Tag Archief van: El Wahda

Tarik Chadlioui, ook wel bekend als Tarik ibn Ali.
Foto: De Telegraaf

Een opvallend bericht donderdag op de website van de Telegraaf en het AD!De kranten berichten dat Tarik Chadlioui (beter bekend onder de naam: Tarik Ibn Ali) is opgepakt in Birmingham (Engeland). Hij wordt uitgeleverd aan Spanje in verband met een terrorisme onderzoek. Spanje verdenkt hem van het “aanmoedigen van mensen om deel te nemen aan de Jihad” (bron: AD) 


Het AD meldt op haar website nog het volgende:
De Spaanse politie begon in 2015 met een onderzoek naar Tarik Ibn Ali, toen video’s opdoken waarin hij een jonge moslim uit Spanje zou hebben aangemoedigd om naar Syrië te gaan. Ook zou de imam rond die tijd het eiland Mallorca hebben bezocht om een celgroep op te richten waarvan hij tevens geestelijk leider werd. Deze groep zou regelmatig bijeen zijn gekomen en zich bezig hebben gehouden met het promoten van IS op social media. Volgens de Spaanse politie is Tarik Ibn Ali bekend bij hun collega’s in Europa voor het rekruteren van militanten en het binnenhalen van geld voor IS. Doordat hij zelf veiligheidsmaatregelen nam en constant van adres wisselde, was het moeilijk om hem op te pakken.”


Fondswerving 

Tarik ibn Ali heeft een Belgisch paspoort maar was vaak in Nederland om geld in te zamelen.

In januari was hij nog in Gouda om fondsen te werven voor een nieuwe moskee aan de Antwerpseweg. In 2014 was hij ook in Gouda. Toen ondersteunde hij de fondswerving voor de moskee El Wahda in de PWA Kazerne. Tarik is een veelgevraagd spreker en wordt regelmatig gevraagd bij fondswerving acties.Volgens De Telegraaf adviseerde het Contactorgaan Moslims Overheid moskeeën al paar jaar geleden om hem niet meer uit te nodigen. Hij werd in verband gebracht met de radicale groep Sharia4Belgium.
Zijn naam werd ook genoemd in verband met de aanslagen in Parijs. Hij of zijn groep zouden Omar Mostefai hebben geradicaliseerd, één van de aanslagplegers in de Bataclan. In die concertzaal vielen in 2015 89 doden.
Niet welkom
Zowel in 2014 als begin dit jaar hebben we nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de komst van Tarik Ibn Ali en gevraagd zijn komst naar Gouda te beletten. 
Naar aanleiding van vragen daarover is toen het volgende geantwoord: “Er zijn zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk geen juridische mogelijkheden om deelname van Ibn Ali aan een benefiet te voorkomen of te verbieden. Ook via het vergunningstelsel van de gemeente kon de bijeenkomst niet tegen houden. Voor het houden van benefietbijeenkomsten in een bestaande moskee is geen aparte vergunning vereist, voor zover de activiteit plaatsvindt binnen de voorwaarden van de bestaande vergunningen. Wel is de inzet van de prediker door de politie gemonitord op mogelijke overtredingen of strafbare feiten. Daar is geen sprake van geweest.”
Verdraagzaamheid
Ofschoon ik besef dat zolang iemand niet is veroordeeld je op moet passen met wat je zegt en schrijft, lijkt het er toch op dat deze Tarik Ibn Ali minder onschuldig is als menigeen heeft doen voorkomen. 
Ik hoop dat de Goudse moskeeën door deze berichten besluiten dat ze in de toekomst selectiever zullen zijn met het uitnodigen van sprekers / fondswervers. 
Al in 2014 schreef ik: “Het zou het moskeebestuur overigens sieren als ze alsnog afziet van de uitnodiging aan deze imam, want niemand is gebaat bij onrust over een imam die geassocieerd wordt met haat en tweedracht in de maatschappij. Laten we met elkaar in Gouda ons inspannen voor onderlinge verdraagzaamheid en respect en niet (de schijn van) onverdraagzaamheid accepteren.” 

De laatste week is er in de media terecht ophef geweest over
Identitair Verzet. Deze rechts radicale groep heeft op 4 juli een spandoek op
de PWA Kazerne gehangen met de leuze: “Moskee? Stem nee!”. Daarnaast schrijven
ze op hun Facebook pagina o.a.: “Voorafgaand (aan de stemming op 8 juli, tk)
zullen wij een aantal voorstanders in de raad een huisbezoek brengen om ze tot
inkeer te brengen.”


Bron: Facebook
Dreiging
Dit dreigement  is
uiteraard verwerpelijk en het is goed dat de burgemeester zowel in de media als
in de raadzaal dat klip en klaar heeft aangegeven.
Het lijkt erop dat 
Identitair Verzet het allemaal niet zo serieus heeft bedoeld en het
ludiek had willen aanpakken met een roos en een pamflet.  Maar goed, ook dat is intimiderend voor
raadsleden en gelukkig hebben ze (waarschijnlijk onder druk) afgezien van enige
vorm van directe actie richting de raadsleden in Gouda.

