Berichten

Als raadslid neem ik zitting in de adviescommissie van de groenalliantie. De groenalliantie beheert de natuur- en recreatiegebieden in en om Gouda, Reeuwijk en de Krimpenerwaard voor de gemeenten. De natuur- en recreatiegebieden worden drukker bezocht in deze tijden van Corona. Niet alleen door inwoners, maar zeker ook door recreanten met honden. Om dit voor nu en in de toekomst goed te organiseren is de Groenalliantie bezig met het opstellen van hondenbeleid voor al haar beheergebieden. Voor Gouda is het Goudse Hout het belangrijkste gebied gezien de ligging dichtbij onze stad. Er lijkt echter een patstelling te komen. Hondenbezitters en hondenuitlaat service willen overal kunnen wandelen liefst zonder dat de hond aangelijnd is. Natuur- en milieuverenigingen vinden dat er meer aandacht moet zijn voor de natuur en biodiversiteit en dat honden deze natuur verstoren. Wat is nu wijsheid te doen? In deze blog meer hierover. 

Mijn betrokkenheid bij dit onderwerp

Ik neem vanuit Gouda als raadslid zitting in de adviescommissie van de Groenalliantie samen met raadslid Theresia Uittenbroek. We kunnen in deze commissie advies uitbrengen over actuele onderwerpen. Wat vervolgens met deze adviezen wordt gedaan is echter onduidelijk. Dit terwijl we wel als vertegenwoordigers van de Goudse gemeenteraad worden aangesproken op wat er gebeurt. Voor het hondenbeleid hebben we ook een advies uitgebracht. Ik ga me de komende tijd in ieder geval inzetten om de positie van de adviescommissie waar ik deel aan neem kan worden verbeterd en bij belangrijke besluiten tot een directer contact met de gemeenteraad in Gouda kan worden gekomen.   


Advies hondenbeleid Goudse Hout
Belangrijkste inbreng die we hebben is om de zonering van de Goudse Hout die nog steeds geldig is te eerbiedigen. Dit betekent dat in het achterste deel van de Goudse Hout natuur en de natuurliefhebber centraal moet staan. Een algeheel hondenverbod is nodig om natuur en biodiversiteit in dit deel te beschermen. Op de bewonersavond van 11 april 2021 werd echter een tussenvoorstel gepresenteerd waar honden los mogen lopen. Ook de positie van het gebied voor hondenuitlaat service vrij achter in de Goudse Hout is niet logisch wanneer de zoneringsindeling en doelstellingen die we hebben in het gebied ten aanzien van natuur in acht worden genomen. Honden zijn wat ons betreft welkom in het voorste gedeelte van de Goudse Hout en hebben daar voldoende ruimte. Daarnaast moet een grote differentiatie van regels in de Goudse Hout voor honden worden voorkomen. Dit gaat leiden tot onduidelijkheid en is ongewenst en leidt tot ergernis en is moeilijker te handhaven. De indeling moet helder zijn en zou bijvoorbeeld de hoofdopzet van de zonering kunnen volgen. 

Ontwikkelplan

Ook hebben we ongevraagd advies uitgebracht over het nieuwe ontwikkelplan wat door de groenalliantie voor haar gebieden wordt voorbereid. Wat opvalt is de nadruk op recreatie en de ondergeschikte rol van natuur en biodiversiteit. Dit baart zorgen, want in hoeverre blijft bij verdere intensivering van de gebieden voor recreatie de natuur nog overeind? En kunnen ook de rustzoekers straks nog terecht in de recreatiegebieden van de Groenalliantie? We hebben voor dit onderwerp zowel bij de groenalliantie als bij verantwoordelijke wethouder Thierry van Vugt hiervoor nadrukkelijk aandacht gevraagd. Daarbij zou het goed zijn als door middel van een wensen en bedenkingenprocedure de gemeenteraad van Gouda betrokken wordt bij dit nieuwe ontwikkelplan, zodat de Goudse gemeenteraad er iets van kan vinden. Anders is er straks een plan vastgesteld voor al onze inwoners zonder goede toetsing in de gemeentera(a)d(en). 

Tot slot

Ik blijf namens de ChristenUnie zoeken naar de goede rol als adviseur van de Groenalliantie en blijf me inzetten voor een goede belangenafweging. Daarbij is balans tussen natuur en recreatie van groot belang.

