Berichten

Op woensdag 29 januari 2020 heeft de gemeenteraad – na een stevig inhoudelijk debat –  het nieuwe parkeerbeleid vastgesteld. In deze blog meer over het nieuwe parkeerbeleid en de inzet van de ChristenUnie om dit beleid aan te scherpen. Inzet van het nieuwe beleid is dat er zo optimaal mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beperkt beschikbare parkeercapaciteit en het autogebruik naar de toekomst toe wordt ontmoedigd door goede alternatieven.

Parkeertarieven, wat verandert er nu eigenlijk? 
Eén van de belangrijkste doelstellingen van het nieuwe beleid is om het centrum autoluwer te maken. Dit wordt geprobeerd door de tariefstelling voor parkeren anders anders in te richten. Het parkeren in de binnenstad wordt op straat duurder. Het tarief gaat van €2,80 naar €4,- per uur. De tarieven van parkeerterreinen in het centrum die in handen van de gemeenten zijn veranderen daarmee ook, al blijven de maximale dagtarieven gelijk of worden zelfs lager. Het gaat om de volgende terreinen:

 • Klein Amerika en Schouwburgplein (€2,- per uur en dagtarief van €8,-)
 • Stationsgarage (nieuwe tarieven voor het weekend; €1,- per uur of €5,- per dag, weekdag €2,- per uur of €10,- per dag)
 • Parkeerterrein (Vossenburchkade (€2,- per uur, dagtarief verlaagd naar €5,-)De volgende garages zijn niet in handen in van de gemeente Gouda en de tarieven van deze garages zijn als volgt:

 • Q-park Bolwerk en Q-park Nieuwe Marktpassage (€2,10 of €2,25 per uur of dagtarief van €13,- respectievelijk €12,- per dag)Daarnaast worden nog een aantal maatregelen genomen:

 • Voor de meeste parkeerlocaties geldt nu een dagtarief op basis kalenderdag en niet meer op basis van 24 uur
 • Gereguleerde tijd in sector 2 gaat van 18.00 uur naar 21.00 uur
 • Introductie van een bezoekersregeling voor binnenstadbewoners;
 • Nieuwe abonnementsvorm buiten kantoortijden voor de Stationsgarage.Parkeernormen alleen omlaag voor binnenstad en spoorzone
Parkeernormen worden gebruikt wanneer er een nieuwe ontwikkeling plaats vindt, bijvoorbeeld wanneer nieuwe woningen gebouwd worden. In het nieuwe parkeerbeleid wordt nu voor de binnenstad en de spoorzone met minder mogelijkheden voor parkeren genoegen genomen. Tegelijkertijd wordt gekeken hoe andere mobiliteit gestimuleerd kan worden, door bijvoorbeeld deelautos, MAAS (Mobility as a Service) en het stimuleren van treingebruiker wanneer woningen nabij het station zijn gelegen. 
Daarbij bestaat de mogelijkheid om binnen een vergunningengebied gebruik te maken van een zogenaamde GROP lijst. Dit is een lijst waarin de hoeveelheid vergunningen per gebouw beperkt wordt. Doel is duurzamer vervoer te stimuleren. 

Door een amendement van het CDA in samenwerking met de ChristenUnie hebben we gezorgd dat lagere parkeernormen niet voor de rest van Gouda gaan gelden. Immers hier zijn inwoners veel meer aangewezen op hun auto en zijn alternatieve vervoersmiddelen niet, of niet op beperkte afstand, aanwezig. 
We beseffen dat we moeten streven naar minder automobiliteit en dat op termijn het intensieve autogebruik niet houdbaar is. Op dit moment hebben we echter met een realiteit te maken die we toch op een of andere manieren moeten faciliteren. Ter verduidelijking: als we nu op in een bestaande wijk een nieuwbouwproject gaan realiseren met een verlaagde parkeernorm, verschuif je het probleem waarschijnlijk naar de buurten om dat project heen. Die kunnen dan wel weer gaan vragen om invoering van een parkeervergunning om die overlast aan te pakken, maar dat kost de bewoners geld. Tevens zullen de auto eigenaren van het nieuwbouwproject dan toch gaan proberen elders hun auto kwijt te raken. Wat ons betreft dient het streven naar minder autogebruik gepaard te gaan met een integraal beleid met acceptabele alternatieven.


