Berichten


Per 1 februari 2021 is Rekam overgenomen door Delta Fiber (al moet ik dat volgens Rekam anders zien, zie verderop) en is dit bedrijf doorgegaan onder de naam Rekam Delta Fiber Nederland BV. Daarnaast blijft de samenwerking bestaan die Stichting Rekam heeft met Glasdraad in de Krimpenerwaard 

 

Via folders en website-informatie is vooral in 2019 door de verschillende aanbieders actief ingezet op het werven van abonnees voor glasvezel. Daarbij bood Delta Fiber een beperkt aantal aanbieders aan en bood Rekam in samenwerking met KPN een veel groter aanbod. Mede naar aanleiding daarvan hebben veel huishoudens gewacht met hun keuze, totdat Rekam met KPN aan de slag zou gaan in diverse wijken van Gouda. De vraag is in hoeverre dat nog gaat gebeuren, zeker gezien het feit dat KPN inmiddels zelfstandig glasvezel is gaan aanleggen in Gouda. Betekent dit nu dat inwoners die Delta Fiber bijvoorbeeld in Goverwelle buiten de deur heeft gehouden nu verstoken blijven van glasvezel. 


En hoe zit het nu precies met die verkoop of afsplitsing bij Rekam? In hoeverre had de gemeente Gouda daar toestemming voor moeten geven?

Tijd voor kritische vragen dus!


Uit de beantwoording blijkt dat in 2020 belangrijke aanpassingen in de statuten zijn gedaan en dat daarmee de weg vrijkwam om een deel van de activiteiten van Rekam te verkopen aan Delta Fiber. Het lijkt erop dat Rekam anders het niet gered zou hebben als kabelaanbieder. Het proces rond deze verkoop en de communicatie daarover blijven opmerkelijk en het was ook heel bijzonder dat er maar liefst 12 uur (!!) ambtelijke capaciteit nodig was om de vragen over Rekam te beantwoorden. Wat het effect van dit alles voor de bewoners in o.a. Goverwelle zal zijn is voor mij nog niet duidelijk. 

Voor meer informatie verwijs ik naar onderstaande beantwoording van de vragen.


1.  In hoeverre is de gemeente Gouda betrokken geweest bij deze verkoop? De bestuurders van Stichting Regionale Kabeltelevisie Midden-Holland worden namelijk benoemd door het college van B&W en zitten daar ten behoeve van het belang van de gemeenschap.

Antwoord Rekam

“De gemeente is bestuurlijk niet betrokken geweest bij de ‘verkoop’. Juridisch bezien was dit geen verkoop, maar een afsplitsing van een deel van het vermogen van Rekam. De bestuurders van Rekam worden sinds de statutenwijziging van 25 juni 2020 niet meer benoemd door burgemeester en wethouders van de gemeente waar het te benoemen bestuurslid woonachtig is.”

Antwoord gemeente Gouda:

“De gemeente is bestuurlijk niet betrokken geweest bij de ‘verkoop’. Juridisch bezien was dit geen verkoop, maar een afsplitsing van een deel van het vermogen van Rekam. De bestuurders van Rekam worden sinds de statutenwijziging van 25 juni 2020 niet meer benoemd door burgemeester en wethouders van de gemeente waar het te benoemen bestuurslid woonachtig is. Per 25 juni 2020 is het in de vraagstelling geciteerde artikel 5, tweede lid, van de statuten gewijzigd in:

“Bestuursleden worden benoemd door het bestuur, nadat zij een schriftelijk positief advies over het te benoemen bestuurslid heeft ontvangen van SECAIM en SCAIO”.

Het bestuur van de stichting is volgens artikel 9 van de statuten bevoegd de statuten te wijzigen. De vraag van ChristenUnie legt een link tussen enerzijds de omstandigheid dat de bestuurders het belang van de gemeenschap moeten behartigen (art. 2 lid 5 statuten) en zij door de gemeenten in het werkingsgebied van de stichting zijn benoemd, en anderzijds de daaruit volgende betrokkenheid van de gemeenten. Die link niet als zodanig terug te vinden in de statuten. Zo hoeven de bestuurders geen ruggespraak te voeren met het college dat hen heeft benoemd.”

Duidelijk is dat door door recente statutenwijziging de gemeente op afstand is komen te staan en Rekam meer vrijheid heeft gekregen haar eigen keuzes te maken. Of dit de oorspronkelijke doelstelling tekort doet laat ik in het midden, maar ik vind het wel bijzonder dat ik hier pas achter ben gekomen door vragen stellen.. Een pro actieve informatieve houding vanuit betrokkenen had gemeente en Rekam gesierd… 

Bijzonder is dat wordt ontkend dat er sprake is van een overname. Deltafiber meldt op 1 februari 2021 op haar website: “DELTA Fiber neemt het netwerk, de aansluitingen, het onderhoud en de medewerkers van Rekam volledig over.” 

Op de website van Rekam staat:  “Per 1 februari 2021 is Rekam overgenomen door Delta Fiber en gaan we door onder de naam Rekam Delta Fiber Nederland BV.  Deze overname maakt een versnelde aanleg van glasvezel in deze regio mogelijk.” (…) “Omdat Rekam in zijn geheel is overgenomen, m.u.v. van de JV die Stichting Rekam heeft met Glasdraad in de Krimpenerwaard..”

Volgens mij geven Rekam en DELTA Fiber op hun website toch heel duidelijk aan dat het om een overname gaat….! 


2. In hoeverre is bij deze verkoop afgesproken dat in Gouda in de wijken waar Rekam glasvezel zou aanleggen dit alsnog gebeurt om zo uitvoering te geven aan rol die de bestuurders hebben in de stichting met het oog op de belangen van de betrokken gemeenten?

