Berichten


Vanuit de stad bereiken de fractie van de ChristenUnie berichten dat het steeds vaker voorkomt dat een begrafenis op IJsselhof (waarvoor Yarden verantwoordelijk is) niet op de gewenste dag kan doorgaan en het soms 8 tot 9 dagen duurt alvorens een begrafenis kan plaatsvinden. Dit is voor de nabestaanden buitengewoon vervelend en pijnlijk.
Wat onze fractie betreft is dit niet acceptabel en we hebben daarom vragen aan het college gesteld en die zijn deze week beantwoord. 
Uit de beantwoording blijkt dat Yarden nu meer uren in de week beschikbaar heeft voor uitvaarten, maar dat ze alleen bij daglicht begraven en dat daardoor in de winter minder capaciteit beschikbaar is.

Het lijkt erop dat de frustraties over het niet altijd kunnen begraven op de dag dat de nabestaanden dat willen, zullen blijven, inclusief de lange wachttijden. Jammer ook dat het college niet een meer actieve rol richting Yarden wil vervullen. Een stevig en constructief gesprek kan wellicht helpen om een verandering tot stand te brengen.

Ik ga me in ieder geval met de fractie bezinnen op vervolgstappen.

Lang wachten

Wat vindt het college van het feit dat nabestaanden soms 8 tot 9 dagen moeten wachten voordat een begrafenis kan plaatsvinden?

Het college vindt het ongewenst wanneer nabestaanden lang moeten wachten voordat een begrafenis plaats kan vinden.

Wat vindt het college ervan dat hierdoor soms niet wordt voldaan aan de wettelijke eis dat een begrafenis moet plaatsvinden op uiterlijk de 6e werkdag na overlijden.

Ook dit vindt het college ongewenst.
AD, 11 december 2018

Gewenste datum

In hoeverre is het college bereid er bij Yarden op aan te dringen om maatregelen te nemen zodat begrafenissen op de door de nabestaanden gewenste datum kunnen plaatsvinden.

Navraag bij Yarden leert dat er periodes zijn waarin de vraag naar uitvaarten groot is. Het najaar en winter zijn altijd drukke periodes, waardoor bepaalde tijdstippen al zijn geboekt en er voor anderen minder keuze is in de beschikbare tijdstippen voor een uitvaart. Dat er meer dan 6 werkdagen helemaal geen beschikbare tijden zijn komt zeer incidenteel voor, bijvoorbeeld bij een griepgolf. Hierbij is er sprake van overmacht.

Concrete afspraken

Wat zijn de concrete afspraken die met Yarden zijn gemaakt rond de dag van melden van overlijden en het kunnen begraven / cremeren?

Yarden heeft, na aanbesteding, een concessie voor een periode van 40 jaar. Dat wil zeggen dat zij gedurende deze periode de begraafplaats als eigenaar mogen exploiteren.

In het programma van eisen staat: “Het cremeren, begraven en het bijzetten van asbussen kan plaatsvinden op minimaal de dagen en tijden die in de Beheerverordening 2006 zijn opgenomen.”
In de beheerverordening 2006 staat hierover het volgende: “De tijd van begraven, cremeren en het bezorgen van as is:

  • –  op werkdagen van 09.30 uur tot 15.45 uur;
  • –  op zaterdag van 09.30 uur tot 13.15 uur.
    Het tijdstip van begraven, cremeren en het bezorgen van as wordt bepaald door de beheerder. De beheerder draagt zorg voor het aansluitend vaststellen van tijden waarop begraven, cremeren of het bezorgen van as kan geschieden.”

In het huidige beheerreglement van Yarden voor de IJsselhof is het volgende opgenomen: 


“Tijden plechtigheden maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 21:00 uur en zaterdag van 10:00 tot 18:00 uur”

In verband met de veiligheid van nabestaanden en het uitvoerend personeel wordt alleen tus
sen zonsopgang en zonsondergang begraven.
De tijden voor plechtigheden zijn momenteel dus veel uitgebreider van voorheen.
Door de korte dagen, er wordt alleen bij daglicht begraven, zijn de mogelijkheden voor begraven in de drukke wintermaanden helaas beperkt.

Concessie

Als dit in de huidige DVO niet is geregeld. In hoeverre is het college bereid hierover alsnog een bepaling op te laten nemen?

Het contract met Yarden is geen DVO, maar een concessie die Yarden na aanbesteding heeft verkregen. Dergelijke contractstukken kunnen niet zomaar gewijzigd worden.