Gouda Positief
Gouda Positief kon het weer eens niet laten om de
werkelijkheid te “framen” en liet in het AD van vrijdag 10 juli optekenen dat
de stemming anders had kunnen lopen als er geen sprake was geweest van
intimidatie en oneigenlijke druk. Daarbij doelde ze o.a. op de actie van
Identitair Verzet.
Waar Johan Weeber, fractievoorzitter van Gouda Positief, aan
voorbij gaat is, dat al in oktober 2014 er 18 van de 35 raadsleden hadden
aangegeven dat ze het plan (op basis van diverse argumenten) van El Wahda niet steunen.
Vele malen hebben de fracties die tegen waren op allerlei manieren aangegeven –
en consequent op basis van dezelfde argumenten – dit plan niet te willen.
Identitair Verzet
Volgens Johan Weeber was de druppel de mail van Identitair
Verzet. Ook via De Ochtend (KRO NCRV) en refereert hij hieraan. Voor zover
bekend is er naast het stuk op Facebook door deze organisatie echter geen
enkele actie ondernomen. Als er toch meerdere mails zijn gestuurd daag ik hem
uit om daarmee naar buiten te komen. Nu ademt het vooral stemmingmakerij uit.
Het vervelende van zijn opstelling is dat de actie van
Identitair Verzet veel groter is gemaakt dan nodig en hij hen meer invloed
toedicht dan feitelijk het geval is. Door de opstelling van Gouda Positief wordt
deze organisatie alleen maar in de kaart gespeeld.
Bestemmingsplan
Gouda Positief gaat
zelfs nog een stapje verder: volgens Johan Weeber is de vestiging van een
megamoskee met 4.500 mogelijk gemaakt door het vorige college, want die heeft
de bestemming gewijzigd. Daarbij geeft hij in een bericht aan dat toen ze
erachter kwamen dat het moskeebestuur sinds 2013 bezig was met de aankoop van
het totale terrein, zij samen met de coalitie waarin zij zitten een alternatief
plan hebben bedacht met De Ark, Gemiva en een veel kleinere moskee, juist om
een megamoskee te blokkeren.
Dit is wel een heel bijzondere manier om het gelijk aan
eigen zijde te krijgen, want het college waarin deze partij zitting heeft,
presenteert in oktober niet één, maar twee plannen: De Ark, Gemiva en woningen
voor ouderen en het plan van El Wahda met woningen voor ouderen. De raad moest
toen een keuze maken!
Beide plannen lijken overigens mogelijk binnen het bestaande
bestemmingsplan.
De raad heeft toen in meerderheid voor het plan van De Ark
en Gemiva gekozen en op dat moment was mondeling door de woordvoerder van El
Wahda al gezegd dat het aantal niet 4.500 maar 1.500 wordt ook als alleen voor
hun plan zou worden gekozen.
Vervolgens heeft het college inderdaad een ander plan “samen
onder één dak” gepresenteerd, maar ze had ook kunnen (beter gezegd: moeten)
luisteren naar de meerderheid van de raad en dan was én op die locatie überhaupt
geen moskee gekomen én waren we al volop bezig geweest om huisvesting voor De
Ark en Gemiva te realiseren!
Toekomst
Er is nu genoeg gezegd en geschreven over dit onderwerp en
ik zie uit naar de plannen van het college, waarbij hopelijk zo snel mogelijk
door alle betrokkenen passende huisvesting kan worden gevonden, waarbij het
college voor De Ark een huisvestingsplicht heeft.
Binnen en buiten de raad zullen de verhoudingen rond dit
dossier mogelijk nog wel wat gespannen blijven, maar ik reken op de
flexibiliteit en veerkracht van alle betrokkenen, zodat er geen verdere
polarisatie in onze stad komt.


Ark en Gemiva

Al meer dan 10 jaar zoekt (V)so De Ark naar andere huisvesting, omdat de huidige huisvesting absoluut niet meer voldoet. Bij de zoektocht naar passende huisvesting kwam in het voorjaar van 2012 de locatie van de PWA kazerne in beeld. Een projectontwikkelaar was
bezig plannen uit te werken om op deze locatie een maatschappelijk cluster te huisvesten, waarin ook
ruimte was voor De Ark en het Kinderdagcentrum van Gemiva. In september 2013 werd echter duidelijk dat deze
projectontwikkelaar voor deze invulling van het gebouw de financiering niet rond kreeg. Eind 2013 is
dit dossier daarom gesloten.


Halverwege 2014 is deze locatie wederom in beeld gekomen voor huisvesting van deze school. Deze
locatie biedt nu een mogelijkheid voor een gezamenlijke huisvesting van De Ark, het kinderdagcentrum
van Gemiva en het islamitisch centrum El Wahda, mits het investeringskrediet voor
De Ark wordt opgehoogd, daarnaast moet de gemeenteraad ook een krediet verstrekken om de aankoop te bekostigen en verbouwing voor het gedeelte van het pand dat voor Gemiva is bedoeld. De investering voor Gemiva komt terug middels de huur die wordt betaald.
Persoonlijk belangVoor de stemming leggen twee PvdA raadsleden, Khalid Tatou en Siham Massrour, een verklaring af waarin ze aangeven dat ze geen rechtstreeks of persoonlijk belang hebben richting islamitisch centrum El Wahda. Ze willen als gekozen volksvertegenwoordiger gebruik maken van hun wettelijk recht. Voor de zekerheid hadden ze overigens advies ingewonnen bij de VNG.Stemverklaringen


Doordat o.a. het totale plan niet kan rekenen op voldoende draagvlak in de wijk en het geen taak is voor de overheid om mee te werken aan een ABC-constructie wanneer er geen sprake is van een verplichte taak (zoals huisvesting), was het zeer waarschijnlijk dat een nipte meerderheid van 18 tegen en 17 voor, het plan zou verwerpen.Diverse fracties, vooral de fracties die voor het plan zijn, maakten gebruik van de mogelijkheid om een stemverklaring af te leggen.
In het reglement van orde van de Goudse gemeenteraad staat over stemverklaringen: “Stemverklaringen zullen kort moeten zijn”.

Dit artikel werd vooral door de vertegenwoordigers van D66 en PvdA aan hun laars gelapt en dat leidde tot veel wrevel bij zowel de voorzitter van de raad (hij maant diverse keren om tot een statement te komen, conform een stemverklaring) als diverse raadsfracties. 

Op een gegeven moment heb ik de voorzitter gevraagd hier echt een einde aan te maken, temeer daar de andere fracties niet op de stemverklaringen kunnen reageren. Jan de Koning (GBG) reageert later puntig richting de PvdA, die onverstoorbaar door bleef gaan, met de woorden: “U heeft weinig respect voor de voorzitter van de raad.”


Stemverklaring D66 en PvdA

De stemverklaringen waren niet alleen veel te lang, maar bevatten ook grote woorden, die als ze in een debat waarin geuit, absoluut tot een stevig debat hadden geleid. Nu had de sprekers vrij spel en maakten daar in mijn ogen misbruik van.

D66 merkte o.a. op: “Voor de grondwet zijn alle burgers gelijk (..) Iedere burger is gelijk, maar sommigen gelovigen zijn meer gelijk zijn dan anderen.” 
Met deze opmerking worden religies tegenover gezet en wordt polarisatie aangewakkerd, terwijl heel andere argumenten hebben geleid tot een “nee” stem in de raad.

De PvdA geeft aan dat er fracties zijn die zijn gaan twijfelen over het islamitisch centrum en de PvdA beschouwt het als glad ijs als draagvlak in de wijk leidend is, terwijl het plan past in het bestemmingsplan. De PvdA is faliekant tegen willekeur.

Met deze opstelling gaat de PvdA eraan voorbij dat van begin af aan een meerderheid van de raad gekozen heeft voor het plan van een combinatie van De Ark, Gemiva en woningen voor ouderen en dat het college dit heeft genegeerd. Er is geen twijfel gaan opborrelen rond het islamitisch centrum, maar er is vanaf het begin een andere keuze gemaakt!

