Berichten

Onlangs is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2019-2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Het gaat daarbij om een strategisch beheerplan. In dit plan worden drie belangrijke wettelijke taken vastgelegd:
·      doelmatige inzameling en transport van afvalwater; 
·      doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater en 
·      voorkomen of beperken van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand. 

Hoge kosten voor de burger

De rioolheffing in Gouda is hoog vergeleken met andere Nederlandse gemeenten. Dit komt o.a. door de keuze die in 2014 is gemaakt voor een duurzame financiering. Er is toen namelijk afgesproken om niet steeds te gaan lenen voor het rioolonderhoud, De jaarlijkse opbrengsten moesten op termijn voldoende zijn voor de te maken jaarlijkse kosten. Vanaf 2020 is er daarom sprake van een kostendekkende financiering. 
Die kosten voor onderhoud riolen zijn ook hoog omdat we te maken hebben met bodemdaling en het omdat het steeds belangrijker wordt om klimaatbestendige maatregelen te nemen, aangezien we anders steeds vaker te maken gaan krijgen met ondergelopen straten en tunnels. Overigens zullen de lasten voor de inwoners op termijn wat gaan dalen, omdat we niet meer extra gaan lenen en aflossen op bestaande leningen.


Verdeeldheid in Goudse raad

In 2014 heeft de toenmalige wethouder van Gouda Positief (Jan de Laat) die nieuwe wijze van financiering door de gemeenteraad geloodst. Er was unanieme (!) steun voor dat plan. 
Bij het nieuwe Gemeentelijke Rioleringsplan is voortgebouwd op de afspraken die toen zijn gemaakt:
      kostendekkend tarief
      alle kosten die met het riool samenhangen, dus ook klimaatmaatregelen worden hieruit gefinancierd

Ondanks het feit dat op basis van voortschrijdend inzicht in noodzakelijke klimaatregelen er meer investeringen nodig zijn, is het toch gelukt om de komende jaren de heffing minder hoog te laten zijn dan in 2014 was verwacht.

Het college adviseerde om te kiezen voor scenario midden. Scenario “0” geeft een verhoogd risico van wateroverlast en wordt ook door deskundigen afgeraden. Die zie scenario midden als een “minimum” variant. Nog minder is niet verantwoord.

Gouda Positief koos (samen met SGP, VVD, SP, Gouda’s 50+ Partij en GBG) middels een amendement toch voor dat scenario “0”. Onduidelijk bleef daarbij in hoeverre de noodzaak van de voorgestelde klimaatmaatregelen worden onderschreven. In ieder geval vonden deze partijen dat de kosten van de (met het riool gerelateerde) klimaatmaatregelen, zoals meer groen en betere wateropvang, uit andere middelen moeten worden gefinancierd, waardoor het tarief voor het riool lager wordt. Zo’n verhaal klinkt natuurlijk positief naar de burger. Ze geven echter niet aan waar die gelden voor die kosten dan wel vandaan moeten komen en ze slaan daarmee een gat van zo’n 1,5 miljoen euro in de begroting. 

Ook stappen ze af van het uitgangspunt uit 2014, dat de noodzakelijke investeringen via de rioolheffing worden gefinancierd.
In de beeldvorming werd trouwens gesuggereerd dat dit college extra lasten van 1,5 miljoen oplegt voor de Goudse burgers. Dat is natuurlijk onzin. De klimaatkosten waren voorzien en het tarief blijft onder het tarief dat in 2014 was afgesproken voor de komende jaren (zie grafiek).


Conclusie

De ChristenUnie is (met D66, PvdA, CDA, GroenLinks en Partij voor de Dieren) van mening dat er sprake moet zijn van een consistent beleid en de riool gerelateerde kosten gefinancierd moeten worden uit de rioolheffing. Onze keuze slaat daardoor geen gat in de begroting! 
Daarbij is die keuze voor de inwoners ook gunstig omdat de heffing die hiervoor nodig is, lager wordt dan in 2014 was voorzien

Een meerderheid van de raad heeft nu gekozen voor een degelijke en klimaatbestendige aanpak en verbetering van het riool. En met een logische en consistente financiering vanuit de rioolheffing. 
-->
Voor de nabije toekomst is het nu de verwachting dat door een verbeterd rioolstelsel inclusief noodzakelijke klimaatmaatregelen, de overlast in Gouda zal gaan afnemen.


