Tag Archief van: duurzaamheid


In de raadsvergadering van 29 november 2017 heeft
de ChristenUnie in Gouda een motie ingediend. Deze motie riep op dat in Gouda
voortaan energieneutraal gebouwd gaat worden bij nieuwbouw. In deze blog sta ik
kort stil bij deze stap in de goede richting! 

Wat is energieneutraal bouwen?

Een energieneutraal huis bouwen betekent een huis
bouwen dat geen externe energie meer nodig heeft voor de verwarming, koeling of
warm water. Dit wordt bereikt door bijvoorbeeld drievoudige
beglazing, een warmtepomp en zonnepanelen. Deze energiebesparingsmaatregelen
leveren belangrijke voordelen op. Niet alleen voor het milieu en het
verminderen van de CO2-uitstoot, maar ook voor je portemonnee.

Waarom deze motie?

De aanleiding was een standpunt die de provincie
Zuid-Holland had ingenomen. Ze willen vanaf nu dat in de gehele provincie
energieneutraal gebouwd wordt. Wanneer een project hieraan niet voldoet wil de
provincie zelfs zover gaan dat het bouwplan geen doorgang kan vinden. Een goed
signaal van de provincie, vonden wij. Immers, er blijft discussie ontstaan over
of we bij nieuwbouw wel energieneutraal moeten bouwen. 

Waarom gebeurt het energieneutraal
bouwen nog niet?

Probleem is dat consumenten er nu nog niet actief
naar vragen. De verwachting is echter dat binnen enkele jaren de consumenten
helemaal geen woning meer willen kopen die niet energieneutraal is. Volgens mij
is het nu vooral koudwatervrees omdat energieneutraal als nieuw wordt ervaren,
terwijl het al makkelijk kan bij nieuwbouw. De kosten zijn bij de bouw vaak wat
hoger (circa €30.000,-), maar deze kosten worden terugverdiend op de lagere
energiekosten. Daarnaast is op dit moment de rente laag, dus waarom zou je nu
die stap niet maken?

Dan komt vaak nog het tegenargument dat kopers tot
een maximum een hypotheek kunnen krijgen en door de duurdere V.O.N. prijs van een energie
neutrale woning deze niet kunnen financieren. Nu zijn er steeds meer mogelijkheden
voor een hogere hypotheek wanneer een woning energieneutraal is. Daarnaast mag
dat volgens mij nooit een argument zijn om er vanaf te zien. We vergroten
hiermee alleen maar de problemen naar de toekomst toe. De woning moet dan alsnog
energieneutraal gemaakt worden en een gasleiding aangelegd worden die in een
veel kortere tijd moet worden afgeschreven.

Een steuntje in de rug

Wethouder Rogier Tetteroo van ruimtelijke ordening zag
de motie als steun in de rug om in de gesprekken met ontwikkelaars aan te geven
dat we in Gouda als uitgangspunt energieneutraal willen bouwen. Daarbij moest
voor de wethouder en om een meerderheid in de gemeenteraad te krijgen wel
worden toegevoegd, dat uitgangspunt gelezen moest worden als maximale
inspanning, om zo eventueel ruimte te houden voor maatwerk. Uiteindelijk stemde
31 van 32 raadsleden in met de motie.

Tot slot

We zijn in ieder geval weer een stap de goede
richting op in Gouda! In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor de
verkiezingen in maart 2018 is veel aandacht voor duurzaamheid bij bouwen, ook
voor de bestaande woningvoorraad. Want daar is nog veel werk aan de winkel om
uiteindelijk een Gouda te hebben die in 2040 CO2 neutraal is! De ChristenUnie probeert
het verschil te maken!


Deze week stond de begroting voor 2018 centraal  De fractie van de ChristenUnie heeft daarmee ingestemd, maar ook een aantal duidelijke accenten gezet!