Hop on Hop off centrumbus
Geïnspireerd door een voorbeeld uit  Deventer wil de ChristenUnie in Gouda laten onderzoeken of er een kleine (elektrische) centrumbus door de binnenstad kan gaan rijden, voor een laag tarief, bijvoorbeeld €1,-.
Centrumbus Deventer

Omdat parkeren aan de randen van de binnenstad gestimuleerd wordt, onder andere door lagere tarieven, leek het ons een goed idee te onderzoeken of zo’n busje haalbaar is. De bedoeling is dat deze bus langs de diverse parkeervoorzieningen in en rond de binnenstad rijdt.  Het busje stapt dan in de binnenstad bij verschillende haltes en rijdt als ook een toeristische route, zodat toeristen er eventueel ook gebruik van kunnen maken. Bezoekers die slechter ter been zijn kunnen dan alsnog onze mooie stad bezoeken, zonder dat ze hun auto perse binnen de singels moeten parkeren. In Deventer gebruiken ze kleine elektrische bussen. We zetten niet in op ronkende dubbeldekkers door onze stad.

De motie met daarin het verzoek om deze mogelijkheid te gaan onderzoeken, is in de raad aangenomen. Er volgt dus nu samen met ondernemers en andere organisaties een onderzoek om de haalbaarheid van dit idee in kaart te brengen.

Voorkomen parkeeroverlast
De ChristenUnie heeft ook een motie ingediend om als raad het nieuwe, soepeler parkeerbeleid en de ontheffingen die worden toegepast beter te kunnen controleren. De motie is aangenomen en houdt concreet het volgende in:
 • De raad stelt vooraf kaders bij grotere projecten zoals woningbouw  op de Blokker locatie of bij Van Loon locatie. Bij die kaders worden ook de parkeernormen en onderbouwing daarvoor opgenomen.
 • De raad krijgt jaarlijks een overzicht van de toegepaste ontheffingen (om minder parkeerplaatsen toe te staan bij nieuwbouwprojecten) die gehanteerd zijn door het college.
Evalueren maatregelen binnenstad 
Deze motie van het CDA, waarvan wij mede-indiener zijn, heeft als doel om te monitoren en evalueren of het aanpassen van de parkeertarieven en het verlagen van de parkeernorm in de binnenstad en het stationsgebied, bijdraagt aan een autoluwe(re) binnenstad, leidt tot minder parkeren op straat en zorgt voor een hogere bezettingsgraad van de parkeergarages en parkeerterreinen. Uiterlijk in het  4e kwartaal van 2021 zal het college de resultaten bespreken met de raad en deze ook betrekken bij het verkeersbeleid in Gouda.

Betaald parkeren van 18 naar 21 uur in sector 2
De ChristenUnie was verbaasd over het voorstel van het college om de tijden voor betaald parkeren, zonder overleg met de buurt te verhogen van 18 naar 21 uur. Terwijl uitbreiding van betaald parkeren in het nieuwe beleid alleen gebiedsgericht kan en met draagvlak van bewoners.
Het betaald parkeergebied van sector 2 is gelegen in de wijken Kort Haarlem, Kadebuurt en Nieuwe Park. Alleen rondom de Schouwburg waren er klachten, omdat bewoners geen parkeerplaats konden vinden. De ChristenUnie begrijpt de klachten, maar wil dat – conform het nieuwe beleid – eerste voldoende draagvlak voor de maatregel bestaat voordat de tijden eventueel worden aangepast. Wat ons betreft is het prima om draagvlak te krijgen door aanvullend in deze sector 50 gratis uren voor bezoekersparkeren in te voeren. 
Helaas haalde dit amendement het niet. Door diverse fracties werd geen inhoudelijke afweging gemaakt op basis van het beleid en werd draagvlak niet belangrijk genoeg gevonden.  Hoewel het amendement is verworpen, gaat collega Christiaan Quik zich nog inzetten voor een bezoekersregeling voor de sectoren 2 en 3. Het is namelijk niet logisch dat parkeren straks op de parkeerterreinen (dichter bij de binnenstad) goedkoper is dan parkeren in de wijken rondom de binnenstad.  Daarnaast maakt zo’n regeling de invoering van betaald parkeren in sector 2 mogelijk ook wat meer acceptabel.

