel uitgangspunt is voor het gesprek.
Inzet is om vooruit te kijken en het bleek op deze avond niet
mogelijk te zijn om het rapport als leidraad te nemen.
Verder werd ook opgemerkt dat het denkbaar is dat de raad nu
eerst eens een besluit gaat nemen over de toekomst van de PWA Kazerne en dat
daarna met belanghebbenden aan de invulling wordt gewerkt. Per slot van
rekening laat het huidige bestemmingsplan deze invulling toe. Bij dit onderwerp kwam helder naar voren dat er veel
verschillende meningen zijn over hoe het proces is verlopen en hoe het nu
verder moet.
SCHAALGROOTTE
ISLAMITISCH CENTRUM
Het oorspronkelijke plan was een moskee voor 4.500 gelovigen.
Bij de eerste presentatie in de raad werd dit aantal 1.500 en op de vorige
bewonersavond is het aantal inmiddels teruggebracht naar 1.200.
Deze teruggang is o.a. veroorzaakt door het besluit om de
bestaande moskeeën niet te sluiten. Het wordt nu een 4e moskee.
In het rapport dat op verzoek van het college is opgesteld
staat dat er in de buurt hooguit draagvlak is voor een kleine buurtmoskee (zo’n
400 gelovigen). Een deel van de bewoners vindt het vreemd dat deze conclusie
niet leidend is.
Na diverse opmerkingen over de omvang van de moskee werd
opeens door de woordvoerder van El Wahda opgemerkt dat het aantal van 1.200
plaatsen niet heilig is, maar dat 300 tot 400 plaatsen echt te klein is. Voor
Gouda Noord zijn wel zo’n 800-900 plaatsen nodig. Het is dus wachten op een
finaal voorstel rond deze “koehandel”….
 

Aziza Azaai temidden van enkele buurtbewoners. Haar broer Said Boukayouh zit direct achter haar.

Aziza Azaai, zus van Said Boukayouh, beklemtoonde namens de
vrouwencommissie dat er een fatsoenlijke ruimte voor de vrouwen moet komen,
want bij de huidige moskeeën stelt dat niets voor.
Als we praten over een maximaal aantal plaatsen, dan gaat het
 volgens Aziza om mannen en vrouwen en het
centrum moet plaats kunnen bieden aan zo’n 50 actieve vrouwen en een “schil” er
omheen van zo’n 500 vrouwen.
FUNCTIE(S)
VAN IC
Vanuit betrokkenen worden diverse functies opgesomd die in
het islamitisch centrum moeten worden gerealiseerd:
– gebedsruimte
– helft van de ruimte is bedoeld voor vrouwen gemeenschap die
nu nog helemaal geen ruimte heeft
– ontmoetingsruimte om rondhangen in de wijk te voorkomen
– kinderopvang
– bibliotheek
– wasruimte voor overledenen, nu moet ze hiervoor “bedelen”
in de regio
– er worden geen zalen verhuurd voor feesten! Dat is uitgesloten
volgens Boukayouh!
De moslimgemeenschap is bereid om garanties af te geven over
afwezigheid van overlast in de omgeving van de moskee.
Doordat het gebouw straks voorportalen heeft, kunnen ze daar
wachten en hoeven ze niet op straat te gaan staan. Dat draagt bij aan het
terugdringen van het risico van overlast.
Aziza Azaai doet er nog een schepje bovenop en geeft aan dat
er met bewoners om tafel is gezeten en dat daar is beloofd om notitie op te
stellen om overlast te voorkomen. Er staat inmiddels iets op papier en de toen
aanwezige bewoners waren daarover enthousiast. Er zou hierin duidelijk zijn
omschreven hoe ze de wijk willen laten participeren en hoe ze de ruimtes willen
gaan gebruiken.

De raadsleden hebben overigens deze notitie tot op heden niet
ontvangen.
Verkenning door Van Hout en Feiter levert weinig nieuwe inzichten op

De
afgelopen weken hebben Hellie van Hout en Astrid Feiter in opdracht van het
college een verkenning uitgevoerd inzake de toekomst van de voormalige PWA kazerne.
Het
rapport van de verkenning is nu aan het college en de raad aangeboden. De
onderzoekers willen nu graag deze rapportage gaan bespreken met
(vertegenwoordigers) van buurtbewoners en belanghebbenden en kijken of er
aanknopingspunten zijn voor een vervolgtraject.
Daarnaast
adviseren ze de burgemeester om op korte termijn een rondetafelgesprek te
organiseren voor representanten van betrokken partijen. Dit gesprek zal binnenkort gaan plaatsvinden.
De
onderzoekers verwachten veel van een dialoog. Het is naar hun mening effectiever
om een dialoog te starten, zodat je niet alleen elkaars standpunten leert
kennen, maar ook de achterliggende motieven en waarden. Zo kun beter begrijpen
wat de ander beweegt en nodig heeft.
Wie hebben ze gesproken?
         –  Bewoners; eerst vooral direct omwonenden, later ook
wijkbewoners en vertegenwoordigers 
van een bewonersvereniging en
huurdersvereniging. 