Hierbij de integrale tekst van onze bijdrage:

“Verder gaan betekent niet dat je vergeet.
Het betekent alleen dat je accepteert wat plaatsvond en besluit door te gaan
met leven.”
Vanavond bespreken we de
laatste programmabegroting van deze bestuursperiode. Na een roerige periode in
2016 zijn we al weer ruim een jaar constructief met elkaar in de Goudse raad en
college aan de slag. En dat is goed, goed voor de stad en goed voor de Goudse
politiek.
Doordat er de afgelopen jaren geen grote investeringen zijn gedaan en er
de nodige meevallers zijn geweest, staan we er financieel gezien een stuk beter
voor dan een aantal jaren geleden. In deze laatste periode is er daardoor weer
ruimte om wat te kunnen investeren en daar zijn we blij mee! 
Investeringen
In de programmabegroting
2018-2021 maakt het college onder andere geld vrij om extra te investeren in
preventie en de aanpak van woninginbraken, om een buurtservicecentrum op de
Lekkenburg mogelijk te maken en om een sporthal te realiseren naast het Groenhovenbad.
Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan de initiatiefnemers van de Cheese
Experience, worden er voorbereidingen in gang gezet voor de vervanging van het
bestaande afvalbrengstation door een duurzaam Ecopark en gaan we van start met
de
pilot Preventie
Interventie Team
Ook investeert het
college in ondersteuning van kwetsbare inwoners, de Stadspas alsmede preventie
van armoede en schulden. Daarnaast verlaagt het college de OZB voor huishoudens
met 1 miljoen euro extra vanaf 2018 en stelt eenmalig 0,9 miljoen euro
beschikbaar om de stijging van de rioolheffing te beperken. Terwijl de schuldenpositie
ondanks deze lastenverlichting in 2018 verder afgebouwd tot onder de 290
miljoen euro.
We moeten de komende
jaren overigens financieel wel bij de les blijven, want de begroting geeft niet
veel ruimte voor tegenvallers. Verder vormen de forse uitgaven voor onder meer
jeugdhulp, energietransitie en verbetering van de huisvesting van scholen een
forse uitdaging voor het nieuwe college.
Sociaal Domein
De ChristenUnie vindt
het gezien de forse uitgaven voor jeugdhulp een goede zaak dat er ontschotting
plaats gaat vinden van de budgetten Jeugd en WMO en zou graag zien dat deze
ontschotting wordt uitgebreid tot Participatiewet.
De ChristenUnie vindt
het overigens belangrijk dat er in het sociaal domein niet alleen oog is voor
budgetten, maar eerst en vooral voor kwaliteit en voor een integrale benadering.
De ChristenUnie is daarom blij dat de gemeente Gouda de schuldhulpverlening in
eigen hand gaat nemen.
We maken ons ook zorgen over capaciteit van de
sociaal teams. Naar we begrijpen zijn deze nu voldoende bemenst, maar we vragen
het college dit periodiek te blijven toetsen.Duurzaamheid

De ChristenUnie is blij met de resultaten van de
monitoring restafval. Deze monitoring laat zien dat bewoners nu al een stuk
beter afval scheiden! Er wordt 77% meer plastic afval ingezameld en 10% minder
restafval. Een mooi resultaat, maar pas een eerste stap om de doelstelling van
100 kilo restafval per inwoner in 2020 te halen.

Naar we hebben begrepen wordt
binnenkort voor de 1e keer de Groenprijs uitgereikt. We zijn
blij dat het college dit initiatief van de ChristenUnie heeft opgepakt en zijn
benieuwd wie de eerste winnaar zal zijn.

Cultuur 


De ChristenUnie vindt het jammer dat de verbreding van de Chocoladefabriek met
het Filmhuis niet lijkt te gaan lukken. De ChristenUnie ziet graag dat het
college actief mee denkt over herhuisvesting van het Filmhuis gezien de heel
eigen positie die het Filmhuis inneemt in Gouda. 

