Berichten

Inleiding

Opzij opzij, opzij, maak plaats,
maak plaats, maak plaats, we hebben ongelofelijk veel haast. Aan dit liedje van
Herman van Veen moet ik altijd denken als ik ’s ochtends van huis weg rijd. Het
maakt niet uit of dat ik met de auto naar mijn werk ga of dat ik de kinderen
met de fiets naar school breng. Iedereen wil tegelijkertijd en zo snel en
veilig mogelijk naar zijn bestemming komen. Maar kan dat wel in een compacte stad
als Gouda? Daarnaast zal de komende jaren het verkeer snel moeten verduurzamen
om te zorgen dat we ook daadwerkelijk onze duurzaamheidsambities als stad gaan
waarmaken.

Mobiliteitsplan Gouda

Groen licht voor Gouda als fietsstad
Deze onderwerpen kwamen terug in
het mobiliteitsplan die de gemeenteraad op woensdag 20 september jl. heeft
vastgesteld. In dit mobiliteitsplan zit een duidelijke keuze: kies voor de
fiets voor de korte en middellange afstand en kies voor duurzaam vervoer.
Tegelijkertijd werd de ambitie benoemd om doorgaand verkeer door Gouda zoveel
mogelijk te verminderen en dat verkeer gebruik te laten maken van de ringwegen
om de stad.

Dit sluit goed aan bij de idealen
van de ChristenUnie. We kiezen namelijk voor duurzaamheid en Gouda als
fietsstad.

Wegafsluitingen

Het mobiliteitsplan stelde ook
wegafsluitingen voor op de singels rondom de binnenstad, de nieuwe veerstal en
op de Bodegraafsestraatweg ter hoogte van voetbalclub Olympia. Die ambitie
vindt de ChristenUnie onvoldoende onderzocht om nu al steun aan te geven. We
hebben daarom samen met het CDA en andere partijen gewerkt aan een amendement
om de afsluiting op de Bodegraafsestraatweg uit het mobiliteitsplan te halen.
Bij de andere ‘knippen’ hebben we voorgesteld vooral het gesprek aan te gaan
met de stad, dus niet alleen met direct aanwonenden van de singels, maar ook
met de ondernemers en weggebruikers in de binnenstad. Deze groepen maken zich
grote zorgen over de bereikbaarheid.

Bereikbaar blijven kan
bijvoorbeeld door het verbeteren en vergroten van de capaciteit van de N207 ter
hoogte van Westergouwe, waar de ChristenUnie zich al een aantal jaren voor
inzet. Maar dit kan ook door betere afstemming van verkeerslichten. Dit is
trouwens ook een randvoorwaarde om Gouda als fietsstad serieus op de kaart te
zetten. We moeten echt ruimte geven aan de fiets.

Schoolzones

Actie Veilig Verkeer Nederland

De ChristenUnie heeft zich ook
ingezet voor de verkeersveiligheid rondom scholen. In Gouda bestaat bij de
scholen de behoefte dit probleem op te pakken. Naast het aanleggen van
schoolzones in de openbare ruimte, moeten scholen ook met ouders en kinderen
hierover blijvend in gesprek gaan. Wijkteam Plaswijck is al ver met de
voorbereiding voor drie schoolzones en had ook nog budget klaar liggen. We
hebben aan het college gevraagd dit initiatief op te pakken en te zorgen dat
begin 2018 naar tevredenheid de schoolzones zijn gerealiseerd. Tevens hebben we
gezorgd dat het college rond de zomer van 2018 met een plan van aanpak komt
voor schoolzones in de gehele stad, inclusief een financieel dekkingsvoorstel.

Tot slot

Tot slot nog een suggestie voor
het verbeteren van de verkeersveiligheid: het helpt als we ’s ochtends allemaal
iets minder haast hebben en oog hebben voor elka
ar!

Op vrijdag 30 oktober 2015 was het dan eindelijk
zover. De eerste paal werd geslagen voor de woningbouw in Westergouwe fase 1,
de nieuwe woonwijk in Gouda die ongeveer 4.000 woningen gaat tellen. Hierdoor
groeit Gouda van 72.000 inwoners nu naar zo’n 85.000 inwoners. In deze blog heb
ik aandacht voor dit moment. Maar ook aandacht voor de problemen die n moeten
worden opgelost zoals de bereikbaarheid. Tevens moet er volgens de ChristenUnie
meer aandacht komen voor duurzaam bouwen, zo snel als mogelijk, maar in ieder
geval bij de start van de 2e fase.
1e
paal; 30 oktober 2015

Ik woonde deze feestelijke bijeenkomst bij,
gezamenlijk met vele anderen. Op de parkeerplaats van het bezoekerscentrum was
een feesttent opgebouwd en alle nieuwe bewoners waren uitgenodigd.
Ook oud-minister Peijs die in 2004 groen licht had gegeven voor de bouw van deze woonwijk was bij het slaan van de eerste paal voor een huis aan de Burgemeester van Dijkesingel.
Na vele toespraken van o.a. deze oud-minister de projectleider en een
3D film met een presentatie van wethouder Tetteroo kwam het moment dat iedereen naar
buiten ging. De paal was voorzien van handtekeningen van de eerste bewoners.
Nadat de paal geslagen was, werd er nog met confetti geschoten en was er nog
een borrel. Goed om zo’n punt te markeren, zeker als je weet dat men sinds 1976
al over deze nieuwe woonwijk spreekt. 