         –  Drie partners van de herontwikkeling van het
PWA-kazerneterrein en hun betrokkenen, nl; 
De Ark, regionale school voor
leerlingen met een verstandelijke beperking Gemiva, dagbesteding voor mensen
met een verstandelijke beperking en Vereniging El Wahda, islamitisch centrum 

         –  Gemeentebestuurders, fractievoorzitters en meest
betrokken ambtenaren 

         –  Scholen en sportverenigingen in de buurt 

         –  Betrokkenen zoals wijkagenten, consulenten
woningbouwvereniging, makelaar, etc 

 

Het rapport bevat overigens nauwelijks nieuwe aanknopingspunten. Wat dat betreft kan je je afvragen of dit onderzoek het geld waard is geweest…Verwachtingen
De
onderzoekers hebben vijf partijen gesproken die verschillende verwachtingen rond
de PWA kazerne hebben:


De Ark
en Gemiva
Deze
partijen willen graag dat het college voorstel (dus samen met El Wahda) door
gaat.
Moslimgemeenschap
Het
bestuur van El Wahda heeft de ambities neerwaarts bijgesteld en streeft naar
een kleinere moskee. Over de omvang laten ze zich nog niet uit, maar die zal
worden afgestemd op de verkeerscapaciteit van de wijk.
Alternatieve
locaties worden afgewezen, waarbij het opvallend is dat Spoorzone niet als
alternatief wordt gezien. Ze geloven niet dat het daar veilig is. 
Hiervoor zou naar mijn mening aanvullend onderzoek duidelijkheid moeten geven, temeer daar er minder
gevaarlijke transporten op dit traject zijn voorzien.
Buurt
Hoe
dichterbij men bij de PWA locatie woont, des te uitgesprokener men is. Sommigen
steunen nog wel een klein centrum als men verder weg woont. Belangrijk
aandachtspunt voor de buurt is het naar hun mening ontbreken van een goede dialoog met de
gemeente tot nu toe.
Men wil
liever – net als destijds een krappe meerderheid van de raad – het plan voor de
Ark, Gemiva en ouderenwoningen op deze locatie
Scholen
en sportverenigingen
De
scholen en sportverenigingen hebben geen uitgesproken opvatting over het plan
op het PWA kazerneterrein. Verkeersoverlast is wel een issue dat besproken moet
worden.
Gemeentebestuur
Er wordt
terecht geconstateerd dat het college er niet goed in is geslaagd om het plan
goed voor het voetlicht te krijgen. Ze wil nu investeren in de verbinding, maar
houdt vast aan het plan om zowel De Ark/Gemiva als El Wahda op deze locatie
onder te willen brengen.
Gemeenteraad
Binnen de
gemeenteraad is een grote verdeeldheid, zelfs binnen de coalitie partijen. Voor
diverse fracties is het belangrijk dat er draagvlak komt in de buurt en geldt
dit zelfs als voorwaarde om met de plannen te kunnen instemmen.


Conclusie
De onderzoekers zien dat het huidige plan voor de
herontwikkeling van het PWA-terrein met een school van De Ark en een dagcentrum
voor verstandelijk gehandicapten van Gemiva en een islamitisch centrum van El
Wahda mogelijk op draagvlak vanuit de buurt kan rekenen, als het daarbij gaat
om de aanwezigheid van een kleine moskee die in omvang vergelijkbaar is met de
bestaande Goudse moskeeën (maximaal 3 á 400 bezoekers). Dat formaat past bij de
verkeersstromen en bij de schaal van de buurt.
Ze hebben daarbij drie scenario’s uitgewerkt die
voor een vervolg van belang zijn:
1.    Raad
stemt in met voorliggend plan met minder bezoekers voor de moskee
2.    Afwijzing
van het huidige plan
3.    Raad
stemt in met plan, maar moskee wordt niet groter dan 3 à 400 plaatsen
(soortgelijke omvang als bestaande moskeeën)
 Bij alle
drie de scenario’s zijn voor- en nadelen benoemd.
Het is nu aan het college om vervolgstappen te
gaan voorstellen. De eerste vervolgstap is inmiddels gezet en dat is een gesprek met de betrokkenen. Echt een vernieuwende stap is dat niet.
Het rapport bevat overigens nauwelijks nieuwe
aanknopingspunten. Wat dat betreft kan je je afvragen of dit onderzoek het
geld waard is geweest…

Woensdag 11 maart was de beslissende dag voor het plan met de PWA Kazerne. Het college vroeg om een akkoord van de raad voor de investeringskredieten die nodig waren om een deel van de kazerne te kunnen aankopen voor De Ark en Gemiva. Een andere deel zou – via de gemeente – worden verkocht aan het islamitische centrum El Wahda. 


