Berichten


Per 1 februari 2021 is Rekam overgenomen door Delta Fiber (al moet ik dat volgens Rekam anders zien, zie verderop) en is dit bedrijf doorgegaan onder de naam Rekam Delta Fiber Nederland BV. Daarnaast blijft de samenwerking bestaan die Stichting Rekam heeft met Glasdraad in de Krimpenerwaard 

 

Via folders en website-informatie is vooral in 2019 door de verschillende aanbieders actief ingezet op het werven van abonnees voor glasvezel. Daarbij bood Delta Fiber een beperkt aantal aanbieders aan en bood Rekam in samenwerking met KPN een veel groter aanbod. Mede naar aanleiding daarvan hebben veel huishoudens gewacht met hun keuze, totdat Rekam met KPN aan de slag zou gaan in diverse wijken van Gouda. De vraag is in hoeverre dat nog gaat gebeuren, zeker gezien het feit dat KPN inmiddels zelfstandig glasvezel is gaan aanleggen in Gouda. Betekent dit nu dat inwoners die Delta Fiber bijvoorbeeld in Goverwelle buiten de deur heeft gehouden nu verstoken blijven van glasvezel. 


En hoe zit het nu precies met die verkoop of afsplitsing bij Rekam? In hoeverre had de gemeente Gouda daar toestemming voor moeten geven?

Tijd voor kritische vragen dus!


Uit de beantwoording blijkt dat in 2020 belangrijke aanpassingen in de statuten zijn gedaan en dat daarmee de weg vrijkwam om een deel van de activiteiten van Rekam te verkopen aan Delta Fiber. Het lijkt erop dat Rekam anders het niet gered zou hebben als kabelaanbieder. Het proces rond deze verkoop en de communicatie daarover blijven opmerkelijk en het was ook heel bijzonder dat er maar liefst 12 uur (!!) ambtelijke capaciteit nodig was om de vragen over Rekam te beantwoorden. Wat het effect van dit alles voor de bewoners in o.a. Goverwelle zal zijn is voor mij nog niet duidelijk. 

Voor meer informatie verwijs ik naar onderstaande beantwoording van de vragen.


1.  In hoeverre is de gemeente Gouda betrokken geweest bij deze verkoop? De bestuurders van Stichting Regionale Kabeltelevisie Midden-Holland worden namelijk benoemd door het college van B&W en zitten daar ten behoeve van het belang van de gemeenschap.

Antwoord Rekam

“De gemeente is bestuurlijk niet betrokken geweest bij de ‘verkoop’. Juridisch bezien was dit geen verkoop, maar een afsplitsing van een deel van het vermogen van Rekam. De bestuurders van Rekam worden sinds de statutenwijziging van 25 juni 2020 niet meer benoemd door burgemeester en wethouders van de gemeente waar het te benoemen bestuurslid woonachtig is.”

Antwoord gemeente Gouda:

“De gemeente is bestuurlijk niet betrokken geweest bij de ‘verkoop’. Juridisch bezien was dit geen verkoop, maar een afsplitsing van een deel van het vermogen van Rekam. De bestuurders van Rekam worden sinds de statutenwijziging van 25 juni 2020 niet meer benoemd door burgemeester en wethouders van de gemeente waar het te benoemen bestuurslid woonachtig is. Per 25 juni 2020 is het in de vraagstelling geciteerde artikel 5, tweede lid, van de statuten gewijzigd in:

“Bestuursleden worden benoemd door het bestuur, nadat zij een schriftelijk positief advies over het te benoemen bestuurslid heeft ontvangen van SECAIM en SCAIO”.

Het bestuur van de stichting is volgens artikel 9 van de statuten bevoegd de statuten te wijzigen. De vraag van ChristenUnie legt een link tussen enerzijds de omstandigheid dat de bestuurders het belang van de gemeenschap moeten behartigen (art. 2 lid 5 statuten) en zij door de gemeenten in het werkingsgebied van de stichting zijn benoemd, en anderzijds de daaruit volgende betrokkenheid van de gemeenten. Die link niet als zodanig terug te vinden in de statuten. Zo hoeven de bestuurders geen ruggespraak te voeren met het college dat hen heeft benoemd.”

Duidelijk is dat door door recente statutenwijziging de gemeente op afstand is komen te staan en Rekam meer vrijheid heeft gekregen haar eigen keuzes te maken. Of dit de oorspronkelijke doelstelling tekort doet laat ik in het midden, maar ik vind het wel bijzonder dat ik hier pas achter ben gekomen door vragen stellen.. Een pro actieve informatieve houding vanuit betrokkenen had gemeente en Rekam gesierd… 

Bijzonder is dat wordt ontkend dat er sprake is van een overname. Deltafiber meldt op 1 februari 2021 op haar website: “DELTA Fiber neemt het netwerk, de aansluitingen, het onderhoud en de medewerkers van Rekam volledig over.” 

Op de website van Rekam staat:  “Per 1 februari 2021 is Rekam overgenomen door Delta Fiber en gaan we door onder de naam Rekam Delta Fiber Nederland BV.  Deze overname maakt een versnelde aanleg van glasvezel in deze regio mogelijk.” (…) “Omdat Rekam in zijn geheel is overgenomen, m.u.v. van de JV die Stichting Rekam heeft met Glasdraad in de Krimpenerwaard..”

