Berichten


Op 17 juli 2020 heeft de fractie van de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld over de overlast rond de omgeving Watergangpolderplein in Gouda-Goverwelle. We hebben nu antwoorden gekregen van het college. Er zullen nu maatregelen worden genomen om de overlast te gaan beperken. We zullen nauwgezet de ontwikkelingen blijven volgen, want de overlast in deze buurt is echt onacceptabel.

Aanleiding

De laatste tijd is er sprake van voortdurende overlast rond het gebied Watergangpolderplein en de Rietvinkpolderstraat. 

Rondom woningen en in brandgangen hangen groepen jongemannen die
geluidsoverlast veroorzaken door in groepen samen te komen en hard te praten. Ook laten ze rotzooi acht, handelen ze in drugs en geven bewoners en verzorgenden bij de woningen (inclusief Fokuswoningen!) een gevoel van onveiligheid omdat ze zich pal bij de woningen ophouden. 

Daarnaast veroorzaken ze geluidsoverlast door steeds met auto’s en scooters heen en weer te rijden. Dikwijls rijden ze daar dan ook hard. 

De overlast begint regelmatig al om 15.00 uur in de middag en duurt tot wel 3.00 uur in de nacht. Vooral in de late uren wordt het gedrag als overlast ervaren. 

De bewoners geven aan dat er al veelvuldig contact is geweest met de politie, maar bij aankomst van de politie zijn de jongens meestal al verdwenen, omdat ze elkaar waarschijnlijk een seintje geven. Volgens de bewoners heeft de politie aangegeven dat genoemd gedeelte van Goverwelle in de top-3 van straten zit met de meeste overlast. 

Op 24 april heeft een bewoner de burgemeester over deze situatie een brief gestuurd. 

Beantwoording vragen

1. Is het college bekend met de brief aan de burgemeester en wat is de reden dat deze brief nog niet beantwoord is? 

Deze brief is door de gemeente beantwoord door telefonisch contact op te nemen met de betreffende bewoner. Het contact is vervolgens onderhouden via de wijkagent. 

2.  Hoe oordeelt het college over deze situatie, mede gelet op het feit dat hier al eerder sprake is geweest van overlast? 


Sinds de uitbraak van de Coronapandemie is er weer sprake van ernstige overlast, na een relatief rustige periode vorig jaar. Er is nog geen vergelijking te trekken met de overlast in het verleden. De overlast gevende groep is nu kleiner net als de overlastlocatie. 


3.  Wat is de reden dat de overlast blijft voortduren zonder dat er ingegrepen wordt, terwijl de politie erkent dat hier serieus sprake van overlast is? 


Er is en wordt op diverse momenten ingegrepen door politie, maar de overlast gevende jongeren hangen hier zeer vaak rond. Deze frequentie is door de politie niet te handhaven. 


4.  In hoeverre is het college bereid om weer tijdelijk een camera te plaatsen in deze buurt en op te gaan treden tegen de overlast door drugshandel en hinderlijk ophouden van groepen mannen bij woningen en in brandgangen, die tevens rotzooi achterlaten en hard rijden door de buurt?


Er worden maatregelen voorbereid om de rust te herstellen in de buurt. Het plaatsen van een tijdelijke camera eventueel in combinatie met bestuurlijke maatregelen behoort tot de mogelijkheden. 

Bron: AD Groene Hart, 28 juli 2020
Meer info over de vragen van de ChristenUnie over de overlast:

Inbraken en inbraakpogingen in Gouda

Onlangs is in de gemeenteraad van Gouda “Stadspeiling 2019″ besproken. Tijdens deze raadsavond ging het vooral over het proces, terwijl onze fractie juist een aantal vragen had over de uitkomsten van die Stadspeiling. Daarom hebben we vervolgens een aantal vragen gesteld aan het college en die zijn nu beantwoord:


In de wijken Goverwelle en Korte Akkeren is de sociale cohesie en participatie in de wijk opvallend laag. Wat is de inzet van het college om dit te verbeteren?

