Berichten


Dringend behoefte aan toiletten in de binnenstad


Op 27 mei jl. is weer een memo van het college verschenen over de laatste stand van zaken rond de Goudse crisisaanpak corona. Ook heb ik elders informatie over de stand van zaken opgehaald.


Nieuwe noodverordening

De verwachting is dat in de loop van deze week de noodverordening nummer 6 gereed is. 

Handhaving

Beeld
De hotspots worden in onderlinge afstemming regelmatig bezocht door politie, Stadstoezicht en jongerenwerk. De op de hotspots aangetroffen jongeren zijn over het algemeen goed aanspreekbaar. Op verschillende locaties zijn waarschuwingen afgegeven voor het niet in acht nemen van de 1,5 meter afstand. Boetes zijn nauwelijks meer uitgeschreven.
Markt en binnenstad
De markeringen en bebording voor de verplichte looproute in de binnenstad werpen hun vruchten af. Bezoekers van de binnenstad houden zich netjes aan de aangeven looprichting. Het bezoekersaantal tijdens de warenmarkt op zaterdag fluctueert. Ook tijdens de drukkere momenten op de warenmarkt, wordt rekenschap gehouden met de 1,5 meter afstand. Daar waar bezoekers van het centrum de 1,5 meter afstand vergeten in acht te nemen, zijn bezoekers hierop aanspreekbaar. 

Tijdens het pinksterweekend gaat Stadstoezicht extra gebruik maken van stagiaires van MBO Rijnland. Onder begeleiding van Stadstoezicht zullen zij als gastheer/gastvrouw in binnenstad ingezet worden om bezoekers te attenderen op het in acht nemen van de 1,5 meter afstand. 


Toiletten in de binnenstad

Er komen signalen vanuit de binnenstad dat het dicht zijn van de openbare toiletten voor sommige mensen als zeer lastig wordt ervaren. De gemeente is inmiddels van dit probleem op de hoogte en het is te “hopen” dat er spoedig een goede oplossing wordt gevonden. Het is namelijk voor mensen met hoge nood buitengewoon vervelend!
We hebben het als fractie in ieder geval ook bij het college onder de aandacht gebracht.

Dienstverlening

Gebruik publieke ruimte 
Nu de maatregelen vanuit het rijk versoepeld worden, neemt het menselijk verkeer in het Huis van de Stad toe. De gemeente ziet nu al dat het aantal klanten dat een afspraak maakt in het Huis van de Stad aan het toenemen is. Ook weet ze dat voor de dienstverlening bij het sociaal domein onderzocht wordt of er in uitzonderingsgevallen ook weer afspraken gepland kunnen worden in het Huis van de Stad. 


Het UWV is voornemens om vanaf 1 juni hun bezoekers weer naar het Huis van de Stad te laten komen. Hierdoor zal het menselijk verkeer in de publieke ruimtes van het Huis van de Stad verder toenemen. In het belang van alle verschillende diensten die de gemeente levert, is het belangrijk om een aangepaste indeling te maken van de begane grond en de eerste verdieping d.m.v. looproutes en wachtplaatsen die de 1,5 meter afstand waarborgen. Hiervoor is een plan uitgewerkt waardoor de bezoekers en de medewerkers elkaar op een veilige manier in het Huis van de Stad kunnen ontmoeten. 

(Zelfstandig) Ondernemers

Tijdelijke stimuleringsregeling zelfstandig ondernemers 
De Tozo biedt financiële steun voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers die door de corona-maatregelen plotseling geen of veel minder inkomsten meer hebben. De regeling bestaat uit twee onderdelen: 
1) aanvullende inkomensondersteuning tot bijstandsniveau gedurende drie aaneengesloten maanden in het tijdvak tussen 1 maart en 31 augustus; en 
2) de mogelijkheid van een lening voor bedrijfskapitaal (tegen een rente van 2%) bij acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de coronacrisis. 
De AMvB Tozo is op 21 april gepubliceerd en werkt terug tot 1 maart.

Verlenging Tozo
Op 20 mei heeft het kabinet bekend gemaakt de Tozo te verlengen. Van 1 juni tot en met 31 augustus kan (opnieuw) Tozo worden aangevraagd voor een uitkering in dat tijdvak. Het is niet nodig om eerder beroep gedaan te hebben op de regeling. 