Stemming

Uiteindelijk was de stemming maar een formaliteit en zoals verwacht werden beide kredieten weggestemd met de kleinst mogelijke meerderheid van 18 tegen 17.

Het is goed om in het reces dat nu is aangebroken de balans op te maken en zo snel mogelijk te gaan werken aan herstel van onderlinge relaties.
Daarnaast moet zo snel mogelijk alsnog passende huisvesting worden gevonden voor de Ark, waarbij het mooi zou zijn als dat samen met Gemiva gaat lukken.

Op woensdag 1 juli was het dan eindelijk zover: de raad moest duidelijkheid geven over het plan “Samen onder één dak”, waarbij De Ark, Gemiva en het islamitisch centrum El Wahda, samen in de voormalige Prins Willem-Alexander kazerne worden gehuisvest.

Krampachtig
De laatste weken werd wel duidelijk dat het draagvlak bij de meerderheid van de raad blijft ontbreken. Vorig jaar gaf een meerderheid van 18 tegen 17 al aan dat er geen steun is voor een islamitisch centrum van deze omvang op deze locatie. Het college heeft echter 9 maanden lang hardnekkig vastgehouden aan het plan om toch alle partijen onder één dak te brengen. Geen middel werd geschuwd om dit te forceren. Doordat het college veel te laat de bewoners is gaan betrekken bij het plan en de impact voor de buurt enorm onderschat heeft was haar inzet krampachtig en wekte steeds meer aversie op bij de buurtbewoners en een deel van de raad.
Extreemrechtse christenen
De woordvoerder van het islamitisch centrum, de heer Boukayouh, kon het in de media helaas niet laten om af en toe flink uit te halen, met name naar de christelijke partijen (“We hebben moeten opboksen tegen het christelijk blok van de politiek”). Eerder gaf hij ook al een sneer richting de vertegenwoordigers van Gouda Noord (“een groepje extreemrechtse christenen”)
Met deze opmerkingen wordt de discussie op scherp gezet en het is ook gewoon niet waar. In de raad zijn 8 fracties tegen het plan en daarbij gaat het om “slechts” drie christelijke partijen.
Eerlijkheidshalve zijn er door diverse partijen zaken gezegd die niet verstandig zijn en zeker ook niet altijd constructief. Wat dat betreft kan ik begrijpen dat de Corina Kerkmans van  de Partij voor de Dieren aan diverse partijen tijdens de raadsvergadering een rode kaart uitdeelde. 

Hoe nu verder?
Naar verwachting komt het voorstel voor de kredieten t.b.v. De Ark en Gemiva op 8 juli in stemming en als bij alle fracties bij hun standpunt blijven, zullen 18 van de 35 raadsleden het plan afwijzen.
Dan is alles nog niet achter de rug. Want als inderdaad een raadsmeerderheid tegen de huidige plannen zal stemmen, zal de kazerne via de markt te koop worden aangeboden en het is mogelijk dat het islamitisch centrum alsnog haar slag slaat. Het is ook mogelijk dat het oorspronkelijke plan van De Ark en Gemiva in combinatie met woningen voor ouderen weer op tafel komt.
Het blijft de komende weken nog wel spannend rond dit dossier.
Alle betrokken partijen hebben schade opgelopen en het is belangrijk dat we nu onze wonden likken en daarna ons weer inzetten op (het herwinnen van de) goede onderlinge verstandhouding en daar zal iedereen een steentje aan moeten bijdragen. Het zou goed zijn als het college hiertoe het initiatief neemt.
Bijdrage
Hieronder treft u mijn bijdrage aan voor het debat over de toekomst van de PWA kazerne:
“Voorzitter, in maart jl. gaf mijn collega Anna van Popering
aan, dat ze boos en teleurgesteld was. Al jaren wachten de kwetsbare leerlingen
van de Ark op goede huisvesting en als het college had meegewerkt aan de plannen
die er in oktober 2014 lagen was adequate huisvesting al op korte termijn
gerealiseerd.
In maart dreigde een meerderheid van de raad zich tegen het
aangepaste plan  (3 in 1) te keren en
opeens kregen we een dringende oproep van het college om geen besluit te nemen
omdat het maximaal aantal plekken in de moskee substantieel zou worden terug
gebracht op initiatief van El Wahda. Vervolgens horen we vanuit El Wahda een
tijd niets en dan wordt, onder druk, op een bewonersavond opeens een getal van
1.200 naar voren gebracht, wat blijkbaar een drastische aanpassing is…
Inmiddels staat de teller op 900….
Opvallend is overigens dat
woordvoerder Boukayouh in een interview aangeeft dat ze bij het niet instemmen
door de raad meer vrijheid hebben om met het gebouw te doen wat ze willen…
Ik moet zeggen voorzitter,
dat zo’n uitspraak niet veel vertrouwen geeft.  
Er zou een mediator komen om partijen dichter bij
elkaar te brengen. Het kwam echter niet verder dan een duur en nietszeggend
rapport over de stand van zaken in de wijk. 
De buurt is door het college nooit goed meegenomen
bij dit proces en de informele gesprekken kwamen te laat op gang, met slechts
een paar mensen en waren teveel gericht op het realiseren van de bestaande
plannen.

Kredietvoorstel
Vanavond moeten we iets
vinden over het voorliggend kredietvoorstel, waarbij de kapitaallasten bijna
200.000,- hoger worden. En El Wahda kan bij instemming op een aantrekkelijke
manier een deel van de PWA aankopen, zonder een concreet plan en zonder
afspraken op papier.
Voorzitter, de
ChristenUnie staat voor godsdienstvrijheid en is dus niet tegen de bouw van een
moskee, ook al is er door een aantal heel bewust een religieuze strijd van
gemaakt. Maar onze fractie  heeft door
alles wat er gebeurd is rond de PWA geen vertrouwen meer in het college m.b.t.
dit dossier en vindt dat een ABC-constructie alleen mag worden toegepast om
uitvoering te geven aan een wettelijke overheidstaak.
We werken graag mee aan goede huisvesting van de Ark en zien
zeker meerwaarde voor de combinatie met Gemiva, maar niet op de wijze die nu
voorligt en we rekenen erop dat het college op korte termijn alsnog bereid zal
zijn om met deze partijen aan een alternatief plan te gaan werken op deze of
een andere locatie. 
We hopen dat er op korte termijn ook een oplossing komt
voor de islamitische gemeenschap en dat hun ruimtegebrek niet langer een
speelbal zal zijn voor buitenproportionele plannen.”


Deze week debatteert de raad over de kredieten
voor de Ark en Gemiva die nodig zijn om huisvesting in de PWA Kazerne mogelijk
te maken. Als een meerderheid van de raad hiermee instemt zal het college
overgaan tot aankoop van deze voormalige kazerne en een deel daarvan
doorverkopen aan het islamitisch centrum El Wahda.