Werk en inkomen

Met het college is de ChristenUnie van mening dat het ten onrechte verstrekken
van bijstandsuitkeringen moet worden tegen gegaan. De ChristenUnie krijgt
echter regelmatig signalen dat bijstandsuitkeringen niet worden verstrekt
terwijl de aanvragers op dat moment verstoken zijn van inkomsten. Wat ons
betreft moeten mensen niet in de kou komen te staan. Als onduidelijk is of
iemand recht heeft op een uitkering, bijvoorbeeld omdat er mogelijk een
voorliggende voorziening is, dient desnoods Leenbijstand te worden
verstrekt.  

Onderwijs

De ChristenUnie is blij met de aandacht voor Onderwijshuisvesting. Wij vinden
het belangrijk dat schoolgebouwen die niet meer voldoen, worden opgeknapt of
vervangen, zodat kinderen een fijne schooltijd kunnen beleven in een goed
onderhouden school, die voldoet aan de huidige kwaliteitsmaatstaven. 

Veiligheid

We juichen
het toe dat er van alles wordt gedaan om het aantal inbraken te laten afnemen
en dat er extra gelden naar veiligheid gaan. Het is goed dat er een onderzoek
plaatsvindt naar de huidige aanpak en het effectief kunnen gebruiken van de beschikbare
data. Voor een succesvolle aanpak is het slim benutten van data en inzet van de
juiste instrumenten namelijk essentieel.  We overwegen een motie om op te roepen
jaarlijks de effectiviteit van het gevoerde beleid te evalueren.

Daarnaast willen we graag dat het college, in lijn met het regeerakkoord, zich inzet voor een betere verbinding van zorg en veiligheid. Denk daarbij aan aandacht voor verwarde mensen en het serieus werk maken van het bestrijden van mensenhandel. 

Voorzitter
ik rond af. We zijn blij dat het huidige college ambitieus is en er de
resterende periode tot aan de verkiezingen nog flink tegenaan gaat.

We wensen
hen daarbij veel vreugde, wijsheid en zegen toe.

Inleiding

Opzij opzij, opzij, maak plaats,
maak plaats, maak plaats, we hebben ongelofelijk veel haast. Aan dit liedje van
Herman van Veen moet ik altijd denken als ik ’s ochtends van huis weg rijd. Het
maakt niet uit of dat ik met de auto naar mijn werk ga of dat ik de kinderen
met de fiets naar school breng. Iedereen wil tegelijkertijd en zo snel en
veilig mogelijk naar zijn bestemming komen. Maar kan dat wel in een compacte stad
als Gouda? Daarnaast zal de komende jaren het verkeer snel moeten verduurzamen
om te zorgen dat we ook daadwerkelijk onze duurzaamheidsambities als stad gaan
waarmaken.

Mobiliteitsplan Gouda

Groen licht voor Gouda als fietsstad
Deze onderwerpen kwamen terug in
het mobiliteitsplan die de gemeenteraad op woensdag 20 september jl. heeft
vastgesteld. In dit mobiliteitsplan zit een duidelijke keuze: kies voor de
fiets voor de korte en middellange afstand en kies voor duurzaam vervoer.
Tegelijkertijd werd de ambitie benoemd om doorgaand verkeer door Gouda zoveel
mogelijk te verminderen en dat verkeer gebruik te laten maken van de ringwegen
om de stad.

Dit sluit goed aan bij de idealen
van de ChristenUnie. We kiezen namelijk voor duurzaamheid en Gouda als
fietsstad.

Wegafsluitingen

Het mobiliteitsplan stelde ook
wegafsluitingen voor op de singels rondom de binnenstad, de nieuwe veerstal en
op de Bodegraafsestraatweg ter hoogte van voetbalclub Olympia. Die ambitie
vindt de ChristenUnie onvoldoende onderzocht om nu al steun aan te geven. We
hebben daarom samen met het CDA en andere partijen gewerkt aan een amendement
om de afsluiting op de Bodegraafsestraatweg uit het mobiliteitsplan te halen.
Bij de andere ‘knippen’ hebben we voorgesteld vooral het gesprek aan te gaan
met de stad, dus niet alleen met direct aanwonenden van de singels, maar ook
met de ondernemers en weggebruikers in de binnenstad. Deze groepen maken zich
grote zorgen over de bereikbaarheid.

