BerichtenSinds 2004 is er een plan voor het ontwikkelen van een dorp in de Zuidplaspolder. Om dit mogelijk te maken is de Grondbank RZG opgericht door de gemeenten Rotterdam, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle, Moordrecht (later de gemeente Zuidplas), Gouda, Waddinxveen en de Provincie Zuid-Holland.  De gemeente Zuidplas is nu voornemens om dit gebied daadwerkelijk te gaan ontwikkelen.


Ontwikkelingen sinds 2004


Ten behoeve van de gewenste gebiedsontwikkeling heeft de Grondbank in de periode 2004- 2011 een omvangrijke grondpositie opgebouwd. Momenteel heeft de Grondbank circa 300 hectare in het Middengebied van de Zuidplaspolder in eigendom. In de periode 2008-2010 zijn diverse bestemmingsplannen vastgesteld voor de ontwikkeling van het Middengebied ten behoeve van woningbouw, bedrijventerrein en glastuinbouw. 

In juni 2019 heeft de gemeenteraad van Zuidplas de concept-ontwikkelingsvisie voor het Middengebied naar buiten gebracht waarbij gestreefd wordt naar een vijfde dorp in dit gebied van de Zuidplaspolder. Inmiddels zijn de plannen al weer meer concreet geworden en is onlangs het  Masterplan Middengebied Zuidplaspolder” gepresenteerd.Het Vijfde Dorp


Het gaat om de realisatie van een dorp met circa 8.000 woningen met de bij behorende voorzieningen en aansluitingen op het omliggende wegennet.

Daarbij zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen de gemeente Zuidplas, de provincie Zuid-Holland en de Grondbank over de condities waarop de gronden van de Grondbank worden overgenomen van o.a. Gouda, over het percentage sociale huurwoningen in deze ontwikkeling, over het aantal woningen en over het aanpakken van de verkeersknelpunten die zich gaan voordoen als in het Middengebied tot 2035 totaal 8.000 woningen gerealiseerd worden.

De gemeente Gouda is bij het tot stand komen van deze bestuurlijke afspraken betrokken als lid van het Algemeen en van het Dagelijks bestuur van de Grondbank.


Uitgangspunt is dat er tot 2031 4.260 woningen worden gebouwd.  De Gemeente Zuidplas zorgt ervoor dat hiervan 30% sociale huur zal zijn.  Minimaal 50% van het totale woningbouwprogramma van 8.000 woningen wordt gerealiseerd in het betaalbare segment. Het betaalbare segment bestaat naast de sociale huur uit middeldure huur met een aanvangshuur tot circa EUR 1.020,- per maand (met prijspeil 2021, jaarlijks geïndexeerd met het percentage waarmee het bedrag, bedoeld in artikel 13.1.a van de Wet op de huurtoeslag wordt gewijzigd) en koopwoningen met een v.o.n. prijs tot de NHG- grens 2021 (EUR 325.000,- exclusief energiebesparende maatregelen) De grens voor betaalbare koopwoningen wordt jaarlijks op basis van de NHG-indexatie aangepast. 


Bedreiging voor Westergouwe?


De vraag is in hoeverre Gouda grip kan houden op de ontwikkelingen voor het Vijfde Dorp nu ze haar aandeel in de Grondbank (voor een goede prijs) verkoopt. 

Lopen we niet het risico dat deze wijk een aanzuigende werking gaat krijgen en de ambities van Westergouwe onder druk komen te staan.

Wethouder Rogier Tetteroo maakt zich daar niet echt zorgen over. Weliswaar gaat Zuidplas over haar eigen ontwikkeling, maar er is al jaren goede regionale afstemming tussen de gemeenten over bouwprojecten op hoog detailniveau. 

Inzet zal zijn dat er een voldoend gevarieerd aanbod zal zijn en gebieden elkaar aanvullen en niet beconcurreren. 


Voordeel van de ontwikkeling van zowel Westergouwe als het Vijfde Dorp is dat er nu een grotere kans bestaat op een extra treinstation op de lijn Gouda – Alphen aan den Rijn. Mogelijk na 2030 ook op de hoofdroute.


Knelpunt N207 en N457Langs Westergouwe loopt de N207/N457, die nu al tijdens de spits het verkeer maar moeilijk kan verwerken. De zorg bestaat dat dit door de bouw van het Vijfde Dorp alleen nog maar een groter probleem gaat worden, al wordt op dit moment uitgegaan van maximaal 3% extra verkeer. 


Er liggen plannen om diverse aanpassingen te gaan doen, waaronder het verdubbelen van de N457 en extra aansluitingen te maken voor Westergouwe bij het Weegje (3) en aan de westzijde (2). Bij het Weegje wordt de kruispuntcapaciteit vergroot en dat geldt ook voor de Eurorotonde (4). Er komen ook verkeerslichten ter vervanging van de bestaande rotondes en ook bij de aansluiting aan de westzijde (2) komen verkeerslichten.


Wensen en bedenkingen


Daarnaast zal het ook gaan helpen als bij de ontwikkeling van het Vijfde Dorp de ambitie om het autogebruik te gaan terugdringen zo snel mogelijk handen en voeten krijgt en daarom heeft de ChristenUnie een zienswijze ingediend, gesteund door meerdere fracties, met de volgende inhoud:


“In de overeenkomst wordt gesproken over een “Modal Shift”, waarbij wordt gedoeld op verandering van vervoerwijze In dit geval met de intentie om het autogebruik te verminderen ten faveure van het gebruik van de fiets en OV. 

Wij roepen de initiatiefnemers op bij start van de ontwikkeling van Het Vijfde Dorp direct actief in te zetten op de realisatie van deze ambitie, zodat de behoefte aan autogebruik zo snel mogelijk vanaf de start met goede alternatieven kan worden verminderd.”


Daarnaast zijn door andere fracties ook nog andere wensen en bedenkingen ingebracht die de ChristenUnie voor een deel heeft gesteund. Ik noem er enkele:


  1. Afstemming van het ruimtelijk beleid is essentieel (VVD, mede gesteund door ChristenUnie)
  2. Toetsen verkeersdrukte voor Westergouwe bij de ontwikkelingen van Het Vijfde Dorp (VVD, mede gesteund door ChristenUnie)
  3. Gemêleerd bouwen (CDA, gesteund door CU)
  4. Bedrijvigheid > goede afstemming tussen de gemeenten mede in verband met concurrentie (CDA, mede gesteund door de ChristenUnie)
  5. Waterverbindingen > kijk daar goed naar (Gouda’s 50+ Partij, mede gesteund door ChristenUnie)
  6. Zelfbewoningsplicht (Gouda’s 50+ Partij, mede gesteund door ChristenUnie)
  7. Treinstation belangrijk (Gouda’s 50+ Partij, mede gesteund door ChristenUnie)
  8. Rijke mix aan mobiliteit om mensen uit de auto te laten blijven (Partij voor de Dieren, mede gesteund door ChristenUnie)
  9. Faunapassages bij verbinding natuurgebieden (Partij voor de Dieren, mede gesteund door ChristenUnie)
  10. Spelregels voor regionale huisvesting en vestiging bedrijven blijven gelden (D66, mede gesteund door ChristenUnie)

De komende jaren zullen in Gouda en in de regio duizenden woningen worden gebouwd en dat is goed nieuws voor de velen die op zoek zijn naar een (betaalbare) woning. 

Laten we hopen dat de economie zich gunstig blijft ontwikkelen zodat de plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.