Parkeerplaatsen bij het Goudse Hout zijn afgesloten

Deze week verscheen weer een nieuwe memo van de Gemeente Gouda met het meest recente nieuws over de stand van zaken rondom de Goudse crisisaanpak Corona

Informatievoorziening richting gemeenteraad


Naast dit wekelijkse memo en de besluitenlijsten van het bestuurlijke overleg (vertrouwelijk) wordt de raad sinds deze week ook wekelijks bijgepraat in het overlegmoment op woensdagavond (“Corona kwartiertje“). 

Tijdens dit moment worden de technische vragen van de gemeenteraadsleden beantwoord. De burgemeester en de betrokken portefeuillehouders beantwoorden mondeling zoveel vragen als past in de beschikbare tijd. Overgebleven vragen verschuiven naar het overlegmoment van de week erna, mochten deze dan nog urgent zijn.


Goudse Hout


Handhaving


In het algemeen geldt dat de meeste mensen zich vrijwillig houden aan de maatregelen. Die mensen die toch te dicht bij elkaar blijven, worden voor hun eigen gezondheid en die van anderen, aangepakt. De handhavers blijven actief in de stad om ondernemers en inwoners aan te spreken. Er vinden dagelijks, rondes plaats bij winkels, speelplekken, parken en “hangplekken”. Op plekken waar veel drukte was wordt dezelfde dag nog een keer gecontroleerd. Vanuit rapportages van stadstoezicht, jeugdzorg en politie worden trends gevolgd in het naleven van de corona regels. De gemeente wil hiermee herhaal overtredingen en overlast locaties snel in beeld krijgen om hier adequaat op te kunnen reageren. 
Toezichthouders van de ODMH worden ingezet als extra capaciteit bij Stadstoezicht. Zij richten zich primair op bedrijven controles. 
Afgelopen dagen zijn elf boetes uitgedeeld (€309,-). 
Bij de Poletbrug is cameratoezicht geïnstalleerd vanwege overtredingen van de afstandsnorm.
Signalen over te drukke parkeerterreinen of lange wachtrijen bij bijvoorbeeld bouwmarkten worden serieus opgepakt. Er wordt in overleg met de betreffende ondernemers gekeken naar oplossingen. Wanneer dit onvoldoende leidt tot aanpassing, kan overgegaan worden tot handhaving. 


Mag je nu wel of niet het Goudse Hout in….

Bij het afvalbrengstation aan de Goudkade worden ook borden geplaatst om de wachttijden aan te geven. Ook wordt de wachtende rij auto’s een uur voor sluitingstijd afgebroken en geen nieuwe wachtenden meer toegelaten.
Voor komend Paasweekeinde worden de parkeerplaatsen bij het Goudse Hout afgezet. Eventuele bezoekers worden door middel van matrix borden op de route op de hoogte gesteld. De recreatiegebieden blijven open, maar het hoofdadagium blijft ‘blijf zoveel mogelijk thuis’.
Er wordt met de politie samengewerkt om overlast tijdens het Paasweekeinde in goede banen te leiden. Waar nodig wordt ingegrepen en beboet.

Werkzaamheden in buitenruimte


Vooralsnog blijven werkzaamheden aan wegen en bijvoorbeeld groenbeheer zoveel als mogelijk doorgaan met in acht name van alle veiligheidsmaatregelen. Voor het Paasweekeinde wordt ervoor gezorgd dat openliggende bestrating is gedicht, of straten op een fatsoenlijke manier weer bereikbaar zijn. Enkele projecten worden pas na het weekeinde opgestart.


Dienstverlening en gemeentelijke processenHet aantal mensen dat langskomt in het Huis van de Stad is na de eerste ingezette maatregelen, zoals alleen op afspraak langskomen, gemiddeld met 30% gedaald. De afgelopen twee weken zien we dat het aantal bezoekers ongeveer gelijk blijft, wat betekent dat er nu geen aanleiding is om de openingstijden voor de dienstverlening aan te passen. 


Verder worden de brieven waarin mensen wordt geattendeerd op het feit dat hun reisdocument of rijbewijs verloopt, verspreid verstuurd. Op deze manier wordt een natuurlijke spreiding gecreëerd van het aantal bezoeken aan het Huis van de Stad.
De verlening van Omgevingsvergunningen door de ODMH loopt gewoon door. Dit is van belang voor o.a. de voortgang van bouwprojecten. Werkprocessen kunnen digitaal worden uitgevoerd en de productie is op orde.

