Berichten

Als raadslid neem ik zitting in de adviescommissie van de groenalliantie. De groenalliantie beheert de natuur- en recreatiegebieden in en om Gouda, Reeuwijk en de Krimpenerwaard voor de gemeenten. De natuur- en recreatiegebieden worden drukker bezocht in deze tijden van Corona. Niet alleen door inwoners, maar zeker ook door recreanten met honden. Om dit voor nu en in de toekomst goed te organiseren is de Groenalliantie bezig met het opstellen van hondenbeleid voor al haar beheergebieden. Voor Gouda is het Goudse Hout het belangrijkste gebied gezien de ligging dichtbij onze stad. Er lijkt echter een patstelling te komen. Hondenbezitters en hondenuitlaat service willen overal kunnen wandelen liefst zonder dat de hond aangelijnd is. Natuur- en milieuverenigingen vinden dat er meer aandacht moet zijn voor de natuur en biodiversiteit en dat honden deze natuur verstoren. Wat is nu wijsheid te doen? In deze blog meer hierover. 

Mijn betrokkenheid bij dit onderwerp

Ik neem vanuit Gouda als raadslid zitting in de adviescommissie van de Groenalliantie samen met raadslid Theresia Uittenbroek. We kunnen in deze commissie advies uitbrengen over actuele onderwerpen. Wat vervolgens met deze adviezen wordt gedaan is echter onduidelijk. Dit terwijl we wel als vertegenwoordigers van de Goudse gemeenteraad worden aangesproken op wat er gebeurt. Voor het hondenbeleid hebben we ook een advies uitgebracht. Ik ga me de komende tijd in ieder geval inzetten om de positie van de adviescommissie waar ik deel aan neem kan worden verbeterd en bij belangrijke besluiten tot een directer contact met de gemeenteraad in Gouda kan worden gekomen.   


Advies hondenbeleid Goudse Hout
Belangrijkste inbreng die we hebben is om de zonering van de Goudse Hout die nog steeds geldig is te eerbiedigen. Dit betekent dat in het achterste deel van de Goudse Hout natuur en de natuurliefhebber centraal moet staan. Een algeheel hondenverbod is nodig om natuur en biodiversiteit in dit deel te beschermen. Op de bewonersavond van 11 april 2021 werd echter een tussenvoorstel gepresenteerd waar honden los mogen lopen. Ook de positie van het gebied voor hondenuitlaat service vrij achter in de Goudse Hout is niet logisch wanneer de zoneringsindeling en doelstellingen die we hebben in het gebied ten aanzien van natuur in acht worden genomen. Honden zijn wat ons betreft welkom in het voorste gedeelte van de Goudse Hout en hebben daar voldoende ruimte. Daarnaast moet een grote differentiatie van regels in de Goudse Hout voor honden worden voorkomen. Dit gaat leiden tot onduidelijkheid en is ongewenst en leidt tot ergernis en is moeilijker te handhaven. De indeling moet helder zijn en zou bijvoorbeeld de hoofdopzet van de zonering kunnen volgen. 

Ontwikkelplan

Ook hebben we ongevraagd advies uitgebracht over het nieuwe ontwikkelplan wat door de groenalliantie voor haar gebieden wordt voorbereid. Wat opvalt is de nadruk op recreatie en de ondergeschikte rol van natuur en biodiversiteit. Dit baart zorgen, want in hoeverre blijft bij verdere intensivering van de gebieden voor recreatie de natuur nog overeind? En kunnen ook de rustzoekers straks nog terecht in de recreatiegebieden van de Groenalliantie? We hebben voor dit onderwerp zowel bij de groenalliantie als bij verantwoordelijke wethouder Thierry van Vugt hiervoor nadrukkelijk aandacht gevraagd. Daarbij zou het goed zijn als door middel van een wensen en bedenkingenprocedure de gemeenteraad van Gouda betrokken wordt bij dit nieuwe ontwikkelplan, zodat de Goudse gemeenteraad er iets van kan vinden. Anders is er straks een plan vastgesteld voor al onze inwoners zonder goede toetsing in de gemeentera(a)d(en). 

Tot slot

Ik blijf namens de ChristenUnie zoeken naar de goede rol als adviseur van de Groenalliantie en blijf me inzetten voor een goede belangenafweging. Daarbij is balans tussen natuur en recreatie van groot belang.

