Berichten

Gouda – Volgende week woensdag neemt de Goudse gemeenteraad een besluit over de zendmachtiging. Wordt het RTV Gouwestad die de licentie al 37 jaar in bezit heeft of wordt het de nieuwe omroep van Gouda FM
Tijdens het debat vorige week bleek een kleine meerderheid de voorkeur te geven aan Gouwestad als lokale omroep. De raad volgt hiermee het advies van BenW, die Gouwestad de licentie wil geven en niet aan GoudaFM. Wel moet de omroep wat de raad betreft flink vernieuwen, zo werd wel duidelijk tijdens het debat. Opvallend was het pleidooi van fractievoorzitter Johan Weeber van Gouda Positief. Hij vindt dat de nieuwe omroep met een fris geluid een kans verdient. “GoudaFM is meer bezig met vernieuwende mogelijkheden. Deze moderne aanpak verdient meer vertrouwen,” aldus Weeber. Daaroverheen kwam Jan de Koning van GemeenteBelangenGouda (GBG) die het roerend met Weeber eens was. Hij deed er zelfs nog een schepje bovenop, door de organisatiestructuur van RTV Gouwestad ernstig in twijfel te trekken. “Het is Gouwestad niet gelukt een verdienmodel op te zetten en is volledig afhankelijk van subsidie,” aldus Jan de Koning. “De organisatiestructuur is niet helder door de verschillende stichtingen en ook weigert Gouwestad de jaarcijfers openbaar te maken. Ook kan ik nergens het eigen vermogen van Gouwestad terug vinden. Ik wil dit eerst goed uitgezocht hebben, alvorens een beslissing te nemen.”
Volgens wethouder Daphne Bergman wordt er een verkeerd beeld geschetst als zou Gouwestad de jaarcijfers achterhouden. “Jaarlijks legt Gouwestad verantwoording af ten aanzien van de subsidie. De jaarrekeningen zijn ook niet vertrouwelijk.” Theo Krins (CU) vindt het onbegrijpelijk dat er gediscussieerd wordt over zaken die niet tot de criteria behoren. Hij wees vooral op het succes van de brede programmering van Gouwestad. GBG en GoPo blijven tegen het verlenen van de zendmachtiging aan Gouwestad en wisten ook de VVD aan het twijfelen te krijgen. “Ik heb een onderbuikgevoel omdat we een incompleet beeld hebben gekregen,” aldus fractievoorzitter Ronald Verkuijl. “Ik verwacht echt meer zekerheid van Gouwestad.” Inmiddels zijn partijen op hun wenken bediend en zijn alle stukken, die van belang worden geacht, beschikbaar gesteld. “Wij vinden het schrijnend dat partijen denken dat wij iets te verbergen hebben. In tegenstelling tot BV’s hoeven stichtingen hun jaarcijfers niet te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Wij zijn altijd een transparante organisatie geweest. Niets is bij ons geheim,” stelt voorzitter Henk Hoogmoed in een reactie.
Noot op persoonlijke titel
Nu alle stukken op tafel liggen, is het nog maar de vraag of GBG zijn standpunt wijzigt. Zoals bekend is Theo Lucas burgerraadslid voor GBG en betrokken bij het mediabedrijf dat in de race is voor de zendmachtiging. Een burgerraadslid heeft dan wel geen stembevoegdheid, hij kan wel invloed uitoefenen. Het is nog maar de vraag in hoeverre deze belangenverstrengeling van invloed zal zijn op het stemgedrag.
Goudse Post / Marianka Peters wo 18 okt 2017, 10:06 
Na de presentatie door Gouwestad en GoudaFM op 6 september jl. heeft het college aan de hand van de vooraf gestelde criteria besloten om de licentie voor de lokale omroep aan Gouwestad te gunnen. 

Deze week was er een raadsdebat en was het aan de raadsfracties om een keuze te maken.