Voor de verlengde Tozo gelden aangepaste voorwaarden. Voornaamste wijziging is dat de partnertoets wordt ingevoerd. Dat betekent voor echtparen/samenwonenden dat ook het inkomen van de partner van invloed is op het recht resp. de hoogte van de uitkering. De gemeente zal de huidige gebruikers van de regeling benaderen of zij ook voor de verlengde uitkering in aanmerking willen komen.  

Cijfers
Op 26 mei zijn meer dan 1.100 aanvragen Tozo ingediend. Ruim 1.000 aanvragen zijn volledig afgehandeld. Van de afgehandelde aanvragen is ca 90% toegekend. Voornaamste redenen om een aanvraag niet toe te kennen zijn: de ondernemer heeft een dubbele aanvraag ingediend, beide echtelieden hebben aangevraagd terwijl maar één persoon Tozo kan ontvangen en het hebben van inkomsten boven bijstandsniveau. 
Aan ondernemers is tot nu toe ruim € 3,5 miljoen aan bijstand in de vorm van levensonderhoud of bedrijfskapitaal uitgekeerd. Er is 175 keer een beroep gedaan op een voorschot. 

Ondernemers


Tijdelijke terrassen op de Markt
De gemeente Gouda heeft positief besloten over de plannen van horecaondernemers om op de Markt extra terrasruimte te mogen creëren. De extra ruimte wordt gesitueerd op de Markt zelf. Het gaat hierbij om een tijdelijke situatie gedurende het terrasseizoen. Vanuit de gemeente zijn randvoorwaarden gesteld aan het gebruik van de Markt, bijvoorbeeld over gebruikstijden, het te gebruiken materiaal en het opruimen van meubilair. De extra terrassen kunnen buiten het moment van de warenmarkten worden benut. 


Gezien de moeilijke omstandigheden voor ondernemers worden door de gemeente op dit moment geen kosten (precario) in rekening gebracht voor het gebruik van de terrassen. De toestemming geldt in beginsel tot 1 september, aangezien veel coronabeperkingen tot die tijd doorlopen. Afhankelijk van de omstandigheden zal dit worden verlengd tot het eind van het terrassenseizoen op 31 oktober 2020. De omwonenden zijn via een brief geïnformeerd over de tijdelijke terrassen.

Publieke zorg

Onderwijs en kinderopvang
In het primair onderwijs is van een beperkt aantal scholen informatie ontvangen over hoeveel kinderen zij opvangen. Het is echter te verwachten dat de totale opvang niet veel veranderd is ten opzichte van voor de meivakantie. Op basis van deze aanname wordt geschat dat ongeveer vijfhonderd verschillende kinderen worden opgevangen. Verreweg de meeste kinderen (± 350) hebben ouders met vitale beroepen. Het grootste deel van deze kinderen woont in Gouda. In de meivakantie waren deze aantallen aanzienlijk kleiner.

Vanaf 8 juni gaan de PO scholen weer volledig open. Vanaf dat moment is de noodopvang alleen nog beschikbaar in avond, nacht en weekenden voor kinderen van ouders die in de zorg werken. Deze mogelijkheid blijft in ieder geval tot 1 juli beschikbaar. In de week van 22 juni wordt besloten of verlenging van de avond/nacht/weekend noodopvang daarna nog nodig is. Deze 24/7 opvang loopt via de gemeente (opvang aan huis vanuit grote kinderopvangorganisaties). 

In het voortgezet onderwijs worden meer kinderen opgevangen dan voor de meivakantie, namelijk ruim honderd verschillende kinderen. Dit verschil wordt deels verklaard doordat meer scholen informatie door hebben gegeven. Het grootste verschil komt echter doordat er aanzienlijk meer kwetsbare kinderen worden opgevangen, ruim zestig in week 20 terwijl het ongeveer dertig kinderen waren in week 17. Een groot deel van de opgevangen kinderen woont niet in Gouda.

Het voortgezet onderwijs bereidt zich voor op (gedeeltelijke) openstelling van de scholen vanaf dinsdag 2 juni, onder voorwaarden. Tot 1 juni zullen de VO-scholen opvang blijven bieden aan kinderen van ouders met vitale beroepen en kwetsbare kinderen. Indien nodig zullen deze kinderen ook na 2 juni extra opgevangen worden op de scholen.