Autoluwe binnenstad
We hebben ook een motie van de PvdA gesteund,  die oproept om samen met ondernemers onderzoek te doen naar een goede tariefstelling voor parkeren in combinatie met een goed verwijssysteem om op die manier  de Goudse binnenstad autoluwer te maken, maar ook aantrekkelijker voor bezoekers.

Tot slot
We hopen dat het parkeerbeleid de gewenste effecten bereikt en zijn benieuwd naar de uitkomsten van de evaluatie in 2021. Tot die tijd houden we onze oren en ogen ook goed open, want de economie in de binnenstad is kwetsbaar en voor een goed parkeerbeleid moeten we goed blijven luisteren naar de bewoners en ondernemers. De ChristenUnie heeft Oog voor Gouda.

Christiaan Quik en Theo Krins
Dit nieuwe seizoen begon de gemeenteraad met een
presentatie over het 
verkeerscirculatieplan. Een plan die momenteel drie varianten kent en die
tussen de 27 en 30 miljoen kosten. De vraag is welke variant of combinatie van
varianten de gemeenteraad gaat kiezen. In deze blog mijn eerste reactie en de
vraag aan u om te reageren. Als ChristenUnie zullen we bij de verdere behandeling van dit plan in ieder geval pleiten voor voldoende participatie met de inwoners en bedrijven, voordat we het plan als gemeenteraad gaan vaststellen.

Hieronder in het kort de omschrijving van de drie
varianten.

 
Variant 1; 30 km zones
 • autoverkeer bundelen op randwegen door stoplichten slim in te stellen, extra groen voor verkeer op de randweg
 • wegen binnen de randweg (dus ook de singels en de
  meeste hoofdwegen) transformeren naar 30 km straten
 • Extra prioriteit voor voetgangers en fietsers op
  kruispunten binnen de randwegen (waaronder de Kleiwegbrug)
De binnenstad krijgt in deze variant minder gemotoriseerd
verkeer te verwerken en andere verkeerseffecten zijn beperkt. Alle
parkeerplaatsen blijven bereikbaar en er is een goede doorstroming op
hoofdroutes.

Variant 2;
Eenrichtingsverkeer

 • autoverkeer bundelen op randwegen, wegen binnen de
  randweg transformeren naar 30 km straten conform variant 1
 • éénrichtingverkeer invoeren bij de Spoortunnel,
  Blekerssingel, Nieuwe Veerstal, Kattensingel en Burgemeester Jamessingel.
 • Zakpalen op de West- en Oosthaven
 • Parkeerverwijssysteem voor de binnenstad
De binnenstad, singels en de Joubertstraat krijgen
minder verkeer. Bodegraafse Straatweg en de Koningin Wilhelminaweg krijgen ongeveer
20% meer verkeer. Alle parkeerplaatsen blijven bereikbaar en er is een goede doorstroming
op hoofdroutes.
Variant 3;
Sectorenmodel en autoluwe binnenstad
 • autoverkeer bundelen op randwegen, wegen binnen de
  randweg transformeren naar 30 km straten conform variant 1 en 2
Deze variant richt zich voornamelijk door het
toevoegen van een aantal knippen in wegen in de stad. Dit betekent dus er voor
de auto geen doorgaand verkeer meer mogelijk is. Knippen worden voorgesteld ter
hoogte van:
 1. Veerstal (tussen Oost- en Wethaven)
 2. Fluwelensingel (bij Klein Amerika)
 3. Kattensingel – Spoorstraat
 4. Noord- Zuid relatie bij knooppunt Bodegraafsestraatweg
 5. Tussen Molenmeesterslag en Dijkgraafslag (bij
  Driewegplein)
 6. Graaf Florisweg – Zuidelijke Zwarteweg (linksaf en
  rechtsaf knippen).

Dit model heeft het meest effect op een afname van
verkeer bij de binnenstad, singels, Joubertstraat en Bodegraafsestraatweg. De Koningin
Wilhelminaweg kent juist een toename van 10% autoverkeer. Daarnaast is dit
netwerk minder robuust en zijn bij incidenten minder alternatieve routes
beschikbaar.

Randwegen voldoende capaciteit?