Horeca

In een memo aan de
raad met betrekking tot de krediet aanvragen voor De Ark en Gemiva staat met
betrekking tot El Wahda de volgende passage: “De Omgevingsvergunning is
gebaseerd op het bestemmingsplan. De bestemming van de PWA-locatie laat
commerciële activiteiten, horeca en detailhandel niet toe”

Bij (een deel van)
de raad en de bewoners is echter onrust aanwezig omdat er nog altijd geen
exacte duidelijkheid is over definitieve inrichting en gebruiksmogelijkheden in
het islamitisch centrum.

“Naast een moskee en
andere maatschappelijke voorzieningen, zijn er in de voormalige PWA
kazerne aan de Groen van Prinsterersingel ook plannen voor een bazaar, bakker
en restaurant. Dit hebben meerdere bronnen uit de moslimgemeenschap bevestigd.”  (Goudse Post)

Daarnaast duiken er
in de pers nu opeens verhalen op vanuit de islamitische gemeenschap dat er
concrete plannen liggen om wel degelijk commerciele activiteiten (waaronder
horeca) en detailhandel te willen gaan realiseren. Zowel Elsevier als de GoudsePost berichten hierover en baseren zich naar eigen zeggen op betrouwbare
bronnen.

Vragen

Om helder te
krijgen in hoeverre het college op de hoogte is van deze plannen en hoe ze deze
plannen – als ze er inderdaad zijn – beoordelen heeft de ChristenUnie samen met
zes andere fracties een aantal vragen aan het college gesteld.
We vinden het
namelijk belangrijk om met het oog op draagvlak in de wijk dat hier helderheid
over komt. Die helderheid is ook nodig om een goede inschatting te kunnen maken rond
mogelijke overlast.

“Volgens
verschillende bronnen binnen de Marokkaanse gemeenschap in Gouda zijn er intern
eveneens commerciële plannen gedeeld voor een slagerij, een bakkerij, een cateringbedrijf,
een restaurant (‘de keuken en eetzaal van de kazerne zijn natuurlijk enorm’),
een onderwijsinstelling en een eigen ontmoetingscentrum/café.” (Elsevier)

De vragen zijn:
      In
hoeverre is er door het college binnen het college (formeel of informeel) en
met de vertegenwoordigers van El Wahda en gesproken over commerciële
activiteiten, horeca en detailhandel in het islamitisch centrum?
      
Als
het college op de hoogte is van deze plannen: wanneer is dat u ter ore gekomen?
      Wat
vindt het college van de mogelijke plannen die er hiervoor zijn gemaakt? Als er
met de vertegenwoordigers met El Wahda hierover gesproken is: wat was uw
reactie?
   Wat
gaat het college doen als er een verzoek komt om het bestemmingsplan te
wijzigen teneinde commerciële activiteiten, horeca en/of detailhandel mogelijk
te maken op deze locatie? Wat vindt u van deze activiteiten in relatie tot De
Ark en Gemiva die daar ook gevestigd zijn?
     Welke
afspraken worden er concreet gemaakt met betrekking tot activiteiten die zich
mogelijk als feesten kunnen worden getypeerd?
      
In
hoeverre vindt het college het van belang om zekerheid te hebben rond de
financiën en de exacte invulling van het centrum wanneer ze besluit om tot
verkoop en levering aan hen over te gaan?
      
Mocht
de kredietverlening niet doorgaan en de PWA kazerne daarmee op de markt komen:
in hoeverre is het college bereid om het mogelijk te maken op deze locatie te
komen tot een islamitisch centrum en in hoeverre wil ze dan al dan niet
meewerken met een wijziging van het bestemmingsplan t.b.v. commerciële
activiteiten, horeca en/of detailhandel?

        Indien
de kredietverlening niet doorgaat en het Rijk de PWA kazerne op de markt
brengt, ligt de prijs dan hoger dan de prijs waarvoor de gemeente het pand van
het Rijk koopt? Zo ja aan welk percentage moeten wij dan denken?Op 11 juni was er een bewonersavond in het
Huis van de Stad over de toekomstige bestemming van de PWA Kazerne. Nu deel 2 over deze avond. Deel 1 vindt u hier.In deel 1 gaf ik aan dat de moskee waarschijnlijk opnieuw kleiner zou worden en inmiddels heeft woordvoerder Boukayouh een “eindbod” gedaan van maximaal 900 personen (mannen en vrouwen).


OVERLAST
JONGEREN

Wethouder Tetteroo geeft aan dat als er sprake mocht zijn van
overlast dat er dan door bevoegde personen handhavend zal worden opgetreden.
Inzet is dat de buurt niet of nauwelijks hinder zal ondervinden.
Bij de aanwezige buurtbewoners klinken overwegend instemmende
geluiden en ze lijken tevreden over de toegezegde aanpak.

Ditmaal doet Said Boukayou er een schepje bovenop en geeft
aan dat ze niet blind zijn voor de realiteit en dat ze goed kijken naar wat er
leeft. Heel stellig zegt hij: “We durven u te garanderen dat niemand vanuit de
moskee zal gaan rondhangen.”
Ze willen een verrijking zijn voor de wijk en geen last.
Waarvan akte!

De vertegenwoordiging van Gouda Noord zoals het hoort heeft
er nog niet veel vertrouwen in en wil terecht weten wanneer die afspraken dan
worden gemaakt, voor of na het besluit van de gemeenteraad op 8 juli. Ook wil
hij weten of er net zo gehandhaafd gaat worden als in Gouda Oost. In die wijk
zijn zo’n 150 overlast meldingen, dus concrete afspraken maken voor 8 juli is
wenselijk.

Wethouder Rogier Tetteroo bevestigt dat ingezet wordt op het
optimale.
Verder merkt hij op dat er beheersafspraken worden gemaakt
met de betrokkenen, maar dat zal pas gaan gebeuren als de partijen er zitten.
Dus na 8 juli! 
Inzet is om eerst aan de slag te gaan met de omgevingsvergunning
en het maken van een bouwplan.


Pluriform geluid

Said Boukayou wil weten of Gouda Noord zoals het Hoort wel
achter het plan gaat staan als die beheers afspraken wel het besluit worden
gemaakt.
Jeroen van Walstijn is op zijn hoede en geeft als reactie dat
hij eerst de plannen wil zien en dat ze dan een afweging zullen maken.