Zomerprogramma’ s voor leerlingen met onderwijsachterstanden
De Brede School organiseert dit jaar voor de 7e keer een PO Zomeracademie, nu wat uitgebreider i.v.m. de Coronacrisis. Ze zullen op 3 locaties in de stad in totaal 100 leerlingen een plek bieden. PO schoolbesturen verwijzen zoveel mogelijk kinderen, die achterstanden hebben opgelopen, naar de Brede School Zomeracademie. De Goudse Waarden en het Carmelcollege organiseren ook een zomerschool om VO leerlingen bij te spijkeren. 


Zorginstellingen
Bij de zorginstellingen is het rustig. Ook van de speciaal ingerichte COVID-units wordt weinig gebruik gemaakt. 

Beschermd wonen en (vrouwen)opvang 
Er zijn (nog steeds) weinig tot geen besmettingen in de beschermd wonen instellingen en de maatschappelijke opvang. De instellingen zijn bezig met het inrichten van de panden zodat deze voldoen aan de richtlijnen van de RIVM (de 1,5m). Dit betekent dat met name de opvanginstellingen nog alternatieve huisvesting nodig zullen hebben om alle cliënten op een verantwoorde manier te kunnen huisvesten. Dit is door de VNG ook bij het Rijk aangegeven en het feit dat gemeenten dus hiervoor nog extra kosten zullen maken. 

De opvang bij Landal en Best Western wordt langzaamaan weer afgebouwd. In samenwerking met de gemeente en de betrokken instellingen wordt gekeken naar de afbouw van de huisvesting en naar alternatieve locaties.

Actuele gegevens over het coronavirus in de regio Hollands Midden zijn te vinden op de site: https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona.
De cultuursector heeft het zwaar en o.a Tineke Maas kwam onlangs daarover in het nieuws

Op 8 mei jl. is er weer een memo verschenen met informatie over de stand van zaken rondom de Goudse crisisaanpak Corona. Er zijn nieuwe ontwikkelingen te melden die voor de inwoners van Gouda van belang zijn!


Algemeen


Woensdag 6 mei jl. heeft het kabinet aangekondigd een verdere versoepeling door te voeren. Dit begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau en tenslotte ook op landelijk niveau. 


Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De komende tijd worden hiervan de details verder uitgewerkt en bekend gemaakt.


Om een en ander mogelijk te maken, zal hiervoor een 5noodverordening moeten worden vastgesteld. Binnen de Veiligheidsregio wordt daar op dit moment hard aan gewerkt om deze zo snel mogelijk klaar te hebben. Er zal 11 mei waarschijnlijk nog geen nieuwe noodverordening liggen. De gemeente gaat wel anticiperend hierop handelen, dat wil zeggen toestaan wat vanaf 11 mei weer mag en niet hierop handhaven. Voor de meeste onderdelen die vanaf 11 mei weer zijn toegestaan, ligt de regierol niet bij de gemeente. De gemeente gaat, net als het kabinet, in hoge mate uit van zelfregie van brancheorganisaties/sectoren, ondernemers en organisaties. Wel kan advies bij de gemeente gevraagd worden want er is soms onzekerheid over wat nu wel en niet mag.


Handhaving


Rustig beeld
Ongeacht mooi of minder mooi weer, zien we nu in de parken en op sportvelden een rustig beeld. Ook 4 en 5 mei zijn voorbeeldig verlopen. De parkeerterreinen van het Goudse Hout zijn afgelopen weekend ook (deels) niet afgesloten geweest, maar er is wel extra op drukte gecontroleerd. 
Hierin zagen we ook een acceptabel aantal gezinnen die ruim afstand van elkaar hadden. Met de boswachter van het Goudse Hout is afgesproken dat we komend weekend ook niet afsluiten, maar wel blijven monitoren. Dit vooral om te bepalen wat we rond het Hemelvaartsweekeinde willen inzetten.
De meeste hot spots (m.n. jeugd) zijn ook rustig gebleven. Aandacht blijft op Korte Akkeren. Hiervoor wordt een plan van aanpak gemaakt.Markt
Aandachtspunt in het beeld is de afgelopen zaterdagwarenmarkt. Hier was het bij vlagen erg druk. Voor de komende zaterdag wordt gewerkt aan een plan voor één richtingsverkeer. Bij andere gemeenten werkt dit ook goed. Voor de winkelstraten gaat de gemeente mensen attenderen op rechts houden en niet tegen de richting in lopen.Boetes
In nauwe samenwerking tussen Stadstoezicht, politie en de ODMH wordt gehandhaafd op de richtlijnen van de noodverordening. Totaal zijn er afgelopen week 2 boetes uitgedeeld. Opvallend is dat de waarschuwingen vooral nodig zijn vanuit onoplettendheid en het onbewust zijn van een te klein gemaakte onderlinge afstand.