Volgens mij geven Rekam en DELTA Fiber op hun website toch heel duidelijk aan dat het om een overname gaat….! 


2. In hoeverre is bij deze verkoop afgesproken dat in Gouda in de wijken waar Rekam glasvezel zou aanleggen dit alsnog gebeurt om zo uitvoering te geven aan rol die de bestuurders hebben in de stichting met het oog op de belangen van de betrokken gemeenten?

Antwoord Rekam:

“Het statutaire doel van Rekam was en is – kort samengevat – het aanleggen of doen aanleggen en exploiteren of doen exploiteren van “omroepnetwerken, in de regio Midden-Holland”, en activiteiten voor zichzelf of voor derden die daar “aanvullend” aan zijn. Rekam had en heeft geen verplichting om in bepaalde wijken in Gouda glasvezelnetwerken aan te leggen. Hierover zijn met Delta ook geen afspraken gemaakt.”

Antwoord Gemeente:

“Gouda en Rekam hebben eind 2019 gesproken over de voorwaarden waaronder Rekam een vergunning kon krijgen voor de aanleg van glasvezelkabel. Rekam had belangstelling voor een vergunning in de wijken Plaswijk, Bloemendaal en Goverwelle. Deze gesprekken zijn niet afgerond, vermoedelijk vanwege de geplande afsplitsing en overname door Deltafiber B.V. In genoemde wijken ligt nu glasvezelkabel van KPN en Deltafiber B.V.”

In de beantwoording wordt voorbij gegaan aan het dilemma dat ik heb aangegeven. Een deel van de inwoners lieten in ieder geval in Goverwelle het aanbod van Deltafiber voorbijgaan omdat Rekam/KPN ook glasvezel zou gaan aanleggen. Op dit moment is KPN nog niet aan de slag in Goverwelle. Het is dus nog maar de vraag in hoeverre deze bewoners (op korte termijn) glasvezel gaan krijgen. Het had Delta Fiber gesierd als ze dit had opgepakt en als Rekam dit punt had laten meenemen bij de afsplitsing.

Daarnaast blijft het wat schimmig waarom nadrukkelijk niet wordt gesproken over verkoop en dat de gemeente geen rol meer heeft bij de verkoop (die geen verkoop zou zijn..) door een statutenwijziging in 2020…3. In hoeverre is deze verkoop toegestaan, gelet op artikel 6 lid 6 van de statuten dat later aan deze statuten via een wijziging is toegevoegd? De oorspronkelijke tekst luidt: “De stichting kan registergoederen verwerven.”
Antwoord Gemeente


Afsplitsing van het vermogen van een stichting en verkrijging van het afgesplitste deel van het vermogen door een daartoe opgerichte B.V. is toegestaan (zie ook Boek 2 Burgerlijk Wetboek, afdelingen 4 en 5)Het in de vraagstelling geciteerde artikel 6, zesde lid, van de statuten, is per 25 juni 2020 vervangen door artikel 6, vijfde lid, dat luidt:

“De stichting kan registergoederen verwerven en vervreemden, daaronder mede inbegrepen maar niet uitsluitend (delen van) een of meer kabelnetten, mits zij schriftelijke toestemming hiervoor heeft ontvangen van SECAIM en SCAIO”.


4. In hoeverre is de Stichting formeel opgeheven door deze verkoop of gaat de huidige stichting nu met Glasdraad nog in afgeslankte vorm verder? 

Antwoord Rekam:

Rekam is niet “opgeheven” of ontbonden. De stichting bestaat nog.”

Antwoord Gemeente:

“De Rekam is een joint venture aangegaan met Glasdraad B.V. voor de aanleg van glasvezel in Krimpenerwaard. Dat project is geen onderdeel van de splitsing en blijft doorgaan als Rekam Glasdraad B.V.” 

5.  Indien dit laatste het geval is: hoe zijn de (financiële) belangen van Gouda dan gewaarborgd met betrekking tot de overnamesom die door Delta Fiber is betaald en de inzet die er vanuit de stichting was om de belangen van de betrokken gemeenten zo goed mogelijk te waarborgen? 

Antwoord Rekam:

“De gemeente Gouda heeft geen financieel belang in of bij Rekam en/of betalingen van Delta Fiber Nederland b.v. aan Rekam, anders dan mogelijk bij eventuele ontbinding en vereffening van de stichting (zie hierna onder 11.). Rekam is zoals gezegd een zelfstandige rechtspersoon. De opbrengst van de transactie met Delta zal worden aangewend ter voldoening aan de bestaande en lopende financiële verplichtingen van Rekam.” 

Antwoord Gemeente:

“Volgens de statuten behartigt Rekam niet het belang van Gouda, maar het belang van de gemeenschap. Wat hier precies onder verstaan wordt, is niet in de statuten gedefinieerd. Deltafiber B.V. heeft niet als doelstelling het gemeenschappelijk belang te behartigen. In die zin zijn de gemeenschappelijke belangen nu minder goed geborgd. 