In hoeverre zijn er mogelijkheden om op basis van de huidige DVO Yarden te verplichten tot maatregelen teneinde de dienstverlening op dit punt te verbeteren?

Die mogelijkheden ziet het college niet.

Begin 2018 was er veel onrust onder de Gouwenaars omdat de naam “IJsselhof” van de buitenmuur bij de begraafplaats was vervangen door “Yardenhuis Gouwestreek”. De naam “IJsselhof” is voor veel Gouwenaars verbonden met een plek waar een geliefde is begraven of gecremeerd. Zo’n naam kan je niet zomaar veranderen!

Actie Marianka Peters van de Goudse Post


Yarden had dit onderschat en onder grote druk vanuit de bevolking en de politiek heeft Yarden uiteindelijk besloten om de naam “Yardenhuis Gouwestreek” van de muur te halen en de naam “IJsselhof” weer opnieuw aan te brengen.


Dat kon niet met de oorspronkelijke letters, want die waren er niet meer, dus er moest een nieuw ontwerp komen.

Tot op de dag van vandaag is de muur nog altijd leeg en daarom heb ik namens de ChristenUnie maar eens gevraagd hoe dat nu precies zit. 
Yarden beantwoorde deze vraag als volgt:

Yarden heeft in mei een voorstel voor de belettering ingediend bij de ODMH. Dit voorstel is in juli afgewezen. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw voorstel, dit is begin september gereed. Na goedkeuring van de ODMH (Omgevingsdienst Midden-Holland) worden de letters in productie genomen en daarna aangebracht.”

Naamsvermelding van IJsselhof gaat nog wat indirect…

Zo’n naam wijzigen heeft meer impact dan ik (en anderen) hadden verwacht, maar ik ga er vanuit dat in ieder geval dit jaar de naam “IJsselhof” weer keurig op de muur bij de begraafplaats staat vermeld. 
Dat zal voor veel Gouwenaars goed nieuws zijn!

                     

De laatste weken is er veel onrust in Gouda
over de naamgeving van onze begraafplaats IJsselhof in Gouda.

Onlangs is namelijk opeens de naam veranderd in
“Yardenhuis Gouwestreek” en is aan de buitenzijde van de begraafplaats de naam
“IJsselhof” nergens meer te bekennen.

Terecht zijn heel veel inwoners van Gouda hier
boos en verdrietig over. Het is een naam die voor veel Gouwenaars is verbonden met
een plek waar een geliefde is begraven of gecremeerd. Zo’n naam kan je niet zomaar
veranderen!

Yarden heeft onderschat wat zo’n
naamsverandering losmaakt onder de mensen en het is belangrijk dat de naam
“IJsselhof” weer zo snel mogelijk terugkomt op de muur tussen de beide
toegangshekken!

Marianka Peters van de Goudse Post vraagt nadrukkelijk aandacht voor dit onderwerp en dat levert veel steunbetuigingen op. Het onderwerp leeft duidelijk in Gouda!


Waarom een naamswijziging?

In de beantwoording
van vragen die hierover vanuit de politiek zijn gesteld staat:

“In het programma
van eisen is aangegeven dat de naam van
 de Begraafplaats/crematorium IJsselhof
niet mag worden gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van gemeente
Gouda. 

In mei 2017 heeft Yarden om goedkeuring gevraagd van de naamswijziging
van ‘Begraafplaats en Crematorium IJsselhof’ in ‘Yardenhuis Gouwestreek’. Deze
naamswijziging is besproken met de portefeuillehouder Stedelijk beheer
(toenmalig wethouder Daphne Bergman) en deze heeft dit ter kennisname
aangenomen.

Het
gaat hier om de naam die Yarden zelf hanteert. De naam van de locatie blijft
IJsselhof, en in gemeentelijke uitingen wordt ook de naam IJsselhof gebruikt.”

Duidelijk is dat de wethouder op het moment dat
om die goedkeuring is gevraagd niet heeft aangedrongen op het behouden van de
naam “IJsselhof”. Dat blijkt ook als het college antwoord geeft op een andere
vraag. Daarnaast wordt niet duidelijk in hoeverre er schriftelijke goedkeuring
is verleend, wat wel een voorwaarde is om tot naamswijziging te kunnen
overgaan.