Sporten
We zien dat het starten van de sportactiviteiten, en ook de versoepeling van de maatregelen hierin, positief werkt op het aantal meldingen van ’wild’sporten. Met het verder versoepelen hierin vanaf 11 mei verwachten we dat dit nog positievere beelden zal opleveren.


(Zelfstandig) Ondernemers


Zelfstandig ondernemers


De Tozo biedt financiële steun voor zelfstandig ondernemers en zzp’ers die door de corona-maatregelen plotseling geen of veel minder inkomsten meer hebben. 


De regeling bestaat uit twee onderdelen: 
1) aanvullende inkomensondersteuning tot bijstandsniveau gedurende drie aaneengesloten maanden in het tijdvak tussen 1 maart en 31 augustus; en 
2) de mogelijkheid van een lening voor bedrijfskapitaal (tegen een rente van 2%) bij acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de coronacrisis. De AMvB Tozo is op 21 april gepubliceerd en werkt terug tot 1 maart.


Uitbreiding doelgroep per 8 mei
Per 8 mei (publicatiedatum 1 mei 2020) is de regeling uitgebreid met de doelgroepen AOW-gerechtigde zelfstandig ondernemers (voor alleen lening bedrijfskapitaal) en Nederlandse ondernemers met een bedrijf buiten Nederland maar in de EU (voor alleen aanvullende inkomensondersteuning). De uitbreiding van de doelgroep heeft naar verwachting beperkte gevolgen voor de gemeente Gouda.


Overdracht uitvoering van RBZ naar gemeente
Goudse ondernemers konden in het tijdvak tussen 18 maart en 3 april 2020 bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen te Rotterdam een spoedaanvraag doen onder de ‘versoepelde’ voorwaarden van de Bbz, en van 3 tot en met 8 april 2020 de Tozo aanvragen. 


Vanaf 25 maart 2020 bood de gemeente Gouda een broodnoodregeling (voorschot op de Tozo binnen 1 week op de rekening). 
Sinds 9 april 2020 handelt de gemeente Gouda zelf de Tozo-aanvragen af om de Goudse ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen. Hiervoor zijn 8-10 medewerkers vrijgemaakt.


Het RBZ draagt de dossiers van de nog niet behandelde aanvragen over aan de gemeente Gouda. Dit kost helaas meer tijd dan verwacht waardoor de maximale afhandeltermijn van 4 weken niet altijd kan worden behaald. Alle ondernemers die bij het betreft zijn hierover via mail geïnformeerd en gewezen op de mogelijkheid om een voorschot aan te vragen. Een enkeling heeft hiervan gebruik gemaakt.
Met ingang van 7 mei staat de mogelijkheid open om de Tozo opnieuw aan te vragen, nu bij de gemeente Gouda. Het betreft ca. 300 ondernemers, die via mail hiervan op de hoogte worden gebracht. Deze aanvragen worden met voorrang afgehandeld, binnen 2 weken. Op verzoek wordt een voorschot toegekend.


Cijfers
Tot en met 6 mei 2020 zijn in totaal ca 950 aanvragen Tozo ingediend. Ca 500 aanvragen zijn volledig afgehandeld. Aan ondernemers is ca. € 1.350.000 aan bijstand in de vorm van levensonderhoud of bedrijfskapitaal uitgekeerd. Er is 130 keer een beroep gedaan op de broodnoodmaatregel. Ruim een vijfde van de 4.400 geregistreerde Goudse zelfstandig ondernemers (CBS, peildatum 1-1-2018) heeft dus tot nu toe een beroep gedaan op de Tozo. De regeling kan nog ruim drie weken worden aangevraagd, tot en met 31 mei 2020.