Op zaterdag 23 februari stond er in het AD een opvallend verhaal over een verdachte uit de Top-60 in Gouda met als titel “Goudse Top 60-cliënt meer op de huid zitten.”
Woninginbraken
Vervolgens gaat het verhaal over een 22-jarige man uit Gouda (Faissal el K.) die is betrokken bij een strafproces die handelt om maar liefst 32 woninginbraken of pogingen daartoe. De Goudse verdachte zou bij 22 van de 32 inbraken betrokken zijn geweest. Hij is een bekende van de politie en heeft in diverse jeugdinstellingen gezeten.

Gouda Positief
De advocaat van de verdachte is van mening dat de verdachte meer op de huid gezeten had moeten worden door o.a. de casusregisseur. Volgens Gouda Positief zou er ook meer aandacht moeten zijn voor de zorgkant. Deze partij veronderstelt zelfs dat er geen regisseurs zijn. Al eerder vroeg Gouda Positief in de gemeenteraad aandacht voor de huidige aanpak van het veiligheidsbeleid in Gouda en werd toen door burgemeester Schoenmaker (op basis van feiten) de oren gewassen. Duidelijk is dat de huidige aanpak succesvol is en de recidive flink is gedaald. Dat betekent dat de aanpak inclusief begeleiding van criminelen door een “casusregisseur” leidt tot minder herhaal gedrag.


Eigen verantwoordelijkheid
Natuurlijk kan het altijd nog beter en is er terecht steeds meer aandacht voor een integrale aanpak, waarbij ook de achtergrond en leefomgeving van criminelen mee wordt genomen.
Laten we echter vooral de verantwoordelijkheid bij de dader(s) zelf leggen. In dit geval heeft de Goudse verdachte maar liefst 22 keer een verkeerde keuze gemaakt, nog afgezien van mogelijk meer zaken die in het verleden hebben gespeeld. Hij heeft dus heel wat keren de keuze gehad om anders te handelen, maar heeft dat niet gedaan. 
Een effectieve aanpak veronderstelt in ieder geval dat je open staat voor begeleiding en verandering van gedrag en daarvan lijkt in dit geval geen sprake..

AD, 23 februari 2019


In het pand van de gemeente aan de Lekkenburg 1 was de
bibliotheek Bloemendaal gevestigd. Doordat de Chocoladefabriek met een centrale
bibliotheek in 2014 haar deuren opende, kwam het pand aan de Lekkenburg leeg te
staan. De jaren daarna was er geen animo voor aankoop van het pand. Kwadraad
diende in april 2017 een planvoorstel in voor een buurtservicecentrum in het
pand. Dit plan sloot goed aan bij het Collegeakkoord “Gouda daagt uit
2014-2018” om in Gouda Noord een multifunctioneel buurtservicecentrum te openen
dat de samenwerking tussen sociaal team, maatschappelijke instellingen en
inwoners in de wijk stimuleert. Voor de zomer van 2018 werd duidelijk dat het
beschikbaar gestelde investeringskrediet niet volstaat om de verbouwing te
financieren. De raad is nu gevraagd om extra krediet beschikbaar te stellen,
waarmee dan ook het pand verduurzaamd wordt.

Enthousiast

De ChristenUnie is – net als de meeste fracties –
enthousiast over dit plan. Het concept van het buurtservicecentrum is
namelijk ingegeven vanuit een visie op de samenleving die oog heeft voor buurten,
sociale cohesie en bestrijding eenzaamheid. Zeker nu mensen langer thuis wonen
(ouderen , psychisch kwetsbaren) is dat van belang en bevordert het de
leefbaarheid in de wijk. Mensen worden geactiveerd en er is een mogelijkheid
laagdrempelig ondersteuning te vragen.

Tegelijk is het concept ook gericht op eigen
verantwoordelijkheid: de inwoners moeten zelf in actie komen om activiteiten te
organiseren. Omdat mogelijk te maken komt er een buurtservicecentrum (BSC).

 

Beroerde antwoorden

Gouda Positief (GoPo) koos voor een buitengewoon kritische
inbreng, die opvallend is, aangezien ze tijdens het besluit om te komen tot dit
BSC zelf deel uitmaakte van de coalitie.
 
Het college moest het ontgelden omdat ze volgens GoPo
“beroerde antwoorden” had gegeven, maar volgens mij was er meer sprake van een
beroerde voorstelling van zaken door deze partij.


Effect

Zo wilde ze weten hoe het rendement van zo’n centrum nu
wordt gemeten om zo de noodzaak van het BSC aan te tonen. Ze suggereren daarmee
dat er sprake zou van een nieuwe vorm van zorg die wellicht niet nodig is.

