Berichten

                                Kijk via deze link: https://vimeo.com/593123622

Achter de Waag is een versteende plek. In het verleden is er wel eens tijdelijk een fietsenstalling geweest. Het wordt nu af en toe deels voor opslag gebruikt en het is vooral een wat verloren plek, terwijl het fraaie locatie in de binnenstad is, zo direct achter de Markt en grenzend aan de Zeugstraat, waar leuke winkels zijn gevestigd en een gracht loopt.


Groener en mooier

De gemeente wil het plein nu groener en mooier maken. Omdat Achter de Waag een belangrijke plek in de stad is, kijken de gemeente verder dan alleen maar ‘vergroenen’. Ze bekijkt ook de randen van het plein. Samen met partners is een visie opgesteld waarin de toekomst van Achter de Waag is beschreven.

Water en groen zijn belangrijk in deze visie. Net als een gezellige uitstraling van het plein. In de visie die de gemeente met partners heeft gemaakt, is rekening gehouden met de verschillende belangen. In deze video wordt de visie uitgelegd.

Vreemde enquête 

Het mooie van deze locatie is dat er een goede mix mogelijk is tussen groen, water en verblijf. Het is daarom jammer dat in de enquete op de website van de gemeente Gouda je een voorkeur moet aangeven, gebaseerd op een keuze tussen groen, water en ruimte voor ontmoeting. Het gaat juist om een goede mix van deze drie en die keuze kan je nu net niet maken…

Daarnaast kan je de enquete (mits je de geschiedenis van je browser wist) meerdere malen invullen. Dus echt een betrouwbare uitslag krijg je niet…


Meer groen in de binnenstad is noodzakelijk. Water verbinden in de binnenstad is een langgekoesterde wens en een gezellig verblijf komt de binnenstad ten goede. Dit kan al door een paar leuke bankjes.

Ik ga ervan uit dat de enquete een handvat is en dat de uitslag niet doorslaggevend zal zijn. En dat er straks een fraaie nieuwe plek in de binnenstad bijkomt met water, groen en ruimte voor ontmoeting!Tijdens de zomervakantie ben ik op vakantie geweest in Noord-Frankrijk. We hebben tijdens onze vakantie diverse kleinere en grote plaatsen bezocht en daarbij genoten van de indrukwekkende kerken en de vaak prachtige gebouwen en de gezelligheid in deze steden. 
Het viel ons op dat in de grote steden de voetgangers veel ruimte krijgen, het groen heel goed verzorgd is en er niet of nauwelijks afval op straat is te vinden.

Wel een contrast met onze binnenstad…. 
Niet wat de gezelligheid betreft! Dat is in Gouda uitstekend op orde! We krijgen van veel mensen heel enthousiaste reacties over Gouda en dat is een reden om trots op te zijn, maar ook om zuinig op te zijn. En daarom ook huiswerk voor Gouda 🙂

Afval probleem

Want er is helaas ook een andere kant aan onze stad.
Ondanks de inzet van Gouda Schoon is het nog regelmatig treurig gesteld met het afval op straat in onze binnenstad. Het is te makkelijk om dit aan Cyclus te verwijten. Ja, ze moeten soms wat vaker het afval ophalen en dat gaan ze ook doen. 
We gaan ook met de ondernemers in kaart brengen waar vaak het afval ligt en gaan dat aan Cyclus doorgeven, zodat ze daar specifiek vaker het afval kunnen gaan ophalen, maar daarnaast zullen ook de mensen in de binnenstad zorgvuldiger moeten worden en moet het afval “dumpen” echt gaan ophouden. Er zijn reguliere methoden om het afval kwijt te raken en ja, soms moet je het dan wellicht zelf een keer wegbrengen.

Ook het afval in het water verdient aandacht. Bij de St.-Janskerk ligt regelmatig afval in het water en dat ziet er heel armoedig uit! 

Laten we met elkaar ervoor zorgen dat Gouda schoon is, dat is toch niet teveel gevraagd…?