Gouda heeft geen direct financieel belang bij de stichting Rekam. De huidige statuten zeggen (artikel 11) dat bij ontbinding van de stichting, de activa worden vereffend met de deelnemers (een overzicht van de deelnemers is opgenomen in art. 4, lid 1 van de statuten) en als er dan nog wat overblijft gaat dat naar de gemeenten waar de stichting werkzaam is. Als we die mogelijke aanspraak op gelden bij een vereffening als Gouds financieel belang aanmerken, is daar niets aan veranderd; de vereffeningsregeling is ongewijzigd.”

De gemeente Gouda geeft antwoord op een belangrijke vraag die ik had. In hoeverre is de doelstelling die Rekam had: “behartiging van de belangen van de gemeenschap”, nog van kracht. Het gaat immers om een stichting… Nu Delta Fiber het voor het zeggen heeft is het puur een commercieel bedrijf geworden. Wat op zichzelf nog geen nadeel voor de klanten hoeft te zijn. Dat zal de toekomst gaan uitwijzen. Daarnaast is het nog maar de vraag of de overname niet gewoon noodzakelijk was, aangezien er wordt opgemerkt: “De opbrengst van de transactie met Delta zal worden aangewend ter voldoening aan de bestaande en lopende financiële verplichtingen van Rekam.”

6.     Wat zijn de opbrengsten en in hoeverre worden die opbrengsten in Gouda ingezet? 


Antwoord Rekam:

“De afspraken tussen Rekam en Delta zijn vertrouwelijk. Rekam kan daar geen mededelingen over doen. Voor de bestemming van de opbrengst van de transactie wordt verwezen naar het antwoord onder 5.” 


7.  Wat heeft – gelet op de statuten – deze verkoop aan Delta Fiber voor gevolgen voor de bestuurssamenstelling van de stichting, daar de stichting zich alleen nog richt op de Krimpenerwaard?


Antwoord Gemeente:

“Gelet op de actuele statuten heeft de splitsing geen invloed op de bestuurssamenstelling. Bij de wijziging van de statuten per 25 juni 2020, is het benodigde aantal bestuursleden teruggebracht naar minimaal 5 en maximaal 9. Het werkgebied van de stichting is in de actuele statuten niet gewijzigd en de bestuursleden dienen nog steeds in principe woonachtig te zijn in het werkgebied van de stichting.”

8.  Wat is de reden dat niet is gekozen voor het handhaven van de structuur van de stichting met de nu deelnemende gemeenten in plaats van een BV, dat nu is gekozen? 

Antwoord Rekam:

“De stichting bestaat zoals gezegd nog. De gemeente Gouda en andere gemeenten hebben geen “deelname” in Rekam. Rekam is een zelfstandige rechtspersoon. Het bestuur van Rekam is van mening dat de continuïteit van de activiteiten die zijn overgegaan naar Rekam Delta Fiber Nederland nu beter gewaarborgd is dan binnen stichting Rekam mogelijk was geweest.” 

Antwoord Gemeente:

“Indien Rekam het afgesplitste deel had ondergebracht in een nieuwe stichting, had het afgesplitste deel niet kunnen worden overgedragen aan Deltafiber. Deltafiber kan immers niet (enig) aandeelhouder worden van een stichting en een B.V. zoals Deltafiber kan ook niet fuseren met een stichting.” 

Uit het antwoord wordt heel duidelijk dat er alles aan is gedaan om een overdracht aan een commerciële partner mogelijk te maken en het blijkbaar niet meer haalbaar was om op basis van de daarvoor bestaande structuur en uitgangspunten (op langere termijn?) als kabelaanbieder te overleven.


9. Indien de oorspronkelijke stichting wordt opgeheven: hoe is de vereffening geregeld en in hoeverre wordt dan voldaan aan artikel 11 van de statuten? 


Zie ook het antwoord onder 5. 


Antwoord Rekam


“Als Rekam zou worden ontbonden, dan zal vereffend moeten worden overeenkomstig het bepaalde in de statuten.” 


Aanvullende info van Rekam


“Het is daarnaast wellicht goed op te merken dat Stichting Rekam een lange historie heeft in Gouda en omstreken rondom de aanleg en exploitatie van omroepennetwerken, beter bekend als de leverancier van het “gewone” radio- en televisiesignaal. Ook is Stichting Rekam bekend van de aanleg van glasvezelaansluitingen, hoewel in beperkte vorm. 

In afgelopen jaren is het karakter van omroepennetwerken (lees televisie en radio) sterk veranderd. Waar Stichting Rekam van oudsher het monopolie had in Gouda en omstreken is dat afgelopen jaren sterk veranderd, (1) door het meer en beter toegankelijk worden van technologie, (2) het openstellen van verschillende andere netwerken en (3) het aanleggen van meerdere glasvezelnetwerken bij consumenten en ondernemers. Daarnaast is ook de behoefte van de consument veranderd door de komst van internet, mobiele telefonie, streamingdiensten. Deze hebben grotendeels de plek van de traditionele lineaire televisie waar Rekam om bekend staat ingenomen. 

