Tag Archief van: inbraak

Al diverse jaren vernemen we in de gemeenteraad dat een belangrijk deel van de inbraken wordt veroorzaakt door recidive gedrag van inbrekers. Dat zijn dus mensen die herhaaldelijk in de fout blijven gaan.

In 2017 was de recidive 63% en in 2018 58%. Inzet in 2020 was een percentage lager dan 50%Naar aanleiding daarvan vragen we al sinds 2017 om dit herhaal gedrag in te dammen door het gebruik van een elektronische enkelband, waardoor er 24-uurs monitoring van het gedrag mogelijk is. 

De gemeente kan dit middel niet zelf opleggen, dat doet de rechter, maar het college kan hier wel een pleidooi voor houden en het agenderen bij het overleg met de driehoek (burgemeester, politie en officier van justitie). Hoe kansrijk is deze methode in Gouda?

College laat kans liggen (2017-2020)

In 2017 zou er door de landelijke portefeuillehouder woninginbraken in overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie een pilot hiervoor worden opgezet. 

Het college heeft daar naar aanleiding van vragen door de fractie van de ChristenUnie toen zelf naar verwezen, maar we hebben daar vervolgens verder niets meer over vernomen.

In 2018  en 2019 hebben we het college op het volgende gewezen: “De reclassering voert op last van de rechter een reclasseringstoezicht uit. Dit kan ingevuld worden met elektronische controle, om toe te zien op een locatiegebod of locatieverbod. Een enkelband is bedoeld om risico’s te beperken, waaronder ook het risico op recidive.” 

In opdracht van WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) is er een procesevaluatie uitgevoerd rondom een pilot met minderjarige plegers van High Impact Crimes (HIC). Daarbij is onderzocht welke rol een enkelband kan spelen bij het terugdringen van recidive het bevorderen van resocialisatie. 

Wij vroegen toen aan het college of ze met deze pilot bekend was. Het college antwoordde: “Gouda is niet bekend met de start van een dergelijke pilot op dit moment waar de gemeente aan deel zou kunnen nemen. Nieuwe ontwikkelingen op het vlak van elektronisch controle volgen wij op de voet. Maar zoals gezegd is het niet aan de gemeente om dit op te leggen.”

Het resultaat is tot op heden dat in Gouda de elektronische enkelband niet wordt ingezet om recidive tegen te gaan, waardoor er veel opsporingscapaciteit nodig blijft om het aantal inbreken te laten afnemen en we ook in Gouda nog altijd veel last hebben van inbraken.

In 2020 gaf de burgemeester als portefeuillehouder veiligheid aan dat het aantal inbraken in het najaar weer is toegenomen omdat een aantal jongeren weer zijn vrijgelaten. Tegelijkertijd blijft de ambitie in het veiligheidsbeleid om door aanpak van jeugdcriminaliteit de woninginbraken verder omlaag te brengen.

          AD, 17-2-2021                         

Achtergrond informatie elektronisch toezicht

Met elektronisch toezicht kan een locatiegebod (je moet op een bepaalde plek blijven) of locatieverbod (je mag op een bepaalde plek niet komen) worden opgelegd. Door deze combinatie van maatregelen wordt het risico op inbreken beperkt en dus het herhaalgedrag verminderd. Het lijkt een zeer effectief middel om concrete resultaten te kunnen halen met betrekking tot deze groep die door het inbreken veel overlast veroorzaakt en ook veel opsporingscapaciteit vraagt.


Naast het controleren of een verdachte of dader zich houdt aan bijzondere voorwaarden heeft een enkelband namelijk nog meer functies. Zo gaat er een preventieve werking uit van de enkelband. Dragers houden zich beter aan een locatiegebod- of verbod.

Daarnaast helpt de enkelband bij het structureren van het leven van een drager. De drager krijgt bijvoorbeeld weer een ‘normaal’ dag-en-nacht ritme, doordat hij of zij in de nacht thuis moet zijn. Verder kunnen we met een enkelband ’trends in bewegingen’ herkennen en zo nodig bespreken met de drager. Voorwaarde voor het dragen van een enkelband is dat een dader of verdachte geschikte huisvesting heeft.

College pakt de handschoen op (2021)


Het college is op verzoek van de ChristenUnie nu wel bereid om in de Driehoek het gesprek hierover te gaan voeren. Een overleg in 2021 zal speciaal gaan over de aanpak van veelplegers. In dit overleg zullen diverse methoden, waaronder elektronisch toezicht met een enkelband, worden besproken. Het is aan het Openbaar Ministerie (OM) om vervolgens te beslissen of en zo ja wat voor pilot hier het beste voor in aanmerking komt. 

Daarnaast zal er in het voorjaar een bijeenkomst met de gemeenteraad zijn over veiligheid. Daar zal dan ook de politie en het OM aanwezig zijn. 

Dit is dan een mooie gelegenheid om dit onderwerp rechtstreeks bij het OM aan te kaarten. 


We moeten, wat de ChristenUnie betreft, er echt alles aan doen om dit middel in te zetten in Gouda om de recidive drastisch terug te dringen. Nu is er nog te vaak een soort “kat en muis spel” tussen de inbrekers en degenen die met de opsporing belast zijn met alle gevolgen van dien voor wat betreft het aantal inbraken in Gouda.


