Berichten


Deze week stond de begroting voor 2018 centraal  De fractie van de ChristenUnie heeft daarmee ingestemd, maar ook een aantal duidelijke accenten gezet!

Hierbij de integrale tekst van onze bijdrage:

“Verder gaan betekent niet dat je vergeet.
Het betekent alleen dat je accepteert wat plaatsvond en besluit door te gaan
met leven.”
Vanavond bespreken we de
laatste programmabegroting van deze bestuursperiode. Na een roerige periode in
2016 zijn we al weer ruim een jaar constructief met elkaar in de Goudse raad en
college aan de slag. En dat is goed, goed voor de stad en goed voor de Goudse
politiek.
Doordat er de afgelopen jaren geen grote investeringen zijn gedaan en er
de nodige meevallers zijn geweest, staan we er financieel gezien een stuk beter
voor dan een aantal jaren geleden. In deze laatste periode is er daardoor weer
ruimte om wat te kunnen investeren en daar zijn we blij mee! 
Investeringen
In de programmabegroting
2018-2021 maakt het college onder andere geld vrij om extra te investeren in
preventie en de aanpak van woninginbraken, om een buurtservicecentrum op de
Lekkenburg mogelijk te maken en om een sporthal te realiseren naast het Groenhovenbad.
Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan de initiatiefnemers van de Cheese
Experience, worden er voorbereidingen in gang gezet voor de vervanging van het
bestaande afvalbrengstation door een duurzaam Ecopark en gaan we van start met
de
pilot Preventie
Interventie Team
Ook investeert het
college in ondersteuning van kwetsbare inwoners, de Stadspas alsmede preventie
van armoede en schulden. Daarnaast verlaagt het college de OZB voor huishoudens
met 1 miljoen euro extra vanaf 2018 en stelt eenmalig 0,9 miljoen euro
beschikbaar om de stijging van de rioolheffing te beperken. Terwijl de schuldenpositie
ondanks deze lastenverlichting in 2018 verder afgebouwd tot onder de 290
miljoen euro.
We moeten de komende
jaren overigens financieel wel bij de les blijven, want de begroting geeft niet
veel ruimte voor tegenvallers. Verder vormen de forse uitgaven voor onder meer
jeugdhulp, energietransitie en verbetering van de huisvesting van scholen een
forse uitdaging voor het nieuwe college.
Sociaal Domein
De ChristenUnie vindt
het gezien de forse uitgaven voor jeugdhulp een goede zaak dat er ontschotting
plaats gaat vinden van de budgetten Jeugd en WMO en zou graag zien dat deze
ontschotting wordt uitgebreid tot Participatiewet.
De ChristenUnie vindt
het overigens belangrijk dat er in het sociaal domein niet alleen oog is voor
budgetten, maar eerst en vooral voor kwaliteit en voor een integrale benadering.
De ChristenUnie is daarom blij dat de gemeente Gouda de schuldhulpverlening in
eigen hand gaat nemen.
We maken ons ook zorgen over capaciteit van de
sociaal teams. Naar we begrijpen zijn deze nu voldoende bemenst, maar we vragen
het college dit periodiek te blijven toetsen.Duurzaamheid

De ChristenUnie is blij met de resultaten van de
monitoring restafval. Deze monitoring laat zien dat bewoners nu al een stuk
beter afval scheiden! Er wordt 77% meer plastic afval ingezameld en 10% minder
restafval. Een mooi resultaat, maar pas een eerste stap om de doelstelling van
100 kilo restafval per inwoner in 2020 te halen.

Naar we hebben begrepen wordt
binnenkort voor de 1e keer de Groenprijs uitgereikt. We zijn
blij dat het college dit initiatief van de ChristenUnie heeft opgepakt en zijn
benieuwd wie de eerste winnaar zal zijn.

Cultuur 


De ChristenUnie vindt het jammer dat de verbreding van de Chocoladefabriek met
het Filmhuis niet lijkt te gaan lukken. De ChristenUnie ziet graag dat het
college actief mee denkt over herhuisvesting van het Filmhuis gezien de heel
eigen positie die het Filmhuis inneemt in Gouda. 

Werk en inkomen

Met het college is de ChristenUnie van mening dat het ten onrechte verstrekken
van bijstandsuitkeringen moet worden tegen gegaan. De ChristenUnie krijgt
echter regelmatig signalen dat bijstandsuitkeringen niet worden verstrekt
terwijl de aanvragers op dat moment verstoken zijn van inkomsten. Wat ons
betreft moeten mensen niet in de kou komen te staan. Als onduidelijk is of
iemand recht heeft op een uitkering, bijvoorbeeld omdat er mogelijk een
voorliggende voorziening is, dient desnoods Leenbijstand te worden
verstrekt.  

Onderwijs

De ChristenUnie is blij met de aandacht voor Onderwijshuisvesting. Wij vinden
het belangrijk dat schoolgebouwen die niet meer voldoen, worden opgeknapt of
vervangen, zodat kinderen een fijne schooltijd kunnen beleven in een goed
onderhouden school, die voldoet aan de huidige kwaliteitsmaatstaven. 

Veiligheid

We juichen
het toe dat er van alles wordt gedaan om het aantal inbraken te laten afnemen
en dat er extra gelden naar veiligheid gaan. Het is goed dat er een onderzoek
plaatsvindt naar de huidige aanpak en het effectief kunnen gebruiken van de beschikbare
data. Voor een succesvolle aanpak is het slim benutten van data en inzet van de
juiste instrumenten namelijk essentieel.  We overwegen een motie om op te roepen
jaarlijks de effectiviteit van het gevoerde beleid te evalueren.

Daarnaast willen we graag dat het college, in lijn met het regeerakkoord, zich inzet voor een betere verbinding van zorg en veiligheid. Denk daarbij aan aandacht voor verwarde mensen en het serieus werk maken van het bestrijden van mensenhandel. 

Voorzitter
ik rond af. We zijn blij dat het huidige college ambitieus is en er de
resterende periode tot aan de verkiezingen nog flink tegenaan gaat.

We wensen
hen daarbij veel vreugde, wijsheid en zegen toe.