Bezwaren


Op 4 maart had Anna van Popering namens de fractie aangegeven dat de ChristenUnie veel bezwaren heeft tegen dat plan, maar dat het een bittere pil zou zijn als de gezamenlijke huisvesting van De Ark en Gemiva niet doorgaat. Om die reden gaven we aan pas op 11 maart ons definitieve standpunt bekend te maken.
Hierna begon vanuit het college en collegepartijen een waar offensief richting de partijen  die voornemens waren tegen te gaan stemmen. De ChristenUnie kreeg ook veel (landelijke) aandacht en we merkten dat het college er alles aan was gelegen om een meerderheid voor haar plannen te krijgen.
Dit leek echter niet te gaan lukken, maar gelukkig bood het bestuur van El Wahda uitkomst…Brief El Wahda


Op 10 maart om 15.00 uur stuurt de voorzitter van het bestuur van El Wahda een mail naar burgemeester Schoenmaker met daarin een voorstel om te komen tot een kleinere moskee om zo te voorkomen dat dit plan niet zou doorgaan. Men maakte ook zich zorgen over de polarisatie.
De voorzitter schrijft o.a.

Immers, bij een Islamitisch centrum/Godshuis horen geen angst of polarisatie maar vredig samenleven, samenwerken en ontmoeting. Tevens zouden wij het jammer vinden als de samenwerking met De Ark en Gemiva niet door zou gaan, vanwege het maximaal aantal moskeebezoekers van 1500. Het zijn partners met wie we een warme relatie hebben opgebouwd. Hen verliezen zou ook jammer zijn.  

Wij willen als Goudse islamitische gemeenschap om bovenstaande redenen onze verantwoordelijkheid nemen en een serieuze handreiking doen naar de politiek en de bewoners van Gouda Noord. We stellen dan ook voor om het maximale aantal moskeebezoekers op een substantieel lager aantal dan 1500 te bepalen.”

Om 17.00 stuurt vervolgens het college een memo (dat hadden ze verbazingwekkend snel voor elkaar…) naar de raad met het verzoek om het agendapunt op 11 maart van de agenda te halen vanwege deze nieuwe ontwikkelingen. Wij waren zeer verbaasd over deze actie, 27 uur voor de besluitvorming, en stelden vast dat deze brief het college wel erg goed uit kwam. Een afgang voor het college kon hiermee worden afgewend.

Oppositie geschoffeerd
De VVD vond deze ontwikkeling genoeg kansen bieden voor een beter plan en steunde het verzoek van het college om het agendapunt van de agenda te halen en zo stonden de tegenstanders van het collegeplan opnieuw buiten spel, zoals eerder al was gebeurd toen het college de motie negeerde, die opriep om te kiezen voor het plan van De Ark en Gemiva in combinatie met senioren woningen.
Om op deze avond toch iets te kunnen meegeven aan het college over het komende proces en iets te kunnen opmerken de memo en de brief, vroeg de oppositie om behandeling van de memo van het college, maar ook dit werd door coalitie partijen geblokkeerd.
Ondernemingsraad
Democratie
op deze manier vormgeven gaat er bij ons niet in en doet ons denken aan het
beeld van een bedrijf waar de directie er van alles aan doet om de
ondernemingsraad zoveel mogelijk te omzeilen en alleen in te schakelen als het
niet anders kan. Om een sterk bedrijf en een sterke stad te realiseren is het
echter juist belangrijk dat het college verbindend werkt, goed communiceert en
de rol van de raad (en dus ook de oppositie) accepteert, respecteert en waardeert.