Naast de afname aan traditionele televisiekijkers is ook gebleken dat er in een sterk competitieve markt onvoldoende animo is voor het afnemen van glasvezeldiensten via Stichting Rekam en dat terwijl Stichting Rekam de aanleg van glasvezel veelal heeft voorgefinancierd. Dat maakt ook dat de financiële investeringen om het volledige netwerk te verglazen als kleine zelfstandige aanbieder niet haalbaar bleken te zijn. 

Rekam is daarom gaan verkennen op welke wijze het belang van de maatschappij het meest wordt gediend. Deze verkenning heeft geresulteerd in de verkoop van het netwerk in Gouda en een Joint-Venture (Rekam – Glasdraad – Krimpenerwaard) in de Krimpenerwaard. 

Hiermee is voor consumenten, maar ook voor maatschappelijk partners en ondernemers de continuïteit van dienstverlening zo goed mogelijk gegarandeerd en is er binnen Gouda volop keuze in het aanbod van televisie en internet. Ook is de werkgelegenheid geborgd voor de medewerkers.” 

Tenslotte

Rekam is gered door een investeerder en heeft nu meer kans om te overleven. Uitdaging blijft hoe de klanten die destijds niet kozen voor Delta Fiber, omdat ze wilden wachten op Rekam (i.s.m. KPN) nu toch nog glasvezel gaan krijgen. Het dossier is dus in die zin nog niet gesloten. Waarschijnlijk zal KPN glasvezel in die wijken/ buurten gaan aanleggen, zodat de kans groot is dat iedereen die dat wil binnen afzienbare tijd in Gouda beschikt over glasvezel. 

Ik zal dit onderwerp als raadslid niet verder meer kunnen begeleiden, aangezien ik op 5 juli a.s. zal terugtreden. Ik vertrouw er echter op dat mijn collega’s in de fractie dit dossier blijven volgen.Al lange tijd rommelt het in Gouda rond de aanleg van glasvezel en het is nog steeds niet voor iedereen duidelijk wat ze nu kunnen verwachten. Intussen is  Deltafiber (“Ga voor glasvezel”) in ieder geval op diverse locaties in Gouda aan de slag gegaan met de aanleg van glasvezel en gaat Rekam in samenwerking met KPN en GlasDraad in 2020 ook glasvezel aanleggen.


Overlast

Samen met D66 en CDA hebben we diverse pogingen gedaan om vanuit de gemeente deze partijen te “dwingen” om die aanleg gezamenlijk te laten doen, maar dat is niet gelukt. Beide partijen gaan hun eigen weg en de straten zullen op veel plekken in Gouda dus 2x open gaan.  


Overigens geeft Rekam in een brief aan dat ze blijven kijken naar manieren om de aanleg van het netwerk zoveel mogelijk te combineren met de werkzaamheden van “Ga voor glasvezel”. Een positief signaal! Het is te hopen dat die bereidheid van beide kanten er zal zijn als Rekam vanaf maart 2020 aan de slag gaat, al zal het voor sommige wijken dan al te laat zijn.

Graafwerkzaamheden

De communicatie vanuit Deltafiber, die o.a. het bedrijf APK inschakelt voor de aanleg, is summier, waardoor de bewoners nogal eens worden “verrast” als opeens er graafwerkzaamheden worden verricht of de straat wordt opengebroken voor de aanleg van glasvezel. Daarbij wordt de straat niet altijd netjes hersteld, wat terecht weer ongenoegen geeft bij bewoners. 

Ook is het een wat vreemd gezicht als de glasvezel (gratis) tot aan de gevel wordt aangelegd. Ik hoop niet dat dit een veel gezien beeld in Gouda wordt…

Een bewoner mailde mij: “Wij zijn een beetje overvallen door het bedrijf APK die de glasvezel gaan aanleggen. Van hen hebben we wel een brief ontvangen maar daarin stond niet dat ze officieel toestemming hebben van de gemeente Gouda. We hadden graag van te voren even persoonlijk  bericht van de gemeente gehad dat dit bedrijf toestemming heeft.  Wel is er iets op de website te lezen. Maar het is een beetje het paard achter de wagen spannen. Zeker na de ontstane glasvezeloorlog en de vele bedrijven waar je steeds door benaderd werd.” 


Wat zijn de nu concrete plannen? 

Deltafiber en de gemeente Gouda hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het aanleggen van glasvezel in de wijken Goverwelle, Plaswijck en Bloemendaal. Die vergunning is in augustus 2019 afgegeven. Onlangs is ook aan KPN vergunning verleend om glasvezel aan te leggen in de wijk Korte Akkeren. 

In de wijken Westergouwe en Middenwillens ligt al een glasvezelnetwerk. 


Bewoners in Goverwelle, Plaswijck en Bloemendaal ontvangen een brief van de aannemers van Deltafiber over de werkzaamheden. Dit zijn: Volker Wessel telecom voor de wijken Plaswijck en Bloemendaal en APK Telecom voor de wijk Goverwelle. De werkzaamheden worden in opdracht van Deltafiber Nederland BV uitgevoerd onder projectnaam Ga voor Glasvezel. 
Bewoners in Korte Akkeren en Binnenstad ontvangen een brief van de aannemer van KPN over de werkzaamheden. De aannemers is: Volker Wessel telecom. De werkzaamheden worden in opdracht van KPN NetwerkNL uitgevoerd onder projectnaam telfort.nl/bijnaglasvezel. 
De meest recente planning van Deltafiber voor Bloemendaal en Plaswijck / “Ga voor glasvezel”

De meest recente planning van Deltafiber voor Goverwelle / “Ga voor glasvezel”

Rekam gaat aan de slag in de wijken Bloemendaal, Plaswijck (maart 2020) en Goverwelle (augustus 2020).
Duidelijk is dat de aanleg minder snel gaat dan aanvankelijk gedacht en ik ben heel benieuwd wanneer de beide aanbieders bij ons in Goverwelle in de straat nu echt aan de slag gaan. Ik blijf het proces kritisch volgen.