“In diverse wijken zetten wijkprofessionals zich in om gezamenlijk initiatieven van bewoners te ondersteunen. Deze inzet is met name gericht op die wijken waar dat minder vanzelfsprekend is. Er wordt vanuit de gemeente een opbouwwerker ingezet, gericht op het laten toenemen van participatie. Daarnaast is Gouda Bruist gevraagd om de tour door de wijken te doen en lokale ideeën te ondersteunen.”

In algemene zin zijn de scores bij “contacten in de buurt” lager geworden in 2019. Wat gaat het college met dit gegeven doen?


De gemeente ondersteunt initiatieven waarbij bewoners nader met elkaar in contact komen door budget via stichting GoudApot te ontsluiten en via de wijkteams. 


Het is een goede zaak dat er een opbouwwerker actief is en Gouda Bruist een positieve impuls gaat geven aan ideeën in de wijken en GoudApot bewoners initiatieven financieel ondersteunt. Er zal echter meer nodig zijn om de onderlinge verbondenheid tot stand te brengen. 
Cruciaal is dat alle “stakeholders”, waaronder de gemeente, woningcorporaties, wijkteams etc. samen aan de slag (blijven) gaan om met elkaar tot een gerichte aanpak komen, waarin met elkaar de handen uit de mouwen wordt gestoken en iedere stakeholder zijn verantwoordelijkheid neemt en de bewoners serieus genomen worden.
In Korte Akkeren kan daarbij ook Buurt Bestuurt een rol spelen, al zijn er signalen dat dit initiatief haar langste tijd heeft gehad. De gemeente wil het in ieder geval niet langer ondersteunen. Het is nu aan de bewoners of ze ermee verder willen.Welke (extra) maatregelen gaan genomen worden voor rondslingerend vuil en hondenpoep overlast? Heel specifiek voor Korte Akkeren die in beide categorieën slecht scoort.


“Het beeld van rondslingerend vuil wordt in hoofdzaak veroorzaakt door inwoners die PMD (Plastic of Metalen verpakkingen en Drinkpakken) aanbieden op andere dagen dan de inzameldag. Na een geslaagde proef met inzameling via ondergrondse containers in Gouda Oost wordt onderzocht of dit op meer plaatsen ingezet kan worden.


Stadstoezicht gaat meer gebiedsgericht werken waardoor makkelijker kan worden ingesprongen op wensen van bewoners. Als er in een bepaalde buurt veel klachten over hondenpoep zijn, wordt daar bij handhaving op ingezet.”


Het is inderdaad een goede zaak als PMD ondergronds verzameld gaat worden, dat scheelt een hoop vervuiling in het straatbeeld.
Voor hondenpoep gaat deze maatregel niet werken…en blijft dit een irritant probleem. Er wordt niet veel bekeurd terwijl het probleem bij veel bewoners hoog in de top-10 van onderwerpen staat waar ze zich aan ergeren. De ChristenUnie vraagt al jaren aandacht voor dit probleem, maar toezicht doet hier niet haar stinkende best voor…
Welke inzet is er op veiligheidsgebied richting Goverwelle waar een opvallend hoog percentage inwoners maatregelen tegen inbraak heeft genomen (85%), terwijl de angst voor inbraken ook hoog is (72%)?


“In 2018 en 2019 is er meerdere malen gericht gecommuniceerd aan bewoners in Goverwelle dat daar sprake was van een concentratie aan inbraken. Via de Tent in de wijk –acties en de WhatsApp groepen zijn de bewoners bereikt van (delen van) buurten waar dit plaatsvond. Het is daarom aannemelijk dat in deze wijk een hoger percentage van inwoners zich door deze communicatie bewust is van het aantal inbraken, meer bewoners aangeven angst te hebben om slachtoffer te worden van een inbraak en ook aangeeft maatregelen te hebben getroffen.”


Een aantal jaren geleden waren er veel inbraakpogingen en inbraken in Gouda Goverwelle. Door intensieve inzet van de politie en omdat veel woningen inbraakwerende maatregelen hebben genomen, is dat beeld enorm verbeterd. Wat dat betreft blijft het belangrijk dat bewoners hun woning (al dan niet met subsidie) van goed inbraakwerend materiaal blijven voorzien en de politie inzet op peil blijft.