Minder fietsers 

In een gedeelte van  de binnenstad van Tilburg is het niet toegestaan om te fietsen na 11.00 uur in de ochtend. Er is daar echt een voetgangersgebied. Het gaat dan vooral om het gebied waar heel veel gelopen wordt, zoals de belangrijkste winkelstraat. Het mooie daarbij is dat er daarnaast op allerlei plaatsen gratis (beheerde) parkeermogelijkheden voor de fiets zijn. Die combinatie werkt daar erg goed. In de belangrijkste winkelstraat staat geen één fiets!
Een bijzonder iets daarbij is dat er zelfs een gratis buggy beschikbaar is als je je fiets stalt op de aangewezen plekken.

In de binnenstad van Gouda mogen in de winkelgebieden overdag niet overal fietsen rijden, maar ik zou de de uitdaging willen aangaan om een bepaald gebied in de binnenstad  echt als een voetgangersgebied te gaan beschouwen. Dat geeft het winkelend publiek veel meer ruimte. Voorwaarde is wel dat we dan we dan geschikte plekken moeten hebben om de fietsen te kunnen stallen van de bezoekers die vanuit verschillende richtingen naar de binnenstad komen. Wellicht zijn er leegstaande panden die daarvoor (deels) kunnen worden gebruikt? Goed idee?

Groen in de binnenstad

Het groen in de binnenstad ziet er redelijk goed uit, mede ook doordat de bewoners en ondernemers hier het nodige aan doen in de binnenstad. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het prachtige initiatief van het Singelpark. 
De SOG zorgt al jaren voor groen en bakken met bloemen in de binnenstad, dus wat betreft zijn we op de goede weg. 
De komende jaren zal dit aandacht blijven vragen en ook het college heeft ambities op dit gebied.

Samenvatting

Mijn bezoek aan diverse buitenlandse steden heeft me extra gemotiveerd om met de binnenstad ondernemers aan de slag te gaan voor onze binnenstad. Daarbij hebben we de nodige uitdagingen. Het afval en de fietsen heb ik in deze blog genoemd. Maar er zijn meer zaken die aandacht nodig hebben. Daarover de komende tijd meer!

Hieronder een foto impressie van onze vakantie:

                                                                                Reims

De lachende engel

                                                                            Nancy

                                                                                Verdun

                                                    Hier liggen 150.000 onbekende soldaten…

                                                           Amerikaans monument (Montsec)


                                                                Mondial Air Ballons 2021

                                                                                  Metz


                                                                      ramen van Chagall

Als raadslid neem ik zitting in de adviescommissie van de groenalliantie. De groenalliantie beheert de natuur- en recreatiegebieden in en om Gouda, Reeuwijk en de Krimpenerwaard voor de gemeenten. De natuur- en recreatiegebieden worden drukker bezocht in deze tijden van Corona. Niet alleen door inwoners, maar zeker ook door recreanten met honden. Om dit voor nu en in de toekomst goed te organiseren is de Groenalliantie bezig met het opstellen van hondenbeleid voor al haar beheergebieden. Voor Gouda is het Goudse Hout het belangrijkste gebied gezien de ligging dichtbij onze stad. Er lijkt echter een patstelling te komen. Hondenbezitters en hondenuitlaat service willen overal kunnen wandelen liefst zonder dat de hond aangelijnd is. Natuur- en milieuverenigingen vinden dat er meer aandacht moet zijn voor de natuur en biodiversiteit en dat honden deze natuur verstoren. Wat is nu wijsheid te doen? In deze blog meer hierover. 

Mijn betrokkenheid bij dit onderwerp

Ik neem vanuit Gouda als raadslid zitting in de adviescommissie van de Groenalliantie samen met raadslid Theresia Uittenbroek. We kunnen in deze commissie advies uitbrengen over actuele onderwerpen. Wat vervolgens met deze adviezen wordt gedaan is echter onduidelijk. Dit terwijl we wel als vertegenwoordigers van de Goudse gemeenteraad worden aangesproken op wat er gebeurt. Voor het hondenbeleid hebben we ook een advies uitgebracht. Ik ga me de komende tijd in ieder geval inzetten om de positie van de adviescommissie waar ik deel aan neem kan worden verbeterd en bij belangrijke besluiten tot een directer contact met de gemeenteraad in Gouda kan worden gekomen.   