Eind juni heeft de ChristenUnie samen met CDA en D66 artikel 38 vragen gesteld over het proces en communicatie t.a.v. de aanleg een glasvezelnetwerk in Gouda. Inmiddels hebben we de antwoorden ontvangen en de gemeente is in haar beantwoording glashelder: aanbieders mogen zich (uiteraard) niet presenteren namens de gemeente Gouda.


De vragen en antwoorden


In hoeverre is het college met ons van mening dat het onwenselijk is dat inwoners de indruk krijgen dat bedrijven namens de gemeente Gouda voor een schouw in hun woning moeten kijken naar de plaats waar de glasvezelaansluiting zou moeten komen?

 • “Het is ongewenst dat dit gebeurt onder het mom van “ namens de gemeente Gouda.”


Indien ja, welke stappen onderneemt het college richting bedrijven die zich hieraan schuldig zouden maken? Indien nee, waarom niet?

 • “Dit is ook aan de directie van het betreffende bedrijf gecommuniceerd.”

Wat zijn tot nu toe de inspanningen van de kabelaanbieders geweest richting de gemeente met betrekking tot onderlinge samenwerking, beperking overlast en vergunningverlening?

 • “Er zijn twee samenwerkingsverbanden van telecomaanbieders die onafhankelijk van elkaar een glasvezelnetwerk willen aanleggen. Zij hebben contact gezocht met de gemeente over hun plannen, het te gebruiken tracé en de vergunning voorwaarden. Er zijn gesprekken gevoerd waarin met name aandacht is besteed aan toezicht op de uitvoering en herstel na aanleg. De twee samenwerkingsverbanden hebben aangegeven niet te zullen samenwerken omdat zij starten in verschillende gebieden. Daarnaast spelen concurrentieoverwegingen een rol bij deze keus.”

In de beantwoording van de eerder gestelde vragen, stelt uw college voorstander te zijn van een gezamenlijk initiatief om de overlast in de stad te beperken, maar dat dit niet kan worden afgedwongen.


In hoeverre is het college met ons van mening dat de gemeente zich dienstbaar aan de Goudse samenleving kan opstellen door vanuit een regierol het proces en de communicatie met inwoners meer te sturen? 
 • “Aan telecomaanbieders kunnen wettelijk gezien geen beperkingen opgelegd worden t.a.v. de aanleg van communicatienetwerken in de bodem. Daarom heeft de gemeente hiervoor geen specifieke regierol ingericht. De rol van de gemeente beperkt zich bij telecomaanbieders tot het bepalen van het tracé, het vergunningstraject voor de ondergrondse (en bij het netwerk behorende bovengrondse) infrastructuur en een correcte uitvoeringswijze en correct herstel van de opgebroken wegdelen. De gemeente wil de schijn van belangenverstrengeling voorkomen en laat daarom de communicatie naar bewoners en toekomstige gebruikers over de aanleg van nieuwe netwerken en daarop volgende verkoop van diensten bij de initiërende partijen. Daarbij hebben we onlangs nogmaals benadrukt dat onder geen beding “namens de gemeente” gecommuniceerd wordt.”


In hoeverre is het college bereid daarbij actief te sturen op het gelijktijdig aanleggen van de kabels om zo de overlast voor de inwoners te beperken?

 • Dit is meerdere keren in de gesprekken naar voren gebracht. Zie antwoord op vraag 3.

In hoeverre is het college bereid op de website van de gemeente algemene informatie te plaatsen en een Q&A van veel gestelde vragen, zodat inwoners weten waar zij aan toe zijn, plus informatie over wat de gemeente al dan niet voor inwoners op dit gebied kan betekenen en waarom dat zo is?

 • De gemeente heeft algemene informatie over de aanleg van glasvezel op haar website staan. Hierin is in het kort antwoord gegeven op de belangrijkste vragen, namelijk de rol van de gemeente, de keuzevrijheid die bewoners hebben en of het netwerk namens de gemeente wordt aangelegd. (website: http://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Publicaties_en_besluiten/Nieuwsberichten/Aanbieders_van_glasvezel)
Het is jammer dat het overleg vanuit de gemeente niet heeft geleid tot het gezamenlijk optrekken van de twee aanbieders in Gouda. De straat zal nu tweemaal opengaan voor het leggen van glasvezelkabels en dat leidt tot onnodige overlast. Een gemiste kans…!
“Er zijn zaken niet goed gegaan bij bezoek aan huis”
Na behoorlijk wat commotie in Gouda over de manier waarop Rekam en Caiway inwoners in Gouda hebben benaderd voor de aanleg van glasvezel werd het hoog tijd om een gesprek met de directeur van Rekam aan te gaan. Directeur Peter Oskam was graag bereid om een gesprek te voeren en het werd een interessant gesprek over de historie van het bedrijf, haar ambities en fouten die zijn gemaakt.

