Berichten


Eind december heb ik namens de fractie van de ChristenUnie samen
met een aantal bewoners uit Gouda Noord, collega Arjan Versteeg (SGP),
delegatie vanuit het college en de projectleider van het AZC, een bezoek
gebracht aan het reguliere AZC in
Utrecht, dat daar al sinds 1990 is
gevestigd (!).
In het centrum zitten 400 bewoners en in de noodopvang vlakbij
nog eens 467 bewoners.
Vandaag deel 2 van mijn terugblik
Algemeen
In het AZC in Utrecht zitten 33 verschillende nationaliteiten. Het merendeel
komt uit Syrië.
Er wordt gebruik gemaakt van telefonische tolken en er wordt
gecommuniceerd via de wereldtaal Engels.
De bewoners zitten gemiddeld 8-9 maanden in de opvang.
Als ze een status hebben verkregen kunnen ze uitstromen en
idealiter lukt dat 3-4 maanden na het verkrijgen van een status.

Gedragsregels
Het AZC geeft huisregels mee inclusief regels hoe je je gedraagt
buiten het AZC. Verder wordt er Nederlandse les gegeven en wordt maatschappij
kennis gegeven en komt huisvesting aan de orde. Uiteraard komen ook normen en
waarden zoals die in Nederland gelden aan de orde. De regels moeten ook worden
ondertekend!
Deze regels worden opgesteld in de eigen taal, zodat het COA
zeker weet dat deze goed begrepen zijn.
Niet naleving leidt tot sancties, bijvoorbeeld financieel (ze
hebben € 58,- weekgeld). Het is ook mogelijk dat er met politie bepaalde
afspraken worden gemaakt.
In de praktijk leidt niet gelijk tot sancties, maar ligt de
focus op voorlichting en het nogmaals uitleggen.

Integratie
250 bewoners van het AZC in Utrecht mogen werken en kunnen
daardoor investeren in hun eigen toekomst.
Incidenten in het AZC gebeuren vooral rond gezinnen met kinderen
(geluidsoverlast) en er zijn natuurlijk gewone ruzies.
Het AZC is er al sinds 1990 en is volledig geïntegreerd. Men
weet in de buurt soms niet eens waar het AZC is gevestigd…
Melddag
Eén keer per week is er een centrale en verplichte melddag. Op deze dag zie je in het AZC alle bewoners. De rest van de week is het rustiger, mede
doordat de bewoners vrij in en uit kunnen gaan en voor een groot deel aan het
werk zijn.
Draagvlak en overlast
Om argwaan in de buurt wat weg te nemen adviseert het COA om rond
de opening in Gouda een Open Dag te organiseren. Laat zien dat het geen
gevangenis is! 
Daarnaast blijkt in de praktijk er zowel weerstand te zijn bij
de opening als de sluiting..
Je moet vanuit de overheid en COA investeren in draagvlak!

De laatste tijd is er veel behoefte aan noodopvang en dat verliep
in 2015 door de grote toestroom minder zorgvuldig dan wenselijk en mede
daardoor ontstond er ook overlast. 
Bij de reguliere AZC’s gaat het procedureel
heel zorgvuldig en volgens het COA zijn er geen problemen bij deze locaties.

Gouda

Op het vorige verslag zijn weer heel veel (helaas vooral anonieme..) reacties gekomen en er is veel wantrouwen en zorg naar de toekomst toe. Door alles wat er in de wereld gebeurt is dat te begrijpen en het zal een hele opgave worden om in Gouda alles rustig te laten verlopen. Niet alleen bij de start, maar ook daarna.
Wat dat betreft is het een interessante suggestie van de bewonerscommissies om te starten met 150 bewoners en dat – mits alles goed verloopt – stapsgewijs uit te breiden.

Wordt vervolgd!