Advies hondenbeleid Goudse Hout
Belangrijkste inbreng die we hebben is om de zonering van de Goudse Hout die nog steeds geldig is te eerbiedigen. Dit betekent dat in het achterste deel van de Goudse Hout natuur en de natuurliefhebber centraal moet staan. Een algeheel hondenverbod is nodig om natuur en biodiversiteit in dit deel te beschermen. Op de bewonersavond van 11 april 2021 werd echter een tussenvoorstel gepresenteerd waar honden los mogen lopen. Ook de positie van het gebied voor hondenuitlaat service vrij achter in de Goudse Hout is niet logisch wanneer de zoneringsindeling en doelstellingen die we hebben in het gebied ten aanzien van natuur in acht worden genomen. Honden zijn wat ons betreft welkom in het voorste gedeelte van de Goudse Hout en hebben daar voldoende ruimte. Daarnaast moet een grote differentiatie van regels in de Goudse Hout voor honden worden voorkomen. Dit gaat leiden tot onduidelijkheid en is ongewenst en leidt tot ergernis en is moeilijker te handhaven. De indeling moet helder zijn en zou bijvoorbeeld de hoofdopzet van de zonering kunnen volgen. 

Ontwikkelplan

Ook hebben we ongevraagd advies uitgebracht over het nieuwe ontwikkelplan wat door de groenalliantie voor haar gebieden wordt voorbereid. Wat opvalt is de nadruk op recreatie en de ondergeschikte rol van natuur en biodiversiteit. Dit baart zorgen, want in hoeverre blijft bij verdere intensivering van de gebieden voor recreatie de natuur nog overeind? En kunnen ook de rustzoekers straks nog terecht in de recreatiegebieden van de Groenalliantie? We hebben voor dit onderwerp zowel bij de groenalliantie als bij verantwoordelijke wethouder Thierry van Vugt hiervoor nadrukkelijk aandacht gevraagd. Daarbij zou het goed zijn als door middel van een wensen en bedenkingenprocedure de gemeenteraad van Gouda betrokken wordt bij dit nieuwe ontwikkelplan, zodat de Goudse gemeenteraad er iets van kan vinden. Anders is er straks een plan vastgesteld voor al onze inwoners zonder goede toetsing in de gemeentera(a)d(en). 

Tot slot

Ik blijf namens de ChristenUnie zoeken naar de goede rol als adviseur van de Groenalliantie en blijf me inzetten voor een goede belangenafweging. Daarbij is balans tussen natuur en recreatie van groot belang.

Op woensdag 9 december 2020 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het bouwplan op de locatie van de oude landbouwschool aan de Sportlaan 83 in Gouda. Op de locatie komen 59 appartementen en 24 onzelfstandige zorgappartementen. In deze blog meer over de participatie en het besluit van dit bouwplan. Meer informatie over het project zelf is te vinden op https://groenstaet.nl/

Groenstaet, gezien vanaf Sportlaan


Voorbereidingen lopen al jaren

De eerste plannen bij ons bekend dateren alweer uit 2018. Toen werd een fors bouwplan gepresenteerd met ik dacht tot 11 bouwlagen hoog en dichtbij de naastliggende woningen. Ik vond het ontwerp wel mooi, maar het bouwplan was veel te massaal en niet goed ingepast. Inmiddels is het bouwplan aangepast, waarbij het hoogste punt 8 bouwlagen kent. Dichtbij de woningen zijn na een groene inpassing parkeerplaatsen gemaakt en heeft de bebouwing vier bouwlagen. Een stuk minder fors dan het eerste plan en deze bouwhoogte sluit ook beter aan op de naastliggende woonbebouwing qua hoogte.