De partij gaat er aan voorbij dat er sprake is van het bij
elkaar zetten van diverse (bestaande!) functies met betrekking tot preventie en
zorg. Door die samenvoeging komt er meer verbinding tussen professionals en
wijkwerk; men ziet meer wat er nodig is (preventie) en welke ondersteuning het
best passend is (vrijwillig of professioneel). Er wordt dus een “+” toegevoegd
aan bestaand goed functionerende voorzieningen!
Maatschappelijk
rendement
 
 
GoPo vraagt om een businessmodel benadering die niet past
bij een dergelijk concept en overigens in heel Nederland niet aan de orde is bij
buurtservicecentra. Er is namelijk niet exact te kwantificeren of een
investering in BSC leidt tot minder zorg. Wel zie je dat een wezenlijke schakel
zijn voor de leefbaarheid in de wijk en daarmee in een basisbehoefte voorziet.Omvang

Gouda Positief vraagt zich af of de omvang van het BSC wel
nodig is, want de omvang wordt groter dan de Buurtstee, waar nu een deel van de
activiteiten plaatsvindt. Opnieuw slaat de partij de plank mis.
 
Het gaat om een samengaan van bestaande locaties: Buurtstee,
Kinderbibliotheek (in Plaswijkschool) Sociaal Team (Buchnerweg) en centrum voor
Jeugd en Gezin (Thorbeckelaan). Alles opgeteld komt er niet meer m2 in gebruik,
maar is er wel sprake van meerwaarde door onderlinge samenwerking en
afstemming.

Businesscase 
 
Gouda Positief is heel kritisch op de financiën en dat is op
zichzelf goed. Dat is de ChristenUnie ook. Ze vergeet echter dat ze in de
vorige college periode het plan heeft gesteund en er nu met valide argumenten
extra geld nodig is. Daarbij komt als voordeel dat in de bestaande situatie
huur aan derden wordt betaald en de gemeente tegemoet komt in die kosten, maar
er financieel niets van terugziet. Straks wordt aan de gemeente Gouda die huur
betaalt, waardoor er financieel een beter plaatje ontstaat.
Ook wil Gouda Positief dat richting de huurder geen
huurcontract van 10 jaar wordt aangeboden, omdat de gemeente maar 4 jaar
helderheid geeft over subsidie aan de huurder (Kwadraad). Ook hier is een
logische verklaring voor. Het college heeft een mandaat voor 4 jaar en kan niet
voor toekomstige colleges beslissen. Kwadraad gaat investeringen doet en wil daarom
voor een langere termijn zekerheid hebben. Ze zouden die investeringen nooit
doen voor een periode van 4 jaar en daarmee was er dan ook  geen Buurtservicecentrum komen, terwijl het
college in de vorige college periode (inclusief Gouda Positief) had besloten
dat die er wel moest komen….

Besluit

Het zou Gouda Positief sieren als ze op haar schreden
terugkeert en volgende week gewoon instemt met het extra krediet voor het Buurtservicentrum.
De ChristenUnie is blij dat er nu een start wordt gemaakt met de realisatie van
dit BSC die naar verwachting in januari 2020 haar deuren zal openen.

Raadsvergadering terug kijken? Dat kan via:

 

Op 8
oktober stond er een bericht in het AD dat Gouda Positief ronduit “nee” zegt
tegen het plan om het terrein van Koudasfalt aan te kopen en dat de
ChristenUnie en CDA kritische vragen hebben gesteld.
De kritiek
zwelt aan volgens het AD en zo komt de ontwikkeling op dit terrein onder druk
te staan.Mogelijk is er straks geen raadsmeerderheid om deze locatie anders
en meer duurzaam te gaan ontwikkelen.
Gouda
Positief
Gouda
Positief beweert dat ze “nee” zeggen omdat de Gouwenaars dit plan niet willen.
Ze hebben een enquête gehouden onder ongeveer 75 (…) Gouwenaars en 75% daarvan
heeft volgens hen aangegeven tegen de aankoop te zijn.
De gang van
zaken is naar mijn mening in werkelijkheid anders: van meet af aan was hun
wethouder Jan de Laat tegen de aankoop van dit terrein en bij de voorjaarsnota
gaf fractievoorzitter Johan Weeber ook al aan dat hij de aankoop niet zou
steunen. Kortom ze hadden hun standpunt al lang ingenomen!