De
afgelopen weken worden we dagelijks geconfronteerd met beelden van
vluchtelingen en de soms mensonterende omstandigheden waarin ze in Europa
verblijven.
Doordat
het aantal vluchtelingen zo enorm groot is lijkt het probleem ons boven het
hoofd te groeien en verscherpen de meningen tussen voor- en tegenstanders van
(ruimhartige) opvang.
Daarbij
kunnen we voorstanders van opvang van vluchtelingen niet naïef noemen en
tegenstanders niet harteloos. Daarvoor is het probleem té groot en té
complex.
Emoties
Vervelend
is wel dat de publieke opinie zich slechts via deze twee wegen lijkt te
bewegen: men bestookt elkaar met allerlei steekhoudende argumenten, maar ook ingenieuze
drogredenen. Daarbij laaien de emoties vaak flink op.
In de afgelopen
weken heeft de media menig quote gepubliceerd waartegen vervolgens flink
geageerd of gereageerd wordt.


Ook in
Gouda zie je dat de verhoudingen behoorlijk op scherp worden gezet, o.a. door
groepen op Facebook (zie afbeelding hierboven). 


Er komt nu mogelijk zelfs een
protestmars. Het moet een vreedzame demonstratie worden, maar volgens het AD is
er wel een bepaalde ondertoon waarneembaar: “Eieren en tomaten voor de
burgemeester als hij ‘het lef heb’ om zich te vertonen, kan ik helaas niet
tegenhouden, laat staan verbieden.” (uitspraak van Ruud Kemner, organisator)
Wegkijken

Als
fractie van de ChristenUnie zijn we voor het opvangen van vluchtelingen, maar
we zien ook dat er iets moet gebeuren met betrekking tot de enorme hoeveelheid
vluchtelingen die naar Europa komen.
Op lokaal
niveau gaan we dat Europese probleem niet veranderen, maar we kunnen er wel
voor kiezen om op lokaal niveau onze verantwoordelijkheid te nemen.
Door weg
te kijken of diverse opvanglocaties goed te vinden, als het maar niet bij mij
in de buurt is, lossen we het probleem niet op en gaan we voorbij aan de taak
die we hebben.
Uiteraard
moet een bepaalde locatie wel voldoen aan allerlei eisen, waaronder passend in
de omgeving en buurt en moet er geïnvesteerd worden in een goede dialoog met
betrokken buurtbewoners.
Maar wat
staat is dat het onze verantwoordelijkheid met elkaar is om een steentje bij te
dragen aan dit grote probleem!
Vrede en
recht brengen, internationaal, Europees, landelijk, dorp, stad of straat daar
ligt een taak voor ons allemaal.
We
onderstrepen daarom nog graag eens de
uitspraak: ‘Laat mogelijke vestiging van AZC in #Gouda de stad verbinden en
niet een splijtzwam zijn. Gouda is vanouds een gastvrije en tolerante stad!’

Dialoog
Het
verbinden kan beginnen als we met elkaar bereid zijn naar elkaar te luisteren. Wat
beweegt je om voor of tegen te zijn? Waar liggen gemeenschappelijke
standpunten? Hoe kunnen bezwaren worden weggenomen?
Er is
veel angst voor de cultuur en geloofsovertuiging van de vluchtelingen,
onwetendheid en onzekerheid over de situatie waar deze mensen vandaan komen. Er
zijn ook vragen over de impact van de geestelijke bagage van vluchtelingen op
de Goudse samenleving.
Vragen
die bij zowel voor- als tegenstanderds leven.
Belangrijk
is alleen dat wat de ChristenUnie betreft deze vragen ons niet van de
overtuiging afbrengen dat we deze mensen moeten opvangen. Het zet ons juist in
de actie–modus om het beste voor deze mensen én de stad te realiseren.
Wat
kunnen we doen zodat we voorbereid zijn? Hebben onze scholen extra kennis
nodig? Hoe kunnen we de buurt het beste voorbereiden en ondersteunen? Etc.
 

