Berichten

Tijdens de behandeling van de visienota
Integratie verraste het CDA in Gouda de andere raadsleden met het plan de uitkeringen
van vrouwen die zich volledig sluieren te korten.
De grote vraag is of we hier met een
serieus probleem voor Gouda te maken hebben of dat we dit onder de vlag van
“verkiezingsretoriek” moeten scharen.
Er is geen probleem
Voor zover we hebben kunnen nagaan speelt
dit probleem namelijk niet in Gouda. Er is geen concreet geval bekend waar dit aan
de orde is geweest. Daarnaast is er ook geen wettelijke mogelijkheid om tot die
korting te kunnen overgaan.
“Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, artikel 18 lid 3 luidt: “De vrijheid van een ieder zijn
godsdienst of levensovertuiging tot uiting te brengen kan slechts in die mate
worden beperkt als wordt voorgeschreven door de wet en noodzakelijk is ter
bescherming van de openbare veiligheid, de orde, de volksgezondheid, de goede
zeden of de fundamentele rechten en vrijheden van anderen.”
Terecht wordt overigens in de Participatiewet (artikel 18, lid g)  gesteld 
dat kleding geen belemmering moet zijn voor het vinden van werk.
Letterlijk “het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden
van algemeen geaccepteerde arbeid niet belemmeren door kleding, gebrek aan
persoonlijke verzorging of gedrag.”
Als ChristenUnie concluderen we dat een oproep om te korten
op uitkeringen niet is gebaseerd op de Goudse werkelijkheid en de
Internationale verdragen negeert.
Integreren is samen-leven
Onze inbreng tijdens de verkenning op de visienota
Integratie had een duidelijk andere insteek. Als ChristenUnie zijn wij van
mening dat een samenleving draait om samen-leven en niet om een wij-zij
mentaliteit. In de huidige nota ontbreekt echter een duidelijke visie op ‘wie
er moet integreren’ en ‘wat integreren is’. Daarbij wordt de relatie tussen
religie en overheid niet duidelijk besproken. De nota ademt de sfeer uit van
‘als we maar lief zijn voor elkaar komt het goed’ maar daarmee doen we geen
recht aan de complexiteit van integratie.
Rond het onderwerp integratie luistert het nauw hoe we
omgaan met bevolkingsgroepen. Je ziet dat nieuwe Nederlanders van alles doen om
goed te integreren, maar daarbij oplopen tegen vooroordelen en belemmeringen.
Door in Gouda een statement te maken over een boerka of
nikab zet je bevolkingsgroepen weg, terwijl we juist samen moeten zoeken naar de
vrede voor onze stad!  
Daarbij past ook een normatief optreden tegen gedrag dat
tegen onze rechtstaat in gaat. Dat geldt echter richting alle Gouwenaren
ongeacht hoe lang ze al in Gouda wonen. Het is daarnaast de vraag wie er soms
beter integreren: nieuwe Nederlanders of bepaalde groepen autochtone
Nederlanders.

Dilemma
De ChristenUnie is overigens helder als het gaat om
gezichtsbedekkende kleding: op bepaalde plekken is dit niet toegestaan. Denk
bijvoorbeeld in de klas, voor de rechter en in de zorg.
Voor
de ChristenUnie zijn er twee belangen: aan de ene kant de godsdienstvrijheid van
iedereen, dus ook van orthodoxe moslima’s en aan de andere kant de handhaving van
maatschappelijke normen die noodzakelijk zijn om met elkaar te kunnen
samenleven en de sociale veiligheid.
Elkaar
in het gezicht kunnen kijken is een elementaire vorm van beschaving.
Gezichtsbedekkende kleding staat dit frontaal in de weg. Het is een ultieme
vorm van afzondering die het samenleven zeer moeilijk maakt en waarmee deze
vrouwen zich afscheiden van de rest van de samenleving. Bovendien gaan er
ideeën over de positie van de vrouw achter schuil waar de ChristenUnie moeite
mee heeft.
Jezelf
verstoppen voor andere mensen is niet nodig, wij geloven dat mensen gemaakt
zijn naar Gods beeld, om te leven in relatie met anderen en contact met elkaar
te hebben.
 

Geloofsvrijheid

De
geloofsvrijheid weegt voor ons echter zwaarder dan het normatief maken van de
eigen overtuiging. Juist omdat veel broeders en zusters wereldwijd vervolgd
worden om hun geloof door overheden vinden we dat de overheid zeer terughoudend
moet zijn. En ja dan doet tolerantie soms pijn.
Maar
die godsdienstvrijheid is nooit absoluut. Er zijn situaties waarin het belang
van de samenleving en de maatschappelijke norm zo zwaar wegen dat er toch een
inperking van de godsdienstvrijheid nodig kan zijn. Je moet elkaar gewoon kunnen
aankijken op school, bij overheidsinstanties en in zorginstellingen.
Daar
staat gezichtsbedekking de onderlinge communicatie zodanig in de weg dat het
functioneren van die sfeer daardoor ernstig wordt belemmerd. Bovendien bedreigt
gezichtsbedekking de sociale veiligheid op dit soort plaatsen. De ChristenUnie
vindt daarom dat op scholen, in zorginstellingen en bij de overheid het
maatschappelijk belang zo zwaar weegt dat een specifiek daarop gericht verbod
acceptabel is.
Iedereen
telt mee
Het is van
belang dat we in Gouda het principe “Iedereen telt mee” hanteren en uitsluiten
van groepen mensen staat daar haaks op. Het is onze opgave om ons met elkaar in
te zetten voor een samenleving waarin iedereen veilig en met plezier kan leven,
wonen en werken.