Berichten


De gemeente Gouda staat voor een flinke uitdaging om zowel de financiële effecten van de coronacrisis het hoofd te bieden, als ook de flinke tekorten in het sociaal domein (Jeugd en WMO), grotendeels als gevolg van overheidsmaatregelen, structureel te moeten ombuigen.

 

De ChristenUnie heeft waardering voor het feit bij de voorstellen vanuit het college behoedzaam is gehandeld en er goed op is gelet dat de gemeente “kleur op de wangen” houdt. 

 

Het college gaat zelfs nog een stap verder:

       Leefbaarheid van de stad mag niet in gevaar komen

       Gouda is en blijft een stad waar mensen prettig kunnen wonen

       Binnen het sociaal domein is de inzet om te kiezen voor maatregelen die de doelstellingen van het langer thuis wonen voor ouderen en psychisch kwetsbareniet schaden en als het gaat om het armoedebeleid – die inwoners zo min mogelijk in hun portemonnee geraakt worden. 

       Ook is gekeken waar onderwijs(huisvesting), sport- en culturele voorzieningen, publieke gezondheid en duurzaamheidstaken zoveel als mogelijk konden worden ontzien.

 

Met deze ambities als uitgangspunt is het toch gelukt om een flink aantal ombuigingen te vinden – door vaak te kiezen voor meer effectiviteit en onderschrijdingen – waardoor de tekorten de komende jaren flink afnemen en er in 2024 zelfs weer een klein overschot is!

 

Oog voor Gouda

 

De ChristenUnie is blij dat de ambitie om tot meer hoger onderwijs te komen in Gouda – onder de vlag van Campus Gouda – overeind is gebleven. Voor jongeren en arbeidsmarkt is dit van groot belang. 

 

Ook laat het college zien dat het werken aan duurzaamheid geen hobby voor liefhebbers is, maar gezien onze verantwoordelijkheid voor de schepping en voor de toekomstige generaties van levensbelang en dat daar ook in geïnvesteerd blijft worden.

 

Pijn

 

Er worden echter ook keuzes gemaakt die pijn doen. Voor onze fractie is dat bijvoorbeeld de bezuiniging op groot onderhoud van het Van IJzerdoornpark en Houtmansplantsoen

Ook vinden we het niet indexeren van subsidies in het sociaal domein spannend omdat dit gevolgen voor het aanbod kan hebben, waardoor vrijwilligersorganisaties minder voor de Gouwenaren kunnen betekenen. 

 

Jeugdhulp

 

Er is een flinke doelstelling om de uitgaven voor de jeugdhulp terug te brengen en dat zal veel vergen. Binnen het stelstel – waarbij verwijzers autonoom zijn en de gemeenten de rekening krijgen – is het van belang om scherp op de bal te zitten om echt in te grijpen daar waar de stijging van jeugdhulp door onjuiste prikkels wordt veroorzaakt. Daarbij zijn we ook afhankelijk van de regiogemeenten in Midden Holland. 

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat het college zich blijft inzetten om het gezamenlijk optrekken te continueren, zodat aanbieders en cliënten niet met nog meer afwijkende (lokale) regels en voorwaarden te maken krijgen. 

 

De stijging van de jeugdhulp zien wij ook als een probleem van de gehele samenleving. De toegenomen problematiek in gezinnen en opvoedingssituaties – en de heftigheid daarvan – baart de ChristenUnie echt zorgen. Daar moet geld en aandacht voor blijven. Echter, het lijkt er inmiddels ook op – ook in het onderwijs – dat elke opvoedingsvraag een jeugdhulpvraag is geworden. Niet elk moeilijk gedrag vraagt echter om een diagnose. Daar zijn onze jongeren niet mee geholpen. 


 

OZB

 

We beseffen dat we zonder pijn niet tot het gewenste resultaat komen en daarom steunen we – schoorvoetend – het terugdraaien van de verlaging van de OZB, waardoor we jaarlijks 1 miljoen extra binnen krijgen. Het tarief wordt dan conform het landelijke gemiddelde, al is daar – met alle plannen tot verhoging van de OZB in andere gemeenten – nog weinig van te zeggen. 

De ChristenUnie vindt deze verhoging verdedigbaar gelet op de forse bedragen die we in Gouda vrijmaken voor corona en het daarmee in stand houden van voorzieningen in onze stad. Voor de degenen die het echt niet kunnen dragen is er de kwijtscheldingsregeling. 