Rekam is al jarenlang een aanbieder voor kabel(televisie) in Gouda. Ze hadden daarbij als uitgangspunt om een betaalbare aanbieder te zijn. Later is die doelstelling aangepast en is deze uitgebreid met de ambitie om een open aanbieder te zijn en wordt het netwerk ook aangeboden aan andere aanbieders, waaronder Caiway en Solcon. 

Vervanging kabels
In Gouda heeft Rekam nog veel coax kabels liggen en die moeten vervangen gaan worden. De beste oplossing is glasvezel omdat dit net zo duur is in aanleg, goedkoper in onderhoud en het biedt meer mogelijkheden.
Sinds 2013 is Rekam bezig met de aanleg van glasvezel, waarbij ze tot voor kort dit uit kosten overwegingen gericht deden: bij nieuwbouw, bij vervangingswerkzaamheden van kabel of wanneer partijen grote infrastructuur activiteiten hadden. Inmiddels heeft Rekam voor zo’n 10.000 adressen in Gouda glasvezelkabel gerealiseerd.
Rekam heeft de afgelopen tijd contacten gehad met diverse partijen om gezamenlijk versneld in Gouda glasvezel te gaan aanleggen en bij voorkeur met zoveel mogelijk aanbieders. Rekam had al connecties met KPN in de regio en dit bedrijf is in Gouda nu ook hun samenwerkingspartner geworden, evenals Glasdraad. Voordeel is dat KPN samenwerkt met meer dan 20 internetaanbieders, waardoor de glasvezel kabel voor veel mensen in Gouda interessant is. Dit sluit nauw aan bij de doelstelling van Rekan om een open netwerk aan te bieden met zoveel mogelijk mogelijkheden. Voor Rekam is deze samenwerking uiteraard ook interessant omdat ze via de joint venture met KPN verdient aan de vergoeding die aanbieders moeten betalen voor het gebruik van de glasvezelkabel (solide business case voor de continuïteit).
Afstemming met de gemeente
Inmiddels is er vanuit de gemeente overleg met Rekam en Caiway (Delta) en is aangegeven dat de grond maar 1x open mag. Er zal dus afstemming tussen de beide bedrijven nodig zijn. Wat Rekam betreft is dit vanzelfsprekend. Er moet zo min mogelijk overlast voor de bewoners zijn. De andere partij lijkt volgens de directie van Rekam tot op heden nog niet echt te willen meewerken.
Werken namens de gemeente
In tegenstelling tot Caiway (Delta), die bewoners iets laat ondertekenen voordat de kabel wordt aangelegd, hoeven de bewoners voor de aanleg door Rekam niets te tekenen. 
Wel wordt er geschouwd om een goed beeld te krijgen over de noodzakelijke werkzaamheden. Daarbij is het communicatief mis gegaan. Medewerkers van het bedrijf die namens Rekam de schouw uitvoeren hebben gesuggereerd dat ze namens de gemeente Gouda kwamen. Dat had niet mogen gebeuren en deze medewerkers zijn daarover, volgens Peter Oskam, aangesproken. “Het foute verhaal werkte niet goed. Verkeerde informatie verstrekken is sowieso niet goed en het keert zich altijd tegen je. En dat bleek…”, zo geeft Peter Oskam aan. 
Benadering inwoners
Wanneer de aanleg van glasvezelkabels zal starten zullen de bewoners 2x een brief ontvangen om aan te geven of ze akkoord gaan met de aanleg van een glasvezelkabel. Als iemand niet reageert zal er ook nog een bezoek langs de deur plaatsvinden. Als iemand niet reageert of geen aansluiting wil, zal de kabel tot aan het eigen erf van de bewoner worden neergelegd.
Later kabel aanleggen
Mocht iemand later spijt krijgen en alsnog een glasvezelaansluiting willen hebben dan kan dat via Rekam geregeld worden. De klant betaalt daarvoor € 180,- inclusief BTW. 
Plannen 
Op dit moment is de aanleg van glasvezelkabel in de Krimpenerwaard en de wijken Plaswijck en Bloemendaal in ontwikkeling.
Om in Gouda daadwerkelijk te kunnen starten moet er een convenant komen met de gemeente.
Later wil Rekam ook glasvezelkabel aanleggen in Goverwelle en andere delen van Gouda, zoals de wijken Korte Akkeren en het Centrum van de stad.
Doelstelling is om uiterlijk in 2025 heel Gouda en het buitengebied voorzien te hebben van glasvezelkabel.
Het was een interessant gesprek en ik zal namens de ChristenUnie de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen!


Meer info over Rekam vind je hier


Al enige tijd volgt de ChristenUnie – samen met D66 en CDA – kritisch de verkooppraktijken van de aanbieders van glasvezelkabels in Gouda (Rekam en Delta).
Inmiddels hebben we voor de tweede keer vragen gesteld aan het college en hebben we ons in de media kritisch uitgelaten over de gedragingen van de kabelbaanbieders.