Bereikbaar blijven kan
bijvoorbeeld door het verbeteren en vergroten van de capaciteit van de N207 ter
hoogte van Westergouwe, waar de ChristenUnie zich al een aantal jaren voor
inzet. Maar dit kan ook door betere afstemming van verkeerslichten. Dit is
trouwens ook een randvoorwaarde om Gouda als fietsstad serieus op de kaart te
zetten. We moeten echt ruimte geven aan de fiets.

Schoolzones

Actie Veilig Verkeer Nederland

De ChristenUnie heeft zich ook
ingezet voor de verkeersveiligheid rondom scholen. In Gouda bestaat bij de
scholen de behoefte dit probleem op te pakken. Naast het aanleggen van
schoolzones in de openbare ruimte, moeten scholen ook met ouders en kinderen
hierover blijvend in gesprek gaan. Wijkteam Plaswijck is al ver met de
voorbereiding voor drie schoolzones en had ook nog budget klaar liggen. We
hebben aan het college gevraagd dit initiatief op te pakken en te zorgen dat
begin 2018 naar tevredenheid de schoolzones zijn gerealiseerd. Tevens hebben we
gezorgd dat het college rond de zomer van 2018 met een plan van aanpak komt
voor schoolzones in de gehele stad, inclusief een financieel dekkingsvoorstel.

Tot slot

Tot slot nog een suggestie voor
het verbeteren van de verkeersveiligheid: het helpt als we ’s ochtends allemaal
iets minder haast hebben en oog hebben voor elka
ar!

De
ChristenUnie fractie in Gouda doet op vrijdag 10 februari 2017 met z’n allen mee aan de warme truiendag. In deze blog vertel ik waarom er een warme
truiendag is, wat we zelf doen en hoe de ChristenUnie landelijk in het verkiezingsprogramma
“Hoopvol realistisch” aandacht besteed aan duurzaamheid en het terugdringen van
de CO2 uitstoot. 

Waarom een warme truiendag?

Op de site van de actie www.warmetruiendag.nl is duidelijk uitgelegd wat het doel van deze dag
is.
De
groenste energie is de energie die je niet gebruikt. Onder dit motto nemen elk
jaar weer vele honderdduizenden Nederlanders actief deel aan Warmetruiendag. Op
deze nationale dag van de energiebesparing zetten mensen de thermostaat massaal
minimaal één graad lager en besparen zo, per graad, 6% energie en dus 6% CO2.
De trui staat op deze dag symbool voor wat we samen zélf kunnen doen om de
uitstoot van broeikasgassen te verminderen. En dat we iets doen is hard nodig,
niet voor niets werd de regering onlangs
op
de vingers getikt
om haast te maken met het klimaatbeleid.
Daarbij krijgt energiebesparing in het huidige landelijke energiebeleid
nauwelijks de aandacht die het verdient. Een gemiste kans, wat ons betreft!’

Ons CO2 budget raakt daarnaast
op! Kijk maar eens naar deze
infographic
van de Volkskrant. Bovendien is er veel energie te besparen bij het verwarmen
van woningen, kantoren en scholen. Bijna een kwart van ons energiegebruik wordt
ingezet voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Dat betekent dat hier ook
een hele grote winst te boeken is voor het klimaat!

Wat doen wij?

Het is belangrijk zelf aan de slag te gaan met
duurzaam leven en na te denken over wat jij zelf kan doen. Hoe vaak wijzen we
niet naar een ander die nog minder duurzaam is en we dus het zelf ook niet zo
nauw hoeven nemen. Of maak jij het verschil al? Eerder schreef ik een blog
waarin ik
10 tips gaf voor duurzaamheid
thuis
. Wellicht
geeft dit wat inspiratie om zelf aan de slag te gaan. Als gehele fractie van de
ChristenUnie gaan we de uitdaging aan om een dagje de verwarming een graadje
lager te zetten. Dit doen we voor de fun maar ook zeker voor het statement. De
oude leus ‘een beter milieu begint bij jezelf’ is actueler dan ooit. 

