Berichten

De cultuursector heeft het zwaar en o.a Tineke Maas kwam onlangs daarover in het nieuws

Op 8 mei jl. is er weer een memo verschenen met informatie over de stand van zaken rondom de Goudse crisisaanpak Corona. Er zijn nieuwe ontwikkelingen te melden die voor de inwoners van Gouda van belang zijn!


Algemeen


Woensdag 6 mei jl. heeft het kabinet aangekondigd een verdere versoepeling door te voeren. Dit begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau en tenslotte ook op landelijk niveau. 


Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden hiervan de details verder uitgewerkt en bekend gemaakt.


Om een en ander mogelijk te maken, zal hiervoor een 5noodverordening moeten worden vastgesteld. Binnen de Veiligheidsregio wordt daar op dit moment hard aan gewerkt om deze zo snel mogelijk klaar te hebben. Er zal 11 mei waarschijnlijk nog geen nieuwe noodverordening liggen. De gemeente gaat wel anticiperend hierop handelen, dat wil zeggen toestaan wat vanaf 11 mei weer mag en niet hierop handhaven. Voor de meeste onderdelen die vanaf 11 mei weer zijn toegestaan, ligt de regierol niet bij de gemeente. De gemeente gaat, net als het kabinet, in hoge mate uit van zelfregie van brancheorganisaties/sectoren, ondernemers en organisaties. Wel kan advies bij de gemeente gevraagd worden want er is soms onzekerheid over wat nu wel en niet mag.


Handhaving


Rustig beeld
Ongeacht mooi of minder mooi weer, zien we nu in de parken en op sportvelden een rustig beeld. Ook 4 en 5 mei zijn voorbeeldig verlopen. De parkeerterreinen van het Goudse Hout zijn afgelopen weekend ook (deels) niet afgesloten geweest, maar er is wel extra op drukte gecontroleerd. 
Hierin zagen we ook een acceptabel aantal gezinnen die ruim afstand van elkaar hadden. Met de boswachter van het Goudse Hout is afgesproken dat we komend weekend ook niet afsluiten, maar wel blijven monitoren. Dit vooral om te bepalen wat we rond het Hemelvaartsweekeinde willen inzetten.
De meeste hot spots (m.n. jeugd) zijn ook rustig gebleven. Aandacht blijft op Korte Akkeren. Hiervoor wordt een plan van aanpak gemaakt.Markt
Aandachtspunt in het beeld is de afgelopen zaterdagwarenmarkt. Hier was het bij vlagen erg druk. Voor de komende zaterdag wordt gewerkt aan een plan voor één richtingsverkeer. Bij andere gemeenten werkt dit ook goed. Voor de winkelstraten gaat de gemeente mensen attenderen op rechts houden en niet tegen de richting in lopen.Boetes
In nauwe samenwerking tussen Stadstoezicht, politie en de ODMH wordt gehandhaafd op de richtlijnen van de noodverordening. Totaal zijn er afgelopen week 2 boetes uitgedeeld. Opvallend is dat de waarschuwingen vooral nodig zijn vanuit onoplettendheid en het onbewust zijn van een te klein gemaakte onderlinge afstand.


Sporten
We zien dat het starten van de sportactiviteiten, en ook de versoepeling van de maatregelen hierin, positief werkt op het aantal meldingen van ’wild’sporten. Met het verder versoepelen hierin vanaf 11 mei verwachten we dat dit nog positievere beelden zal opleveren.


(Zelfstandig) Ondernemers


Zelfstandig ondernemers


De Tozo biedt financiële steun voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers die door de corona-maatregelen plotseling geen of veel minder inkomsten meer hebben. 


De regeling bestaat uit twee onderdelen: 
1) aanvullende inkomensondersteuning tot bijstandsniveau gedurende drie aaneengesloten maanden in het tijdvak tussen 1 maart en 31 augustus; en 
2) de mogelijkheid van een lening voor bedrijfskapitaal (tegen een rente van 2%) bij acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de coronacrisis. De AMvB Tozo is op 21 april gepubliceerd en werkt terug tot 1 maart.


Uitbreiding doelgroep per 8 mei
Per 8 mei (publicatiedatum 1 mei 2020) is de regeling uitgebreid met de doelgroepen AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers (voor alleen lening bedrijfskapitaal) en Nederlandse ondernemers met een bedrijf buiten Nederland maar in de EU (voor alleen aanvullende inkomensondersteuning). De uitbreiding van de doelgroep heeft naar verwachting beperkte gevolgen voor de gemeente Gouda.