We hopen overigens dat het college in staat zal zijn om bij de begroting maatregelen voor te stellen die het effect op de woonlasten door deze verhoging voor de Goudse burgers zal verlichten.


Als fractie zullen we bij de begrotingsbehandeling in november a.s. in ieder geval nadrukkelijk terugkomen op de onderwerpen woonlasten en groot onderhoud parken.

 

Speelplekken

 

Het college wil speelplekken sluiten als er onvoldoende kinderen in een bepaalde buurt wonen. De ChristenUnie (en diverse andere fracties) denken daar genuanceerder over. Laten we ter voorkoming van het sluiten van speelplekken eerst nagaan of het op orde houden van het aantal speelplekken ook kan worden opgelost – mits er draagvlak voor is in buurten – door deze plekken te combineren met bijvoorbeeld buitensport en /of groen. Laten we dus vooral creatief hiernaar kijken. Ook zijn er speelplekken met veel overlast. Wellicht is het soms verstandiger om juist die speelplekken aan te pakken door een andere indeling of te sluiten.

 


Sluitende begroting

 

Met de ombuigingen die het college voorstelt zijn we er nog niet als we ieder jaar een sluitende begroting willen hebben. Wat de ChristenUnie betreft is dat ook niet haalbaar, gezien de middelen die het rijk de gemeenten geeft om hun taken in hete sociaal domein uit te kunnen voeren. Onze fractie heeft het college opgeroepen om in nauw overleg met provincie na te gaan of een sluitende begroting vanaf 2024 is toegestaan. Dus dat betekent dat we een tekort hebben bij de begroting over de jaren 2021-2023.

Tevens hebben we het college opgeroepen – ook middels een breed gesteunde motie – om het tekort bij de jeugd als een claim bij het rijk neer te leggen. Ze moet met voldoende middelen over de brug komen.

 

Het college is nu hard aan de slag om met alle input vanuit de Goudse raad de begroting voor 2021 op te stellen. We zijn benieuwd naar de inhoud daarvan en hopen dat we ondanks de coronacrisis en de tekorten in het sociaal domein voldoende kleur op onze wangen kunnen houden!

 

Bijdrage ChristenUnie bij de de Kadernota 2020-2023

Voorzitter, ik wil graag beginnen met een limerick van de Goudse dichter Huibertus:
  
 Een bouwmeester, woonachtig in Grondert,
   die Goudse historische panden bewondert,
   vraagt, de verbazing voorbij:
   ‘Die puisten horen erbij?
   Nu ben ik totaal overdonderd!’
Nadat het college vorig jaar met Nieuwe Energie aan de slag is gegaan zijn er inmiddels allerlei initiatieven door het college in gang gezet. Daarnaast is raadsbreed werken goed op stoom gekomen. Knap hoe de werkgroepen aan de slag zijn gegaan en sterke inhoudelijke stukken hebben opgeleverd. Nu komt het aan op nadere uitwerking. Daarbij moeten we goed letten op de rol van de raad en de tijdsbelasting.
Financiën
We staan er financieel best goed voor al blijven de schulden nog altijd hoog. De schulden blijven echter ruim onder het schuldenplafond. Ook het weerstandsvermogen en de weerstandsratio zijn prima. De onlangs verschenen meicirculaire heeft echter voor de komende jaren een negatief effect. We zullen dus alert moeten blijven.
De opmerking in de media dat het geld in Gouda tegen plinten opklotst is wat dat betreft een verkeerde voorstelling van zaken. 
De komende periode zien we verder dat bij veel ambities nog geen concrete bedragen zijn genoemd en daarmee is het op dit moment lastig om concrete kaders te stellen. 
We zien uit naar de nadere financiële onderbouwing en keuzemogelijkheden bij de ambities – zoveel mogelijk vóór de komende begroting – zodat we als raad meer grip krijgen op het totaal plaatje.
WMO
Dit jaar is op rijksniveau het abonnementstarief voor de WMO ingevoerd.Dat gaat de gemeente Gouda meer geld kosten. Nu zijn er al zo’n 7 procent meer aanvragen, maar dat kan oplopen als mensen zich gaan realiseren dat je voor € 17,50 (volgend jaar € 19,00) per maand onbeperkt Huishoudelijke hulp en andere zaken, zoals woning aanpassing, kunt krijgen zonder dat de gemeente naar het inkomen hoeft te kijken. De ChristenUnie roept het college op om in de begroting voor 2020 op een realistische manier hier rekening mee te houden en met de vastgoed eigenaren in overleg te gaan (zij moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen voor het onderhoud) voor adequate oplossingen. 
Jeugd

Er zijn extra gelden vanuit het Rijk toegezegd voor Jeugd. In hoeverre worden deze niet gelabelde gelden daadwerkelijk voor jeugdbeleid ingezet? 