Dan ontstaat er een wat vinnige sfeer richting Gouda Noord
zoals het Hoort en wil zowel de voorzitter als Said Boukayouh weten of er een
mogelijkheid is dat ze voor het plan gaan zijn en of ze überhaupt naa de
plannen willen gaan kijken.

Jeroen van Walstijn geeft aan dat ze altijd in gesprek willen
gaan, maar dat het wel afhangt van de kwaliteit van de plannen die worden
ingediend.

Wethouder Tetteroo probeert dan een voet tussen de deur te
krijgen en vraagt welke minimale afspraken er dan gemaakt moeten worden.

Jeroen van Walstijn blijft op zijn hoede en geeft aan dat zij
de stad niet besturen en eerst de plannen van het college willen zien.

Afsluitend geeft de wethouder aan dat er nu een pluriform
geluid naar voren komt en hij wil de punten die spelen glashelder zien te
krijgen,  zodat er niet over elkaar, maar
met elkaar gesproken wordt.

GELUIDSOVERLAST

Een bewoonster geeft aan dat dit onderwerp expliciet is
besproken bij een informeel overleg en dat een concreet zorgpunt de oproep voor
gebed is. Er is echter toegezegd dat dit niet gaat gebeuren en dat zal zwart op
wit op papier worden gezet.

Aziza Azaai bevestigt dat concrete zaken die zijn afgesproken
in de beheers overeenkomst zullen worden opgenomen.


PARKEREN

De tennisvereniging, die pal naast de kazerne is
gelegen, maakt zich zorgen over de eigen parkeerplaatsen die zijn aangelegd met
eigen middelen. De  verkeerskundige
situatie tussen de kazerne en hun terrein vinden ze niet helder.

Wethouder Tetteroo wil het gesprek hierover bilateraal
voortzetten.

De vertegenwoordiger van Olympia vertelt dat zijn zelf
overlast veroorzaken in het weekend en zouden graag van het parkeerterrein op
het kazerne terrein gebruik willen gaan maken.

Said Boukayouh staat hier niet onwelwillend tegenover, maar
wil hier nog wel eerst over verder praten.

De vertegenwoordiger van het ID college geeft aan dat
ook zij drukte veroorzaken in de omgeving, ondanks dat ze het dubbele aantal
parkeerplaatsen ter beschikking dan vereist is.
Ze roepen op om voor een goede parkeerbalans te zorgen.

Om de parkeeroverlast zoveel mogelijk te beperken zal
iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en bij de PWA Kazerne
moet gewaakt worden voor te weinig beschikbare plaatsen, is mijn conclusie bij
dit punt.


VERKEER

Wethouder Tetteroo geeft aan dat er inmiddels een aantal
keren over verkeersoverlast is gesproken en het is belangrijk dat er op korte
termijn duidelijkheid komt over wat er verkeerskundig mogelijk is en daarvoor
is het weer belangrijk dat het aantal bezoekers duidelijk is. Hiermee deed de
wethouder een impliciete oproep aan de heer Boukayouh om klare wijn te schenken
over het aantal bezoekers.
Er komt een nieuw onderzoek op basis van de gewijzigde uitgangspunten.

Vanuit de verdere bespreking valt op te maken dat er goed
moet worden nagegaan hoeveel verkeersbewegingen er in dit gebied zijn door
fietsers en auto’s. Bij dat onderzoek wordt ook gekeken naar de
verkeersbewegingen rond de sportaccommodaties.
BOUWPROCES

De buurt vreest 5 jaar geluidsoverlast, maar uitgangspunt is
volgens de heer Boukayouh dat het gebouw er binnen 2 jaar staat en dat er dan alleen
nog binnen bouw activiteiten kunnen plaatsvinden, maar dat geeft geen
geluidsoverlast.

De wethouder vult nog aan dat we ook zelf belang hebben
bij  het zo probleemloos mogelijk laten
verlopen van de bouw, omdat we zelf eigenaar worden van het gedeelte dat
bestemd is voor De Ark en Gemiva (mits de raad de kredieten hiervoor op 8 juli
goedkeurt).
De “PWA marinier” die zal worden aangesteld heeft hierin ook
een rol.

HANDHAVING

De burgemeester vertelt dat er is gesproken over Oosterwei en
dat toen is aangegeven dat de situatie in Oosterwei met een te kleine moskee en
aanwezigheid winkels anders is dan situatie die voorligt bij PWA. Hij verwacht
geen problemen. Concreet geeft hij aan dat de bewoners van de gemeente mogen
verwachten dat als er toch overlast is er handhavend zal worden opgetreden.

TOT SLOT

Tijdens deze bewoners zijn diverse relevante onderwerpen gepasseerd.

Duidelijk is dat een aantal bewoners een stuk positiever naar
de plannen zijn gaan kijken, maar tegelijkertijd is ook een grote groep tegen
de komst van een islamitisch centrum op de voorgenomen locatie. Aan de raadsleden nu de uitdaging om een zorgvuldige afweging te maken.

De raadsleden moeten al deze en andere informatie nu gaan
wegen om uiteindelijk op 8 juli tot een definitief standpunt komen.


Op 11 juni jl. was er opnieuw een
bewonersavond in het Huis van de Stad over de toekomstige bestemming van de PWA
Kazerne. Ditmaal was niet Wim Deetman voorzitter, maar Ewald van Vliet (VVD),
oud-burgemeester van Lansingerland.

Op deze avond werd veel inhoudelijke informatie uitgewisseld en in een tweeluik geef ik daarvan graag een samenvatting. In deel 1 gaat het vooral over de wijkvertegenwoording, de schaalgrootte en de diverse functies van het islamitisch centrum.
De burgemeester opende de avond met
de opmerking dat er nu spijkers met koppen moeten worden geslagen en deze
opmerking werd door de voorzitter serieus ter hand genomen. Met gevoel voor
sfeer, maar ook doortastend passeerde deze avond een groot aantal onderwerpen:
 • ·     
  Wijkvertegenwoordiging
 • ·     
  Schaalgrootte van islamitisch centrum
 • ·     
  Functie van het islamitisch centrum
 • ·     
  Overlast jongeren
 • ·     
  Geluidsoverlast
 • ·     
  Parkeren
 • ·     
  Verkeer
 • ·     
  Bouwproces
 • ·     
  Handhaving