De Ark en Gemiva


We waren als oppositie partijen het blokkeren van onze inbreng en het niet kunnen stemmen over de kredieten voor het collegeplan echt zat en besloten daarom een motie in te dienen die eigenlijk een herhaling was van de motie uit november 2014, waarin we opnieuw opriepen om het plan uit te voeren van Van Wijnen/ABC Nova ten behoeve van De Ark, Gemiva en senioren woningen. Deze motie had toen een raadsmeerderheid omdat de VVD deze motie ook steunde. Daarnaast riepen we het college op om de moskeeën constructief tegemoet te treden en daarbij rekening te houden met de wensen die spelen binnen de Goudse samenleving.
VVD
De VVD maakte vervolgens een opmerkelijke draai en besloot deze motie niet te steunen. De argumentatie daarvoor was flinterdun. Ze vonden het plan van Wijnen niet voldragen en het was financieel onzeker. Beide argumenten zijn aanvechtbaar, omdat het andere plan ook niet voldragen is en eind oktober 2014 voor het plan van Van Wijnen een belegger was gevonden. De VVD viel echter niet te overtuigen en stemde nu tegen de motie en daarmee was de laatste mogelijkheid om daar geen islamitisch centrum te vestigen (voorlopig?) van de baan.
Motie van wantrouwen
Nu we opnieuw moesten vaststellen dat het college blijk gaf het proces rond dit dossier op een voor ons onacceptabele manier in te vullen restte ons niets anders dan een motie van wantrouwen in te dienen.
De motie, die alleen door de oppositie werd gesteund, luidde als volgt:

Overwegende;
Dat het college van B&W, zowel procesmatig als inhoudelijk, blijk heeft gegeven onvoldoende
grip te hebben gehad op de voorbereiding en voortgang van de herbestemming PWA
Kazerne;
 

Stelt de gemeenteraad voor;
Het vertrouwen in het college van BenW met betrekking tot het dossier van de PWA kazerne op te
zeggen

Met deze motie markeren we een periode van ruim 5 maanden waarbij het college in onze ogen fout op fout heeft gestapeld en een raadsmeerderheid bewust heeft genegeerd.
Het is nu aan het college om aan te tonen dat ze lessen hebben geleerd uit het verloop van het dossier en dat het vanaf nu echt ander zal gaan. Alleen op die manier kan er weer vertrouwen ontstaan tussen raad en college.


Wellicht heeft de burgemeester gelijk die, na een soms wel erg sturende en licht geïrriteerde rol, deze raadsvergadering afsloot met de woorden: hoe groter de kloof hoe mooier de brug…

Op 16 februari was de verkenning door de gemeenteraad over de toekomstige bestemming van de PWA Kazerne. De bedoeling was om op basis van beantwoording van eerder ingediende vragen op deze avond verdiepingsvragen te stellen, zodat we zo goed mogelijk geïnformeerd zouden zijn.


Vertraging

Hoewel de meeste vragen in concept klaar waren wilde het college dinsdag tijdens haar reguliere collegevergadering alle antwoorden eerst bespreken. De ambtenaren hadden in het weekend hard doorgewerkt om de vragen te beantwoorden, maar door het college stagneerde het proces nu toch.
De oppositiepartijen waren geïrriteerd door deze gang van zaken en direct bij de start van de raadsbijeenkomst vroeg collega Anna van Popering – namens de oppositie – om een extra mogelijkheid te geven voor een verkenning. Dit verzoek werd gehonoreerd en er komt een extra verkenning op 2 maart.Deze avond beperkte zich nu tot presentaties van betrokkenen en het vragen stellen aan deze mensen door de raad.College


Namens het college nam wethouder Tetteroo het proces en de planning nog een keer door en gaf aan dat het college niet tot koop/verkoop zal overgaan alvorens het resultaat van het Bibob onderzoek binnen is. Deze wordt eind april verwacht.


“Het Bibob-onderzoek wordt verricht in het kader van de
doorverkoop van het terrein aan El Wahda. Het college zal – nu daar naar
verwachting ook in de tijd ruimte voor is – de resultaten van het Bibob advies afwachten en meewegen
alvorens een definitief besluit te nemen

De raad kan op 11 maart a.s. over kredietverlening (voor de Ark en Gemiva) besluiten. Mocht het plan toch niet kunnen doorgaan
omdat BenW oordelen dat het aangaan van een koop-verkoop overeenkomst niet te verantwoorden valt in
het licht van het Bibob advies, dan vervallen de kredieten.”

De Ark en Gemiva


De Ark en Gemiva zijn tevreden met het huidige ontwerp en ze willen graag dat het project gaat slagen. Ze hebben nu gekozen voor het best haalbare plan.
De directeur van Gemiva zei het als volgt: “Het kan zoals het moet en daar zijn we heel blij mee.”