Overdracht uitvoering van RBZ naar gemeente
Goudse ondernemers konden in het tijdvak tussen 18 maart en 3 april 2020 bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen te Rotterdam een spoedaanvraag doen onder de ‘versoepelde’ voorwaarden van de Bbz, en van 3 tot en met 8 april 2020 de Tozo aanvragen. 


Vanaf 25 maart 2020 bood de gemeente Gouda een broodnoodregeling (voorschot op de Tozo binnen 1 week op de rekening). 
Sinds 9 april 2020 handelt de gemeente Gouda zelf de Tozo-aanvragen af om de Goudse ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen. Hiervoor zijn 8-10 medewerkers vrijgemaakt.


Het RBZ draagt de dossiers van de nog niet behandelde aanvragen over aan de gemeente Gouda. Dit kost helaas meer tijd dan verwacht waardoor de maximale afhandeltermijn van 4 weken niet altijd kan worden behaald. Alle ondernemers die bij het betreft zijn hierover via mail geïnformeerd en gewezen op de mogelijkheid om een voorschot aan te vragen. Een enkeling heeft hiervan gebruik gemaakt.
Met ingang van 7 mei staat de mogelijkheid open om de Tozo opnieuw aan te vragen, nu bij de gemeente Gouda. Het betreft ca. 300 ondernemers, die via mail hiervan op de hoogte worden gebracht. Deze aanvragen worden met voorrang afgehandeld, binnen 2 weken. Op verzoek wordt een voorschot toegekend.


Cijfers
Tot en met 6 mei 2020 zijn in totaal ca 950 aanvragen Tozo ingediend. Ca 500 aanvragen zijn volledig afgehandeld. Aan ondernemers is ca. € 1.350.000 aan bijstand in de vorm van levensonderhoud of bedrijfskapitaal uitgekeerd. Er is 130 keer een beroep gedaan op de broodnoodmaatregel. Ruim een vijfde van de 4.400 geregistreerde Goudse zelfstandig ondernemers (CBS, peildatum 1-1-2018) heeft dus tot nu toe een beroep gedaan op de Tozo. De regeling kan nog ruim drie weken worden aangevraagd, tot en met 31 mei 2020.


Ondernemers


Versoepelingen
Het kabinet heeft de nodige versoepelingen voorondernemers aangekondigd 6 mei. Zo mogen bijvoorbeeld contactberoepen, zoals kappers weer aan het werk op 11 mei.


https://grandcafecentral.nl/contact/

Horeca, musea en culturele instellingen open op 1 juni
Er zijn ook een aantal versoepelingen die 1 juni ingaan.
De horeca mag met maximaal 30 personen open. Ook de terrassen mogen onder restricties open. Het college heeft de horeca-ondernemers en de KHN uitgenodigd om met concrete plannen te komen voor de horeca in de anderhalvemetersamenleving, zoals het uitschuiven van terrassen op de Markt. Het feit dat het kabinet woensdag heeft laten weten dat vanaf 1 juni de terrassen onder voorwaarden weer open mogen, creëert hier extra noodzaak voor. Er is deze week vanuit de horecazaken op de Markt een eerste plan ingediend met mogelijke scenario’s. Deze voorstellen worden nader bekeken ook in relatie tot bijvoorbeeld de andere gebruikers op de Markt zoals de warenmarkt en het Stadhuis, evenals de te borgen publieke belangen in de openbare ruimte. Verwachting is dat er ook vanuit andere horecaondernemers plannen binnenkomen. De gemeente zet daarbij in op samenhangende plannen op straat/gebiedsniveau. Voor de beoordeling is inmiddels een multidisciplinair team opgezet.
Musea bereiden zich voor op de heropening per 1 juni. Museum Gouda, Sint Jan en de Cheese Experience zijn blij met de verruimde mogelijkheden. Ook bioscopen en culturele instellingen mogen open. Zeker voor theaters vormen de restricties die zijn gesteld (30 personen per 1 juni) een grote (financiële) barrière.

Stickeractie binnenstad
De SOG is de afgelopen tijd druk doende geweest om de binnenstad te verfraaien. Er worden mooie bloembakken neergezet, met medewerking van de gemeente. Daarnaast zijn er stickers ontworpen die op verschillende plaatsen in de binnenstad op de stenen zijn geplakt, die zorgen voor bewustwording over de anderhalve meter afstandsnorm. Op die wijze kan er veilig, en met inachtneming van de RIVM-regels, een winkel bezocht worden. Het college ondersteunt deze actie van harte. Wethouders Van Vugt, Bunnik en Tetteroo hebben de initiatiefnemers en enkele Goudse dichters, die de stickers van teksten voorzien hebben, op dinsdag 5 mei meegeholpen de binnenstad van stickers te voorzien.