“Het college is van
mening dat de nieuwe benaming goed aansluit bij de brede activiteiten die er
worden aangeboden. Het college vindt het wel belangrijk dat in uitingen rondom
begraven de benaming Begraafplaats IJsselhof behouden blijft. Vandaar dat deze
afspraak ook al gemaakt is bij de naamswijziging.
De
portefeuillehouder gaat op korte termijn met Yarden in gesprek over de op de locatie
geplaatste aanduiding.”

Uit deze
beantwoording wordt niet duidelijk of de naamgeving op de buitenzijde van de
begraafplaats voor het college een belangrijk issue is. Ze meldt alleen dat
het gaat om “uitingen rondom begraven”. De laatste zin van de beantwoording geeft enige hoop dat er mogelijk iets gaat gebeuren rond de naamgeving van de begraafplaats. 

Artike-38 vragen

In samenwerking met SGP, CDA, SP,  VVD en GBG hebben we aan het college aanvullende vragen gesteld, zodat er meer duidelijkheid komt.

Voor de ChristenUnie
kan er uiteindelijk maar één gewenste uitkomst zijn: de naam “IJsselhof” moet terug op de
buitenmuur!


Artikel 38-vragen over naamswijziging IJsselhof

Naar
aanleiding van de artikel-38 vragen van de SGP over de naamswijziging van
IJsselhof hebben de fracties van de SGP, ChristenUnie, CDA, SP, VVD en GBG de
volgende aanvullende vragen:

U geeft aan dat “In het programma van eisen is aangegeven dat de
naam van

 de
Begraafplaats/crematorium IJsselhof niet mag worden gewijzigd zonder
schriftelijke toestemming
van gemeente Gouda.”
U geeft verder aan dat de wethouder het verzoek ter kennisname
heeft aangenomen.

1. In hoeverre is nu wel of niet sprake van schriftelijke
toestemming en indien dat niet het geval is, wat betekent dat voor de
naamswijziging die is doorgevoerd?

Verder vermeld het
college in haar beantwoording o.a. het volgende:
“Het college vindt het wel
belangrijk dat
in uitingen rondom
begraven
de benaming Begraafplaats IJsselhof behouden blijft. Vandaar
dat deze afspraak ook al gemaakt is bij de naamswijziging.
De portefeuillehouder
gaat op
korte termijn
met Yarden in gesprek over de
op
de locatie geplaatste aanduiding
.”

2.
Wat bedoelt het college concreet met de opmerking dat “in uitingen rondom
begraven de benaming Begraafplaats IJsselhof behouden blijft”?

3.
In hoeverre betekent dit dat het college het wenselijk vindt dat de benaming op
de buitenzijde “IJsselhof” blijft?

4.
In hoeverre kan Yarden van de gemeente verwachten dat, door de toestemming van
het college, er ook verantwoordelijkheid wordt genomen voor aanpassingen aan
bewegwijzering in Gouda naar de begraafplaats?

5.
In hoeverre is het college het met ons eens dat het hanteren van beide
benamingen verwarrend is?

6.
In hoeverre is het college bereid met Yarden te bewerkstelligen dat in alle
publieke uitingen, dus ook op de muur, de naam IJsselhof wordt gehanteerd.

7. Waarom spreekt Yarden
op haar site over: ‘Yardenhuis Gouwestreek’ en direct daaronder als
toelichting:  ‘Onze locatie biedt zowel mogelijkheden voor cremeren als
begraven. Yardenhuis Gouwestreek beschikt ook over een natuurbegraafplaats waar
verbondenheid met de natuur en duurzaam begraven centraal staat.’
Staat dit niet haaks op
eerdere beantwoording?

8.
Wanneer gaat de portefeuillehouder concreet het gesprek en wat is voor het
college de gewenste uitkomst met betrekking tot de “op de locatie geplaatste
aanduiding”?

9.
In hoeverre is het college het met ons eens dat vanuit deze naamswijziging van
een monument een precedentwerking voor de toekomst uitgaat voor bestaande namen
van andere monumenten?

10.
Op welke wijze gaat het college voorkomen dat (ongewenste) naamswijziging voor
Goudse monumenten, zoals nu is gebeurd bij het stadhuis en de begraafplaats, in
de toekomst nogmaals kan gebeuren?

11.
Er is door de naamswijziging veel commotie ontstaan en veel mensen zijn boos en
verdrietig dat de naam IJsselhof is verdwenen.
Wat
gaat het college hier (communicatief) concreet mee doen?