Op 25 oktober neemt de gemeenteraad formeel een besluit en dat zal dan als advies naar het Commissariaat voor de Media gaan die het definitieve besluit neemt. De zendmachtiging geldt dan voor een periode van 5 jaar.
Brede doelgroep

De belangrijkste reden voor het college om voor Gouwestad te kiezen is dat deze omroep een meer diverse samenstelling van het programmabeleid bepalend orgaan (BPO) heeft en de zekerheid heeft van een brede doelgroepen programmering, aangezien dat nu al realiteit is.

Voor de ChristenUnie is het voorstel van het college belangrijk, omdat het college goed in staat is geweest om op basis van aanwezige expertise een inhoudelijke afweging te maken. Als raad moeten we ons vooral baseren op gesprekken met betrokkenen, de presentaties inclusief de beleidsvoornemens en zoals gezegd, het besluit met toelichting van het college.

Vrijwilligers van Gouwestad in de Raadszaal

Ambitieus

Het staat buiten kijf dat beide omroepen ambitieus zijn en een geheel eigen plek hebben in Gouda. 
GoudaFM heeft veel plannen en wil ook heel bewust inzetten op verschillende mediakanalen voor verschillende doelgroepen. Daarnaast hebben ze dan uiteraard het hoofdkanaal. Wat in hun nadeel is, is dat dit allemaal nog plannen zijn en de realisatie ook nog eens een grote investering vraagt, zowel in menskracht als financieel. Dat maakt dat Gouwestad, die al een brede doelgroepen programmering kent en een grote groep vrijwilligers heeft, op dit punt duidelijk in het voordeel is.
Andere criteria zijn – naast de wettelijke criteria waaraan beide omroepen voldoen – niet meegewogen of leverde geen duidelijke winnaar op, zodat we – uitgaande van de aanvullende criteria, vooral iets moeten vinden van het doelgroepenbeleid en de meer diverse samenstelling van het BPO.

Het feit dat Gouwestad een bestaande organisatie heeft die aan de vereiste criteria voldoet, waaronder de vereiste diversiteit aan doelgroepen, en dat niet op basis van ambities nog moet gaan realiseren weegt voor ons zwaar. 

Uitdagingen

Gouwestad heeft echter nog wel de nodige uitdagingen, aangezien GoudaFM absoluut verder is als het gaat om toepassing van moderne media en algehele presentatie. Wat dat betreft blijft het jammer dat het niet gelukt is om beide omroepen om te vormen tot één nieuwe omroep. 

Keuze voor Gouwestad 

Maar goed, we moeten als raad tot een keuze komen en de fractie van de ChristenUnie heeft besloten het voorstel van het college te steunen en dus voor Gouwestad te kiezen.

Onze argumenten hiervoor zijn:
  • bestaande brede doelgroepen beleid, waarbij in het bijzonder de sportprogramma’s en Kerk in de Buurt in Gouda bijzonder worden gewaardeerd;
  • een bestaande grote vrijwilligersorganisatie die dat beleid mogelijk maakt en 
  • door deze vele vrijwilligers kan Gouwestad ook extra / nieuwe initiatieven eenvoudiger implementeren;
  • GoudaFM heeft aangegeven haar ambities ook zonder een licentie voor lokale omroep te gaan verwezenlijken, alleen minder snel;
  • De keuze voor Gouwestad betekent daarmee dat beide omroepen blijven bestaan en elkaar scherp kunnen houden. Wat ons betreft een prima situatie;
  • Als de licentie naar GoudaFM gaat, zal Gouwestad stoppen. Daarmee gooien we veel “lokale omroep kapitaal” weg en kunnen vele vrijwilligers hun talenten niet meer inzetten voor de lokale omroep, temeer daar ze niet bereid zijn om in dat geval over te stappen naar GoudaFM.