ChristenUnie
De
ChristenUnie benadert het plan positief kritisch. Wij zien ook de risico’s en
juichen het toe dat het CDA vragen heeft gesteld over mogelijke (toekomstige)
aansprakelijkheid voor de gemeente rond het gif in de grond. Hier moet
duidelijkheid over komen!
Maar we
vinden wel dat als de risico’s beheersbaar zijn voor wat betreft de financiën
en het gif, dat we de inwoners uit de stad een kans moeten geven om hier iets
moois van te maken.
We hebben
vaak onze mond vol over een “faciliterende overheid” en dat we
burgerinitiatieven een kans moeten geven, laten we dat dan ook waarmaken als
een groep enthousiaste Gouwenaars staat te popelen om op deze locatie aan de
slag te gaan.

Vragen
We hebben
diverse vragen aan het college gesteld, om duidelijkheid te krijgen over de
financiën en om te vernemen of naast GOUDasfalt ook het 2e
initiatief (zie afbeelding) een kans krijgt.
Het college
blijft vasthouden aan exclusiviteit voor GOUDasfalt.
Dat
betekent concreet dat beide initiatieven het beste in elkaar kunnen worden
geschoven, al kost dat wellicht de nodige kopjes koffie, maar de stad is het
meeste gediend met één breed gedragen plan. Dat versterkt het draagvlak en naar
mijn mening ook de kans dat een raadsmeerderheid besluit om Koudasfalt aan te
kopen.
Mocht de
raad afzien van de aankoop van dit terrein, dan moeten we er rekening mee
houden dat er nog vele jaren (zware) industrie op deze locatie zal
blijven en dat moet je als Gouda (Positief) niet willen…!
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+Onze vragen
en de antwoorden van het college zijn te vinden via:

De laatste week is er in de media terecht ophef geweest over
Identitair Verzet. Deze rechts radicale groep heeft op 4 juli een spandoek op
de PWA Kazerne gehangen met de leuze: “Moskee? Stem nee!”. Daarnaast schrijven
ze op hun Facebook pagina o.a.: “Voorafgaand (aan de stemming op 8 juli, tk)
zullen wij een aantal voorstanders in de raad een huisbezoek brengen om ze tot
inkeer te brengen.”


Bron: Facebook
Dreiging
Dit dreigement  is
uiteraard verwerpelijk en het is goed dat de burgemeester zowel in de media als
in de raadzaal dat klip en klaar heeft aangegeven.
Het lijkt erop dat 
Identitair Verzet het allemaal niet zo serieus heeft bedoeld en het
ludiek had willen aanpakken met een roos en een pamflet.  Maar goed, ook dat is intimiderend voor
raadsleden en gelukkig hebben ze (waarschijnlijk onder druk) afgezien van enige
vorm van directe actie richting de raadsleden in Gouda.

Gouda Positief
Gouda Positief kon het weer eens niet laten om de
werkelijkheid te “framen” en liet in het AD van vrijdag 10 juli optekenen dat
de stemming anders had kunnen lopen als er geen sprake was geweest van
intimidatie en oneigenlijke druk. Daarbij doelde ze o.a. op de actie van
Identitair Verzet.
Waar Johan Weeber, fractievoorzitter van Gouda Positief, aan
voorbij gaat is, dat al in oktober 2014 er 18 van de 35 raadsleden hadden
aangegeven dat ze het plan (op basis van diverse argumenten) van El Wahda niet steunen.
Vele malen hebben de fracties die tegen waren op allerlei manieren aangegeven –
en consequent op basis van dezelfde argumenten – dit plan niet te willen.
Identitair Verzet
Volgens Johan Weeber was de druppel de mail van Identitair
Verzet. Ook via De Ochtend (KRO NCRV) en refereert hij hieraan. Voor zover
bekend is er naast het stuk op Facebook door deze organisatie echter geen
enkele actie ondernomen. Als er toch meerdere mails zijn gestuurd daag ik hem
uit om daarmee naar buiten te komen. Nu ademt het vooral stemmingmakerij uit.
Het vervelende van zijn opstelling is dat de actie van
Identitair Verzet veel groter is gemaakt dan nodig en hij hen meer invloed
toedicht dan feitelijk het geval is. Door de opstelling van Gouda Positief wordt
deze organisatie alleen maar in de kaart gespeeld.
Bestemmingsplan
Gouda Positief gaat
zelfs nog een stapje verder: volgens Johan Weeber is de vestiging van een
megamoskee met 4.500 mogelijk gemaakt door het vorige college, want die heeft
de bestemming gewijzigd. Daarbij geeft hij in een bericht aan dat toen ze
erachter kwamen dat het moskeebestuur sinds 2013 bezig was met de aankoop van
het totale terrein, zij samen met de coalitie waarin zij zitten een alternatief
plan hebben bedacht met De Ark, Gemiva en een veel kleinere moskee, juist om
een megamoskee te blokkeren.
Dit is wel een heel bijzondere manier om het gelijk aan
eigen zijde te krijgen, want het college waarin deze partij zitting heeft,
presenteert in oktober niet één, maar twee plannen: De Ark, Gemiva en woningen
voor ouderen en het plan van El Wahda met woningen voor ouderen. De raad moest
toen een keuze maken!
Beide plannen lijken overigens mogelijk binnen het bestaande
bestemmingsplan.
De raad heeft toen in meerderheid voor het plan van De Ark
en Gemiva gekozen en op dat moment was mondeling door de woordvoerder van El
Wahda al gezegd dat het aantal niet 4.500 maar 1.500 wordt ook als alleen voor
hun plan zou worden gekozen.
Vervolgens heeft het college inderdaad een ander plan “samen
onder één dak” gepresenteerd, maar ze had ook kunnen (beter gezegd: moeten)
luisteren naar de meerderheid van de raad en dan was én op die locatie überhaupt
geen moskee gekomen én waren we al volop bezig geweest om huisvesting voor De
Ark en Gemiva te realiseren!
Toekomst
Er is nu genoeg gezegd en geschreven over dit onderwerp en
ik zie uit naar de plannen van het college, waarbij hopelijk zo snel mogelijk
door alle betrokkenen passende huisvesting kan worden gevonden, waarbij het
college voor De Ark een huisvestingsplicht heeft.
Binnen en buiten de raad zullen de verhoudingen rond dit
dossier mogelijk nog wel wat gespannen blijven, maar ik reken op de
flexibiliteit en veerkracht van alle betrokkenen, zodat er geen verdere
polarisatie in onze stad komt.