Op zaterdag 23 februari stond er in het AD een opvallend verhaal over een verdachte uit de Top-60 in Gouda met als titel “Goudse Top 60-cliënt meer op de huid zitten.”
Woninginbraken
Vervolgens gaat het verhaal over een 22-jarige man uit Gouda (Faissal el K.) die is betrokken bij een strafproces die handelt om maar liefst 32 woninginbraken of pogingen daartoe. De Goudse verdachte zou bij 22 van de 32 inbraken betrokken zijn geweest. Hij is een bekende van de politie en heeft in diverse jeugdinstellingen gezeten.

Gouda Positief
De advocaat van de verdachte is van mening dat de verdachte meer op de huid gezeten had moeten worden door o.a. de casusregisseur. Volgens Gouda Positief zou er ook meer aandacht moeten zijn voor de zorgkant. Deze partij veronderstelt zelfs dat er geen regisseurs zijn. Al eerder vroeg Gouda Positief in de gemeenteraad aandacht voor de huidige aanpak van het veiligheidsbeleid in Gouda en werd toen door burgemeester Schoenmaker (op basis van feiten) de oren gewassen. Duidelijk is dat de huidige aanpak succesvol is en de recidive flink is gedaald. Dat betekent dat de aanpak inclusief begeleiding van criminelen door een “casusregisseur” leidt tot minder herhaal gedrag.


Eigen verantwoordelijkheid
Natuurlijk kan het altijd nog beter en is er terecht steeds meer aandacht voor een integrale aanpak, waarbij ook de achtergrond en leefomgeving van criminelen mee wordt genomen.
Laten we echter vooral de verantwoordelijkheid bij de dader(s) zelf leggen. In dit geval heeft de Goudse verdachte maar liefst 22 keer een verkeerde keuze gemaakt, nog afgezien van mogelijk meer zaken die in het verleden hebben gespeeld. Hij heeft dus heel wat keren de keuze gehad om anders te handelen, maar heeft dat niet gedaan. 
Een effectieve aanpak veronderstelt in ieder geval dat je open staat voor begeleiding en verandering van gedrag en daarvan lijkt in dit geval geen sprake..

AD, 23 februari 2019


De politie meldt in de periode 3-9 september (8 voltooide inbraken en 14 pogingen). Dat betekent een sterke toename van het aantal inbraken in de regio Gouda / Bodegraven / Reeuwijk. Naar aanleiding hiervan zijn er diverse berichten in de media verschenen:

“De politie van Team Gouda ziet de afgelopen tijd een toename van het aantal woninginbraken waarbij een brommer wordt gezien of gehoord. De inbraken vonden plaats in Plaswijck, Achterwillens en Goverwelle. ,,Graag verzoeken we de inwoners van deze wijken om in de nachtelijke uren (vanaf 01u00) op te letten of men het geluid van een (motor)scooter hoort die in de buurt van woningen blijft rondrijden. Mochten mensen de scooter ook zien en het niet vertrouwen, dan graag 112 bellen!”, zo roept de politie op.” (Gouds Dagblad)
“Volgens de politie werden bijna alle woninginbraken gepleegd in woningen waarvan het zichtbaar was dat de bewoners op vakantie waren. ,,Dit was duidelijk doordat een caravan of camper voor het huis heeft gestaan of door de post die nog in de brievenbus of op de mat lag”, verklaart de politie.” (Gouds Dagblad)
“Teamchef Albers-Smit heeft nog een verklaring voor de stijging. ,,Veel mensen zijn vorige week teruggekomen van vakantie en zien pas dan dat er ingebroken is. Die inbraak wordt dus later gemeld. Verder zien we dat de vakantieperiode steeds langer duurt. Mensen zonder kinderen gaan soms in september op vakantie.’’ Er zijn dus nog steeds veel woningen tijdelijk niet bewoond” (…) “Toezicht houdt prioriteit. ,,We willen zichtbaar zijn, zodat mensen ons makkelijk benaderen. We blijven ook proberen de meldingsbereidheid te verhogen.” (AD)
Naar aanleiding van deze berichtgeving heeft de fractie van de ChristenUnie een aantal vragen aan het college gesteld om op die manier meer duidelijkheid te krijgen over de huidige situatie en om inzicht te krijgen in (mogelijke) maatregelen die genomen gaan worden om te voorkomen dat we in de donkere periode weer een sterke stijging van het aantal inbraken krijgen. Ook willen we duidelijkheid over het beleid van de politie en in hoeverre er sprake is van een beleidswijziging.


1.    De politie meldt expliciet dat er vaak scooters zijn gesignaleerd bij de inbraak(pogingen). In hoeverre is dit afwijkend van het beeld rond andere inbraak(pogingen)? Geldt dit alleen voor Gouda?
2.    In hoeverre wijkt deze piek af van de trend die we jaarlijks zien in de vakantieperiode?
3.    De helft van deze incidenten is volgens de politie gebeurd in 1 nacht. In hoeverre is er een vermoeden dat het hier om dezelfde inbrekers gaat en waar waren die inbraken?
4.    In hoeverre overweegt de gemeente om extra camera’s te plaatsen langs strategische routes, zoals doorgaande wegen, om meer zicht te krijgen op routes die inbrekers afleggen en na een melding extra mogelijkheid te hebben om inbrekers te kunnen volgen?
5.    Welke (extra) maatregelen worden er genomen om zoveel mogelijk te voorkomen dat we in de donkere periode die komt een sterke toename van het aantal inbraken gaan krijgen?
6.    De politie geeft aan zichtbaar te willen zijn. Wat betekent dat concreet en in hoeverre is er sprake van een toename van het aantal uren dat de politie zichtbaar aanwezig is op straat?
7.    Ook geeft de politie aan dat ze de meldingsbereidheid wil verhogen. Op welke wijze wil de politie dat bereiken en in hoeverre is er sprake van een beleidswijziging?