Onderwijs en kinderopvang


Kinderen in een kwetsbare situatie

Naast de opvang van kinderen van ouders met een vitaal beroep, vindt er inzet plaats voor de opvang van kinderen die in kwetsbare posities verkeren (omdat ze bijvoorbeeld met hun ouder(s) in de maatschappelijke opvang zitten of wegens een onveilige leefsituatie bekend zijn bij het sociaal team en de jeugdbescherming). Een deel van deze kinderen wordt inmiddels opgevangen. Gemeente, scholen/BSO’s en andere partners zetten zich ervoor in dat dit aantal zal de aankomende periode naar verwachting gaan toenemen. Knelpunten die hierbij ontstaan, worden zoveel mogelijk in goed overleg weggenomen. Een van de uitdagingen is ouders en kinderen te motiveren om daadwerkelijk van het aanbod gebruik te maken. Zonodig zal Leerplicht/RMC worden ingezet als stok achter de deur. 


Daarnaast wordt momenteel in overleg met scholen en kinderopvang gekeken naar de invulling van de opvang in de periode van de meivakantie.


Cijfers van 11 april 2020

Volksgezondheid, jeugdzorg en Wmo

Voedselbank
Met betrekking tot de voedselbank geldt dat deze week weer pakketten rondgedeeld worden voorafgaand aan de paasdagen (dit keer worden ze naar de mensen gebracht). Vanaf volgende week zal de Voedselbank de pakketten weer wekelijks uitleveren, waarbij aanpassingen zijn gedaan aan het inpakken en afhalen van de pakketten. Door deze aanpassingen in de werkwijze kunnen zowel vrijwilligers als klanten voldoende afstand betrachten. Bij het pakket van deze week worden klanten per brief geïnformeerd over de datum (donderdag of vrijdag) en het tijdslot (van een uur) dat zij hun pakket kunnen afhalen. Deze werkwijze wordt door de Voedselbank ook gecommuniceerd met hulpverlenende instanties die ook op de gebruikelijke wijze nieuwe klanten kunnen aanmelden. Met deze werkwijze is continuïteit van de ondersteuning van de Voedselbank gerealiseerd.Maatschappelijke opvang
De opvang in het Best Western hotel van mensen die normaal gebruik maken van de nachtopvang bij Het Kompas van het Leger des Heils, verloopt goed. Ook een aantal mensen die hier nog geen gebruik van maakte, is inmiddels in beeld en benaderd met als doel om ook gebruik te maken van deze opvangmogelijkheid.


Uitvaartzorg: momenteel geen problemen voorzien
Na een ronde langs de verschillende uitvaartorganisaties en onderling contact tussen deze organisaties is op dit moment de conclusie dat er in Gouda geen acuut probleem is wat betreft de koelcapaciteit. De verschillende organisaties hebben contact met elkaar en wanneer ze hierin een probleem ervaren gaan ze in overleg wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Wanneer de toestroom van overledenen dermate groot is dat ze het met elkaar niet meer kunnen dragen, wordt in overleg met de gemeente een plan voor uitbreiding van de koelcapaciteit uitgewerkt.


Ondernemers en zelfstandig ondernemers

Ondernemersenquête
Op initiatief van Gouda onderneemt is een enquête uitgezet onder ondernemers over de gevolgen die zij ondervinden van de coronacrisis. De enquête is door 252 ondernemers ingevuld, met hoge respons in de detailhandel, horeca en zakelijke dienstverlening/advies en consultancy. Vooral in de horeca en detailhandel dreigt grote financiële problematiek. Grote groepen ondernemers in deze sectoren verwachten binnen 4 weken liquiditeitstekorten. Veel van hen verwachten niet aan hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen, waarbij de huurpenningen vooral problematisch liggen. 


Verwacht wordt dat de crisis hier ook lange termijneffecten gaat hebben. De gemeentelijke inzet op opschorting van gemeentelijke belastingen, toeristenbelasting en precario wordt overwegend als ondersteunend aangemerkt voor de liquiditeitsposities. In deze sectoren zit ook het grootste aantal gebruikers van het beschikbare Rijksinstrumentarium voor ondernemers. 