Achterzijde bebouwing

Participatie

Omwonenden vinden dit bouwplan nog veel te hoog en hebben veel op te merken over hoe zij betrokken zijn bij de plannen. Ze gaven aan dat geïnteresseerden in de woningen tegelijkertijd werden uitgenodigd met omwonenden die bezwaren hadden tegen de plannen en waardoor het lastiger werd die bezwaren te bespreken met de ontwikkelaar. Welke rol de gemeente gedurende het proces speelde is niet geheel duidelijk. Een punt van aandacht voor de invoering van de Omgevingswet. Het proces voor totstandkoming van een nieuwbouwproject moet transparanter en de bewoners moeten goed in positie worden gebracht. Desondanks vind de ChristenUnie het aangepast plan passend en voldoende ingepast in zijn omgeving.


Amendement; niet parkeren in groen

De ChristenUnie heeft wel een amendement ingediend voor de omwonenden. Dit is een wijziging op het besluit dat voorligt. In de groenbestemming, die nu juist zorgt dat er een groenbuffer rondom het plan ontstaat, is ook mogelijk om parkeerplaatsen aan te leggen. Dit is ongewenst, omdat omwonenden dan alsnog last hebben van het kijken op auto’s en lichtinstallatie door koplampen. Daarnaast zorgt het amendement ervoor dat ook de groennorm van 15% oppervlakte voor nieuwbouw gehaald kan worden. Het amendement is unaniem aangenomen door de gemeenteraad en hierdoor is dit plan dus op dit punt aangepast. 


Toelichting amendement in gemeenteraad

Ontwerp van de woningen

Als ChristenUnie hebben we ook vragen gesteld over het ontwerp van het plan. In het plan is veel groen opgenomen, zoals een groene dak met (moes)tuinen, maar ook bomen op diverse balkons. Die bomen moeten goed juridisch geregeld worden, anders is de kans groot dat er helemaal geen boom komt en het ontwerp meer iets heeft van ‘greenwashing’. Uit de antwoorden van de gemeente bleek dat dit al goed juridisch geregeld is met de eigenaar.


Tot slot

Er is nog werk aan de winkel om de participatie rondom bouwprojecten in Gouda te verbeteren. We moeten onder de Omgevingswet voor participatie als gemeenteraad vooraf kaders meegeven. We hopen dat we hier nog in 2021 ons voor in kunnen zetten, zodat we komen tot nieuwbouwplannen met een transparant proces voor omwonenden. Er zullen trouwens wel altijd tegenstanders blijven, zeker als er hoger gebouwd wordt. De ChristenUnie heeft ondanks dat participatie in Gouda structureel beter moet, ingestemd met het bouwplan voor Groenstaet. 

Op woensdag 11 november 2020 behandelde de gemeenteraad de programmabegroting 2021-2024.  Helaas wordt in deze begroting ook bezuinigd op het verbeteren van bestaand groen. In deze blog meer over de opgave die we hebben voor onze parken in Gouda o.a. vanwege bodemdaling en de inzet van de ChristenUnie in deze programmabegroting voor een pilot.

Programmabegroting 2021-2024 

Een begroting met weer veel bezuinigingen. Zoveel bezuinigingen inmiddels dat de gemeente Gouda, net als vele andere gemeenten met een claim op het Rijk alleen de begroting sluitend kon krijgen. Door de beperkte middelen is het ook steeds lastiger lokale politiek te voeren, omdat accenten die je wil zetten dan dus ook geen doorgang kunnen vinden. Een stad als Gouda besturen, die een hoge schuldenlast heeft uit het verleden is toch al uitdagender. 


Waarom een motie voor toekomstbestendige parken?  

In de programmabegroting was een bezuiniging van €1.000.000,- opgenomen op het verbeteren van kwaliteit van bestaand groen. Dit bedrag gaat dus ten koste aan een noodzakelijke investering in parken, wat leidt tot parken die steeds verder wegzakken en voetpaden die onder water lopen. Hierdoor kunnen de parken steeds minder goed gebruikt worden en de kwaliteit van het groen neemt steeds verder af doordat parken te drassig worden. Tevens staat de biodiversiteit onder druk en parken een belangrijk onderdeel zullen zijn om de biodiversiteit te verbeteren in de stad.  