Hoopvol realistisch

In het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer gaat de
ChristenUnie voor een gezonde en groene economie. Een passage uit dit
verkiezingsprogramma die aansluit bij de doelstelling van de warme truiendag:

Een investering in energiebesparing betaalt zich
dubbel en dwars terug. Het levert milieuwinst op, afbouw van het Gronings gas,
een flinke kostenbesparing voor huishoudens en bedrijven, meer comfort in
woningen en een impuls voor de bouwsector. Onze warmtevoorziening moet snel
onafhankelijk worden van aardgas. Huishoudens worden zelfvoorzienend en gaan
zelfopgewekte zonne-energie opslaan. Steeds goedkopere zonne-energie en
windenergie zullen leiden tot het einde van het fossiele tijdperk en het
sluiten van kolencentrales. De ChristenUnie wil deze ontwikkeling versnellen
door CO2-uitstoot veel zwaarder te belasten en hogere milieueisen aan
elektriciteitscentrales te stellen.

Als ChristenUnie gaan we dus zowel lokaal als landelijk voor
een duurzame samenleving. Doe met ons mee en stem in maart op de ChristenUnie!

In deze blog vertel ik mijn eerste ervaringen over de actie 100-100-100. Ik neem jullie kort mee in de gesprekken die ik zelf gevoerd heb met mijn omgeving over deze actie, de eerste ervaringen en wat we als gezin al geleerd hebben.

Waarom doe je mee?
Van veel mensen in mijn omgeving kreeg ik de vraag waarom we als gezin meedoen aan deze campagne en wat we ervoor terugkrijgen. Ik melde steevast dat we graag minder afval willen en op deze manier hopen structureel ons afval te verminderen. Het is dus goed dat je met een actie als deze meedoet en dat deze acties er zijn, want het zet mensen in  ieder geval aan het denken. Ook mensen die niet snappen waarom je aan zo’n actie meedoet zonder beloning, behalve dan dat je minder afval hebt als gezin en dit uiteindelijk bijdraagt aan een duurzamere samenleving. 

Ervaringen; wegen van restafval

hoeveel wegen volle luiers? dagelijks ritueel.
Na een aantal weken restafval wegen lijkt het erop dat we het als gezin (2 volwassen, 2 jonge kinderen) al aardig doen. Gemiddeld heeft een huishouden 9 kilo restafval per week. Wij zitten op dit moment slechts op een bescheiden 4,9 kilogram afval. Als je daar de luiers vanaf haalt, zitten we op 1 kilo restafval per week. Wat wel oploopt is als je bijvoorbeeld weer eens je schuur opruimt, zoals wij vaak in het voorjaar doen. Mijn voorlopige conclusie; hoe eerder onze kinderen (helemaal) zindelijk zijn hoe minder restafval. Maar goed, kinderen verbieden te plassen en te poepen ’s nachts in de nachtluier gaat een beetje ver;) Alleen ’s nachts en als we op visite gaan hebben de kinderen wegwerpluiers, verder gebruiken we wasbare luiers. Verdere reductie hierop zit er niet in. Ik merk toch ook dat je bewuster nadenkt over wat je voor producten koopt, maar gezien het beperkte restafval dat we al hebben, motiveert het ons nog niet direct andere keuzes te maken. Wel zou het fijn zijn als er minder verpakkingen om producten zouden zitten. 
Verpakkingen
Wat me echter eerder aan het denken zet is de zak plastic afval per week. Voornamelijk verpakkingen. Het is erg lastig om hier iets aan te doen. Wat je kan doen is zoveel als mogelijk verse producten kopen, waardoor je minder verpakkingsmateriaal hebt. Maar dat is wel kostbaarder dan even naar de supermarkt. Waarom zit er eigenlijk een verpakking om een komkommer of paprika? Die koop ik dus niet zo snel meer. Een weekopdracht van 100-100-100 vroeg of we elke dag wilde tellen hoeveel (nieuwe) verpakkingen je open maakt. We kwamen die week uit op ongeveer 15 verpakkingen per dag. Uitslag van het forum van 100-100-100 was gemiddeld 26 verpakkingen per dag. Een resultaat van een restje nasi opwarmen van vandaag qua verpakkingen zie je op de foto. Viel mee, maar 3 verpakkingen. Toch maar geen satésaus eten of even zelf maken? Zelf een broodtrommel meenemen en geen boterhamzakjes meer? Met een bakje naar de markt en de slager? Geen papieren tasjes meer accepteren in de winkel?

