Berichten

Na een jarenlange projectrelatie heeft de gemeenteraad onlangs besloten om de relatie met Elmina stop te zetten. Oorspronkelijk was het de bedoeling om tot 2017 door te gaan, maar het college heeft aangegeven dat er nauwelijks meer sprake is van een constructieve samenwerking en dat het doorgaan tot 2017 niet zinvol is. Daarnaast is ook de stedenband met Gloucester beëindigd.


Motie

Het project Elmina is een project dat is geïnitieerd en bekostigd door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Gouda heeft bestuurlijk
en ambtelijk invulling aan dit project gegeven. Omdat er vanaf de start goede resultaten werden geboekt, is middels een motie van de gemeenteraad in 2007 besloten om voor 10 jaar door te gaan met dit project. Het project liep als gevolg daarvan door tot 1 januari 2017. Takenpakket


Het huidige college stelt zich op het standpunt dat ontwikkelingsactiviteiten feitelijk geen onderdeel vormen van het gemeentelijk takenpakket. De ChristenUnie heeft hier een genuanceerd standpunt over, maar een ander argument telt wat ons betreft veel zwaarder:
de voortgang van het project wordt in toenemende mate gehinderd door een gebrek aan continuïteit
in de staf van Elmina: hogere ambtenaren worden regelmatig vervangen en in een andere stad te
werk gesteld. De vooruitgang van het project wordt daardoor ernstig beperkt. De beperkte ambtelijke
inzet en de vele wisselingen onder betrokkenen in Elmina beïnvloeden het project negatief. 

Kort gezegd was er van een samenwerking nauwelijks meer sprake en dan moet je niet blijven doormodderen.
Al hecht de ChristenUnie veel waarde aan het nakomen van toezeggingen, dan is daar van twee kanten wel commitment voor nodig.

Navraag bij de VNG heeft geleerd dat stopzetting van de projectrelatie door Gouda niet leidt tot financiële of
juridische consequenties.

Al met al is het jammer dat de projectrelatie met Elmina op deze manier stopt. 
We moeten in ieder geval de mooie dingen die zijn bereikt niet vergeten!


Gloucester


In 1972 werd het Engelse Gloucester de derde zusterstad van Gouda. Af en toe gaat er een
Gouds muziekgezelschap naar Gloucester. Verder zijn er nauwelijks contacten met deze stad al is er in 2009 wel een groep raadsleden daar op bezoek geweest. Gloucester komt al jaren niet meer actief naar Gouda. De
Mayor en de Sheriff worden elk jaar door Gouda uitgenodigd voor Kaarsjesavond, maar geven daar geen
gehoor aan. Verder is het lastig om bestuurlijk een band op te bouwen met Gloucester, omdat er elk jaar een
nieuwe burgemeester en loco-burgemeester wordt gekozen. 

Inhoudelijk stelt deze vriendschapsband
dermate weinig voor dat de ChristenUnie het voorstel om deze stedenband te beëindigen heef gesteund.

Solingen en Kongsberg


We gaan nu verder met Solingen en Kongsberg en dat lijkt ook genoeg. Met deze twee steden onderhoudt Gouda goede banden die actief worden onderhouden. 
De komende jaren wordt nagegaan of de contacten met Kongsberg vanuit economie en werkgelegenheid nog een extra impuls kunnen worden gegeven.

Vanavond ben ik bij een bijeenkomst van de VVD in Stadscafé De Zalm geweest over Ontwikkelingssamenwerking. Hoofdspreker deze avond was VVD Tweede Kamerlid Arend Jan Boekestijn. Hij plaatste kritische kanttekeningen bij de huidige opzet van Ontwikkelingssamenwerking. Hij ging onder meer in op de vraag waarom landen in Afrika vaak arm zijn. Volgens hem komt dat vooral doordat er vaak geen kundige leiders in die landen zijn. Ook een punt van aandacht is dat met ontwikkelingsgelden soms foute regimes worden gesteund, al gebeurt dat in sommige situaties indirect. Volgens hem is dat een immoreel beleid, je moet geen geld geven aan een regimes die fout zijn. Een discussie hierover ligt erg gevoelig in de Kamer, maar begint nu op gang te komen.
Op de wijze zoals het nu gaat creëer je hulpverslaving en het leidt ertoe dat bestaande regimes overleven.
Arend Jan Boekestijn pleit voor directe steun aan productie sectoren en private initiatieven. Let daarbij op beheersing van overhead kosten. Daarbij is het volgens hem ook heel belangrijk dat je het werk op een efficiënte wijze evalueert: op basis van een “o-meting” beginnen en het resultaat inclusief de effecten meten. Dus bijvoorbeeld niet alleen het feit dat er een school is gebouwd, maar ook de schoolprestaties. Al met al verkondigt Arend Jan hiermee een heel duidelijk liberaal standpunt, maar ook stof tot nadenken al wordt volgens mij hier het resultaat van veel niet gouvermentele organisaties, zoals bijvoorbeeld Oxfam Novib en ZOA, wel enigszins miskend. Verder moet je soms ook grootschalig insteken om een grote groep te kunnen bereiken.
Maar goed langzamerhand kwam Gouda meer in beeld: hij gaf namelijk aan dat steun uitsluitend landelijk en niet via gemeente en provincie moet verlopen. Op plaatselijk niveau mis je volgens hem de expertise en maak je vaak in relatie tot de hulp die je biedt teveel kosten.
Dat klinkt niet leuk als je juist zoveel energie met elkaar vanuit Gouda in Elmina (Ghana) steekt.

Na Arend Jan kreeg Laura Werger (Fractievoorzitter VVD Gouda) het woord.
Ze gaf aan dat op verzoek van VNG wij met het project in Elmina zijn gestart en dat burgemeester Cornelis dit verzoek heeft opgepakt. Er zijn een aantal concrete projecten gerealiseerd, zoals een oplossing voor het afval, maar ze heeft er moeite mee dat de burgemeester nu “chief” is geworden in Elmina, terwijl we daar met Goudse gelden, als gemeente, actief zijn. Het is niet zijn project, maar van de gemeente Gouda.
Ze constateert ook dat er nu vanuit Elmina wensenlijstjes komen met zaken als een fitness ruimte voor de brandweer en een crossmotor. Dat is volgens haar niet de bedoeling en het geeft volgens haar ook iets aan van de eerder genoemde “hulpverslaving”.

Zij krijgt in ieder geval een nare bijsmaak van de huidige gang van zaken en wil een evaluatie in de gemeenteraad. Wat hebben we bereikt en wat doet die ambtenaar voor projecten precies? Ze wil ruimte geven aan het particulier initiatief, zoals Marianka Peters met veel overgave doet.
Ze roept de burgemeester op (ik denk niet dat hij het heeft gehoord, daar hij niet aanwezig was, maar dat terzijde) om precies de resultaten te laten zien. Vervolgens wil ze dat de gemeente dit project dan vanuit de politiek loslaat en het overlaat aan particulieren en bedrijven.
Laura heeft deze avond stevige woorden gesproken die volgens mij toch echt nuancering behoeven, maar daar komen we in de Raad vast nog wel over te spreken. Want als ze haar doel wil bereiken (evaluatie), dan zal ze binnenkort vast proberen dit onderwerp op de agenda te krijgen.