Waar moet aan gewerkt worden?   

Door klimaatverandering en bodemdaling zullen we onze parken op een andere manier moeten gaan inrichten. Ook moeten we hierin onze ambities voor het verbeteren van de biodiversiteit meenemen. In Nederland maar ook in Gouda moeten we ervaring op gaan doen met deze nieuwe ontwerpopgave.  

Een park die nu al veel last heeft van het wegzakken, is het van Bergen IJzendoornpark. Het park wordt steeds natter, waardoor de bestaande bomen en struiken niet kunnen overleven en de biodiversiteit verder afneemt. Bewoners maken zich hier ook al zorgen over en er zijn mensen uit de wijk die graag willen bezien hoe het park naar de toekomst toe ook kwaliteit kan hebben.  De pilot toekomstbestendig parken komt er!

De motie die we als ChristenUnie hebben voorbereid gaf een opdracht aan het college om: 

  1. Een pilot te starten om te komen tot een gedragen (schets)ontwerp en hierin te leren over toekomstbestendige parken die rekening houden met bodemdaling en het verbeteren van de biodiversiteit. 
  2. Kennis die in Gouda aanwezig is hiervoor te benutten en in te zetten.  
  3. Uiterlijk in het 4e kwartaal de uitkomsten van de pilot te delen met de gemeenteraad.  

Ik ben blij dat de motie met 24 stemmen voor en 6 tegen is aangenomen. Er is nu een jaar de tijd om aan deze pilot te werken. Ik hoop dat de uitkomsten van de pilot ook effect hebben op de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en breed voldoende aandacht bestaat om dit probleem goed aan te pakken. Daarbij blijft dat als de gemeenten financieel in zo’n slechte situatie blijven en het Rijk niet tegemoetkomt of anderszins subsidies voor bodemdaling worden gekregen, het lastig is om dit te kunnen betalen, ook in een volgende bestuursperiode na Covid-19.  

                              Bron: De Telegraaf

We leven in een bizarre tijd, waarin we te maken hebben met een onzichtbaar en heftig virus. Toen de eerste coronagolf kwam stond de Nederlandse samenleving massaal op, met solidariteit en de wil om elkaar te helpen. We waren als fractie van de ChristenUnie onder de indruk van deze veerkracht en er ook trots op. 

Een breed gevoelde solidariteit en een veel waardering voor alle harde werkers in de ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere plekken van zorg. Maar ook voor het onderwijs dat in no-time zichzelf digitaal uit vond en voor de politie en toezichthouders, waar men ondanks alles, zich in bleef zetten voor de veiligheid. 

En de samenleving besefte, dit zijn de mensen die zich inzetten voor ons allemaal, voor het publieke belang. 

 

Maar nu bij de tweede golf wordt het spannender, de solidariteit wordt minder, de uitingen van dankbaarheid blijven grotendeels uit en het begrip voor de maatregelen neemt af. Daarnaast komen steeds meer bedrijven en voorzieningen financieel onder druk te staan. Het valt ons zwaar en we hunkeren weer naar het normale leven.

 

In dat perspectief is spreken over de Programmabegroting 2021-2024 uitdagend. Want duidelijk is nu al dat alle ramingen voor het komende jaar maar ook daarna vast en zeker anders zullen uitpakken. En we zullen de komende jaren waarschijnlijk nog voor lastige keuzes komen te staan.

 


Noodrem

 

Het college heeft gelet op de omstandigheden terecht de “noodrem procedure” in gang gezet. Er is gelukkig voor een bezuinigingspakket gekozen waarbij de echt noodzakelijke investeringen voor de stad intact zijn gebleven en de meest kwetsbare inwoners zijn gespaard. 