In mijn vorige blog over het meten van
effecten bij het veiligheidsbeleid werd duidelijk dat bij diverse vragen die ik
namens de ChristenUnie hierover stelde geen helder antwoord kwam.
Daarbij spelen diverse elementen een rol:
1.  
Privacy
Om privacy redenen kunnen de gegevens van individuele
subsidieaanvragers niet worden gekoppeld aan de inbraakgegevens van politie en
vice versa
.” 

Het effect kon alleen op basis van een schatting worden
aangegeven. Wat mij betreft is dit eenvoudig oplosbaar als aan degenen die
subsidie aanvragen (of hebben aangevraagd) wordt gevraagd of ze ermee instemmen
dat hun aanvraag mag worden gebruikt voor veiligheidsonderzoek in Gouda.
2.  
Registratie

“Uit de politieregistratie is niet af te leiden of woningen waar is
ingebroken, of waar gepoogd is in te breken, extra beveiligd zijn
en of er gebruik gemaakt is van regelingen.
 

De enige feitelijke constatering is dat er
meer pogingen tot inbraak zijn in relatie tot geslaagde inbraken. Het lijkt dus te
werken, maar het kan niet worden aangetoond. De vraag die daarbij mij opkomt is
waarom de politie bij een melding niet vraagt en vastlegt of er (onlangs)
preventie maatregelen zijn genomen.
“Zoals
beschreven in de procesevaluatie WhatsAppgroepen
2016 is een rechtstreeks verband tussen de toename van de
appgroepen en de hoogte van de inbraken in Gouda
 niet aan te tonen.
Van 1-1-2 meldingen is namelijk niet bekend of melders lid zijn van een Buurt
whatsappgroep
Ook hiervoor geldt dat na 1-1-2 melding er
altijd (?) nog contact is met de melder en dan gecheckt kan worden of de melder
betrokken bij bijvoorbeeld een WhatsApp groep.

3.  
 Interpreteren van data“In
de afgelopen periode zijn de gegevens m.b.t. locaties, tijden, hotspots en de
gebruikte inbraakmethodes geanalyseerd. Momenteel wordt nader invulling gegeven
aan het meer gestructureerd werken met de beschikbare data. De wijze waarop dit
zo effectief mogelijk kan gebeuren, wordt dit najaar nader onderzocht door een
zestal studenten van de Utrecht Data School onder begeleiding van de afdeling
Veiligheid en Wijken en medewerkers Onderzoek en Statistiek van de
gemeente.”
Het is een goede zaak dat naar verwachting
straks de resultaten van het onderzoek door de Utrecht Data School
ondersteuning bieden om meer gestructureerd met de data te gaan werken.
Het is daarbij echter ook noodzakelijk om aan
de bron zoveel mogelijk data te vergaren zodat verbanden kunnen worden gelegd.

Wiskunde en hagel
Uiteraard is effectiviteitsmeting van
veiligheidsmaatregelen geen wiskunde die je met formules en interpretaties
volledig in beeld kan brengen. Je hebt altijd te maken met subjectieve zaken
die ook een rol spelen. Maar laat dat laatste niet leidend zijn, aangezien er
voldoende zaken wel meetbaar zijn en daarmee een beeld geven. 

Daarbij is het
ook belangrijk om niet met hagel te gaan schieten en niet zonder meer uit te gaan van het zoveel
mogelijk inzetten van verschillende middelen, maar juist ook na te gaan (voor
zover mogelijk) wat effectief is.

Motie
Om meer druk op dat meten te zetten en het
belang daarvan te onderstrepen heeft de 
ChristenUnie een motie opgesteld en deze is mede ingediend door 10 van
11 overige fracties, iets wat zelden voorkomt in de Goudse raad. Alleen Gouda
Positief heeft tegen de motie gestemd.
Binnenkort belegt de portefeuillehouder een
avond over veiligheid en we zijn benieuwd in hoeverre er daadwerkelijk verbeterstappen
mogelijk zijn. Want één ding moet duidelijk zijn: onze roep om het meten van
effecten is niet bedoeld om het huidige beleid aan de kaak te stellen, maar
juist om met elkaar het veiligheidsbeleid zo goed mogelijk vorm te geven!


Onlangs heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld over de veiligheid in Gouda. Er worden allerlei middelen ingezet en het aantal inbraken is (tijdelijk?) gedaald. Het is ons echter niet duidelijk welke middelen nu eigenlijk effectief zijn. Aangezien er in 2018 en 2019 opnieuw extra middelen voor veiligheid worden ingezet hebben we een poging gedaan om meer inzage te krijgen in de effecten van de middelen die worden ingezet, door het stellen van zgn. artikel-38 vragen.


Goverwelle

We wilden graag weten waar het aantal inbraken is gedaald en in hoeverre dat komt door extra politie inzet.

“Met name in Goverwelle is sinds begin augustus een daling zichtbaar in het aantal inbraken. In de
andere wijken heeft de daling zich reeds eerder, rond de maanden april en mei, ingezet. De gemeente
zet al enkele jaren veel verschillende maatregelen in. Het is helaas niet mogelijk aan te geven wat het
effect van elke afzonderlijke maatregel is.
Het is dan ook niet mogelijk een direct verband aan te
wijzen tussen het aantal inbraken en het extra toezicht dat wordt ingezet in die buurt
, maar dit speelt
mogelijk wel een rol aangezien de perceptuele pakkans hiermee vergroot wordt.”Camera toezicht

De politie heeft expliciet aangegeven dat ze blij zijn met de resultaten die worden behaald met camera’s van particulieren. We hebben daarom gevraagd in hoeveel gevallen dat nu daadwerkelijk heeft geleid tot het voorkomen van een inbraak in hoeveel gevallen het daardoor tot het aanhouden van een inbreker heeft geleid.