Bron: AD

PWA Kazerne
Het
gesprek zal zeker ook gaan over de locatie keuze. Wellicht zijn er
gelijkwaardige of betere locaties denkbaar elders in Gouda. Deze vraag lijkt
met de bewuste keuze door het COA nu niet aan de orde, maar prima om dit wel
met elkaar te bespreken.
We zullen
in de komende tijd als fractie ons voorbereiden op de komst van nieuwe
vluchtelingen in onze stad. Dat doen we graag met alle betrokkenen in de stad.
Want laten we bij alle verschil van mening die er mag zijn, blijven realiseren
dat er een grote groep mensen is die geholpen moet worden en dat Gouda altijd
een gastvrije stad is geweest. 
Laat dat ons inspireren en aan elkaar verbinden!

Er is in
Nederland dringend behoefte aan extra opvang voor vluchtelingen en
asielzoekers. Ook aan de gemeente Gouda is nu een concreet verzoek gedaan door
het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). COA wil de PWA kazerne als
regulier asielzoekerscentrum (AZC) gaan gebruiken voor een middellange termijn
(10 jaar).
Aanpassingen
van de kazerne zijn namelijk dermate kostbaar dat dit niet loont voor
kortdurend gebruik.

De
ChristenUnie is positief over dit verzoek omdat we als gastvrije en tolerante
stad op deze manier een steentje bijdragen aan het omzien naar mensen die op de
vlucht zijn.

Waarom
de PWA kazerne?

Het COA heeft contact gezocht met het Rijksvastgoedbedrijf van de overheid. Het
Rijksvastgoedbedrijf heeft aangegeven dat in onze gemeente de PWA kazerne
beschikbaar is. Het COA heeft het Rijksvastgoedbedrijf vervolgens bericht deze
locatie te willen betrekken. Aansluitend heeft het COA de gemeente verzocht
medewerking te verlenen aan het vestigen van een regulier AZC in de PWA
kazerne.


Formeel heeft het COA de toestemming van de gemeente niet nodig, omdat het huidige bestemmingsplan “maatschappelijk” voldoet. Het COA wil echter graag overeenstemming met de gemeente. De gemeente moet namelijk een gebruiksvergunning en een vergunning voor de verbouwing verlenen.


Pand
geschikt

De
bestemming van de locatie laat het gebruik als AZC toe. Momenteel denkt het COA
aan het huisvesten van maximaal 500 personen. Er gaat nu eerst onderzoek worden
gedaan naar de mogelijkheden van het gebouw en daarna moeten er allerlei
aanpassingen worden gedaan. De verwachting is dat het AZC in de tweede helft
van 2016  in gebruik kan worden genomen.
College
is positief

Het
college wil o.a. vanwege het landsbelang medewerking verlenen aan dit verzoek,
maar heeft wel – terecht! – het COA met klem verzocht de ervaringen en
aandachtspunten uit de eerdere discussie over de PWA kazerne te betrekken bij
de realisatie van een regulier AZC in de PWA kazerne.
  
Communicatie

Omwonenden
hebben voor (!) de persbijeenkomst een brief ontvangen over het verzoek van het COA.
Samen met het COA gaat de gemeente een inloopavond organiseren voor omwonenden
om hen te informeren en om vragen te beantwoorden.

Het
actief informeren en het zoveel mogelijk rekening houden met wat er bij de
bewoners leeft, is belangrijk om het beschadigde vertrouwen richting de politiek
niet nog verder aan te tasten.

Het nog
eerder betrekken door de gemeente van de bewoners was door de snelheid van
handelen van het COA – voor zover ik dat nu kan overzien – niet mogelijk en de situatie is ook anders dan voor de
zomer, aangezien het COA zelfstandig en rechtstreeks via het Rijksvastgoed bedrijf
tot deze aankoop is gekomen en de gemeente daarin geen rol had.

Samenwerking

Het zal
geen eenvoudige opgave zijn om de buurt rond de PWA kazerne enthousiast te maken
voor de komst van een AZC. Ik hoop oprecht dat er echter niet weer een felle
discussie zal ontstaan, maar dat er met elkaar op een constructieve wijze zal worden samengewerkt.

Ik wil
eindigen met een statement:

“Laat de
mogelijke vestiging van een AZC in Gouda de stad verbinden en niet een
splijtzwam zijn. Gouda is immers vanouds een gastvrije en tolerante stad!”