De
presentatie gaf een lange termijn doel weer voor het verkeer in Gouda. Een
verhaal dat goed gepresenteerd werd en met veel overtuiging werd gebracht.
Echter, hoe langer ik over de varianten nadenk, hoe meer vragen ik krijg.
Allereerst gaan alle varianten uit van het zo goed mogelijk benutten van de
randwegen van Gouda. Nu weet ik echter vanuit de praktijk dat deze randwegen
zeker in de ochtend en avondspits eigenlijk het vele verkeer nu al nauwelijks aan
kunnen. Wanneer je dan nog meer verkeer van de stad hierop wilt afwikkelen
lijkt dat niet te gaan werken. Maar laten we er nu even vanuit gaan dat dit
toch kan. Over welke varianten moeten we dan nadenken?

Een eerste
reactie
Ik kan het niet laten een eerste
reactie te geven. Ik zie een verkeersplan die op dit moment te veel uitgaat van
theoretische modellen en weinig rekening houdt met de Goudse praktijk. Er
zitten zeker goede maatregelen in om te komen tot een stad die meer ruimte
geeft voor de fiets, iets wat de ChristenUnie omarmt. Maar is de stad straks
nog wel bereikbaar met uw auto? Terecht wordt gesteld dat variant 3 minder
robuust is. Woont u bijvoorbeeld in de Kadebuurt of Kort Haarlem en u wilt de
stad uit, kunt u alleen nog zuidelijk de stad uit of via Goverwelle. Is dat
wenselijk? Ik ben bang dat deze variant te weinig uitgaat van het feit dat de
meeste inwoners de komende tijd voor o.a. hun werk één of twee auto’s in bezit
hebben die veelal de stad moeten verlaten. Er kan dus de nodige overlast in de
wijken gaan ontstaan. Je kan dan eigenlijk niet meer met de auto het spoor over
naar de andere kant van de stad, behalve op de ringwegen. Ik zie daarom weinig
in knippen 4 tot en met 6 van de derde variant. Wel zie ik een voordeel van de
knippen voor de binnenstad. Hier kan door de knippen Veerstal (tussen Oost- en
Wethaven), Fluwelensingel (bij Klein Amerika) en de knip Kattensingel –
Spoorstraat meer ingezet worden op minder verkeer op de singels en met
bezoekers parkeren aan de randen van de stad. Maar zijn hier knippen voor nodig,
of zou éénrichtingsverkeer op de Singels ook al een verbetering zijn? Daarnaast
kan wellicht een eerste stap naar minder verkeersdrukte gezet worden door het
terugdringen van autoparkeren in de openbare ruimte en het gaan toewerken naar parkeergarages
aan de randen van de binnenstad. Dit maakt een verdere kwaliteitsimpuls van de
binnenstad mogelijk waarbij weer meer de ligging van de binnenstad aan het
water benut kan worden.
Oog voor bereikbaarheid

Van belang blijft dat de visie
ook leidt tot concrete resultaten. Resultaten die we in ieder geval op korte of
middellange termijn als ChristenUnie willen zien, zijn:

 1. Fiets: vlotte doorstroming van
  fietsers op hoofdroutes, rekening houdt met het toenemend belang van (elektrisch)
  fietsverkeer, aanleggen van fietssnelroutes, fietsveiligheid (elk jaar 1
  knelpunt oplossen) en voldoende fietsenstallingen.
 2. Verdere aanleg van
  verkeersveilige schoolzones
 3. Autoluwe singels waarbij gezocht
  wordt naar breed draagvlak bij de stakeholders in combinatie met parkeren aan
  de randen van de stad voor bezoekers en toeristen van de binnenstad (Bijv. bij
  Go-Stores).
 4. Een duurzame transportservice voor bedrijven in de binnenstad en het invoeren van een verbod op vervuilende vrachtauto’s vanaf 2025.
Wat vindt
u een goede variant?
Ik ben benieuwd wat u als lezer vindt van deze
varianten en welke conclusie u trekt? Het zijn deels verregaande maatregelen.
Voorstel waar nu aan gedacht wordt is overigens wel stap voor stap naar
bijvoorbeeld variant 3 te werken. Dit ook gezien de financiën. In die tijd kan
ook draagvlak ontstaan voor met name de knippen in de wegenstructuur. Laat u
een reactie achter? dan kan ik uw reactie meenemen in de afweging van de
ChristenUnie bij het vaststellen van het verkeerscirculatieplan.