“Het feit dat camera’s ook preventief werken is algemeen bekend en blijkt ook uit beelden waarbij
potentiële inbrekers bij het zien van camera
s weglopen. Over de mate waarin dit effect speelt, zijn
geen cijfers bekend
. Bij de politie zijn in het afgelopen jaar vier gevallen bekend waarin particuliere
camera’s een aantoonbare rol hebben gespeeld in het onderzoek. Van één geval is bekend dat door
een alerte bewoner vanaf zijn vakantieadres informatie aan de politie is verstrekt waardoor een
verdachte kon worden aangehouden. De beelden van particuliere camera’s die zijn aangesloten op
het systeem Camera in Beeld worden door de politie uitsluitend gebruikt voor opsporingsdoeleinden.
Camerabeelden worden alleen opgevraagd en achteraf onderzocht wanneer er aanwijzingen zijn dat
die specifieke beelden kunnen bijdragen aan het oplossen van een geconstateerd misdrijf. De politie werkt aan het vergroten van de naamsbekendheid van Camera in
Beeld. 

Momenteel wordt ook een flyer m.b.t. regelgeving en tips m.b.t. particulier cameratoezicht
ontwikkeld. In 2018 zullen deze maatregelen worden voortgezet.”BodegravenIn Bodegraven is het aantal inbraken ook fors gedaald. De politie gaat daar onderzoeken in hoeverre
Whatsapp groepen hieraan een bijdrage hebben geleverd. De ChristenUnie wil weten in hoeverre dit in Gouda ook wordt onderzocht“Zoals beschreven in de procesevaluatie WhatsAppgroepen 2016 is een rechtstreeks verband
tussen de toename van de appgroepen en de hoogte van de inbraken in Gouda
niet aan te tonen. Van
1-1-2 meldingen is namelijk niet bekend of melders lid zijn van een Buurt whatsappgroep (Waarom onderzoekt Bodegraven dat effect dan wel…?, tk)Sinds het voorjaar van 2017 wordt door de gemeente een speciale Heterdaadgroep gefaciliteerd, waarin de politie ad hoc meldingen van verdachte situaties onder de aandacht van bepaalde appgroepbeheerders kan brengen. Tot nu toe is ongeveer tien keer hulp van deze beheerders ingeroepen. De beheerders kunnen deze melding dan doorzetten binnen de eigen appgroep. Hier zijn enkele bruikbare tips uit naar voren gekomen.”
Subsidie hang- en sluitwerkSinds vorig jaar investeren we middels subsidie in beveiliging van woonhuizen. We willen graag achterhalen wat het
effect is daarvan met betrekking tot poging tot inbraak en succesvolle inbraken.Om privacyredenen kunnen de gegevens van individuele subsidieaanvragers niet worden gekoppeld
aan de inbraakgegevens van politie en vice versa
. Op basis van een ruwe schatting kan gezegd
worden dat in enkele gevallen op een totaal van 695 subsidieaanvragen na het aanbrengen van
inbraakwerende maatregelen nog is ingebroken.Uit de politieregistratie is niet af te leiden of woningen waar is ingebroken, of waar gepoogd is in te
breken, extra beveiligd zijn
en of er gebruik gemaakt is van regelingen. In de voorlichting gaat de
politie in op gangbare werkwijzen van inbrekers, zodat beveiligingsmaatregelen zo effectief mogelijk
kunnen worden ingezet.Wel signaleert de politie, vermoedelijk mede dankzij het aanbrengen van extra
beveiligingsmaatregelen, dat er in de afgelopen periode relatief meer pogingen tot inbraak
plaatsvinden ten opzichte van geslaagde inbraken.”EffectmetingTenslotte hebben we het college gevraagd op welke wijze het college i.s.m. de politie effectief gebruik gaat maken van alle data met
betrekking tot aanwezige Whatsapp
groepen, beveiliging woningen (deuren, ramen, camera’s)
en het extra toezicht om woning inbraken zo effectief mogelijk te voorkomen?“In de afgelopen periode zijn de gegevens m.b.t. locaties, tijden, hotspots en de gebruikte
inbraakmethodes geanalyseerd. Momenteel wordt nader invulling gegeven aan het meer
gestructureerd werken met de beschikbare data. De wijze waarop dit zo effectief mogelijk kan
gebeuren, wordt dit najaar nader onderzocht door een zestal studenten van de Utrecht Data School
onder begeleiding van de afdeling Veiligheid en Wijken en medewerkers Onderzoek en Statistiek van
de gemeente.”Op basis van de beantwoording van de door ons gestelde vragen groeide bij ons de overtuiging dat er beter inzage in de effecten van de ingezette middelen  moet komen dan dat er nu is. 
Daarover meer in de volgende blog!

Gouda worstelt al geruime tijd met een groot aantal inbraken en betrokken veiligheidsinstanties doen er van alles aan om deze trend te keren. In het kader daarvan is ook ruimte gegeven aan “onorthodoxe maatregelen”. Bij het brainstormen daarvoor ten behoeve van het Actieplan 2017 is ook naar voren gekomen dat het een goede zaak zou zijn als dader een enkelband moeten gaan dragen. 