  
WIJKVERTEGENWOORDIGING
Vanuit de bewoners wordt aangegeven dat er behoefte is aan
een centraal aanspreekpunt (“accountmanager”).
Wethouder Rogier gaf aan dat hij bestuurlijk beschikbaar is
en Bas Meijs (directeur ruimtelijke ontwikkeling) vanuit de ambtelijke
organisatie.
Ook wordt (terecht) opgemerkt dat er meer meningen in de wijk
leven dan er tijdens deze avond aan tafel zitten en dat het goed is om die ook
een stem te geven.
Duidelijk is dat op basis van de wijkverkenning er niet of
nauwelijks ruimte is voor de komst van een islamitisch centrum in deze wijk en
dat dit plan nu wel uitgangspunt is voor het gesprek.
Inzet is om vooruit te kijken en het bleek op deze avond niet
mogelijk te zijn om het rapport als leidraad te nemen.
Verder werd ook opgemerkt dat het denkbaar is dat de raad nu
eerst eens een besluit gaat nemen over de toekomst van de PWA Kazerne en dat
daarna met belanghebbenden aan de invulling wordt gewerkt. Per slot van
rekening laat het huidige bestemmingsplan deze invulling toe. Bij dit onderwerp kwam helder naar voren dat er veel
verschillende meningen zijn over hoe het proces is verlopen en hoe het nu
verder moet.
SCHAALGROOTTE
ISLAMITISCH CENTRUM
Het oorspronkelijke plan was een moskee voor 4.500 gelovigen.
Bij de eerste presentatie in de raad werd dit aantal 1.500 en op de vorige
bewonersavond is het aantal inmiddels teruggebracht naar 1.200.
Deze teruggang is o.a. veroorzaakt door het besluit om de
bestaande moskeeën niet te sluiten. Het wordt nu een 4e moskee.
In het rapport dat op verzoek van het college is opgesteld
staat dat er in de buurt hooguit draagvlak is voor een kleine buurtmoskee (zo’n
400 gelovigen). Een deel van de bewoners vindt het vreemd dat deze conclusie
niet leidend is.
Na diverse opmerkingen over de omvang van de moskee werd
opeens door de woordvoerder van El Wahda opgemerkt dat het aantal van 1.200
plaatsen niet heilig is, maar dat 300 tot 400 plaatsen echt te klein is. Voor
Gouda Noord zijn wel zo’n 800-900 plaatsen nodig. Het is dus wachten op een
finaal voorstel rond deze “koehandel”….
 

Aziza Azaai temidden van enkele buurtbewoners. Haar broer Said Boukayouh zit direct achter haar.

Aziza Azaai, zus van Said Boukayouh, beklemtoonde namens de
vrouwencommissie dat er een fatsoenlijke ruimte voor de vrouwen moet komen,
want bij de huidige moskeeën stelt dat niets voor.
Als we praten over een maximaal aantal plaatsen, dan gaat het
 volgens Aziza om mannen en vrouwen en het
centrum moet plaats kunnen bieden aan zo’n 50 actieve vrouwen en een “schil” er
omheen van zo’n 500 vrouwen.
FUNCTIE(S)
VAN IC
Vanuit betrokkenen worden diverse functies opgesomd die in
het islamitisch centrum moeten worden gerealiseerd:
– gebedsruimte
– helft van de ruimte is bedoeld voor vrouwen gemeenschap die
nu nog helemaal geen ruimte heeft
– ontmoetingsruimte om rondhangen in de wijk te voorkomen
– kinderopvang
– bibliotheek
– wasruimte voor overledenen, nu moet ze hiervoor “bedelen”
in de regio
– er worden geen zalen verhuurd voor feesten! Dat is uitgesloten
volgens Boukayouh!
De moslimgemeenschap is bereid om garanties af te geven over
afwezigheid van overlast in de omgeving van de moskee.
Doordat het gebouw straks voorportalen heeft, kunnen ze daar
wachten en hoeven ze niet op straat te gaan staan. Dat draagt bij aan het
terugdringen van het risico van overlast.
Aziza Azaai doet er nog een schepje bovenop en geeft aan dat
er met bewoners om tafel is gezeten en dat daar is beloofd om notitie op te
stellen om overlast te voorkomen. Er staat inmiddels iets op papier en de toen
aanwezige bewoners waren daarover enthousiast. Er zou hierin duidelijk zijn
omschreven hoe ze de wijk willen laten participeren en hoe ze de ruimtes willen
gaan gebruiken.

De raadsleden hebben overigens deze notitie tot op heden niet
ontvangen.
Nieuwe moskee
in Gouda wordt iets kleiner

Na een
verkennend onderzoek door Hellie van Hout en Astrid Feiter was er op 22 mei een
ronde tafel gesprek met bewoners, woordvoerder El Wahda, De Ark en Gemiva.
De
onderzoekers hadden voorgesteld hun rapportage te
gaan bespreken met (vertegenwoordigers) van buurtbewoners en belanghebbenden om
te bezien of er aanknopingspunten zijn voor een vervolgtraject.
Daarnaast
adviseerden ze de burgemeester om op korte termijn een rondetafelgesprek te
organiseren voor representanten van betrokken partijen.
Krampachtig
Opvallend
is dat we tot op heden niets hebben vernomen over het bespreken van het rapport
met alle betrokkenen door de dames (of anderen), terwijl dit – buiten de
politieke arena en media – waarschijnlijk meer oplevert dan een gesprek van
afgelopen vrijdag die strak was geregisseerd en nogal krampachtig overkwam.

Het
is voorzitter Wim Deetman de hele avond niet gelukt om een ontspannen sfeer te
creëren en regelmatig stuurde hij flink op de wijze waarop het gesprek moest
plaatsvinden waardoor hij naar mijn mening onnodig zijn onafhankelijke rol in
de waagschaal legde.
Bestemmingsplan
Voorzitter
Deetman gaf bij de aftrap direct aan dat het bestemmingsplan leidend is en dat
gaf dan ook meteen het kader aan waarbinnen het gesprek moest gaan
plaatsvinden. Simpel gezegd: er mocht alleen gesproken worden over het plan van
het college en er was geen ruimte voor alternatieve voorstellen. Het enige wat
op deze avond is geprobeerd, is om mensen in gesprek te laten komen en de
scherpe kantjes wat af te vijlen.
Concrete
onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn vooral:
parkeeroverlast, (gebrek
aan) communicatie en omvang moskee.
Omvang moskee
Heet
hangijzer in de discussie is de uiteindelijke omvang van de moskee. Tot aan
deze avond hield de islamitische gemeenschap de kaarten voor haar buik, maar na
stevig aandringen door de voorzitter kwam het hoge woord eruit: de omvang van
de moskee – die “substantieel” kleiner zou gaan worden – gaat van 1.500 naar
1.200 plaatsen.
Voor mij werd
hiermee wel een nieuwe interpretatie geïntroduceerd voor het woord
“substantieel”….