De hotspots hondenpoep worden schoongemaakt,
hondenbezitters worden direct beboet bij een overtreding en er komt een proef
met hondenpoepzakjes. Dit zijn een aantal acties die wethouder Hilde Niezen
heeft toegezegd, naar aanleiding van de actie ‘Kakje in zakje’ van de
ChristenUnie, in het voorjaar van 2016. Minder hondenpoep in Gouda dus!

 

De aanleiding voor de
actie “Kakje in zakje” was de hondenpoepoverlast die nog steeds veel ervaren
word. In het voorjaar van 2016 kon iedereen
een aantal weken de hondenpoeplocaties doorgeven en
reageren. Deze reacties zijn verwerkt en vlak voor de zomervakantie aangeboden
en besproken met de verantwoordelijk wethouder Niezen. We vinden het nu dan ook
fijn dat veel van de aanbevelingen die we hebben gedaan, daadwerkelijk worden
uitgevoerd.
 
Minder
Hondenpoep: maar hoe?
 
Maatregelen die
n.a.v. de actie worden uitgevoerd zijn samen te vatten in 3 punten:
 • Gerichte
  handhaving op hotspots
  ; Bij een
  overtreding wordt door handhaving niet eerst gewaarschuwd, maar meteen beboet. Tevens
  zijn deze hotspots in het “alert syteem” van stadstoezicht opgenomen. Omdat het
  steeds later licht wordt gaat stadstoezicht hier de komende tijd vroeger
  surveilleren, vanaf 6 uur in de ochtend. De gemeente gaat de tien hotspots nu
  eerst ook nog een keer schoonmaken. De tien hotspots, plekken waar je de meeste
  kans hebt om in een hondendrol te stappen, zijn de Turfsingel,
  Houtmansplantsoen, Klein Amerika, Regentesseplantsoen en de Vest/ Sint
  Mariewal. In de rest van de stad zijn de overlast locaties: Walmolenerf/
  Goverwellepad, Vogelplein/ Koekoekplein, Geertruidahoeve, Omloopkade en de Jac.
  P. Thijsselaan.
 • Proef ‘Kakje in zakje’; De
  gemeente wil een proef doen met zakjeshouders en poepzakjes. De proef moet
  uitwijzen of  dit systeem in Gouda kan
  werken. Op dit moment wordt voor de proeflocatie gedacht aan het Omlooppad. Wel
  zijn we nog op zoek naar hondenbezitters die op het Omlooppad vaak hun hond
  uitlaten en tijdens de proefperiode de zakjes willen navullen. Dus meldt u aan
  op het mailadres kakjeinzakje@gmail.com
  als u ons wilt helpen bij deze proef. We nemen dan snel contact met u op. Als de
  vrijwilligers bekend zijn kan de proef van start. Dan worden de afvalbakken met
  zakjeshouders besteld. Bewoners in de omgeving worden hierover per brief
  geïnformeerd.

 • Communicatie
  (permanente campagne);
  Stadstoezicht
  gaat meer communiceren over hun werkzaamheden. Zo zullen ze ons via twitter informeren
  over hun werkzaamheden en handhavingsacties, ook op de hotspotlocaties. In het
  kader van voldoende informatie over het hondenbeleid wordt elk voorjaar en
  najaar gecommuniceerd over concrete acties via de gemeentepagina, de website en
  twitter. Hierbij kan gedacht worden aan informatie over schoonmaakacties met
  bijvoorbeeld een poepzuiger, handhaving en handhavingsresultaten, en het plaatsen
  van bakken. Naast de communicatie zal het meldpunt sneller reageren op klachten
  over hondenpoep. Bij het meldpunt kunnen ook verzoeken worden gedaan voor het
  bijplaatsen van afvalbakken. Via deze link
  komt u bij het meldingsformulier.

  Ik hoop dat ik op korte termijn met mijn kinderen buiten kan lopen en
  spelen, zonder dat iemand poep aan zijn schoenen heeft! Moet toch haalbaar zijn,
  lijkt me!


Oproep
Wilt u meehelpen aan de proef ‘kakje in zakje’, laat het ons dan weten
via
kakjeinzakje@gmail.com. Woont u op een andere locatie in Gouda en heeft u interesse mee te
doen, laat dat ons dan ook weten!