De wens – ook van de ChristenUnie – is dat er een mogelijkheid moet komen om door de reclassering deze maatregel te kunnen opleggen, zeker bij inbrekers die herhaaldelijk de fout in gaan.
Alle daders een enkelband (elektronische
controle), gedragsaanwijzing of
gebiedsverbod opleggen.
Het zoveel mogelijk inzetten van zowel het
bestuurlijk als strafrechtelijk arsenaal aan
maatregelen kan effect sorteren. In elke casus
moet bekeken worden wat mogelijk is. Ten
aanzien van de elektronische enkelband wordt
vanuit het OM aangegeven dat dit onder de
verantwoordelijkheid van de reclassering
gebeurt en dat het op dit moment niet mogelijk
is om dit instrument in te zetten als 24 uurs
monitoring van (potentiële) inbrekers. Voorts
kan ook gedacht worden aan het inzetten van
de mogelijkheden die de APV biedt, zoals het
verbod op het vervoer van
inbrekerswerktuigen en het gebiedsverbod
voor inbrekers.

Vanuit het OM is aangegeven dat een
enkelband onder verantwoordelijkheid van de reclassering gebeurt en niet als
24-uurs monitoring kan worden ingezet. Er loopt nu echter een pilot via
de landelijk portefeuillehouder woninginbraken in overleg met het
Ministerie van Veiligheid en Justitie. Begin dit jaar gaf het college aan deze
ontwikkelingen te volgen.

Onze
fractie heeft onlangs aan de Portefeuillehouder (de burgemeester) gevraagd wat
op dit moment de stand van zaken rond het electronisch toezicht is en onder
welke condities een enkelband kan worden gevoerd bij jongeren die crimineel
gedrag vertonen.

We ontvingen het volgende antwoord:
“In het strafrecht (ook het jeugd- en
adolescentenstrafrecht) is de mogelijkheid opgenomen tot het opleggen van
elektronisch toezicht (ET). ET kan opgelegd worden in het kader van schorsing
preventieve hechtenis, bij voorwaardelijke veroordeling, bij voorwaardelijke
invrijheidstelling (v.i.), bij detentiefasering (Penitentiair Programma), bij
tbs met voorwaarden en tbs met voorwaardelijke beëindiging van de
dwangverpleging.
RFId en GPS


In opdracht van de officier van justitie stelt de
reclassering hierover een advies op. Met ET kan het naleven van bijzondere
voorwaarden die een verdachte of veroordeelde zijn opgelegd, worden
gecontroleerd. Hierbij kan men denken aan een ‘locatiegebod‘ of een ‘locatieverbod‘.
Bij een locatiegebod moet de verdachte/veroordeelde zich gedurende bepaalden
tijden op een bepaalde locatie bevinden, vaak thuis. Bij een locatieverbod mag
de verdachte/veroordeelde zich niet op een bepaalde locatie begeven,
bijvoorbeeld in de buurt van het slachtoffer. Dit wordt dan gecontroleerd met
ET. De reclassering beschikt over 2 soorten
ET te weten de Radio Frequency Identification (RFId), de enkelband of Global
Positioning System (GPS), de GPS-enkelband.
Vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt
in dit kader momenteel een tweejarige pilot uitgevoerd onder de naam
‘verscherpt toezicht minderjarige HIC (High Impact Crime) plegers middels
elektronisch toezicht’.


Pilot

Deze
pilot is een gezamenlijk initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming
(RvdK) en de portefeuille High Impact Crimes.
De
pilot heeft als doel om te onderzoeken welke bijdrage elektronisch toezicht,
als onderdeel van verscherpt toezicht, kan leveren aan de resocialisatie van de
doelgroep en het terugdringen van recidive
.

Dit
naar aanleiding van aanbevelingen uit diverse onderzoeken waarbij gesteld wordt
om eerder door te pakken bij minderjarige delinquenten met complexe
problematiek en hierbij beter gebruik te maken van het bestaande
strafrechtelijk sanctie arsenaal, waaronder dus elektronisch toezicht.

Deelnemende
partijen zijn o.a. politie, RvdK, het Openbaar Ministerie (OM), Reclassering
Nederland, gecertificeerde instellingen (GI’s) en gemeenten.
De
pilot vindt plaats in een drietal regio’s, te weten Rotterdam, Amsterdam en
Midden-Nederland.

Vertraging


In
Rotterdam wordt de pilot uitgevoerd onder regie van het Veiligheidshuis. Het
WODC (Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum) is gevraagd een
proces- en effectevaluatie op te stellen. Er is sprake geweest van enige
vertraging in de aanloop naar de start van de pilot. Het is derhalve nog niet
precies bekend wanneer de evaluatie zal worden opgeleverd.”
Hoe nu verder in Gouda?
Het
is duidelijk dat eerst de evaluatie van de pilot zal worden afgewacht alvorens
er mogelijk vaker gebruik zal worden 
gemaakt van electronisch toezicht. Het zou mooi zijn als de pilot niet
te lang duurt en de evaluatie uitwijst dat dit middel vaker kan worden ingezet.

We spenderen nu veel tijd en energie in het oppakken
van inbrekers, maar doordat ze regelmatig terugvallen in hun oude gedrag
(“veelplegers”) moet daar meer grip op komen. Electronisch Toezicht
is m.i. een noodzakelijk middel – naast andere vormen van inzet – om het aantal
inbraken in Gouda drastisch terug te brengen.
Tijdens de raadsvergadering op 10 mei 2017 jl. is door burgemeester Schoenmaker een mondelinge toelichting gegeven op de voortgang van het Integraal
Veiligheidsbeleid in de eerste vier maanden van dit jaar. Deze week kregen we daarvan een schriftelijk overzicht en deze deel ik graag met u!