Ondernemers


Versoepelingen
Het kabinet heeft de nodige versoepelingen voorondernemers aangekondigd 6 mei. Zo mogen bijvoorbeeld contactberoepen, zoals kappers weer aan het werk op 11 mei.


https://grandcafecentral.nl/contact/

Horeca, musea en culturele instellingen open op 1 juni
Er zijn ook een aantal versoepelingen die 1 juni ingaan.
De horeca mag met maximaal 30 personen open. Ook de terrassen mogen onder restricties open. Het college heeft de horeca-ondernemers en de KHN uitgenodigd om met concrete plannen te komen voor de horeca in de anderhalvemetersamenleving, zoals het uitschuiven van terrassen op de Markt. Het feit dat het kabinet woensdag heeft laten weten dat vanaf 1 juni de terrassen onder voorwaarden weer open mogen, creëert hier extra noodzaak voor. Er is deze week vanuit de horecazaken op de Markt een eerste plan ingediend met mogelijke scenario’s. Deze voorstellen worden nader bekeken ook in relatie tot bijvoorbeeld de andere gebruikers op de Markt zoals de warenmarkt en het Stadhuis, evenals de te borgen publieke belangen in de openbare ruimte. Verwachting is dat er ook vanuit andere horecaondernemers plannen binnenkomen. De gemeente zet daarbij in op samenhangende plannen op straat/gebiedsniveau. Voor de beoordeling is inmiddels een multidisciplinair team opgezet.
Musea bereiden zich voor op de heropening per 1 juni. Museum Gouda, Sint Jan en de Cheese Experience zijn blij met de verruimde mogelijkheden. Ook bioscopen en culturele instellingen mogen open. Zeker voor theaters vormen de restricties die zijn gesteld (30 personen per 1 juni) een grote (financiële) barrière.

Stickeractie binnenstad
De SOG is de afgelopen tijd druk doende geweest om de binnenstad te verfraaien. Er worden mooie bloembakken neergezet, met medewerking van de gemeente. Daarnaast zijn er stickers ontworpen die op verschillende plaatsen in de binnenstad op de stenen zijn geplakt, die zorgen voor bewustwording over de anderhalve meter afstandsnorm. Op die wijze kan er veilig, en met inachtneming van de RIVM-regels, een winkel bezocht worden. Het college ondersteunt deze actie van harte. Wethouders Van Vugt, Bunnik en Tetteroo hebben de initiatiefnemers en enkele Goudse dichters, die de stickers van teksten voorzien hebben, op dinsdag 5 mei meegeholpen de binnenstad van stickers te voorzien.


Publieke zorg


Opening basisscholen per 11 mei
De schoolbesturen en de gemeente zien de heropening van de basisscholen per 11 mei met vertrouwen tegemoet. Het grootste deel van de basisscholen kiest, in lijn met het protocol van de PO-raad en de wens van de gemeente, voor het aanbieden van hele schooldagen aan de kinderen. Er is goede samenwerking met en aansluiting op de kinderopvang / BSO. Een klein aantal scholen kiest, vooral vanwege het hoge aantal leerlingen met onderwijsachterstanden, voor het aanbieden van halve dagen, dit is ook goed afgestemd met de betreffende kinderopvangorganisatie. Er zijn afspraken met het leerlingenvervoer.


Voor een beperkt aantal basisscholen worden tijdelijk extra borden geplaatst om attentie te vragen voor een gewijzigde breng en afhaal rondom scholen (geen ouders op het schoolplein en in de school). Dit is met schoolbesturen die dit hebben aangevraagd afgestemd.


Heropening van het VO is voorzien per 2 juni. Inmiddels is er een eerste versie van het sectorprotocol van de VO- raad beschikbaar. Met het VO wordt gesproken over hoe de heropening kan worden geeffectueerd. Dit is gezien o.a. de inachtneming van de 1,5m norm een grote opgave.
Sporten voor kinderen en jongeren weer mogelijk.
Sinds 29 april kunnen er weer sportactiviteiten in georganiseerd verband in de buitenlucht plaatsvinden voor jongeren tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 18 jaar (onder voorwaarden). Deze week zijn er inmiddels meer dan 30 clubs en organisaties actief! Het is mooi te zien hoe vrijwilligers en professionals van de clubs dit snel op poten hebben kunnen zetten, zodat de kinderen en jongeren weer georganiseerd kunnen sporten. Ook de komende periode blijft er (extra) aanbod voor de kinderen bestaan.


