Berichten


Begin januari vernamen we dat Tarik Cahdlioui, beter bekend als
Tarik Ibn Ali opnieuw naar Gouda is gekomen om als fonswerver te ondersteunen
bij het inzamelen van geld voor de nieuwe moskee (Antwerpseweg). Op korte termijn moet er nog
flink bedrag op tafel komen het bestuur heeft daarom besloten opnieuw van zijn
diensten gebruik te maken. Eerder deed ze dat ook in 2014 in verband met El Wahda
(PWA Kazerne).
Omstreden
In 2014 is heeft zijn komst veel commotie veroorzaakt in de
Goudse samenleving en daarbuiten vanwege zijn vermeende banden met de Duitse terreurgroepering “Dawa FFM”. Volgens diverse bronnen kan Tarik Ibn Ali worden beschouwd
als één van de belangrijkste invloeden achter de inmiddels verboden
organisaties Sharia4Belgium en de Duitse groep Millatu Ibrahim, maar ook de
Nederlandse groep Sharia4Holland. Ook wordt beweerd dat hij inspirator was van
de jihadist Bataclan, een van de aanslagplegers in Parijs.
Vragen
Naar aanleiding van deze gang hebben de fracties van het CDA,
ChristenUnie, Gouda’s 50+ Partij en de SGP de burgemeester gevraagd om een memo
aan de raad te doen toekomen om over een aantal zaken duidelijkheid te
verschaffen.

1. Wanneer was het college en de politie op de hoogte van zijn
komst?
2. Wat heeft het college vervolgens met deze informatie richting
het bestuur van de moskee concreet gedaan?
3. Ten aanzien van de communicatie:
a.  
Wat was de reden om de raad daarover niet vooraf te informeren?
b.  
Wat was de reden dat het bestuur van de moskee zijn komst toch
heeft doorgezet?
c.   
Wat was daarop de reactie van het college richting de het
bestuur van de moskee?
4. Welke middelen heeft het college beschikbaar (afgezien van geen bestuursrechtelijke
als strafrechtelijke mogelijkheid)
om deze fondswerver te kunnen weren?
5. Wat vindt het college van de keuze van het bestuur van MIV
Assalam om deze omstreden fondswerver in te zetten in het kader van integratie
en het vreedzaam naast elkaar leven van de verschillende godsdiensten in Gouda?

Vervolgens ontving de raad op 17 januari jl. de volgende memo:
“Deze memo is (op verzoek van de fracties
van ChristenUnie, CDA, G50+ en SGP
) opgesteld naar
aanleiding van de komst van de prediker Tarik Ibn Ali naar Gouda. Aangekondigd
was dat deze prediker op vrijdag 6 januari, zaterdag 7 januari en zondag 8
januari mogelijk in Gouda zou zijn voor benefietactiviteiten ten behoeve van
het beoogde islamitisch centrum op de Antwerpseweg. De inzet van de prediker is
het werven van fondsen. Tarik Ibn Ali is in 2014 ook ingezet voor de
fondsenwerving van het islamitisch centrum El-Wahda. Toen heeft het College van BenW bij het toenmalige moskeebestuur
aangegeven dat zij de komst van deze prediker onwenselijk en onverstandig vond.

Het college van burgemeester en
wethouders is door de organisatoren van de benefietactiviteiten niet vooraf
geïnformeerd over de komst van de prediker. Wel is de gemeente op donderdag 5
januari door de politie op de hoogte gesteld van de plannen. Zij het dat toen
nog geen duidelijkheid bestond over de precieze gang van zaken en de locatie.
Toen dat wel zo was heeft de burgemeester op 7 januari de fractievoorzitters
hierover geïnformeerd via een mail. Overigens is het optreden verlopen zonder
strafbare, anti-democratische of anti-integratieve uitspraken.
Onwenselijk
De gemeente heeft kort voor aanvang van
de geplande benefiet haar eerdere standpunt, dat zij het zeer onwenselijk en
onverstandig acht dat de prediker Tarik Ibn Ali weer in Gouda actief is,
overgebracht aan een vertegenwoordiging van de organiserende moskee Assalam.
Dit vanwege het feit dat Tarik ibn Ali een omstreden prediker, is die door zijn
komst de polarisatie tussen moslims en niet-moslims kan vergroten. Het bestuur
van de moskee Assalam heeft de prediker toch laten komen. Als reden gaven zij aan dat zij op de korte termijn niemand anders
kunnen vinden voor de benefietactiviteiten
. Wel blijft de gemeente in
gesprek met alle betrokken moskeebesturen over dit onderwerp.Alert

Er zijn zowel strafrechtelijk als
bestuursrechtelijk geen juridische mogelijkheden om deelname van Ibn Ali aan
een benefiet te voorkomen of te verbieden. Ook via het vergunningstelsel van de
gemeente kon de bijeenkomst niet tegen houden. Voor het houden van
benefietbijeenkomsten in een bestaande moskee is geen aparte vergunning vereist,
voor zover de activiteit plaatsvindt binnen de voorwaarden van de bestaande
vergunningen. Wel is de inzet van de prediker door de politie gemonitord op
mogelijke overtredingen of strafbare feiten. Daar is geen sprake van geweest.
Noch was er vrees voor een verstoring van de openbare orde. Indien hier sprake
van geweest zou zijn, dan zou er onmiddellijk handhavend zijn opgetreden.
Bovendien zijn er, zoals hierboven al genoemd, door de prediker geen
anti-democratische of anti-integratieve uitspraken gedaan. Politie en gemeente
blijven alert op signalen rondom mogelijk optreden van deze en eventuele andere
predikers.”
Dilemma
Duidelijk is
dat er bestuurlijk op dit moment niets kan worden gedaan om de komst van deze
omstreden fondswerver tegen te gaan. Feit blijft wel dat het moskee bestuur met
de inzet van Tarik Ibn Ali bewust voorbij gaat aan de bezwaren die er tegen
zijn komst leven en het argument dat ze op korte termijn niemand anders kunnen
vinden is in dat licht geen sterk argument.
Net als in
2014 doe ik wederom de oproep aan het moskeebestuur om ons met elkaar in te
spannen voor onderlinge verdraagzaamheid en respect en daarbij niet (de schijn
van) onverdraagzaamheid te accepteren. 
Vanuit dat oogpunt nogmaals een dringend
appèl aan het moskeebestuur om geen omstreden mensen als Tarik Ibn Ali uit te
nodigen in Gouda!