Wat mij betreft zijn  we op weg naar een optimaal bereikbaar Gouda met
in ieder geval veel aandacht voor de fiets!

Ga je vaak met de trein? Goed nieuws, het wordt de komende jaren steeds makkelijker
om je fiets te parkeren bij het NS station van Gouda. Is er nu vaak weinig plaats,
dit is over een aantal jaar als het goed is verleden tijd. In deze blog een drietal maatregelen
op een rij die het parkeerleed van fietsers  gaat oplossen.

Aanleiding
van deze blog is de discussie op de sociale media van vorige week of alleen handhaving
wel een oplossing biedt voor het probleem van fietsparkeren op het
station. Dit is echter de eerste stap naar een goede oplossing…..

Maatregel 1; Lang
geparkeerde fietsen weghalen

In een memo aan de gemeenteraad
van Gouda werd informatie verstrekt over de eerste stap in de aanpak. Vanaf
januari 2019 gaat de gemeente fietswrakken en weesfietsen (langdurige gestalde
fietsen) opruimen. Door lang geparkeerde fietsen weg te halen uit de
stallingen, komt er weer ruimte beschikbaar voor fietsen die momenteel nog
overal op straat staan. Daarna start het weghalen van fietsen die verspreid op
straat, trottoirs en overige openbare ruimte staan geparkeerd. Als er weer
voldoende ruimte in de stallingen is gerealiseerd, start de handhaving van het
fietsparkeerverbod rond het station. Geparkeerde fietsen die er staan worden
afgevoerd naar het nieuwe fietsdepot aan de Goejanverwelledijk 10. Daar kan de
fiets gedurende een maand worden opgehaald tegen betaling van € 30. Wordt de
fiets binnen deze termijn niet opgehaald, dan wordt de gemeente eigenaar van de
fiets.

De nieuwe spelregels voor
fietsparkeren bij het station:

 • Fietsparkeren bij het station mag alleen nog in
  de fietsenstallingen en niet meer op straat.
 • Op straat/trottoir geparkeerde fietsen worden
  afgevoerd naar het fietsdepot.
 • Fietsen mogen maximaal 2 weken in de
  fietsenstalling staan. Daarna heeft de eigenaar nog 2 dagen om zijn fiets weg
  te halen. Anders voert de gemeente deze af naar het fietsdepot.
 • Rond het station komt duidelijke bebording met de
  nieuwe spelregels en bij de start worden fietsers geïnformeerd.

Maatregel 2; Betaalde
stalling eerste 24 uur gratis

De betaalde stalling aan de Bloemendaalzijde wordt als het goed is uiterlijk in 2021 de eerste 24
uur gratis. Dit is niet alleen een goede oplossing voor de mensen die het niet
redden met hun fiets het parkeerdek te bereiken, maar is ook een goede
oplossing om de fietsen die geparkeerd staan voor de bioscoop op te lossen.
Tevens worden de fietsenstallingen beter benut. Nu wordt vaak maar een deel van
de betaalde fietsenstalling gebruikt, met deze maatregel wordt de capaciteit
van fietsenstallingen aan de Bloemendaalzijde beter benut. Deze maatregel gaat
in ieder geval in bij de oplevering van het zuidelijk stationsgebied. 

Maatregel 3; Meer
fietsparkeerplaatsen Zuidelijk stationsgebied

Vanaf
2019 starten de voorbereidingen van de aanleg van het zuidelijk stationsgebied
en in 2021 vindt realisatie plaats. Het plan bestaat o.a. uit een nieuwe
fietsenstalling met circa 3400 plaatsen. Meer over dit plan kun je lezen in een
blog van mij uit 2016:
Zuidelijke stationsgebied eindelijk aangepakt.

In het Goudse coalitieakkoord ‘Nieuwe energie’ staat deze ontwikkeling ook benoemd. Hierin staat ook dat het zuidelijk stationsgebied een belangrijke entree is voor het stadscentrum en de vernieuwingsplannen worden doorgezet, inclusief het oplossen van de fietsproblematiek.