🙂

Persconferentie 6 mei: ruimere mogelijkheden


De persconferentie van 6 mei jl. van minister-president Rutte en minister De Jonge heeft nieuwe verruimingen van de regels gebracht voor sport en andere activiteiten. Ook volwassenen mogen bijvoorbeeld weer gaan sporten per 11 mei, zwembaden mogen in principe open en ook activiteiten van scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen voor kinderen tot en met 18 jaar zijn toegestaan onder de dezelfde voorwaarden als sport (buiten dus). Daarnaast is het de bedoeling dat ook het bewegingsonderwijs (‘buiten, tenzij’) op de scholen weer start, bijvoorbeeld op de basisscholen die vanaf 11 mei weer (deels) opengaan. En ook de bibliotheek kan per 11 mei de deuren openen, uiteraard alles met beperkingen: de protocollen die i.v.m. de 1,5 meter samenleving zijn gemaakt moeten worden opgevolgd.


De ervaringen met het opstarten van de sportactiviteiten voor de jeugd hebben geleerd dat de Goudse organisaties goed in staat zijn om volgens de nieuwe regels hun activiteiten vorm te geven. Daarom is besloten om niet meer vooraf gemeentelijke goedkeuring te geven voor het opstarten van de hiervoor genoemde activiteiten per 11 mei. In plaats daarvan spreekt de gemeente Gouda haar vertrouwen uit in de talenten en vindingrijkheid van de Goudse samenleving om samen vorm te geven aan de nieuwe situatie, waarbij de regels in acht worden genomen. Uiteraard houden stadstoezicht en politie toezicht in de buitenruimte en zullen zij, vooral bij twijfel, navraag doen over een bepaalde activiteit. Daarnaast is er voor bedrijven en organisaties altijd de mogelijkheid om bij de gemeente of Sport.Gouda advies te vragen of een eigen protocol voor te leggen voordat men start met bepaalde activiteiten.


Voor het omgaan met de nieuwe maatregelen geldt dat er in de week van 11 mei geanticipeerd zal moeten worden op de gewijzigde noodverordening. De besluiten van 6 mei moeten namelijk nog nader worden uitgewerkt in een aanwijzing en vervolgens een nieuwe noodverordening. Naar verwachting zal deze nieuwe noodverordening over ongeveer een week gereed zijn. Naast een aantal zaken die momenteel duidelijk zijn, is er ook nog onduidelijkheid over een aantal zaken (bijvoorbeeld vragen rond muziekeducatie, gebruik gemeentelijke gymzalen en het ongeorganiseerd sporten door volwassen). De verwachting is dat de nieuwe noodverordening hier helderheid in zal scheppen. Ondertussen handelt de gemeente in overleg met de organisaties in de stad op basis van gezond verstand en werkt de gemeente vanuit vertrouwen.

Sinds 1 januari 2018 moet iedereen in Gouda op een andere
manier het afval aanbieden. Dit geldt voornamelijk voor restafval. Hoe minder
afval je aanbiedt, hoe lager wordt je afvalstoffenheffing in 2019. Een goede
manier om minder restafval te krijgen. Echter, na enkele maanden onderweg zien
we ook kanttekeningen van dit systeem. Soms wordt Gouda vergeleken met steden
in Italië waar weken lang het vuil niet wordt opgehaald. In deze blog geef ik
een toelichting over de complexe invoering van dit systeem en ben ik op zoek
naar goede ideeën om het systeem te verbeteren. 

Invoering gaat niet vlekkeloos

Zoals ook bij andere steden die dit systeem
invoeren, gaat ook in Gouda de invoering niet vlekkeloos. Soms wordt er meer
afval aangeboden als dat de containers aankunnen of worden de plastic
afvalzakken veel te vroeg massaal buiten gehangen. Met alle stank en soms
kapotte zakken door vogels en katten tot gevolg. Een groter ergernis, overigens
ook bij mezelf. Toch heb ik veel begrip dat het even duurt voordat e.e.a goed
loopt. De afvalstromen veranderen de eerste maanden zo sterk dat het voor
Cyclus ook soms lastig is om in te schatten hoe vaak ze ergens het afval moeten
ophalen. Nu denkt u wellicht, dat is toch hun werk? dat klopt, maar ik geloof
bijna alle containers hebben geen piepsysteem dat ze vol zitten, Cyclus moet
dus door monitoring zorgen dat het afval inzamelen goed werkt. Waarom hebben ze
dat dan niet? Het probleem zijn de hoge kosten en naar ik kan herinneren in de
toelichting in de gemeenteraad ook de storingsgevoeligheid van deze systemen.
Het beste is dus wat begrip hebben voor de afvalophalers die hun best doen om
het steeds beter te doen. Daarnaast kunnen we zelf ook een handje helpen door
ons afval op de afgesproken tijdstippen aan te bieden en buren aan te spreken
die zich hier niet aan houden.