Ik ben al met al matig tevreden met de antwoorden van het college, omdat ik een meer integrale aanpak had willen zien. Daarom zal ik namens de ChristenUnie aandacht blijven vragen voor een geïntegreerde aanpak die op buurtniveau wordt vormgegeven.

Deze keer een gastblog van Bart Been over de oorzaken van vliegtuigoverlast van afgelopen weekend boven Gouda.

In verband met noordoostenwind en afwijkend
baangebruik werd Gouda, Goverwelle in het bijzonder, de gehele zaterdag en
zondag overvlogen door dalende vliegtuigen. Deze waren op weg naar Schiphol. Ze
maakten hun bocht op een hoogte van net iets meer dan 1 km. Hoewel dalende
vliegtuigen doorgaans niet zoveel last geven als opstijgende vliegtuigen, was
nu het omgekeerde het geval. De meeste vliegtuigen produceerden een hoog
jankend c.q. fluitend geluid. Urenlang zat er tussen het ene vliegtuig en het
volgende maar twee minuten.

Vliegtuig boven Gouda Goverwelle, Theo Krins
Oorzaak overlast
Oorzaak van de overlast is de gesloten Kaagbaan.
Daaraan wordt van zaterdag 18 maart tot en met woensdag 24 mei groot onderhoud
verricht. Aansluitend aan het onderhoud wordt de Kaagbaan tot dinsdag 13 juni
in tien nachten geveegd. Ook tijdens dit vegen is de baan gesloten voor
vliegverkeer. Het vliegverkeer dat normaal gebruik maakt van de Kaagbaan wordt
in deze periode verdeeld over de Buitenveldertbaan, de Zwanenburgbaan en de
Aalsmeerbaan. De luchthaven verwacht zelf ook dat dit tot medio juni tot extra
hinder leidt. Regiobewoners met vragen hierover kunnen terecht bij het
Bewonersaanspreekpunt Schiphol.

Meldingen
De
Meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond laat inderdaad weten dat het
klachten heeft geregend, met name uit het Groene Hart. Bij die meldkamer komen
in het weekend alle milieuklachten uit heel Zuid-Holland binnen, via de
Milieutelefoon (
0888-333555). Ook op de website van de Milieudienst
Midden-Holland (https://meldingwd.odmh.nl)
zijn veel klachten binnengekomen.
De
DCMR bevestigt dat het dit weekend drukker was dan normaal boven Gouda en dat
het alleen naderend verkeer voor Schiphol betrof. De route werd op drukke
momenten naar het zuiden opgeschoven waarbij de vliegtuigen boven Gouda al in
de juiste naderingsrichting draaiden. Het onaangename geluid komt omdat een
vliegtuig in een bocht iets meer motorvermogen nodig heeft om op hoogte te
blijven.

Een lawaaiige buurman
Uit
het afgelopen weekend blijkt dat Schiphol een lawaaiige buurman van het Groene
Hart gaat worden. Gouda merkt dit steeds meer. Ook op dagen met zuidenwind
wordt Gouda-Oost overvlogen. Het gaat dan om vliegtuigen op ca. drie kilometer
hoogte. Omdat het om opstijgende vliegtuigen met motoren op vol vermogen gaat,
geven die toch hinder. In weekends met veel vakantievluchten komen de eerste
vluchten al naar vijf uur ’s ochtends over, met slaapverstoring als gevolg. Ook
dalende vliegtuigen richting Zestienhoven komen met grote regelmaat laag over
Gouda heen. De vraag is hoe lang dit zo door kan gaan. Schiphol heeft nog forse
groeiambities, net als Zestienhoven. Vaak wordt de hinder van vliegtuiglawaai
onderschat omdat burgers zich wel ergeren maar geen melding doen.

Tot slot
Ook deze gastblog geeft aan dat het erop lijkt dat het dossier vliegtuigoverlast in Gouda, waar ik al 3 jaar bij betrokken ben als raadslid, steeds meer aandacht krijgt en het omslagpunt van acceptatie naar hinder voor vele inwoners van Gouda nabij is. Moeten we actiever klachten gaan indienen om zo verdere groei van overlast te minimaliseren? Of is het een idee een lokaal meldpunt te openen voor overlastklachten? Ik ben benieuwd naar uw mening…. Laat gerust een reactie achter op deze blog.