2e
fase Westergouwe
Terwijl de eerste paal de grond in verdween, boog
ik me al over de exploitatie van de 2e fase Westergouwe. Die moest
nu immers al worden vastgesteld door de gemeenteraad, wil je straks na de realisatie van de 1e
fase weer woningen kunnen aanbieden. De cijfers waren geheim en vandaar dat ook
een deel van deze vergadering en de besluitvorming met gesloten deuren plaats
vond. We hebben o.a. extra vragen gesteld over hoe de exploitatie eruit ziet en
hoe de risico’s ingeschat zijn naar de toekomst toe. Ook hebben we onze zorgen
geuit over de filevorming op de N207. Dit is de hoofdontsluitingsweg voor
Westergouwe. Elke ochtend staat het verkeer hier alvast terwijl er nog een
woonwijk gebouwd moet worden. In het voorjaar werd ons verteld door het college
dat hieraan gewerkt werd. Dit begrepen we niet, toen werd vermeld dat de
provincie pas in 2021 van plan is zogenaamde turborotondes aan te leggen. Aangezien
dit probleem dus provinciaal moet worden opgelost hebben we in het debat een
motie hierover aangekondigd. Dit resulteerde in een toezegging van de wethouder
zich hiervoor in te spannen. We hopen binnen enkele maanden van hem goed nieuws
te vernemen. 
Duurzaam
bouwen
Als ChristenUnie vinden we duurzaam bouwen een belangrijk onderwerp. In Westergouwe willen we dit graag zien in een ambitie die verder gaat dan de voorgeschreven regels uit de wet. Heeft Westergouwe straks een robuust watersysteem voor
zoveel mogelijk droge voeten, ontbreekt het straks aan innovatie en
duurzaamheid als het gaat om de woningen. Ook hiervoor hadden we een motie
aangekondigd. Ons leek het goed GPRgebouwen te gebruiken om hogere
doelstellingen
te verwezenlijken. GPR-gebouwen kijkt naar duurzaamheid in de breedte,
namelijk naar de onderdelen energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en
toekomstwaarde en werkt met scores.
Als je volgens de wettelijk normen bouwt, scoor je rond de 6 met dit systeem. We hadden voorgesteld om te gaan voor een score van een 7,5 (onderscheidend duurzaam) met de ambitie naar de 8 (hoog niveau van duurzaam). 
Nu bleek bij het indienen van de motie dat veel partijen de nadruk legde op het woord duur i.p.v. duurzaam. Ik vond dit bijzonder, want zelfs marktpartij en bouwer Heijmans vermeld op hun site duurzamer te willen bouwen en een GPRscore van een 7,5 als minimale norm te gebruiken. Het kan dus wel

De wethouder gaf daarnaast aan het systeem GPR-gebouwen  als opgelegde regeltje te zien die het doel voorbij gaan. Het zou veel te veel arbeidsuren en andere kosten met zich meebrengt. Een woning wordt wel €6.000 tot 12.000 duurder, werd gesteld. Daarbij werd echter niet verteld dat de energiekosten en onderhoudskosten de jaren daarna wel veel lager liggen en een woning bouwt die vele malen duurzamer is! Bovendien vallen de kosten en inzet van uren erg mee, de woning moet immers toch al gecontroleerd en berekend worden.
  
Tot slot kon je volgens de wethouder met GPR de woningen niet beter verkopen. Dat klopt, GPR meet namelijk duurzaamheid en is niet voor marketing bedoeld. Je kan de uitkomsten daarentegen wel als marketing gebruiken. Kopers willen graag een duurzame woning met lage energierekening en weinig onderhoud. 
Door  onduidelijkheid die over de motie ontstond en een andere kijk en uitleg van de
wethouder
, hebben we de motie aangehouden. We gaa
n nu
kijken hoe we meer aandacht kunnen krijgen voor duurzaam  bouwen, niet alleen in Westergouwe maar ook
in de rest van de stad. Over enkele weken behandeld de gemeenteraad de
woonvisie. Op dat moment zullen w
e waarschijnlijk terug komen met een motie voor duurzaam
bouwen die uitgaat van stimuleren en waarvan voor ons als raad de resultaten
ook meetbaar zijn of meetbaar gaan worden. Wordt vervolgd!