 

Goed dat het college de stad niet stuk gaat bezuinigen ten koste van onze inwoners, om de begroting al in 2021 volledig sluitend te maken. Het Rijk zadelt de gemeenten op met een stelsel met weinig grip en te weinig geld om de groei van jeugdhulp en Wmo volledig te betalen. Inzet is nu dat de begroting vanaf 2024 weer structureel sluitend is.

Een claim op het Rijk zal het financieel perspectief moeten gaan verbeteren.

 

Naast de bezuinigingen moet ook de beurs getrokken worden om noodzakelijke voorzieningen (zoals de Schouwburg) voor de stad overeind te houden en zetten we ons in voor sectoren die financiële ondersteuning nodig hebben.

 

De inwoners wordt gevraagd solidair te zijn en ook een steentje bij te dragen. De verlaging van de OZB  is daarom deels teruggedraaid, maar de totale woonlasten stijgen gelukkig niet door verlaging van de rioolheffing.

 

We steunen ook het uitgangspunt om de kosten voor de corona-maatregelen te financieren uit het weerstandsvermogen. Die is namelijk bedoeld voor het opvangen van tekorten bij calamiteiten.

 


Ambities

 

We zijn trots op het feit dat ondanks alle zorgelijke ontwikkelingen we op allerlei terreinen volop aan de slag zijn: Omgevingsvisie, Woonvisie en Transitie visie warmte en in de regio zijn we volop aan de slag met de Energietransitie. Verder hebben een vernieuwde APV, waardoor we bij diverse onderwerpen met betrekking tot handhaving stappen voorwaarts hebben gezet, denk daarbij bijvoorbeeld aan ondermijning, lachgas, “colourverbod” (hier komt nog een aparte blog over) en mensenhandel. 

Ook werken we hard aan Campus Gouda en de doorontwikkeling van de Chocoladefabriek als culturele hotspot. 

 

Sociaal Domein

 

In het sociaal domein hebben we te maken met stijgende uitgaven bij de openeinderegelingen Jeugd en Wmo. Daar maken we ons zorgen over en we steunen daarom de ambitie van het college om deze stijging een halt toe te roepen. 

 

Ondanks een wettelijk stelsel waardoor de mogelijkheden om dat te doen, grenzen kent, zijn er lokaal en regionaal zeker knoppen om aan te draaien. Als raad worden we graag meegenomen in de keuzes die worden gemaakt. 

 

Kadernota SD

 

De nieuwe Kadernota SD vraagt nadrukkelijk aandacht voor preventie. In het bezuinigingspakket zien we echter ook dat het extra geld dat eerder tijdelijk ter beschikking werd gesteld, wordt verminderd. We vragen aandacht voor creatieve verbindingen met bijvoorbeeld het Sport akkoord en vragen aandacht voor gerichte en lokaal ingezette preventie voor doelgroepen waar ook echt winst gehaald kan worden. 

 

Integrale toegang

 

Vanaf 1 januari 2021komt er een Integrale toegang. Dit heeft als doel dat er een integrale benadering van gezinnen en problematieken tot stand komt. Hiermee wordt een ambitie uit het coalitieakkoord gerealiseerd.

 

Parkonderhoud

 

De ChristenUnie heeft grote moeite met de bezuiniging op groot onderhoud van parken en pleit voor een pilot voor het Bergen IJzendoornpark. Ga samen met de bewoners aan de slag om een plan (inclusief kostenraming) te maken voor een klimaatbestendig park met aandacht voor biodiversiteit. We hebben hiervoor een motie ingediend en deze is met brede steun (24 voor en 6 tegen) in de gemeenteraad aanvaard. 

Speelplekken

 

Daarnaast zien we ook geen noodzaak om speelplekken op te heffen. Als er bezuinigd moet worden op onderhoud van toestellen, ga er dan creatief mee om, maar zorg ervoor dat de speelplekken als locatie behouden blijven. Ook hiervoor hebben we een motie ingediend en deze motie kreeg unanieme steun!


Onderwijshuisvesting

 

We zijn blij dat na jarenlange inzet door o.a. de ChristenUnie De Ark en Gemiva een passend onderkomen hebben gekregen. Mooi dat ook de vernieuwbouw van de Goudse Waarden is gestart.