Met dit
aantal neemt de gemeenschap overigens een flink risico m.b.t. wel of geen
goedkeuring door de raad, omdat tot nu toe een buurtmoskee (300-400 plaatsen)
voor veel fracties het maximaal haalbare is, temeer daar de andere moskeeën nu
open blijven.
Maar goed, het
is nu in ieder geval eindelijk wel duidelijk wat we kunnen verwachten en dat
maakt het vanaf nu voor alle partijen mogelijk om een definitief standpunt te
gaan innemen, al heeft de islamitische gemeenschap in mijn ogen een kans laten liggen om tot een goede oplossing te komen..

Verbinding met de wijk

Saïd Boukayouh, woordvoerder van El Wahda had een
interessante bijdrage tijdens deze avond. Hij merkte op dat de islamitische gemeenschap
tot nu terughoudend is geweest met communicatie richting de buurt omdat het
plan past binnen het bestemmingsplan. Ze hechten overigens aan een goede
communicatie met de buurt: ze waren namelijk
ooit begonnen met een plan van 4.500 bezoekers (was
dus zeker geen vergissing zoals eerder wel gezegd!) op basis van hoogtij dagen en
op basis van sluiting van de drie bestaande moskeeën.
Ze hadden
daarbij de mogelijkheid om via de markt 
een openbaar bod te doen, maar daarvoor hebben ze vanwege een gebrek aan
draagvlak niet gekozen.
Ze willen
verbinding met de wijk zoeken en daarbij kiezen ze voor een omvang die past én
niet gelijk een tekort oplevert. Nu komen er zo’n kleine 1.000 bezoekers naar
de moskeeën en met groei mogelijkheden kan dit oplopen naar in totaal 1.500.
Vanwege alle
reacties uit de samenleving willen ze praten over het minst haalbare en
zo komt hij op een nieuw aantal van 1.200.
Opvallend is
dat het minst haalbare in mijn ogen een moskee van kleinere omvang oplevert van
maximaal 500 bezoekers, aangezien de andere 1.000 in de bestaande moskeeën
terecht kunnen.

Communicatie
Diverse
bewoners hebben op deze avond luid en duidelijk hun ongenoegen geuit over de
gang van zaken rond dit plan en hebben het gevoel dat tot nu toe nooit echt
naar hen is geluisterd. Sommigen voelen zich belazerd, anderen voelen zich in
ieder geval niet serieus genomen.

Resultaat van
deze avond is in ieder geval dat er wat concrete afspraken tussen diverse
belanghebbenden zijn gemaakt en het zou mooi zijn als in ieder geval de
verbinding naar elkaar wordt gezocht, want wat er ook besloten wordt, we moeten
in Gouda wel met elkaar verder.
Deze week wordt
er een nieuwe bijeenkomst georganiseerd en ik ben benieuwd of dit tot nieuwe
inzichten en standpunten zal leiden. Tot nu toe is er nauwelijks beweging in
dit dossier naar elkaar geweest, behoudens het aanpassen van het aantal
bezoekers voor de moskee.

College Gouda

Waar het
college naar hun beleving een mooi plan heeft gepresenteerd is, door slechte
communicatie en onnavolgbaar handelen door het college rond dit dossier, veel
schade aangericht. Ik ben benieuwd in hoeverre voor de besluitvorming op 8
juli hier nog een positieve wending aan gegeven kan worden.
Verkenning door Van Hout en Feiter levert weinig nieuwe inzichten op

De
afgelopen weken hebben Hellie van Hout en Astrid Feiter in opdracht van het
college een verkenning uitgevoerd inzake de toekomst van de voormalige PWA kazerne.
Het
rapport van de verkenning is nu aan het college en de raad aangeboden. De
onderzoekers willen nu graag deze rapportage gaan bespreken met
(vertegenwoordigers) van buurtbewoners en belanghebbenden en kijken of er
aanknopingspunten zijn voor een vervolgtraject.
Daarnaast
adviseren ze de burgemeester om op korte termijn een rondetafelgesprek te
organiseren voor representanten van betrokken partijen. Dit gesprek zal binnenkort gaan plaatsvinden.
De
onderzoekers verwachten veel van een dialoog. Het is naar hun mening effectiever
om een dialoog te starten, zodat je niet alleen elkaars standpunten leert
kennen, maar ook de achterliggende motieven en waarden. Zo kun beter begrijpen
wat de ander beweegt en nodig heeft.
Wie hebben ze gesproken?
         –  Bewoners; eerst vooral direct omwonenden, later ook
wijkbewoners en vertegenwoordigers 
van een bewonersvereniging en
huurdersvereniging. 

         –  Drie partners van de herontwikkeling van het
PWA-kazerneterrein en hun betrokkenen, nl; 
De Ark, regionale school voor
leerlingen met een verstandelijke beperking Gemiva, dagbesteding voor mensen
met een verstandelijke beperking en Vereniging El Wahda, islamitisch centrum 

         –  Gemeentebestuurders, fractievoorzitters en meest
betrokken ambtenaren 

         –  Scholen en sportverenigingen in de buurt 

         –  Betrokkenen zoals wijkagenten, consulenten
woningbouwvereniging, makelaar, etc 

 

Het rapport bevat overigens nauwelijks nieuwe aanknopingspunten. Wat dat betreft kan je je afvragen of dit onderzoek het geld waard is geweest…Verwachtingen
De
onderzoekers hebben vijf partijen gesproken die verschillende verwachtingen rond
de PWA kazerne hebben:


De Ark
en Gemiva
Deze
partijen willen graag dat het college voorstel (dus samen met El Wahda) door
gaat.
Moslimgemeenschap
Het
bestuur van El Wahda heeft de ambities neerwaarts bijgesteld en streeft naar
een kleinere moskee. Over de omvang laten ze zich nog niet uit, maar die zal
worden afgestemd op de verkeerscapaciteit van de wijk.
Alternatieve
locaties worden afgewezen, waarbij het opvallend is dat Spoorzone niet als
alternatief wordt gezien. Ze geloven niet dat het daar veilig is. 
Hiervoor zou naar mijn mening aanvullend onderzoek duidelijkheid moeten geven, temeer daar er minder
gevaarlijke transporten op dit traject zijn voorzien.
Buurt
Hoe
dichterbij men bij de PWA locatie woont, des te uitgesprokener men is. Sommigen
steunen nog wel een klein centrum als men verder weg woont. Belangrijk
aandachtspunt voor de buurt is het naar hun mening ontbreken van een goede dialoog met de
gemeente tot nu toe.
Men wil
liever – net als destijds een krappe meerderheid van de raad – het plan voor de
Ark, Gemiva en ouderenwoningen op deze locatie
Scholen
en sportverenigingen
De
scholen en sportverenigingen hebben geen uitgesproken opvatting over het plan
op het PWA kazerneterrein. Verkeersoverlast is wel een issue dat besproken moet
worden.
Gemeentebestuur
Er wordt
terecht geconstateerd dat het college er niet goed in is geslaagd om het plan
goed voor het voetlicht te krijgen. Ze wil nu investeren in de verbinding, maar
houdt vast aan het plan om zowel De Ark/Gemiva als El Wahda op deze locatie
onder te willen brengen.
Gemeenteraad
Binnen de
gemeenteraad is een grote verdeeldheid, zelfs binnen de coalitie partijen. Voor
diverse fracties is het belangrijk dat er draagvlak komt in de buurt en geldt
dit zelfs als voorwaarde om met de plannen te kunnen instemmen.