Waarom doen we het?

Afval gescheiden inzamelen doen we:

·  Omdat er landelijke doelstellingen zijn vastgesteld, de zogenaamde  VANG-HHA
doelstellingen. In 2020 moeten we dan aan maximaal 100 restafval per inwoner zitten.
Afval scheiden loont zorgt ervoor dat we wellicht deze doelstelling kunnen gaan
halen. We gaan dus met alle Gouwenaars proberen om in 2020 de hoeveelheid
restafval terug te brengen van 200 kg naar 100 kg per inwoner. We scheiden dan
75% van al het totale afval en hebben 8.000.000 kg minder restafval!

·  Om kosten te besparen. Restafval
aanbieden door de gemeente aan de afvalverwerker kost geldt en wordt in de
afvalstoffenheffing doorbelast aan de inwoners. Hoe minder restafval, hoe
lager de kosten.

Door beter
te scheiden, kan meer materiaal hergebruikt worden en komen we een stapje
dichterbij de circulaire economie.

Heeft u verbeterpunten?

Tevens ben ik als raadslid op zoek naar goede ideeën die
zonder veel kosten, kunnen zorgen voor verbetering van het systeem afval
scheiden loont en zorgen voor minder overlast van afval. Een leuk idee kwam ik
al op twitter tegen. Zie de foto hiernaast, vrolijke nepbloemen die effect hebben
op minder afval dat naast de container wordt gezet (zogenaamde bij-plaatsingen). 
Heeft u andere goede ideeën die ik aan de wethouder en het college kan melden?
Laat het me dan weten. Dit kan door een reactie achter te laten op deze blog…….


In dit voorjaar ben ik bezig geweest met de actie “Elk
kakje hoort in een zakje” om wat te doen aan de overlast van hondenpoep in
Gouda. Een geurig dossier en op sommige plaatsen, zeker de geïnventariseerde hotspots
zijn echt smerig. In een maand tijd kregen we 88 meldingen voor hotspots binnen
en veel informatie. In deze blog aandacht voor de verbeterpunten om te zorgen
dat er minder hondenpoep overlast is. Eén ding is zeker, hondenpoep blijft
ergernis
nummer1, ook in Gouda.

1           
Gerichte handhaving
op hotspots hondenpoep
Zet de handhaving
in op de plekken waar de overlast het grootst is. Beboet hondeneigenaren direct
en geef ze niet eerst een waarschuwing.
We hebben de
hotspots voor hondenpoep goed in kaart kunnen brengen en deze informatie kan
direct gebruikt worden door de gemeente. Een concentratie van hotspots bevindt
zich rondom de binnenstad. De kans dat u in de hondenpoep stapt is het grootst op
de Turfsingel, Houtmansplantsoen, Klein Amerika, Regentesseplantsoen en de
Vest/ Sint Mariewal. 
Hondenpoep Klein Amerika
In de rest van de stad zijn Walmolenerf/ Goverwellepad,
Vogelplein/ Koekoekplein, Geertruidahoeve, Omloopkade en de Jac. P. Thijsselaan
de plekken waar je de meeste kans hebt om in een drol te stappen.
Wist u dat de
gemeente naast het uniform ook o.a. in burger controleert om de pakkans te
vergroten? Uit de reacties van “Elk kakje in zakje” blijkt echter dat niemand
ooit iemand heeft gezien om op hondenpoep te controleren. Er is €88.000,-
budget hiervoor per jaar, dus een beetje betere controle kan dat wel. Wist u
dat in 2015 8 boetes zijn uitgedeeld? Dat zijn dus dure boetes, a €11.000,- per
stuk. 
2           
Zakjes voor de
kakjes
Hondeneigenaren
missen zakjes om hondenpoep in te doen. In veel gemeenten werkt dat prima, in
Gouda zijn ze bang dat de zakjes niet zullen worden gebruikt voor het juiste
doel. Ik zou zeggen, probeer het in ieder geval eens, desnoods begin je met een
pilot. Genoeg plekken om dat te doen, er zijn immers voldoende hotspots. 