 

Schuldhulpverlening

 

Door de corona zullen naar verwachting meer mensen te maken krijgen met schuldhulpverlening. We hopen dat het loket dat er binnenkort is, eraan bij zal dragen dat deze ondersteuning goed gevonden zal worden.

 


We leven in een alle opzichten onzekere tijd en we zullen behoedzaam met onze financiële middelen om moeten gaan, maar we willen daarnaast ook kleur op de wangen houden. We wensen het college daarbij veel wijsheid en Gods zegen toe.

 

Bovenstaande tekst is een enigszins bewerkte versie van de bijdrage van de ChristenUnie tijdens de behandeling van Programmabegroting 2021-2024 op 11 november 2020.

 


In de raadsvergadering van 29 november 2017 heeft
de ChristenUnie in Gouda een motie ingediend. Deze motie riep op dat in Gouda
voortaan energieneutraal gebouwd gaat worden bij nieuwbouw. In deze blog sta ik
kort stil bij deze stap in de goede richting! 

Wat is energieneutraal bouwen?

Een energieneutraal huis bouwen betekent een huis
bouwen dat geen externe energie meer nodig heeft voor de verwarming, koeling of
warm water. Dit wordt bereikt door bijvoorbeeld drievoudige
beglazing, een warmtepomp en zonnepanelen. Deze energiebesparingsmaatregelen
leveren belangrijke voordelen op. Niet alleen voor het milieu en het
verminderen van de CO2-uitstoot, maar ook voor je portemonnee.

Waarom deze motie?

De aanleiding was een standpunt die de provincie
Zuid-Holland had ingenomen. Ze willen vanaf nu dat in de gehele provincie
energieneutraal gebouwd wordt. Wanneer een project hieraan niet voldoet wil de
provincie zelfs zover gaan dat het bouwplan geen doorgang kan vinden. Een goed
signaal van de provincie, vonden wij. Immers, er blijft discussie ontstaan over
of we bij nieuwbouw wel energieneutraal moeten bouwen. 

Waarom gebeurt het energieneutraal
bouwen nog niet?

Probleem is dat consumenten er nu nog niet actief
naar vragen. De verwachting is echter dat binnen enkele jaren de consumenten
helemaal geen woning meer willen kopen die niet energieneutraal is. Volgens mij
is het nu vooral koudwatervrees omdat energieneutraal als nieuw wordt ervaren,
terwijl het al makkelijk kan bij nieuwbouw. De kosten zijn bij de bouw vaak wat
hoger (circa €30.000,-), maar deze kosten worden terugverdiend op de lagere
energiekosten. Daarnaast is op dit moment de rente laag, dus waarom zou je nu
die stap niet maken?

Dan komt vaak nog het tegenargument dat kopers tot
een maximum een hypotheek kunnen krijgen en door de duurdere V.O.N. prijs van een energie
neutrale woning deze niet kunnen financieren. Nu zijn er steeds meer mogelijkheden
voor een hogere hypotheek wanneer een woning energieneutraal is. Daarnaast mag
dat volgens mij nooit een argument zijn om er vanaf te zien. We vergroten
hiermee alleen maar de problemen naar de toekomst toe. De woning moet dan alsnog
energieneutraal gemaakt worden en een gasleiding aangelegd worden die in een
veel kortere tijd moet worden afgeschreven.

Een steuntje in de rug

Wethouder Rogier Tetteroo van ruimtelijke ordening zag
de motie als steun in de rug om in de gesprekken met ontwikkelaars aan te geven
dat we in Gouda als uitgangspunt energieneutraal willen bouwen. Daarbij moest
voor de wethouder en om een meerderheid in de gemeenteraad te krijgen wel
worden toegevoegd, dat uitgangspunt gelezen moest worden als maximale
inspanning, om zo eventueel ruimte te houden voor maatwerk. Uiteindelijk stemde
31 van 32 raadsleden in met de motie.