Feit blijft wel dat het college een
“dwangbuis” hanteert bij dit project. Het is alles onder één dak of
niets…

El Wahda
Namens de drie moskeeën voerde opnieuw Said Boukayou
het woord. Hij is directeur van de islamitische basisschool Al Qalam en
woordvoerder.
Said hield een wat emotioneel betoog en vroeg om ze
een kans te geven, ze zijn er immers uit met de partners. “Wij zijn ook
Gouwenaars, toevallig met een islamitisch geloof (..) We worden aangekeken op
zaken waar we geen vat op hebben, die zich afspelen op wereldniveau. Reken
elkaar af op wat er op Gouds niveau plaatsvindt. We zijn een verrijking voor de
de buurt.”

Tarik Ibn Ali
Said Boukayou ging ook in op alle commotie rond Tarik
Ibn Ali die een aantal keer in Gouda is geweest tijdens de fondswerving-actie
voor El Wahda. Hij distantieerde zich niet van hem, maar gaf aan dat Tarik door
sommigen wordt gezien als een radicale prediker, maar door anderen niet…
2 jaar
Verder gaf hij ook aan dat hij instaat voor afbouw van
het islamitisch centrum binnen de toegezegde 2 jaar: “Daar staan we voor
en dit wordt op papier gezet.”
Bij de beantwoording van de raadsvragen blijkt dit
toch iets genuanceerder te liggen:
“Het college zal in de vastgoedtransactie
een bepaling opnemen dat de ruwbouwfase (dat wil zeggen vanaf datum start bouw
tot en met wind- en waterdicht) in twee jaar gerealiseerd moet zijn, voor het
binnenwerk geldt een termijn van 5 jaar.” 
Sluiten moskeeën


Bij de presentatie van de plannen werd duidelijk door
Said Boukayou aangegeven dat de bestaande moskeeën na gereedkomen van El Wahda
zouden sluiten. Het was ook min of meer financieel noodzakelijk. Tijdens de
verkenning op 16 februari lag dit verhaal opeens een stuk genuanceerder. Hij
gaat er weliswaar vanuit dat binnen 2 jaar de bestaande moskeeën zullen sluiten
omdat ze geen voorzieningen meer hebben, maar het is het absoluut niet zeker.
Gelet op de geluiden vanuit Gouda Oost is het nog maar de vraag of inderdaad
alle drie moskeeën dicht zullen gaan.
Regionale functie
Op basis van de capaciteit van maar liefst 1.500
plaatsen komt natuurlijk de vraag op waarom die capaciteit nodig is als straks
één of meerdere moskeeën openblijven. Toch vanwege een regionale functie? Dat
zou ook 20 leslokalen (+ mogelijkheid voor 10 extra lokalen) voor
“religieus en taalonderwijs” verklaren.
El Wahda geeft aan dat dit niet aan de orde is…
“El Wahda geeft op haar website aan dat het
Islamitisch Centrum tevens “een voorziening voor de omgeving” is, in hoeverre
heeft het Islamitisch Centrum een regionale functie?
El Wahda bedoelt hiermee dat het centrum open
staat voor de wijk, ook voor niet islamitische wijkbewoners. Het IC heeft een
stedelijke functie volgens El Wahda.”
4.500 of 1.500 plaatsen
Als laatste
nog een opmerkelijk iets bij de beantwoording van de raadsvragen door het
college ten aanzien van het rekening houden met wensen van de buurtbewoners:
“In hoeverre zet het college in op het
rekening houden met de wensen van de buurtbewoners en op welke wijze?
Het college heeft steeds aangeven open te staan voor
overleg met bewoners. Vooruitlopend op het moment dat de bewonersgroep Gouda
Noord inhoudelijk aan tafel wil, heeft het college al een aantal belangrijke
verbeteringen in het plan opgenomen die rekening houden met bewonerswensen:
zoals het terugbrengen van de omvang van de moskee tot 1.500 bezoekers (….)”


Nooit eerder is dit punt als een resultaat van
inspanning door het college genoemd en volgens mij is dat ook niet zo. Al vanaf
het begin staat in de officiële stukken dat het zal gaan om 1.500 plaatsen.
Alleen bij een tekening heeft het getal van 4.500 een keer gestaan, maar op
basis van de omvang van het gebouw is dat waarschijnlijk een vergissing
geweest. De buurt had juist gehoopt dat het college op basis van het
uitgangspunt van 1.500 plaatsen zou inzetten op een kleinere (buurt)moskee en
dat is niet gebeurd..

De komende weken wordt het spannend voor de
raadsleden. Alle beschikbare informatie zal moeten worden gewogen en dan zal op
11 maart duidelijk worden of er voldoende steun is voor dit plan.