Tot slot
Bovenstaande voorstellen gaan voor mij nog te ver, merk ik. Het zou in ieder geval goed zijn dat supermarktketens eens gaan nadenken over minder verpakkingsmaterialen en dit stimuleren bij producenten. Wachten wij op dit soort acties of gaan we zelf aan de slag? Een beter milieu begint bij jezelf!

Op vrijdag 30 oktober 2015 was het dan eindelijk
zover. De eerste paal werd geslagen voor de woningbouw in Westergouwe fase 1,
de nieuwe woonwijk in Gouda die ongeveer 4.000 woningen gaat tellen. Hierdoor
groeit Gouda van 72.000 inwoners nu naar zo’n 85.000 inwoners. In deze blog heb
ik aandacht voor dit moment. Maar ook aandacht voor de problemen die n moeten
worden opgelost zoals de bereikbaarheid. Tevens moet er volgens de ChristenUnie
meer aandacht komen voor duurzaam bouwen, zo snel als mogelijk, maar in ieder
geval bij de start van de 2e fase.
1e
paal; 30 oktober 2015

Ik woonde deze feestelijke bijeenkomst bij,
gezamenlijk met vele anderen. Op de parkeerplaats van het bezoekerscentrum was
een feesttent opgebouwd en alle nieuwe bewoners waren uitgenodigd.
Ook oud-minister Peijs die in 2004 groen licht had gegeven voor de bouw van deze woonwijk was bij het slaan van de eerste paal voor een huis aan de Burgemeester van Dijkesingel.
Na vele toespraken van o.a. deze oud-minister de projectleider en een
3D film met een presentatie van wethouder Tetteroo kwam het moment dat iedereen naar
buiten ging. De paal was voorzien van handtekeningen van de eerste bewoners.
Nadat de paal geslagen was, werd er nog met confetti geschoten en was er nog
een borrel. Goed om zo’n punt te markeren, zeker als je weet dat men sinds 1976
al over deze nieuwe woonwijk spreekt. 

2e
fase Westergouwe
Terwijl de eerste paal de grond in verdween, boog
ik me al over de exploitatie van de 2e fase Westergouwe. Die moest
nu immers al worden vastgesteld door de gemeenteraad, wil je straks na de realisatie van de 1e
fase weer woningen kunnen aanbieden. De cijfers waren geheim en vandaar dat ook
een deel van deze vergadering en de besluitvorming met gesloten deuren plaats
vond. We hebben o.a. extra vragen gesteld over hoe de exploitatie eruit ziet en
hoe de risico’s ingeschat zijn naar de toekomst toe. Ook hebben we onze zorgen
geuit over de filevorming op de N207. Dit is de hoofdontsluitingsweg voor
Westergouwe. Elke ochtend staat het verkeer hier alvast terwijl er nog een
woonwijk gebouwd moet worden. In het voorjaar werd ons verteld door het college
dat hieraan gewerkt werd. Dit begrepen we niet, toen werd vermeld dat de
provincie pas in 2021 van plan is zogenaamde turborotondes aan te leggen. Aangezien
dit probleem dus provinciaal moet worden opgelost hebben we in het debat een
motie hierover aangekondigd. Dit resulteerde in een toezegging van de wethouder
zich hiervoor in te spannen. We hopen binnen enkele maanden van hem goed nieuws
te vernemen. 
Duurzaam
bouwen
Als ChristenUnie vinden we duurzaam bouwen een belangrijk onderwerp. In Westergouwe willen we dit graag zien in een ambitie die verder gaat dan de voorgeschreven regels uit de wet. Heeft Westergouwe straks een robuust watersysteem voor
zoveel mogelijk droge voeten, ontbreekt het straks aan innovatie en
duurzaamheid als het gaat om de woningen. Ook hiervoor hadden we een motie
aangekondigd. Ons leek het goed GPRgebouwen te gebruiken om hogere
doelstellingen
te verwezenlijken. GPR-gebouwen kijkt naar duurzaamheid in de breedte,
namelijk naar de onderdelen energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en
toekomstwaarde en werkt met scores.
Als je volgens de wettelijk normen bouwt, scoor je rond de 6 met dit systeem. We hadden voorgesteld om te gaan voor een score van een 7,5 (onderscheidend duurzaam) met de ambitie naar de 8 (hoog niveau van duurzaam). 
Nu bleek bij het indienen van de motie dat veel partijen de nadruk legde op het woord duur i.p.v. duurzaam. Ik vond dit bijzonder, want zelfs marktpartij en bouwer Heijmans vermeld op hun site duurzamer te willen bouwen en een GPRscore van een 7,5 als minimale norm te gebruiken. Het kan dus wel