De wethouder zegde toe dat de gelden voor Jeugd zullen worden ingezet.
Samenwerking in de regio op het sociaal domein

Het is belangrijk dat in de regio de schaalvoordelen worden benut door samenwerking. De verschillen in tekorten bij Jeugd kunnen ertoe leiden dat gemeenten gaan kiezen om het zelf te gaan regelen. Dat kan negatieve gevolgen voor Gouda hebben en uiteindelijk voor de inwoners. Geld voor zorg en ondersteuning moet volgens de ChristenUnie efficiënt ingezet worden. Het kan niet zo zijn dat de bureaucratie en de administratieve lasten weer toe gaan nemen. 
De wethouder gaf aan dat ze het probleem onderkent en haar best doet om gezamenlijk te blijven optrekken.

Cyclus
De gemeente Gouda heeft sinds 1 januari 2019 een aantal taken overgenomen van Cyclus en de ChristenUnie vraagt zich af hoe dit proces verlopen is. Hoe is bijvoorbeeld het dagelijks onderhoud van speeltuinen geregeld? Wanneer kunnen we de hogere groenkwaliteit weer terugzien in onze stad? De ChristenUnie wil daarnaast graag voortgang zien in de aanpak tot herstel van het van Bergen IJzendoornpark. In hoeverre kunnen de extra middelen in het groenfonds daarvoor een oplossing zijn? 
De wethouder gaf aan dat de raad in Q4 een memo krijgt over de overgenomen taken van Cyclus. Het herstel van het Van Bergen IJzerdoornpark zal nog even op zich laten wachten, omdat de capaciteit beperkt is.

Onderhoud bruggen en walmuren
Komende jaren zal op het gebied van civieltechnische Kunstwerken een intensivering gaan plaatsvinden. Diverse walmuren en enkele grotere bruggen zullen moeten worden vernieuwd. Dit vraagt om forse investeringen welke niet binnen de huidige financiële ruimte kunnen worden opgevangen. Op welk wijze denkt het college hierin keuzes te gaan maken en te zorgen voor voldoende financiële dekking?
De wethouder gaf aan dat in de begroting hier voor wat nu nodig is rekening mee is gehouden. De aanpak speelt pas op middellange termijn en dan zullen er financiële middelen gevonden moeten worden.
Panden in de binnenstad
De afgelopen jaren heeft de ChristenUnie op allerlei manieren aandacht gevraagd voor het herstel van de panden in de binnenstad, mede in het kader van Gouda 750 in 2022. Tot op heden is er nog altijd geen plan hiervoor en krijgen we alleen vertrouwelijk een pandenlijst te zien, met geconstateerd achterstallig onderhoud en prioriteiten. Het gaat om aanzienlijke lijst en de tijd dringt. Kan de wethouder toezeggen dat dit jaar het plan van aanpak wordt aangeboden in combinatie met de nieuwe subsidie-verordening instandhouding Erfgoed? 
De wethouder heeft toegezegd dat dit jaar een plan van aanpak komt. Tevens zal ik met betrokkenen vanuit de gemeentelijke organisatie over de inhoud daarvan een gesprek hebben.
Ondernemers in de binnenstad
Voorzitter, we zijn blij met steeds meer toeristen in onze stad. We roepen het college op om de leefbaarheid voor de Gouwenaren en de belangen van onze ondernemers in de binnenstad daarbij goed in het oog te houden. De ondernemers hebben vooral belang bij bezoekers uit de regio. Wat gaat het college doen om die groep nog meer naar Gouda te trekken?
De wethouder geeft aan dat er nadrukkelijk oog is voor het belang van het winkelend publiek uit de regio. Het college komt hier later in het jaar nog concreet op terug.
Actief
Voorzitter, we zijn trots op het feit dat het college op allerlei terreinen actief aan de slag is en ook grote projecten oppakt, zoals het IHP voor de scholen, mobiliteit, woningbouw, inrichting stationsgebied, Chocolafabriek 2.0 etc. 
We wensen het college veel succes en Gods zegen toe bij de verdere uitvoering van de plannen en zien uit naar een nadere financiële onderbouwing bij de begroting later dit jaar.