3           
Voldoende
kakjesbakken plaatsen
We kregen een aantal tips voor het
bijplaatsen van prullenbakken. Goed punt om met een evaluatie van het
hondenpoepbeleid mee te nemen. 
4           
Zet een poepzuiger
in om de ergste rotzooi op te ruimen
Mensen zitten
letterlijk in de stank. Je kan nooit helemaal voorkomen dat er uitwerpselen komen
te liggen op straat of waar dan ook. Zorg dus in ieder geval voor het
schoonmaken van de hotspots met poepzuigers. Reageer daarbij ook op meldingen
die binnenkomen. Je kunt bij grasvelden beter de poep opzuigen dan bij het
maaien overal verspreiden.
5           
Meldpunt; neem alle
meldingen serieus
We hebben meerdere reacties gehad
waarin werd vermeld dat er niets met een gemelde overlast van hondenpoep wordt gedaan
en vaak ook niet een terugkoppeling komt. Zorg dat je meldingen serieus neemt
en doe er iets aan! Daarnaast gelijk een oproep. Blijf uw overlast melden  bij Meldpunt Openbaar gebied. Nu wordt door
het college het aantal van 126 meldingen in 2015 genoemd. Op basis daarvan ziet
ze geen aanleiding om iets te verbeteren aan de overlast. In onze actie hadden
we in een kleine maand 88 meldingen. Nogal een groot verschil, vind u niet? 
6           
Betere permanente
campagne hondenpoepbeleid
Zorg regelmatig voor informatie over
het Goudse hondenpoepbeleid, zodat iedereen weet welke regels we met elkaar als
stad hebben afgesproken. 
7           
Evaluatie samen met
hondeneigenaren
Evalueer het
hondenpoepbeleid uit 2014 nu, in ieder geval ook met hondenbezitters. Het is
goed als het beleid voldoende steun kan krijgen van hondenbezitters en het niet
voelt als pesten. Kijk bijvoorbeeld eens of het schoonmaken van de
losloopgebieden vanuit de gemeente niet toch beter is. Het aantal
losloopgebieden is beperkt en wat bieden wij de hondeneigenaren eigenlijk voor
de hondenbelasting die zij bepalen. Of moeten ze alleen betalen? Ik denk dat
hier veel winst te behalen valt. 
8           
Duidelijke
markering losloopgebieden en bordjes
Natuurlijk is overal verbodsbordjes
plaatsen niet zinvol, maar ga eens na of er voldoende bordjes staan. De bordjes
moet natuurlijk wel leesbaar blijven en dat blijkt soms ook een probleem. Een
prima onderwerp om mee te nemen met een evaluatie. 
   

Tot slot
Door uitvoering te geven aan de
genoemde aandachtspunten zal  de overlast
van hondenpoep op termijn wellicht verdwijnen als ergernis nummer 1. Dan moet
het college van burgemeester en wethouders natuurlijk wel wat met deze actie en
deze informatie willen doen. Uit de beantwoording van vragen blijkt echter dat
deze bereidheid er nog niet is. Dat is echt balen en dit stond ook al verwoord
in het artikel van het AD Groene Hart van afgelopen zaterdag.
In een tweede blog over dit
onderwerp volgende week deel ik nog een aantal anekdotes. En voor diegene die
een melding heeft gedaan: het college zegt nu niets te doen met die meldingen.
Als dit standpunt zo blijft zal ik desnoods alle meldingen die we binnen hebben
gehad 1 voor 1 indienen bij de gemeente. Er is nog steeds een grote ergernis in
Gouda en dat is hondenpoep. Het probleem blijft maar kan zeer gemakkelijk
minder groot worden.
Bovenstaande kan mijn inziens ook
prima binnen het bestaande budget. Als het systeem beter werkt worden de kosten
lager en kan de hondenbelasting mogelijk zelfs verder omlaag. Bij veel overlast
zal deze mogelijk wel weer wat moeten stijgen. Laten we in Gouda samen zorgen
voor een weinig overlast en een lage hondenbelasting! Samen sterk!