Positief
Het totaal aantal misdrijven in Gouda is opnieuw
gedaald. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar betrof dit een daling van
19%. Opvallend is de sterke daling van fietsendiefstal (-30%), winkeldiefstal
(-33%) en geweld (-19%). Ook de meldingen door overlast van jeugd zijn flink
dalend (-29%).

Zorgwekkend

Het aantal woninginbraken daalt helaas nog niet. Met name in de maanden
februari en maart van 2017 hebben er veel inbraken plaats gevonden. In april was er
sprake van een afname. 

De aanpak van
woninginbraken blijft hoogste prioriteit en wordt door de Driehoek (Gemeente, Politie en OM) naar eigen zeggen met grote
urgentie aangepakt. 

De grote inzet door de Driehoek en desondanks de slechte resultaten bij inbraken maken veel bewoners in de stad kritisch over de effectiviteit van dat optreden. Zelf heb ik daar ook regelmatig last van. 

Onderzoek

Hoe is het mogelijk dat in zo’n relatief kleine stad, waar de top-60 goed in beeld is, we toch zo bizar veel inbraken hebben en deze alleen maar toenemen? Een sluitend antwoord heb ik daarop nog altijd niet gehoord. Wat mij betreft zou het een extern (rekenkamer)onderzoek rechtvaardigen. Zodat we op basis van de resultaten daarvan een trendbreuk kunnen bewerkstelligen.


Andere aanpak?

Onlangs kregen we een presentatie door Safety First Security die een specifiek beveiligingsaanpak voorstaat die volgens hen succesvol is. 
Ze gaan uit van permanente beveiliging in hotspot gebieden door drietallen: erkend beveiligingsmedewerker, een servicemedewerker en iemand uit de overlastgroep die zijn leven wil beteren. Ze mikken daarbij op mensen in de “kaartenbak” die moeilijk aan werk kunnen komen.

Het bedrijf wil graag een pilot verzorgen in Gouda voor 90 dagen voor € 1.600,- ex BTW per dag. Dat betekent een investering van € 175.000,-.  Daar komen nog kosten voor omscholing en kleding bij. Al met al een behoorlijk kostbaar traject. Jammer was ook dat ze geen duidelijk verhaal hadden over pilots die ze hebben gedaan inclusief concrete resultaten. Wellicht een keer in de herkansing? Maar dan wel met politie en iemand van afdeling veiligheid erbij en ik denk tegen een ander prijskaartje..

Cijfers

De cijfers zijn tot met april 2017 als volgt:
 • 245 inbraken > stijging van maar liefst 29% t.o.v. 2016
 • Het gaat daarbij om 53% poging en 47% geslaagde inbraken
 • De inbrekers hebben het vooral gemunt op koopwoningen (86%) en
 • op de wijken Goverwelle (28%) en Bloemendaal (16%)

Preventie

Naast deze cijfers zien we aan de preventieve kant allerlei initiatieven:

 • Er zijn inmiddels 96 What’s App groepen en tevens zijn 86 beheerders in de gemeentelijke beheerdersappgroep.

Zelf heb ik me ook daarvoor aangemeld, maar ik ontvang weinig tot niets aan informatie of berichten. 
 • Er zijn inmiddels 5.606 inwoners in Gouda die deelnemen aan Burgernet
 • Voor de subsidie regeling Hang- en Sluitwerk zijn inmiddels 420 aanvragen ingediend. Er resteert nog € 16.518,- aan subsidie.

Driehoek

De concrete vraag voor menigeen is: “Wat doen gemeente, politiek en OM nu precies om de veiligheid in Gouda te bovorderen en het aantal inbraken te laten afnemen? 

Ze komen zelf met de volgende opsomming:

 • De eerste beloning
  is uitgekeerd: een heterdaad melding die tot aanhouding en voorgeleiding van een
  inbraakverdachte heeft geleid.
 • Politie zet een
  districtelijk rechercheteam in op daders en hun netwerken. Vanuit ‘blauw op
  straat’ en informatiemedewerkers wordt samen gewerkt aan dossieropbouw.
 • Tent in de Wijk:
  een tent waar preventie tips tegen woninginbraken worden gegeven. Deze tent
  staat iedere week in een hotspotgebied. Dit leidt tot veel positieve reactie
  van bewoners.
 • Particulier
  toezicht wordt wekelijks op de hot-times (4 personen,vrij/za nacht) in de
  hotspots ingezet.
 • Hele jaar door:
  vakantietoezichtservice. Mensen die op vakantie gaan kunnen dit melden bij de
  gemeente. Stadstoezicht en politie nemen deze informatie mee in hun dagelijkse
  werkproces.
 • Er zijn meerdere
  schouwen (o.m. Fugalaan, Marathonlaan, Bgm Martenssingel) geweest in het kader
  van inbraakpreventie.
 • In de Lustenbuurt
  zijn 230 woningen voorzien van extra hang-en sluitwerk (Mozaïek wonen) en
   in de Vogelbuurt (Woonpartners) zijn achterpaden afgesloten en voorzien
  van poortverlichting.
 • Ook bij pilot Buurt Bestuurt Plaswijck is veel
  aandacht voor aanpak inbraken (top 3: poortverlichting, inbraakpreventie en meldingen bij Meldpunt Openbaar Gebied)

Hoe nu verder?