De wethouder gaf daarnaast aan het systeem GPR-gebouwen  als opgelegde regeltje te zien die het doel voorbij gaan. Het zou veel te veel arbeidsuren en andere kosten met zich meebrengt. Een woning wordt wel €6.000 tot 12.000 duurder, werd gesteld. Daarbij werd echter niet verteld dat de energiekosten en onderhoudskosten de jaren daarna wel veel lager liggen en een woning bouwt die vele malen duurzamer is! Bovendien vallen de kosten en inzet van uren erg mee, de woning moet immers toch al gecontroleerd en berekend worden.
  
Tot slot kon je volgens de wethouder met GPR de woningen niet beter verkopen. Dat klopt, GPR meet namelijk duurzaamheid en is niet voor marketing bedoeld. Je kan de uitkomsten daarentegen wel als marketing gebruiken. Kopers willen graag een duurzame woning met lage energierekening en weinig onderhoud. 
Door  onduidelijkheid die over de motie ontstond en een andere kijk en uitleg van de
wethouder
, hebben we de motie aangehouden. We gaa
n nu
kijken hoe we meer aandacht kunnen krijgen voor duurzaam  bouwen, niet alleen in Westergouwe maar ook
in de rest van de stad. Over enkele weken behandeld de gemeenteraad de
woonvisie. Op dat moment zullen w
e waarschijnlijk terug komen met een motie voor duurzaam
bouwen die uitgaat van stimuleren en waarvan voor ons als raad de resultaten
ook meetbaar zijn of meetbaar gaan worden. Wordt vervolgd!

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces is de kadernota voor de jaren 2016-2019 behandeld. Dit is een financieel doorkijkje over de jaren heen.
In de kadernota werd duidelijk dat, doordat het kantoor van Cyclus nu verhuisd
is naar een nieuwe locatie in Gouwepark, ruimte leeg staat. Dit kost de gemeente
€125.000 euro per jaar. Dit was de aanleiding voor de ChristenUnie om aandacht
te vragen om een andere invulling te geven aan dit gebouw.

Bijdrage
kadernota
In onze bijdrage hebben we aandacht gevraagd voor het
thema duurzaamheid bij het college voor de komende jaren. Dit hadden we als
volgt verwoord:

De afgelopen tijd heeft een
werkgroep van de raad gewerkt aan een  maatschappelijke vergroeningsagenda. De
ChristenUnie hoopt dat de uitwerking ertoe zal leiden dat we één van de
duurzaamste gemeentes in Nederland worden. We vragen ons als fractie
wel af of alleen een agenda kan zorgen dat deze ambitie gehaald kan
worden. We rekenen erop dat het college de komende periode
doelgericht gaat werken aan “SMART” geformuleerde opgaven. We willen
daarbij als ChristenUnie fractie ook al een
duurzaamheidssuggestie meegeven.
Ons idee is bij het afval
brengstation van Cyclus een kringloopwinkel te openen in de
leegstaande ruimten. Op deze manier geef je producten die worden
weggegooid en nog prima zijn, een tweede leven. Verder levert het ook nog
banen op.
Afbeeldingsresultaat voor afvalbrengstation kringloopwinkel veenendaal
Concept in de gemeente Veenendaal voor kringloopwinkel bij afvalbrengstation
Een goed voorbeeld is te vinden in de gemeente Veenendaal. Hierin hebben ze met succes al een kringloopwinkel toegevoegd aan het afvalbrengstation. Restore Kringloop is een  kringlooporganisatie met o.a: 3 winkels, 5 brengpunten, 2 magazijnen, een fietswerkplaats,
sorteerafdeling, logistieke afdeling, kleding- en textielcontainers op
54 plekken, 28 betaalde krachten, 76 vrijwilligers en 30 leerwerknemers.Wellicht biedt dit concept naast banen ook goede kansen voor betere kledinginzameling in Gouda en de regio. De inzameling van kleding was overigens een onderwerp waar ik kort voor het zomerreces ook aandacht voor vroeg.

Afvalbrengstation
verhuisd
In een mondelinge reactie gaf wethouder Niezen aan het
toevoegen van een kringloopwinkel aan het afvalbrengstation een goed idee te
vinden. Ze wilde de mogelijkheden zeker onderzoeken en betrekken bij plannen
voor een nieuwe locatie van het afvalbrengstation. Dit is overigens een opmerkelijk
nieuwtje, aangezien zelfs in de communicatie van Cyclus van afgelopen vrijdag
over de verhuizing naar Gouwepark vermeld staat dat het afvalbrengstation niet
verhuisd. De redenen die door de wethouder voor verhuizing werd aangegeven was
dat het afvalbrengstation aan een opknapbeurt toe is en het kantoor al verhuisd
is. Ik ben erg benieuwd of dit de enige redenen zijn. Je kan mijn inziens een
bestaande locatie prima opknappen en een kringloopwinkel toevoegen, zodat ook
het bestaande pand weer is her bestemd. Daarbij lijkt het me dat de huidige
locatie helemaal niet verkeerd. De locatie ligt op een plek waar niemand er
last van heeft en ook nog redelijk centraal ligt in Gouda. Ik ben benieuwd naar
de echte beweegredenen van een mogelijke verhuizing van het afvalbrengstation.
Zit samenwerking met een buurgemeenten en het delen van 1 afvalbrengstation in
het verschiet? Komt die dan ook op Gouwe Park en delen we de faciliteit met de
gemeente Waddinxveen? Wat mag dat kosten? We wachten deze ontwikkeling maar
weer even af om tot een slotoordeel te komen. Of is dit een afweging die Cyclus
zelf mag maken en staan we als gemeenteraad buitenspel…..

Afbeeldingsresultaat voor cyclus gouda
Nieuwe locatie Cyclus Gouwepark
Oplossing oude
locatie
Dit alles zorgt echter dat nog steeds geen oplossing
is gevonden voor de vrijkomende kantoorruimte bij het huidige
afvalbrengstation. We hebben doorgevraagd of onze oplossing, die gericht was op
de huidige locatie, ook daarvoor een optie is. De wethouder gaf echter wederom aan
dit idee mee te nemen bij de nieuwe locatie-ontwikkeling. 

Tot slot
We hopen in ieder geval dat het college snel een
huurder vind voor de leegstaande ruimte bij het huidige afvalbrengstation. De €125.000
per jaar is anders weggegooid geld. Dan kan je er beter een kringloopwinkel in
vestigen, doe je in ieder geval nog wat goeds voor het milieu door hergebruik
en wellicht kunnen een aantal mensen aan een baan geholpen worden en kan een
deel van de huur worden vergoed…… Een goed idee toch?