Tot slot

De ChristenUnie is blij dat nu
eindelijk met concrete stappen zicht komt op een oplossing voor het fietsparkeren
rond het station Gouda. In ons verkiezingsprogramma hadden we ook oog voor deze problematiek. We blijven natuurlijk als ChristenUnie wel het dossier goed volgen totdat alle maatregelen zijn genomen en gezorgd is voor een goede parkeervoorziening voor fietsen.
De Non-foodbank Gouda en omstreken (Kleding- en Meubelbank) helpt mensen die geen of onvoldoende
financiële middelen hebben om zaken als kleding, schoenen, gordijnen, bed, bank, tafel en stoelen, glazen
en bestek, wasmachine, koelkast, fietsen, computers etc. aan te schaffen.

De fiets is voor veel mensen in armoede het enige vervoermiddel om boodschappen te doen en kinderen
naar school te brengen c.q. zelf te laten fietsen. Op dit moment hebben zij een lange wachtlijst van cliënten.Reaktgroep


De gemeente Gouda verzamelt veel fietsen van o.a. de stations, politie etc. Bij navraag door de Non-
foodbank kwam naar voren, dat alle fietsen exclusief naar de Reaktgroep gaan en door gemeentelijke
bepalingen niet binnen Gouda worden terug geleverd. Volgens de Reaktgroep gaan de fietsen uit Gouda
naar Den HaagVragen aan college


Naar aanleiding hiervan hebben wij samen D66 een aantal vragen aan het college gesteld, welke nu zijn beantwoord:

Is het juist dat alle “verzamelde” fietsen exclusief naar Reaktgroep gaan?Dat is juist. Met de Reaktgroep is een overeenkomst aangegaan waarin is afgesproken dat men voor de
gemeente Gouda om niet fietsen verplaatst en/of verwijdert. Na de wettelijke bewaartermijn van de
opgeslagen fietsen, worden deze uitgesorteerd op hergebruik. De nog bruikbare fietsen worden tegen
vergoeding van € 10,- per stuk overgedragen aan de Reaktgroep. De fietsen worden door hen opgeknapt en
verkocht in een ander deel van het land.

Het geld dat gemeente Gouda ontvangt wordt gebruikt voor het onderhoud van de fietsenopslag en is tevens
een tegemoetkoming voor het gebruik van een bestelbus,die door Gouda wordt geleased voor het vervoer
van fietsen en bromfietsen.page1image22904

Indien dit zo is, wat is daar precies de reden van? Zijn hiervoor gemeentelijke bepalingen?De reden dat er op dit moment geen fietsen in Gouda worden verkocht heeft te maken met het willen
voorkomen dat een (voormalige) eigenaar zijn of haar fiets weer tegenkomt die door een ander bereden
wordt. Dit is een uitgangspunt vanuit het verleden. Een tweede reden is het feit dat er in de overeenkomst
zoals omschreven in punt 1 hierover afspraken zijn gemaakt.In hoeverre is het mogelijk om voortaan (een deel van) de “weesfietsen” aan de Non-foodbank te
geven? Recent is een digitaal registratiesysteem ingevoerd in Gouda waarin gevonden fietsen tot in detail
omschreven staan (met foto). Tevens kan via internet bekeken kan worden of een vermiste fiets in opslag
staat bij de gemeente Gouda. Dit systeem heeft als bijkomend voordeel dat ook achteraf kan worden
vastgesteld of een fiets in Gouda is verwijderd en ook dat een fiets niet binnen de bewaartermijn is
opgehaald. Op deze wijze is het mogelijk om de fietsen te kunnen hergebruiken in de eigen regio. Bij twijfel
kan met behulp van het registratiesysteem worden aangetoond dat dit een eerlijk verkregen fiets is. Wel zal
de praktijk moeten uitwijzen of deze manier van werken niet tot problemen leidt.Nieuw beleid


Met de betrokken partijen zal binnenkort een afspraak worden gemaakt met betrekking tot het leveren van
fietsen aan de Non-foodbank. Dan zullen tussen de betrokken partijen nadere afspraken worden gemaakt
over het aantal fietsen dat periodiek beschikbaar zal worden gesteld. De ChristenUnie is blij dat het college de handschoen heeft opgepakt en binnenkort de Non-foodbank over een deel van de “weesfietsen” kan beschikken.