Duidelijk is dat er in Gouda heel veel wordt gedaan op het gebied van veiligheid. We zullen daar mee moeten doorgaan. Daarnaast lijkt het raadzaam om goed te blijven kijken naar de succesverhalen uit andere steden en veel meer in te zetten op preventie in de gezinnen en – zoals vaker gezegd en geschreven – mogelijkheden van een enkelband bij jongeren die in herhaling vallen te onderzoeken en liefst mogelijk te maken.


De gemeente en politie doen veel om het aantal woninginbraken te verminderen. Enerzijds wordt door middel van subsidies gestimuleerd dat de bewoners preventief maatregelen nemen en anderzijds is het ook belangrijk dat bewoners alert zijn en actief melden. Daarnaast is het ook verstandig om bij de politie aan te geven wanneer je met vakantie gaat. En als u op vakantie gaat, zet dan niet allemaal foto’s op social media. Inbrekers hebben het dan wel heel makkelijk…


Opvallend is dat inbrekers in de gaten hebben dat steeds meer bewoners de ramen en deuren beneden goed hebben beveiligd, maar boven niet of nauwelijks maatregelen hebben genomen. Bovenramen staan daarnaast ook regelmatig open of men laat een ladder op het dak van een schuur liggen etc.

De politie zette daarom onlangs het volgende bericht op hun website:.
Politieteam Gouda ziet de afgelopen weken dat er woninginbraken plaatsvinden waarbij de inbreker gebruikmaakt van tuinmeubilair, ladders, kliko’s enz. om via de eerste verdieping de woning binnen te komen. Inbrekers weten dat ramen op de eerste verdieping vaak minder goed beveiligd zijn en soms ook niet goed zijn afgesloten. Inbrekers zien dan hun kans schoon en breken deze eenvoudig open. Voorkom dat er wordt ingebroken en neem voorzorgsmaatregelen, ook als u straks met vakantie gaat. Zorg dat de inbreker uw huis overslaat.


Een paar tips om te voorkomen dat een inbreker uw huis uitkiest:


 • Sluit ramen en deuren en draai ze op slot. Vergeet de achter- en de tuindeur niet.
 • Leg geen ladders of ander klimmateriaal in de tuin. Een vuilnisbak is voor een inbreker vaak al voldoende om een balkon te bereiken.
 • Doe net alsof u thuis bent. Gebruik tijdschakelaars
 • Doe de gordijnen niet dicht als u dat anders ook niet doet.
Geen foto’s op Facebook

 • Vermeld niet op uw voicemail dat u op vakantie bent. Let ook op wat u op Twitter, Facebook en Instagram zet.
 • Vraag buren of kennissen een oogje in het zeil te houden en uw brievenbus te legen. En als u een eigen oprit hebt, of ze af en toe hun auto op uw oprit parkeren.
 • Voor de thuisblijvers: ziet u voor u onbekende mensen opvallend vaak in de buurt rondrijden of -lopen? Ziet u auto’s, scooters of bromfietsen rijden met mensen die erg veel belangstelling hebben voor de woningen? Bel dan direct 112

Frustraties


Daarnaast zullen we ook meer effort moeten steken in het kunnen blijven volgen van notoire inbrekers. Nu hoor ik te vaak dat de (veelal jonge) inbrekers weer snel op straat rondlopen en op de oude voet verder kunnen gaan. 


Enkelband


Om recidive te ontmoedigen blijf ik pleiten voor een enkelband gedurende een bepaalde periode. De gemeente Gouda onderzoekt hiervoor op dit moment de mogelijkheden en ik hoop dat we hiermee mogen starten, al is het maar als proef. 


We kunnen immers van ons huis geen vesting maken. Het inbreken moet gewoon minder worden. 


Dat lukt overigens niet alleen door handhaving, maar zal ook moeten gebeuren bij de opvoeding, want daar ligt de eerste verantwoordelijkheid voor het gewenste gedrag!

Eerste € 500,- tipgeld uitgekeerd

Burgemeester Schoenmaker heeft tijdens de begrotingsbehandeling in november 2016 aangekondigd dat hij overweegt een beloning te gaan uitloven aan degenen die bereid zijn een tip door te geven over een inbreker. Als deze persoon vervolgens op heterdaad kan worden betrapt, aangehouden en veroordeeld wordt, wordt een beloning van € 500,- uitgekeerd.

De burgemeester verdedigde destijds deze onorthodoxe maatregel vanuit de gedachte dat de aangifte bereidheid omhoog moet. In Gouda is deze namelijk laag en om het grote aantal inbraken te bestrijden moet die bereidheid aanzienlijk verbeteren.


Actieplan


In het Actieplan Integraal Veiligheidsbeleid 2017 is deze overweging vervolgens daadwerkelijk als actiepunt opgenomen. Daarbij stond de volgende toelichting:

“De politie geeft aan dat er tot op heden weinig
tips binnenkomen. Het uitloven van tipgeld
geschiedt door het OM. Daarnaast is het
aantal heterdaadmeldingen erg klein. Juridisch
lijken er geen haken en ogen te zitten aan het
belonen van alerte inwoners voor het doen
van meldingen die leiden tot een aanhouding
op heterdaad en voorgeleiding van de
verdachte. Wel wordt gewaarschuwd voor
eventuele represailles door de doelgroep
indien bekend wordt welke inwoners beloond
zijn.”

Onorthodox


Het is een unieke maatregel die – voor zover bekend – in geen enkele andere gemeente in Nederland voor komt. In de raad was er bij de bespreking van het Actieplan de nodige scepsis en ook onze fractie was niet direct enthousiast. Aan de andere kant hebben we de ambitie om met onorthodoxe maatregelen de veiligheid in Gouda te bevorderen. Aan dat uitgangspunt voldoet deze maatregel absoluut.