Conclusie
De onderzoekers zien dat het huidige plan voor de
herontwikkeling van het PWA-terrein met een school van De Ark en een dagcentrum
voor verstandelijk gehandicapten van Gemiva en een islamitisch centrum van El
Wahda mogelijk op draagvlak vanuit de buurt kan rekenen, als het daarbij gaat
om de aanwezigheid van een kleine moskee die in omvang vergelijkbaar is met de
bestaande Goudse moskeeën (maximaal 3 á 400 bezoekers). Dat formaat past bij de
verkeersstromen en bij de schaal van de buurt.
Ze hebben daarbij drie scenario’s uitgewerkt die
voor een vervolg van belang zijn:
1.    Raad
stemt in met voorliggend plan met minder bezoekers voor de moskee
2.    Afwijzing
van het huidige plan
3.    Raad
stemt in met plan, maar moskee wordt niet groter dan 3 à 400 plaatsen
(soortgelijke omvang als bestaande moskeeën)
 Bij alle
drie de scenario’s zijn voor- en nadelen benoemd.
Het is nu aan het college om vervolgstappen te
gaan voorstellen. De eerste vervolgstap is inmiddels gezet en dat is een gesprek met de betrokkenen. Echt een vernieuwende stap is dat niet.
Het rapport bevat overigens nauwelijks nieuwe
aanknopingspunten. Wat dat betreft kan je je afvragen of dit onderzoek het
geld waard is geweest…


Aangezien op 11 maart jl. een raadsmeerderheid heeft besloten
geen besluit te nemen over de toekomst van de PWA Kazerne is het college nu weer
aan zet en moeten we als raad afwachten welk nieuw voorstel er gaat komen. Aanvankelijk
moest voor 1 mei een besluit worden genomen, maar we hebben nu de tijd gekregen
tot uiterlijk 8 juli, zodat het proces met
 o.a. de buurtbewoners meer kans van slagen heeft.
Irritaties
Binnenkort zal er een onafhankelijke procesbegeleider worden
aangesteld en er zal dan hard worden gewerkt aan een voor alle partijen
aanvaardbaar voorstel.
Dat zal nog niet meevallen, want er is door het proces tot nu
toe veel kapot gemaakt en er is, vooral bij de buurtbewoners, veel wantrouwen en irritatie ontstaan.
Kleinere
moskee
Vervelend is ook dat de woordvoerder van het islamitisch
centrum (Saï
d Boukayouh) spreekt over substantieel minder plaatsen in de moskee, maar op dit
moment niet bereid is om aan te geven aan welke omvang wordt gedacht. Ook is
het niet duidelijk in hoeverre er harde garanties worden gegeven over het niet op een later moment gaan uitbreiden van de moskee. Dit kan aan de orde komen als bijvoorbeeld De Ark en/of Gemiva het pand verlaat of de moskee behoefte heeft aan meer ruimte op haar eigen gedeelte.
Financiën
Rond het financiële plaatje zijn er ook zaken die ons
bezighouden.
Bij de presentatie van de oorspronkelijke plannen van zowel
De Ark/Gemiva als ook El Wahda was sprake van een plan inclusief woningen. Tevens
is toen (vertrouwelijk) aan de raad aangegeven welke koopprijs voor de kazerne
zou moeten gelden. Naar wij aannemen was het dus een prijs waarbij het
ministerie wist dat een deel bestemd was voor woningen! Daarbij baseren we ons
op het feit dat alle betrokkenen in dit traject contact hadden met elkaar.
 

Foto: gemeente Gouda


Onbehoorlijk
bestuur
Op een bewonersavond op 6 november vorig jaar zinspeelde
wethouder Jan de Laat erop dat woningbouw niet past in het bestemmingsplan en
als dit achteraf alsnog wel mogelijk gemaakt zou worden, dat zou kunnen leiden
tot de beschuldiging vanuit het rijk dat er dan sprake is van
onbehoorlijk bestuur. Belangrijk argument daarvoor zou zijn dat de waarde van
het perceel door die wijziging stijgt.
Ofschoon deze redenering niet onlogisch klinkt, is het toch
opmerkelijk, omdat bij planvorming in een eerder stadium woningen waren
meegenomen en er toen (in de raad) geen enkele opmerking over is gemaakt.


Financieel
voordeel
Die mogelijke hogere waarde van het perceel speelt nog steeds
een rol in de discussie. Het college stuurt bewust richting een plan waarbij
alles kan worden gerealiseerd op basis van een maatschappelijke bestemming (De
Ark, Gemiva én El Wahda) en de gemeente als koper (ABC constructie), want dan
is de huidige bekend zijnde prijs leidend.
El Wahda heeft dus er dus financieel gezien alle belang bij dat dit
plan lukt omdat bij een eigen plan voor de totale locatie (zeker met woningen!)
of kopen buiten de gemeente om, waarschijnlijk leidt tot een hogere koopprijs.
In die zin zou je kunnen zeggen dat de gemeente een
financieel voordeel creëert voor een gebedshuis en dat is in het kader van
scheiding tussen kerk en staat op z’n zachtst gezegd opmerkelijk.
Deze opstelling valt wellicht nog te verdedigen in het kader
van het bieden van een totaaloplossing voor drie (deels te kleine) moskeeën,
maar nu de bestaande moskeeën openblijven en er dus gewoon een vierde moskee
bij komt is dit wel heel ingewikkeld…


Proces
We wachten de ontwikkelingen af en hopen dat het college de
extra tijd die ze hebben genomen in ieder geval benut om een hoop zaken beter doen dan ze tot
nu heeft gedaan m.b.t. communicatie, mediation, inspraak etc. en dat ze
komt met een breed gedragen plan, waarbij wat ons betreft het oorspronkelijke
plan van De Ark, Gemiva en ouderenwoningen nog altijd het ideaal plaatje is voor
deze locatie!