Publieke zorg


Opening basisscholen per 11 mei
De schoolbesturen en de gemeente zien de heropening van de basisscholen per 11 mei met vertrouwen tegemoet. Het grootste deel van de basisscholen kiest, in lijn met het protocol van de PO-raad en de wens van de gemeente, voor het aanbieden van hele schooldagen aan de kinderen. Er is goede samenwerking met en aansluiting op de kinderopvang / BSO. Een klein aantal scholen kiest, vooral vanwege het hoge aantal leerlingen met onderwijsachterstanden, voor het aanbieden van halve dagen, dit is ook goed afgestemd met de betreffende kinderopvangorganisatie. Er zijn afspraken met het leerlingenvervoer.


Voor een beperkt aantal basisscholen worden tijdelijk extra borden geplaatst om attentie te vragen voor een gewijzigde breng en afhaal rondom scholen (geen ouders op het schoolplein en in de school). Dit is met schoolbesturen die dit hebben aangevraagd afgestemd.


Heropening van het VO is voorzien per 2 juni. Inmiddels is er een eerste versie van het sectorprotocol van de VO- raad beschikbaar. Met het VO wordt gesproken over hoe de heropening kan worden geeffectueerd. Dit is gezien o.a. de inachtneming van de 1,5m norm een grote opgave.
Sporten voor kinderen en jongeren weer mogelijk.
Sinds 29 april kunnen er weer sportactiviteiten in georganiseerd verband in de buitenlucht plaatsvinden voor jongeren tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 18 jaar (onder voorwaarden). Deze week zijn er inmiddels meer dan 30 clubs en organisaties actief! Het is mooi te zien hoe vrijwilligers en professionals van de clubs dit snel op poten hebben kunnen zetten, zodat de kinderen en jongeren weer georganiseerd kunnen sporten. Ook de komende periode blijft er (extra) aanbod voor de kinderen bestaan.


🙂

Persconferentie 6 mei: ruimere mogelijkheden


De persconferentie van 6 mei jl. van minister-president Rutte en minister De Jonge heeft nieuwe verruimingen van de regels gebracht voor sport en andere activiteiten. Ook volwassenen mogen bijvoorbeeld weer gaan sporten per 11 mei, zwembaden mogen in principe open en ook activiteiten van scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen voor kinderen tot en met 18 jaar zijn toegestaan onder de dezelfde voorwaarden als sport (buiten dus). Daarnaast is het de bedoeling dat ook het bewegingsonderwijs (‘buiten, tenzij’) op de scholen weer start, bijvoorbeeld op de basisscholen die vanaf 11 mei weer (deels) opengaan. En ook de bibliotheek kan per 11 mei de deuren openen, uiteraard alles met beperkingen: de protocollen die i.v.m. de 1,5 meter samenleving zijn gemaakt moeten worden opgevolgd.


De ervaringen met het opstarten van de sportactiviteiten voor de jeugd hebben geleerd dat de Goudse organisaties goed in staat zijn om volgens de nieuwe regels hun activiteiten vorm te geven. Daarom is besloten om niet meer vooraf gemeentelijke goedkeuring te geven voor het opstarten van de hiervoor genoemde activiteiten per 11 mei. In plaats daarvan spreekt de gemeente Gouda haar vertrouwen uit in de talenten en vindingrijkheid van de Goudse samenleving om samen vorm te geven aan de nieuwe situatie, waarbij de regels in acht worden genomen. Uiteraard houden stadstoezicht en politie toezicht in de buitenruimte en zullen zij, vooral bij twijfel, navraag doen over een bepaalde activiteit. Daarnaast is er voor bedrijven en organisaties altijd de mogelijkheid om bij de gemeente of Sport.Gouda advies te vragen of een eigen protocol voor te leggen voordat men start met bepaalde activiteiten.


Voor het omgaan met de nieuwe maatregelen geldt dat er in de week van 11 mei geanticipeerd zal moeten worden op de gewijzigde noodverordening. De besluiten van 6 mei moeten namelijk nog nader worden uitgewerkt in een aanwijzing en vervolgens een nieuwe noodverordening. Naar verwachting zal deze nieuwe noodverordening over ongeveer een week gereed zijn. Naast een aantal zaken die momenteel duidelijk zijn, is er ook nog onduidelijkheid over een aantal zaken (bijvoorbeeld vragen rond muziekeducatie, gebruik gemeentelijke gymzalen en het ongeorganiseerd sporten door volwassen). De verwachting is dat de nieuwe noodverordening hier helderheid in zal scheppen. Ondertussen handelt de gemeente in overleg met de organisaties in de stad op basis van gezond verstand en werkt de gemeente vanuit vertrouwen.