Tot slot

We zijn in ieder geval weer een stap de goede
richting op in Gouda! In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor de
verkiezingen in maart 2018 is veel aandacht voor duurzaamheid bij bouwen, ook
voor de bestaande woningvoorraad. Want daar is nog veel werk aan de winkel om
uiteindelijk een Gouda te hebben die in 2040 CO2 neutraal is! De ChristenUnie probeert
het verschil te maken!


Op woensdag 29 november 2017 was het dan zover. De
eerste Groenprijzen in Gouda werden uitgereikt. In deze blog meer over de
uitreiking, de verhalen erachter en sfeerimpressies.
foto; Theo Lucas, da Costakade

Terugblik

Maar we beginnen in deze blog met de aanleiding. Op
29 april 2015 was een motie van de ChristenUnie hierover in de gemeenteraad aangenomen.
Deze motie riep op om een jaarlijkse groenprijs te initiëren voor het beste burgerinitiatief
groenonderhoud. Tevens was het doel het project ‘Groen moet je doen’ een impuls
te geven door de publiciteit te vergroten.

Doel van het invoeren van een groenprijs was om de
mensen die zich vrijwillig inzetten voor een mooier en groener Gouda in het
zonnetje te zetten. En wat tijdens de prijsuitreiking bleek is dat zeker niet
het enige wat dit project oplevert. Op alle drie de locaties waar een
groenprijs is uitgedeeld bleek het met elkaar samenwerken nog belangrijker te
zijn. Bij één groep waren de borrels van de betrokken inwoners zelfs
intensiever dan het stukje onderhoud van het groen! Tevens spreken mensen
elkaar in de wijk aan als er iets is met het betreffende groenproject, bijvoorbeeld vernielingen. Of bij het buurtmoestuintje zetten ze een mandje buiten de moestuin met wat groente of fruit voor de toevallige voorbijganger. Een stukje samen leven dus wat we soms met elkaar een beetje missen…..
 

Meerijden

Omdat ik de initiatiefnemer was als raadslid voor
de groenprijs mocht ik afgelopen woensdag mee met het uitreiken van de
groenprijs. Twee ambtenaren van de gemeente Gouda hadden hun uiterste best
gedaan om alles goed te organiseren. Bloemen, geschenken en waarde cheques voor
de initiatieven. Om alles mee te kunnen krijgen reden we met een busje weg. Ik
zat letterlijk tussen alle prijzen en wethouder Jan-Willem van Gelder
ingeklemd. Een ervaring die je
niet snel vergeet;)
En zo gingen we op pad naar de prijswinnaars.

De prijzen

Er waren
drie categorieën waarin je een prijs kon winnen:

  1. De mooiste moestuin
  2. De mooiste groenplek
  3. De mooiste bloemenbakken/
    boomspiegels

De prijzen zijn gewonnen door…………
de Buurtmoestuin Plaswijck bij de Elisabethhoeve, het project Vlindervreugd op
de locatie da Costakade/ Palmstraat en de bloembakken bij het sluisje aan het
Reeuwijkse Verlaat.

Het was erg leuk om deze prijzen
uit te reiken. Oprecht vrolijke en blije mensen die de prijzen met trots in
ontvangst namen. Al met al een zeer geslaagd initiatief dat een jaarlijks
vervolg zal gaan krijgen! 

Tot slot
Ik weet nog dat ik in de gemeenteraad van o.a. het
VVD veel kritiek kreeg op deze prijs. Ik weet nu in ieder geval dat de prijs
van grote waarde is voor de inwoners die zich inzetten voor een mooier en groener
Gouda. Het gaat bij dit soort initiatieven niet om geld maar om een stukje
waardering en aandacht voor de inzet die ze jaar in jaar uit voor ons allemaal
doen! En wilt u ook bij u in de buurt meedoen aan een stukje groener Gouda. Lees hier dan over op de website van de gemeente: GROEN MOET JE DOEN!

Foto’s

Hieronder nog een paar foto’s die
ik onderweg gemaakt heb…..