Omdat ik niet uit eerste hand een concreet geval had heb ik me namens de ChristenUnie tot nu in voorzichtige bewoordingen geuit.

Nu heb ik onlangs meerdere concrete casuïstieken in handen gekregen en ik heb daarom besloten – na overleg met degenen die mij mailden – de reacties te delen, zodat u als inwoner gewaarschuwd bent.
Ik heb overigens deze casus ook voorgelegd aan de betrokken wethouder Hilde Niezen en aan REKAM.

Namens de gemeente Gouda

Een bewoonster uit Gouda mailde mij het volgende:
“Ook in onze wijk, de Wervenbuurt/Plaswijck kwam ongeveer twee weken geleden iemand langs van Rekam die aangaf dat Rekam samenwerkte met de gemeente Gouda en dat hij van mij moest horen waar wij onze glasvezelaansluiting wilden hebben. Ik wist het niet zo, en vroeg nog een beetje hoe het nou zat omdat we steeds maar brieven blijven krijgen van allerlei aanbieders, maar aangezien de meterkast me logisch leek en dat een optie was, heeft hij daar foto’s van gemaakt. Eigenlijk begreep ik van hem zoiets als ‘Rekam is het bedrijf dat namens de gemeente Gouda het netwerk aanlegt, en andere partijen exploiteren dat dan’. Ik heb er verder geen weet van en dacht: o ja, zoiets gebeurt met energiemaatschappijen ook geloof ik, dus dan zal het wel goed zijn.

Ik voel me belazerd

Nu ik in het AD het artikel hierover heb gelezen, voel ik me toch belazerd: zijn verhaal was dus gewoon niet waar. Dat voelt oneerlijk, en eigenlijk ook onveilig. Het leek me goed om dit bij u te melden, al is het maar om aan te geven dat het ook in onze wijk aan de orde is. Ook mijn buren hadden hun vraagtekens.”

Rol gemeente Gouda

Deze reactie onderbouwt onze kritische opstelling en maakt duidelijk dat er echt wat moet veranderen, zowel in de opstelling door de kabelaanbieders als ook in de rol vanuit de gemeente Gouda. 


De gemeente moet zorgen voor goede afspraken met de aanbieders en ze aanspreken op hun verkooppraktijken. Daarnaast is het wenselijk dat de gemeente er ook voor gaat zorgen dat er zo min mogelijk overlast gaat ontstaan en de straat niet meerdere keren open hoeft te worden gemaakt voor het aanleggen van glasvezelkabels door de verschillende aanbieders.


Direct tekenen


Ook Caiway laat zich niet onbetuigd en is via het bedrijf APK Group nu handtekeningen aan het verzamelen om daarna de glasvezelkabel te gaan aanleggen. Ze kwamen ook bij ons langs in Goverwelle en ondanks mijn uitdrukkelijke verzoek was het niet mogelijk om eerst het contract te ontvangen alvorens het te tekenen. Het moest gelijk aan de deur via een iPad. Ik heb dat geweigerd en bij ons komt er dus nu geen kabel van Caiway.


Kosteloos

Een andere inwoner uit de wijk Goverwelle heeft zijn ervaring met Caiway gedeeld met het college en hij mailde het volgende:


“Zojuist heb ik namens Caiway iemand die huisaansluiting schouwt aan de deur gehad en in de gang voor het schouwen van de buitenaansluiting en de meterkast voor het kunnen aanleggen van glasvezelkabel. Ik heb Caiwaytoestemming gegeven om t.z.t. de glasvezel van Caiway het huis binnen te doen brengen tot in de meterkast, inclusief montage van een aansluitkastje. De betrokken Caiway-vertegenwoordiger verklaarde ons mondeling dat deze aansluiting voor ons kosteloos was en ook niet verplichtte tot het afnemen van enig abonnement van Caiway of een vanhaar samenwerkingspartners. 


Deze afspraak heb ik aan Caiway bevestigd, schriftelijk, om iedere juridische onduidelijkheid uit te sluiten.


Verspilde kosten


Waarom meld ik u dit, een ogenschijnlijke trivialiteit? Ik spreek er tegenover het College mijn treurnis over uit dat het glasvezelnet van Caiway in de wijk Goverwelle niet in samenwerking met Rekam wordt uitgerold. Dit zijn verspilde kosten, zowel maatschappelijk als voor beide initiatiefnemers. Zo gaat hier in de wijk binnenkort de straat een keer open, en over een tijdje nog een keer. Bovendien creëert Caiway een oligopolie en belemmert de marktwerking. Het aanbod qua abonnementen opde binnenkort te leggen glasvezel is zeer beperkt omdat Caiway slechts drie providers gaat toelaten. Dat had natuurlijk een veel breder spectrum moeten zijn.


Meer regie


Ik ben van mening dat het College van B&W een veel betere regie had moeten voeren. Daarin is het college naar mijn mening tekort geschoten.Als B&W druk op zowel Caiway als Rekam had uitgeoefend om de krachten te bundelen en geen dubbele bekabeling aan te leggen, dan had iedere Gouwenaar hiervan vroegtijdig geprofiteerd. Via uw vergunningverlening heeft u nota bene de sturingsinstrumenten in handen. Ik verzoek u, nu het nog niet te laat is, alsnog coördinatie tussen die twee af te dwingen. (..)”