Voor de ChristenUnie was dat de belangrijkste reden om het voorstel te steunen en het is mooi dat het tot nu toe in ieder geval al in één situatie tot een concreet resultaat heeft geleid.


We blijven deze maatregel echter kritisch volgen, want misbruik ligt op de loer. Als het bijdraagt aan het verminderen van het aantal inbraken en er geen negatieve bij effecten worden gesignaleerd is het een geslaagd idee. Maar voor juichen is het nog te vroeg.


Drones


De burgemeester blijft met politie en ambtenaren creatief nadenken hoe het aantal inbraken kan worden teruggedrongen. Er zal naast het tipgeld meer worden gesurveilleerd, ook met bikers. Daarnaast wordt het beveiligen van de eigen woning met hang- en sluitwerksubsidie gestimuleerd alsmede poortverlichting en overweegt de burgemeester zelfs om ook drones te gaan inzetten.
Dit laatste zal nog nader worden uitgewerkt alvorens er een besluit over wordt genomen.


Het college en de politie blijven zich actief inzetten voor de veiligheid in onze stad en dat is ook hard nodig. Want ondanks de politie inzet, de mooie plannen en nieuwe maatregelen is het aantal inbraken in Gouda nog altijd verontrustend hoog.

Gemeente verstrekt
tijdelijk subsidie voor hang- en sluitwerk

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 21
juni jl. besloten om tijdelijk een subsidieregeling in te voeren voor hang- en
sluitwerk.
Regelmatig ben ik kritisch over het veiligheidsbeleid
in Gouda maar ik vind het een prima initiatief om inwoners te stimuleren
daadwerkelijk iets te gaan doen aan inbraakpreventie.
Hoewel de laatste tijd steeds meer mensen de
beveiliging van hun woningen heeft verbeterd blijkt in de praktijk het vaak
toch noodzakelijk om hang- en sluitwerk (deels) te vervangen.
Mede op verzoek van onze fractie gaat het om een ruime
toepassing: de subsidie wordt verstrekt voor aanschaf van zaken als hang- en
sluitwerk (SKG sloten, cilindertrekbeveiliging, raamboompjes,
kierstandhouders, carrièrestangen, Secu-strips), camera’s, rolluiken
etc. 
Doelstelling is dat door toepassing van deze zaken
minder eenvoudig kan worden ingebroken en zo het aantal inbraken afneemt.
Specifieke buurten
De subsidie wordt in eerste instantie verstrekt voor
zogenaamde “hofspot-buurten”: Korte Akkeren Oud, Polderbuurt,
Lustenbuurt, Slagenbuurt en Kort Haarlem.
Mochten er onvoldoende aanvragen uit deze buurten
komen, dan kunnen ook andere inwoners uit Gouda deze subsidie aanvragen.

Gecertificeerd bedrijf
Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het hang-
en sluitwerk worden geplaatst door een PKVW gecertificeerd bedrijf
(Politiekeurmerk Veilig Wonen)
De subsidie bedraagt 50% van de kosten van aanschaf en
aanbrengen met een maximum van € 250,- per woning. Het totaal beschikbare
bedrag is € 100.000,- , zodat 400 woningen subsidie kunnen aanvragen.
Coördinator
De ervaring heeft mij geleerd dat bewoners vaak niet
zo snel daadwerkelijk het besluit nemen om beveiliging daadwerkelijk
te gaan regelen. Ik pleit er daarom voor dat er per straat een coördinator
(vrijwilliger) wordt gezocht die zo’n project begeleidt, zodat er niet alleen
mogelijk een collectief voordeel kan worden gerealiseerd naast de subsidie,
maar ook dat het daadwerkelijk van de grond komt. Zelf heb ik hiermee inmiddels
goede ervaringen opgedaan.
Het zou goed zijn als er vanuit de gemeente vinger aan
de pols wordt gehouden (wat zou kunnen via het nieuwe initiatief Buurt
Bestuurt) zodat zo’n coördinator daadwerkelijk in de hotspot buurten
wordt gevonden. Via de coördinator kan dan (indien gewenst) de voortgang
worden besproken. 
In combinatie met de subsidie moet het toch
mogelijk zijn om in Gouda een flink aantal woningen beter
te beveiligen en zo het aantal inbraken te verlagen.

Nextdoor
Naast de belangrijke rol van de coördinator is het ook
nuttig om als bewoners deel te gaan nemen aan Nextdoor. Je kunt dan
met elkaar contact onderhouden, veiligheidsissues delen en
bijvoorbeeld ook surveillance in de straat of buurt afspreken. In korte
tijd is deze app. – ook in Gouda – erg populair geworden en ik heb er zelf ook goede
ervaringen mee. 
Eventueel kan ook gekozen worden voor de app
Veiligebuurt.
Meer subsidie
Het college doet een mooie geste richting een (deel
van de) bewoners. Laat dit concreet een bijdrage mogen leveren aan
het terugdringen van het zeer hoge aantal inbraken. Mocht de pot snel
leegraken, dan moet er maar extra geld worden vrijgemaakt, want we moeten
met elkaar het aantal inbraken omlaag zien te krijgen, ook buiten de hotspots!
We lopen namelijk het risico dat door deze maatregelen er elders nieuwe hotspots ontstaan, dus het college doet er goed aan vast
wat extra gelden te reserveren.
Uiteindelijk is er uiteraard meer nodig
dan alleen deze preventieve maatregelen, maar het is wel een belangrijk
deel van de oplossing. Aan de slag dus!