Financien

Opvallend was dat tijdens het debat door GBG en Gouda Positief de financiën aan de orde werd gesteld en daarbij steun kregen van VVD en Partij voor de Dieren.
Gouwestad werd verweten niet transparant te zijn over de financiën, terwijl de jaarrekeningen (mits daarom was verzocht) in het Huis van de Stad gewoon in te zien waren. Daarbij is het ook van belang te realiseren dat de financiën ieder jaar grondig worden gecontroleerd door het Commissariaat van de Media en ook de gemeente Gouda jaarlijks een controle uitvoert.

Bijzonder was dat ze de financiën van GoudaFM geen reden voor een debat vonden, terwijl daar best vraagtekens bij te zetten zijn.

Het meest storende aan deze discussie was echter dat – op basis van een raadsbesluit (!) –  de financiën geen criterium voor de toetsing is. Al met al vond ik het niet getuigen van professioneel gedrag.

Hoe nu verder?

De komende weken gaan de de vier genoemde fracties zich verder verdiepen in de financiën… 
Duidelijk is in ieder geval dat een raadsmeerderheid voor Gouwestad gaat kiezen op 25 oktober!

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten tot het adviseren aan het Commissariaat voor de Media om de zendmachtiging voor de komende vijf jaar aan Stichting Regionale Omroep Gouwestad te gunnen, vanwege de meer diverse samenstelling van
het programmabeleid bepalend orgaan en de zekerheid van een brede doelgroepenprogrammering. 

De gemeenteraad van Gouda  heeft op 5 juli jl. vastgesteld dat zowel Gouwestad als GoudaFM in aanmerking komen voor aanwijzing
als lokale omroep.


Programma bepalend orgaan


De advisering aan het CvdM (Commissariaat voor de Media) richt zich vooral op de representativiteit van het programmabeleid bepalend
orgaan (pbo). Beide pbo’s zijn op 5 juli jl. als voldoende representatief voor Gouda beoordeeld. Beide
organen hebben 10 leden, maar hebben verschillende accenten in de samenstelling; in het pbo van Gouda
Media zijn met name cultuur en minderheden uitgebreider vertegenwoordigd, in dat van Gouwestad zijn
iets meer verschillende partijen vertegenwoordigd (waaronder kerken en sportorganisaties).Aanvullende criteria


Omdat beide omroepen voldoen aan de wettelijke criteria, heeft de raad met aanvullende criteria een
eerlijke kans aan beide omroepen willen bieden evenals een gelegenheid om zich te presenteren. Zodat de
raad ten slotte een gemotiveerd advies aan het CvdM kan uitbrengen. De gemeenteraad heeft het advies
van de VNG en OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) overgenomen om bij meer
gegadigden voor de licentie het volgende mee te laten wegen in het aanvullende advies van de raad:

  1. Brede gerichtheid, ook onder jongeren

  2. Aanwezigheid van markt-, luister-/kijk- en klanttevredenheidsonderzoek

  3. Samenwerking met lokale partners/organisaties
  4. Afstemming met andere omroepen en media-initiatieven 
Brede gerichtheid, ook voor jongeren
Uit de gepresenteerde plannen blijkt dat beide omroepen zich richten op een verscheidenheid van
bevolkingsgroepen, waaronder jongeren. De aanpak en invulling van de programmering verschilt.
Gouwestad heeft een gevarieerd programma-aanbod, met in het weekend en ’s avonds
doelgroepenprogrammering. GoudaFM ambieert verschillende mediakanalen voor verschillende
doelgroepen, naast het hoofdkanaal. Dit is echter nog niet gerealiseerd. De plannen vragen grote
investeringen, zowel financieel als in menskracht. Bij gelijke geschiktheid adviseert het college de raad om
te kiezen voor de zekerheid van de huidige brede doelgroepen programmering door Gouwestad. 

Aanwezigheid van markt-, luister-/kijk- en klanttevredenheidsonderzoek 

Cijfers over het bereik van Gouwestad en GoudaFM via kabel en/of ether zijn niet beschikbaar. Beide
omroepen meten wel zelf het aantal bezoekers via internet en sociale media, en peilen hun bekendheid. Voor het college is dit punt “onbeslist”.


