Berichten

Na een jarenlange projectrelatie heeft de gemeenteraad onlangs besloten om de relatie met Elmina stop te zetten. Oorspronkelijk was het de bedoeling om tot 2017 door te gaan, maar het college heeft aangegeven dat er nauwelijks meer sprake is van een constructieve samenwerking en dat het doorgaan tot 2017 niet zinvol is. Daarnaast is ook de stedenband met Gloucester beëindigd.


Motie

Het project Elmina is een project dat is geïnitieerd en bekostigd door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Gouda heeft bestuurlijk
en ambtelijk invulling aan dit project gegeven. Omdat er vanaf de start goede resultaten werden geboekt, is middels een motie van de gemeenteraad in 2007 besloten om voor 10 jaar door te gaan met dit project. Het project liep als gevolg daarvan door tot 1 januari 2017. Takenpakket


Het huidige college stelt zich op het standpunt dat ontwikkelingsactiviteiten feitelijk geen onderdeel vormen van het gemeentelijk takenpakket. De ChristenUnie heeft hier een genuanceerd standpunt over, maar een ander argument telt wat ons betreft veel zwaarder:
de voortgang van het project wordt in toenemende mate gehinderd door een gebrek aan continuïteit
in de staf van Elmina: hogere ambtenaren worden regelmatig vervangen en in een andere stad te
werk gesteld. De vooruitgang van het project wordt daardoor ernstig beperkt. De beperkte ambtelijke
inzet en de vele wisselingen onder betrokkenen in Elmina beïnvloeden het project negatief. 

Kort gezegd was er van een samenwerking nauwelijks meer sprake en dan moet je niet blijven doormodderen.
Al hecht de ChristenUnie veel waarde aan het nakomen van toezeggingen, dan is daar van twee kanten wel commitment voor nodig.

Navraag bij de VNG heeft geleerd dat stopzetting van de projectrelatie door Gouda niet leidt tot financiële of
juridische consequenties.

Al met al is het jammer dat de projectrelatie met Elmina op deze manier stopt. 
We moeten in ieder geval de mooie dingen die zijn bereikt niet vergeten!


Gloucester


In 1972 werd het Engelse Gloucester de derde zusterstad van Gouda. Af en toe gaat er een
Gouds muziekgezelschap naar Gloucester. Verder zijn er nauwelijks contacten met deze stad al is er in 2009 wel een groep raadsleden daar op bezoek geweest. Gloucester komt al jaren niet meer actief naar Gouda. De
Mayor en de Sheriff worden elk jaar door Gouda uitgenodigd voor Kaarsjesavond, maar geven daar geen
gehoor aan. Verder is het lastig om bestuurlijk een band op te bouwen met Gloucester, omdat er elk jaar een
nieuwe burgemeester en loco-burgemeester wordt gekozen. 

Inhoudelijk stelt deze vriendschapsband
dermate weinig voor dat de ChristenUnie het voorstel om deze stedenband te beëindigen heef gesteund.

Solingen en Kongsberg


We gaan nu verder met Solingen en Kongsberg en dat lijkt ook genoeg. Met deze twee steden onderhoudt Gouda goede banden die actief worden onderhouden. 
De komende jaren wordt nagegaan of de contacten met Kongsberg vanuit economie en werkgelegenheid nog een extra impuls kunnen worden gegeven.