Sinds Jan de Laat pagina groot in de Krant van Gouda de partij Gouda Positief (GP) heeft gelanceerd met een aantal negatieve statements (…..), is deze nieuwe partij al diverse keren genoemd. Johan Weeber, de lijsttrekker, heeft als reactie alweer een heel vriendelijke bijdrage verzorgd en poogt daarmee de balans een beetje in evenwicht te brengen.
GP heeft in ieder geval bereikt dat de partij toch vooral wat negatief overkomt en beelden heeft neergezet die ik nu niet bepaald als juist zou willen beoordelen. Maar goed, het schijnt dat diverse Goudse ondernemers steun hebben betuigd aan deze partij, we zijn gewaarschuwd, maar naar ik hoop bevat hun verkiezingsprogramma straks vooral positieve punten.

De ChristenUnie zet ieder geval in op een positieve campagne met een aantal (nieuwe) aandachtspunten die we tot aan de verkiezingen op 3 maart nadrukkelijk naar buiten zullen brengen.

Daarbij zie ik uit naar een constructieve campagnetijd, waarin we elkaar niet vooral aanvallen op zaken die de afgelopen 4 jaar niet goed zouden zijn gegaan, want dat is veel te makkelijk. In die periode hebben we ons namelijk met elkaar – met eigen accenten – gezamenlijk ingezet voor onze stad en vaak met zeer brede steun het beleid handen en voeten gegeven.

Gouda Positief, deze term kwam dit weekend ook nadrukkelijk bij me op toen ik genoot van het prachtige sneeuwlandschap in en rond Gouda. Op één of andere manier doet zo’n verschijnsel iets met velen van ons: er wordt door de kinderen overal met elkaar gespeeld, we groeten elkaar veel meer en maken – soms met wildvreemde mensen – een praatje over de sneeuw, mensen glimlachen meer. Kortom, er gaat deze dagen iets positiefs van ons uit dat we met elkaar moeten vasthouden, ook als er straks geen sneeuw meer ligt.

Overigens is de sneeuw niet voor iedereen een inspiratie om te genieten, maar kiezen ook enkele jongeren ervoor om mensen hiermee het leven zuur te maken, door ze met sneeuwballen hinderlijk lastig te vallen en zelfs sneeuwblokkades op te werpen om daarna mensen te beroven.Jammer dat deze jongeren niet beseffen dat ze hiermee onacceptabel gedrag vertonen en de stad weer een negatief imago bezorgen. Het zal nog wel heel wat inspanning vergen om hen ook tot een positief gedrag te brengen.

Gouda Positief = Gouda Ontmoet = SAMENleven = Omzien naar elkaar = Respect voor elkaar

Laat deze gedachten de komende (kerst)dagen eens op u inwerken! Ik wens u in ieder geval gezegende kerstdagen toe!


___________________________________________________________

http://www.telegraaf.nl/binnenland/5642581/__Extra_politie_tegen_ijsbalgooiers__.html?p=21,2