Samenwerking met lokale partners/organisaties 
Voor beide omroepen geldt dat zij met vele en diverse partijen in Gouda samenwerken,
elk op een eigen manier; zij onderscheiden zich volgens het college echter niet doorslaggevend van elkaar in
de mate van
samenwerking binnen de Goudse samenleving. (conclusie: onbeslist). 


Afstemming met andere omroepen en media-initiatieven 
Op mediagebied zoeken beide omroepen de samenwerking met collega omroepen en andere media-
initiatieven. 
Gouwestad heeft omdat ze nu de zendvergunning heeft kunnen aanhaken bij de ontwikkeling rond regionale samenwerking van lokale omroepen. Daarom wordt dit niet meegewogen. Voor het college is ook dit punt “onbeslist”.Onderbouwing besluit college

Het programmabeleid bepalend
orgaan van een lokale publieke omroep geldt als dé vertegenwoordiging van de stad. Het college merkt op
dat het pbo van Gouwestad meer divers is samengesteld. Daarnaast kan er gekozen worden tussen de
ambities van Gouda Media met betrekking tot verschillende mediakanalen voor verschillende doelgroepen,
en de zekerheid van de huidige brede doelgroepenprogrammering door Gouwestad.Gemeenteraad aan zet


De komende weken is de gemeenteraad aan zet en naar verwachting zal het besluit van het college voor een belangrijk deel meewegen in de besluitvorming. 
Naast de genoemde criteria zijn er meer zaken waar (in ieder geval een deel van) de raad zich zorgen over maakt, zoals bijvoorbeeld de financiële continuïteit van GoudaFM, maar dit mag niet meewegen in de besluitvorming. 


Wat naar verwachting wel zwaarwegend zal zijn – naast het oordeel van het college – is het gegeven dat Gouwestad bij verlies van de zendmachtiging ophoudt te bestaan en GoudaFM gewoon door zal gaan (althans volgens eigen zeggen), maar haar ambities dan minder snel zal verwezenlijken.
De licentie van Stichting
Regionale Omroep Gouwestad
als lokale omroep eindigde op 6 mei 2017. Zowel Gouwestad als Stichting Gouda Media (GoudaFM) een
aanvraag ingediend bij het Commissariaat voor de Media (CvdM). Volgens de
Mediawet kan er maar één lokale omroep worden aangewezen. 
De gemeenteraad adviseert het CvdM. Omdat de besluitvorming enige tijd duurt is de bestaande licentie met enige maanden verlengd.
Samenwerking mislukt

De Mediawet schrijft voor dat
wanneer er sprake is van meerdere kandidaten voor de licentie, het college van
BenW moet proberen om samenwerking tussen de partijen te realiseren. ,,Onder
begeleiding van onafhankelijk procesbegeleider Jan Löwik is daarom door beide
omroepen overleg gevoerd over de mogelijkheden om Gouwestad en Gouda
Media samen te voegen.
Helaas is gebleken dat er geen overeenstemming
bereikt kon worden over een gemeenschappelijke visie op de inrichting van de
lokale omroep, en de weg daar naar toe”, aldus de toelichting van de gemeente
Gouda. Gouwestad wilde een nieuwe constructie waarin beide omroepen zouden opgaan, terwijl GoudaFM haar eigen format niet wilde opgeven.
Presentaties

Op 6 september mochten zowel Gouwestad als GoudaFM een presentatie verzorgen voor de Goudse gemeenteraad en beide omroepen hadden hun best gedaan en kwamen met mooie en aansprekende plannen voor de toekomst.