In andere sectoren oogt dat gebruik nog relatief beperkt. Inschattingen van Gouda Onderneemt en de gemeente is dat dit te maken heeft met het feit dat de enquête relatief vroeg is uitgezet. Het gebruik van zzp’ers/flexwerkers lijkt vooral in de sectoren industrie, transport, bouw en cultuur af te gaan nemen.

Maatregelen verhuurders
De gemeente heeft contact gehad met marktpartijen c.q. vastgoedeigenaren van (winkel)panden, en huurders in de binnenstad. Navraag leert dat de grondhouding van veel vastgoedeigenaren is om in gezamenlijkheid een oplossing te vinden voor de huren van gedupeerde huurders. Eigenaren van commercieel vastgoed waar contact mee is geweest, zijn zich er van bewust dat het innen van de reguliere huurbedragen Goudse ondernemers in de problemen kan brengen. Deze vastgoedeigenaren hebben, wanneer huurders zich meldden, maatwerk geleverd. De gemeente roept marktpartijen op om aan tafel te blijven gaan om samen tot maatwerkoplossingen te komen. Een dergelijke oproep is ook in gezamenlijkheid met Gouda Onderneemt gedaan. Bij de gemeente zijn al diverse verzoeken binnengekomen voor opschorting van huur voor gemeentelijk vastgoed. De gemeente heeft al diverse partijen opschorting verleend. Onderzocht wordt hoe de cultuur en sportsector gecompenseerd kunnen worden.


De gemeente wijst nog op het corona loket op de website van Gouda Onderneemt voor actuele informatie: https://www.gouda-onderneemt.nl/coronaloket


Zelfstandig ondernemers
In samenspraak met de VNG en Divosa is door het Rijk een regeling uitgewerkt voor financiële steun aan zelfstandig ondernemers. De inhoud van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is op 27 maart 2020 bekend gemaakt. Ondernemers, waaronder zzp’ers, kunnen sinds vrijdag 3 april 2020 hiervan gebruik maken. De uitvoering van deze regeling had de gemeente Gouda belegd bij RBZ Rotterdam. Op 7 april is besloten dat de gemeente Gouda zelf de Tozo-aanvragen gaat afhandelen. Dit gezien de enorme toestroom van aanvragen bij het RBZ. De gemeente Gouda neemt de reeds bij het RBZ ingediende aanvragen over. En sinds 9 april kunnen nieuwe aanvragen bij de gemeente Gouda worden ingediend. Er zal aandacht worden besteed aan de communicatie richting ondernemers over het veranderde loket voor ToZo aanvragen. 


De gemeente zet alles in het werk om Goudse ondernemers binnen de afgesproken 4 weken te helpen. Sinds woensdagavond 25 maart 2020 is ook de gemeentelijke voorschotregeling in de lucht voor zelfstandig ondernemers in acute geldnood. Deze ondernemers ontvangen binnen een week noodsteun. Samen met Gouda Onderneemt wordt via het Coronaloket en een advertentie in de krant gewezen op de mogelijkheden voor uitstel. Verder zijn de betalingstermijnen voor ondernemers in privaatrechtelijke vorderingen tijdelijk verruimd.
Warenmarkten
De warenmarkten op donderdag en zaterdag verlopen goed. Minder kramen, bredere opzet. Via afzettingen en lijnen werd goed aangegeven wat de onderlinge veilige afstand is. Wel heerst er een gevoel van drukte rondom de ingang van de AH op de Markt als gevolg van de wachtrij buiten. Om dat gevoel van drukte te verminderen, worden komende zaterdag de marktkramen rond die locatie verder uit elkaar gezet. Door de opening van de Coop in de Nieuwe Marktpassage kunnen de supermarktbezoekers in de binnenstad zich eveneens beter spreiden komende tijd.Sociale initiatieven

De gemeente ondersteunt in de communicatie goede (burger)initiatieven, deze worden via social media en de gemeenterubriek bekend gemaakt. Rond de paasdagen zal daarnaast via Gouda Bruist (in samenwerking met Sociaal Team Gouda, SOG, KerkinGouda, Gemeente Gouda, Goudse Post, Peter Boersma, Samen voor Goud, GoudApot en vele vrijwilligers) een speciale placemat worden verspreid in de stad. Daarop staat ook het aanbod van hulpinitiatieven.


Gezellig sfeertje bij het Steinse Groen

Pasen staat voor de deur en ondanks het feit dat het dit jaar op een hele andere manier wordt beleefd, wenst de gemeente Gouda iedereen mooie dagen toe.