Ik kan me vinden in de oproep van deze inwoner richting het college: neem de regie en zorg voor een gezamenlijke aanpak vanuit Caiway en Rekam. Voor zover ik weet is er nog geen vergunning aan deze partijen gegeven. Alle rede dus om de nu de regie te pakken en verder gedoe zoveel mogelijk te voorkomen.

Meerdere aanbieders dingen naar de gunst van de Gouwenaars


In Gouda wordt in een aantal wijken de komende tijd glasvezel aangelegd en dat is een mooie ontwikkeling. Tienduizenden woningen krijgen de komende jaren glasvezel, waardoor er (hopelijk) een einde komt aan de soms zeer matige internet snelheid. 


Verspilling


Dit goede nieuws zou op zichzelf niet veel aandacht krijgen, ware het niet dat het proces in Gouda weer heel apart gaat.
Caiway en Rekam dingen namelijk afzonderlijk naar de gunst van de inwoners van Gouda en gaan zelfstandig glasvezel aanleggen, wat betekent dat – zonder goede afspraken – de bestrating twee keer open zal moeten. Daarnaast lijkt deze keuze ook verspilling van geld en materialen.
Rekam heeft in Gouda reeds zo’n 10.000 glasvezelaansluitingen en wil dit netwerk nu gaan uitbreiden over heel Gouda. Dat doet ze in samenwerking met KPN onder de naam “Glasdraad”. Voordeel van deze aanpak is meerdere providers worden gefaciliteerd en inwoners in veel gevallen bij hun bestaande provider kunnen blijven en daardoor geen ander mailadres nodig hebben.


Agressief


De andere aanbieder in Gouda, Caiway, besloot om een andere weg in te slaan en is onder de naam “gavoorglasvezel.nl” een samenwerking aangegaan met Online.nl, Kliksafe en Delta. Voor veel bewoners betekent dit dat ze moeten overstappen naar een andere provider als ze met dit initiatief in zee willen gaan.


De verschillende aanbieders willen heel graag hun aantal aansluitingen uitbreiden. Daarom worden we de laatste weken bestookt met allerlei informatie. Ik vind de campagne vanuit met name het consortium waarin Caiway zit, behoorlijk agressief.
Vragen aan college


Samen met D66 hebben we het college naar aanleiding van deze ontwikkelingen een aantal vragen voorgelegd, die onlangs zijn beantwoord:

 1. “Wat vindt het college van de mogelijke overlast doordat meerdere partijen glasvezel in Gouda gaan aanleggen?”
  Het college ziet graag dat partijen met elkaar samenwerken bij de aanleg van glasvezel of andere netwerken in de ondergrond van Gouda.

 2. “In hoeverre wil het college zich inspannen om de werkzaamheden door de nu bekend zijnde aanbieders zoveel mogelijk gelijktijdig te laten plaatsvinden en (daardoor) de overlast voor de inwoners zoveel mogelijk te beperken?”
  Bestuurlijk en ambtelijk worden gesprekken met de aanbiedende partijen gevoerd om te bekijken of deze gelijktijdig hun glasvezelnetwerken kunnen aanleggen.

 3. “Wat vindt het college ervan dat Delta geen open glasvezelnetwerk aanlegt, maar gebruikers verplicht voor een beperkt aantal aanbieders te kiezen daar waar Rekam zegt een open netwerk aan te leggen?”
  Het aanleggen van telecommunicatienetwerken is een commerciële activiteit. Het college vindt dat deze afweging ligt bij het betreffende bedrijf. Dit is ook geen nieuwe situatie en speelt ook reeds in de huidige situatie met coax en koper.

 4. “In hoeverre is het college bereid om meer samenwerking tussen kabelaars en providers te bewerkstelligen, waardoor Gouwenaars hun bestaande provider kunnen houden (open netwerk) en daardoor gebruik kunnen gaan maken van het glasvezelnetwerk dat het eerst beschikbaar komt en daarvoor dus mogelijk niet noodzakelijkerwijs van provider hoeven te wisselen.”
  Zoals aangegeven in vraag 2 spant het college zich in om de overlast in de stad zoveel mogelijk te beperken door het stimuleren van samenwerking. Het college is een groot voorstander van elk gezamenlijk initiatief. Echter, het college kan hetgeen u vraagt niet afdwingen.
  De beantwoording is voor onze fractie voor een deel bevredigend. We zijn benieuwd of er inderdaad enige vorm van samenwerking tot stand kan worden gebracht, want tot op heden hebben we er niets van gemerkt.
  Daarnaast blijven we het vreemd vinden dat er allerlei bedrijven los van elkaar glasvezel kunnen gaan aanleggen, terwijl dit technisch niet nodig is. Deze mogelijkheid van verspilling gaan we landelijk aankaarten.


  Positief


  Maar goed, laat ik positief afsluiten. Als alle beloften worden waargemaakt beschikken binnen afzienbare termijn de meeste huishoudens in Gouda over glasvezel en dat is iets om blij over te zijn.