Verschillen waren ook goed waarneembaar: Veel vrijwilligers van Gouwestad op de publieke tribune 
Gouwestad

Gouwestad was met een grote groep vrijwilligers duidelijk zichtbaar en hoorbaar aanwezig en uit de presentatie bleek ook de de ruim 100 vrijwilligers het fundament van deze omroep vormen. Ze zijn echt een team en kiezen bewust voor het werken bij Gouwestad. Ze hebben al aangegeven niet naar GoudaFM over te stappen als Gouwestad haar licentie zou verliezen. De omroep houdt dan wel op te bestaan, want ze willen niet commercieel gaan.

Op dit moment produceert Gouwestad jaarlijks een indrukwekkend aantal producties:
1.000 Radio live geproduceerde programma’s
5.000 Actuele nieuwsberichten op de radio
   365 dagen de kabelkrant
   200 TV items (4 per week)
    24  Locatie uitzendingen (live)

Speerpunten voor de komende 5 jaar zijn:
– inzetten op nieuwe media
– intensiveren uitzendingen via internet en social media
– open platform voor Gouwenaars om eigen nieuwsberichten te plaatsen
– meer programma’s in samenwerking met Goudse instellingen
– kabelkrant doorontwikkelen
– meer locatie uitzendingen
– uitbouwen samenwerking met lokale omroepen in de regio
– kwalitatief versterken en uitbouwen van doelgroep programma’s
– verhogen van de kwaliteit van de medewerkers
– vergroten van het aantal vrijwilligers van 118 naar 150

Cijfers van GoudaFM


GoudaFM
Er waren – voor zover ik heb kunnen waarnemen – slechts enkele vrijwilligers in de raadzaal en deze omroep werkt zonder meer maar met een relatief kleine groep van 30 vrijwilligers. Toch is dat blijkbaar voldoende, want Garro Wiersema hanteert naar eigen zeggen een wachtlijst. Toch wel een opmerkelijke uitspraak.
GoudaFM wil graag de licentie bemachtigen om ook op het FM kanaal de komende 5 jaar te kunnen gaan uitzenden en ziet de licentie als een erkenning voor haar prestaties als omroep. Uiteraard is de vergoeding van ruim €40.000,- per jaar, die je als lokale omroep ontvangt, ook meer dan welkom bij GoudaFM. Mocht ze de licentie niet verkrijgen, dan gaat deze omroep haar plannen toch verwezenlijken, maar minder snel.

De plannen van deze omroep voor de komende 5 jaar zijn:
– als omroep bereikbaar via alle mediakanalen die bewoners gebruiken
– uitzenden via FM, DAB+, internet, Facebook, YouTube, Twitter etc.
– niet één programma voor iedereen, maar kanalen per doelgroep naast een hoofdkanaal
– verschillende kanalen zijn: 
–Oudere kanaal (die mag eventueel Gouwestad gaan invullen als ze de licentie verliezen geeft GoudaFM aan)
— Religieplein
— Sportplein (opvallend is dat Gouwestad niet expliciet werd genoemd om dit kanaal eventueel te mogen gaan invullen, terwijl ze op dit gebied veel ervaring heeft)
College en raad moeten keuze maken
De gemeenteraad zal nu in haar advies
aan het CvdM een voorkeur voor één van de twee partijen moeten uitspreken. Om
een objectieve keuze mogelijk te maken zijn er criteria door de gemeenteraad vastgesteld. De VNG en OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland)
adviseren bij meer gegadigden de volgende criteria:
 
Brede gerichtheid, ook onder
jongeren
 
Aanwezigheid van markt-,
luister-/kijk- en klanttevredenheidsonderzoek
 
Samenwerking met lokale
partners/organisaties
 
Afstemming met andere omroepen en
media-initiatieven

De gemeenteraad heeft aangegeven dat ze een keuze wil maken op
basis van concreet voorstel (besluit) door het college. Het college
neemt uiterlijk 20 september een besluit en de gemeenteraad op 25
oktober. De raad zal een gemotiveerd advies aan het CvdM uitbrengen.