Berichten

Gisteren hadden we weer voorbereidende raadsbijeenkomsten en er stonden diverse interessante onderwerpen op de agenda.

Ik begon met een verkenning over het Ondernemersfonds. Dit is een nieuw initiatief om er voor te zorgen dat er een basisvoorziening komt voor ondernemers om gezamenlijk activiteiten te kunnen ontplooien, waaraan alle ondernemers meebetalen. Dat gebeurt door een verhoging van de OZB. Nu heb je te maken met zgn. “freeriders”, die wel meeprofiteren van bijvoorbeeld feestverlichting in hun winkelstraat, maar er niet aan meebetalen. Het georganiseerde bedrijfsleven is erg enthousiast over dit initiatief en deed gisteren een dringend appel op de raadsleden om toch vooral in te stemmen met dit voorstel. Er was één ondernemer die kritische kanttekeningen plaatste door onder andere vraagtekens te plaatsen bij het draagvlak onder de ondernemers voor dit initiatief. We hebben in ieder geval door de insprekers nuttige informatie gekregen voor ons raadsdebat volgende week.

Na dit onderwerp hebben we het Jaarverslag 2007 van de Bezwaarschriftencommissie besproken. Er zijn diverse aanbevelingen gedaan en die zijn inmiddels grotendeels opgepakt. Wel hebben wij er met diverse andere fracties op gehamerd dat bij bijstandzaken aan burgers die stukken afgeven aan de centrale balie altijd een ontvangstbevestiging wordt meegegeven, zonder dat ze daar specifiek om hoeven te vragen. Dit voorkomt eventuele discussies over het al dan niet ontvangen hebben van belangrijke stukken met mogelijk weer vervelende gevolgen voor de burgers.

Tenslotte stond ook de Rapportage Integraal Veiligheidsbeleid op de agenda. Het betreft een voortgangsrapportage over de uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid. Er wordt in Gouda enorm veel energie gestoken in het veiligheidsbeleid en het is duidelijk te merken dat we stappen voorwaarts maken. Het is mooi dat Burgernet in Gouda aanslaat en dat veiligheid “leeft” in Gouda. Wel zien we dat op plaatsen waar camera’s zijn geplaatst er toch een behoorlijke toename is van geregistreerde incidenten en we hebben daar onze zorg over uitgesproken.
Dit rapport ontlokte een aantal opvallende opmerkingen bij andere fracties, zo vond een partij dit een leuk rapport omdat er “cijfers en tabellen” in staan. Een andere fractie wil zo graag de veiligheid bevorderen dat die zich even liet ontvallen dat wellicht een avondklok een optie zou zijn. Weer een andere fractie vindt dat Gouda moet worden “drooggelegd”.

De ChristenUnie heeft specifiek aandacht gevraagd voor de situatie in de wijk Plaswijck rond de Vaste Burcht kerk (al heel lang overlast en onlangs brandstichting) en Trompenburg en de skatebaan. De burgemeester gaf aan dat hij inmiddels contact heeft gehad met deze kerk en dat er een goed gesprek heeft plaatsgehad. Deze omgeving heeft blijvend de aandacht van de politie.
Een andere zaak die nadrukkelijk door ons is aangekaart is die van de Die Kantanky’s. Dit is de Christelijke Scoutinggroep in Oosterwei. Deze vereniging heeft al langere tijd enorm te kampen met allerlei vormen van overlast. We kregen mee dat deze locatie de volle aandacht heeft en dat er naar afdoende oplossingen wordt gezocht, wat gelet op de huidige locatie echter niet eenvoudig is.

Het was een lange, afwisselende, maar ook nuttige avond.