Antwoord Rekam:

“Het statutaire doel van Rekam was en is – kort samengevat – het aanleggen of doen aanleggen en exploiteren of doen exploiteren van “omroepnetwerken, in de regio Midden-Holland”, en activiteiten voor zichzelf of voor derden die daar “aanvullend” aan zijn. Rekam had en heeft geen verplichting om in bepaalde wijken in Gouda glasvezelnetwerken aan te leggen. Hierover zijn met Delta ook geen afspraken gemaakt.”

Antwoord Gemeente:

“Gouda en Rekam hebben eind 2019 gesproken over de voorwaarden waaronder Rekam een vergunning kon krijgen voor de aanleg van glasvezelkabel. Rekam had belangstelling voor een vergunning in de wijken Plaswijk, Bloemendaal en Goverwelle. Deze gesprekken zijn niet afgerond, vermoedelijk vanwege de geplande afsplitsing en overname door Deltafiber B.V. In genoemde wijken ligt nu glasvezelkabel van KPN en Deltafiber B.V.”

In de beantwoording wordt voorbij gegaan aan het dilemma dat ik heb aangegeven. Een deel van de inwoners lieten in ieder geval in Goverwelle het aanbod van Deltafiber voorbijgaan omdat Rekam/KPN ook glasvezel zou gaan aanleggen. Op dit moment is KPN nog niet aan de slag in Goverwelle. Het is dus nog maar de vraag in hoeverre deze bewoners (op korte termijn) glasvezel gaan krijgen. Het had Delta Fiber gesierd als ze dit had opgepakt en als Rekam dit punt had laten meenemen bij de afsplitsing.

Daarnaast blijft het wat schimmig waarom nadrukkelijk niet wordt gesproken over verkoop en dat de gemeente geen rol meer heeft bij de verkoop (die geen verkoop zou zijn..) door een statutenwijziging in 2020…3. In hoeverre is deze verkoop toegestaan, gelet op artikel 6 lid 6 van de statuten dat later aan deze statuten via een wijziging is toegevoegd? De oorspronkelijke tekst luidt: “De stichting kan registergoederen verwerven.”
Antwoord Gemeente


Afsplitsing van het vermogen van een stichting en verkrijging van het afgesplitste deel van het vermogen door een daartoe opgerichte B.V. is toegestaan (zie ook Boek 2 Burgerlijk Wetboek, afdelingen 4 en 5)Het in de vraagstelling geciteerde artikel 6, zesde lid, van de statuten, is per 25 juni 2020 vervangen door artikel 6, vijfde lid, dat luidt:

“De stichting kan registergoederen verwerven en vervreemden, daaronder mede inbegrepen maar niet uitsluitend (delen van) een of meer kabelnetten, mits zij schriftelijke toestemming hiervoor heeft ontvangen van SECAIM en SCAIO”.


4. In hoeverre is de Stichting formeel opgeheven door deze verkoop of gaat de huidige stichting nu met Glasdraad nog in afgeslankte vorm verder? 

Antwoord Rekam:

Rekam is niet “opgeheven” of ontbonden. De stichting bestaat nog.”

Antwoord Gemeente:

“De Rekam is een joint venture aangegaan met Glasdraad B.V. voor de aanleg van glasvezel in Krimpenerwaard. Dat project is geen onderdeel van de splitsing en blijft doorgaan als Rekam Glasdraad B.V.” 

5.  Indien dit laatste het geval is: hoe zijn de (financiële) belangen van Gouda dan gewaarborgd met betrekking tot de overnamesom die door Delta Fiber is betaald en de inzet die er vanuit de stichting was om de belangen van de betrokken gemeenten zo goed mogelijk te waarborgen? 

Antwoord Rekam:

“De gemeente Gouda heeft geen financieel belang in of bij Rekam en/of betalingen van Delta Fiber Nederland b.v. aan Rekam, anders dan mogelijk bij eventuele ontbinding en vereffening van de stichting (zie hierna onder 11.). Rekam is zoals gezegd een zelfstandige rechtspersoon. De opbrengst van de transactie met Delta zal worden aangewend ter voldoening aan de bestaande en lopende financiële verplichtingen van Rekam.” 

Antwoord Gemeente:

“Volgens de statuten behartigt Rekam niet het belang van Gouda, maar het belang van de gemeenschap. Wat hier precies onder verstaan wordt, is niet in de statuten gedefinieerd. Deltafiber B.V. heeft niet als doelstelling het gemeenschappelijk belang te behartigen. In die zin zijn de gemeenschappelijke belangen nu minder goed geborgd. 

Gouda heeft geen direct financieel belang bij de stichting Rekam. De huidige statuten zeggen (artikel 11) dat bij ontbinding van de stichting, de activa worden vereffend met de deelnemers (een overzicht van de deelnemers is opgenomen in art. 4, lid 1 van de statuten) en als er dan nog wat overblijft gaat dat naar de gemeenten waar de stichting werkzaam is. Als we die mogelijke aanspraak op gelden bij een vereffening als Gouds financieel belang aanmerken, is daar niets aan veranderd; de vereffeningsregeling is ongewijzigd.”

De gemeente Gouda geeft antwoord op een belangrijke vraag die ik had. In hoeverre is de doelstelling die Rekam had: “behartiging van de belangen van de gemeenschap”, nog van kracht. Het gaat immers om een stichting… Nu Delta Fiber het voor het zeggen heeft is het puur een commercieel bedrijf geworden. Wat op zichzelf nog geen nadeel voor de klanten hoeft te zijn. Dat zal de toekomst gaan uitwijzen. Daarnaast is het nog maar de vraag of de overname niet gewoon noodzakelijk was, aangezien er wordt opgemerkt: “De opbrengst van de transactie met Delta zal worden aangewend ter voldoening aan de bestaande en lopende financiële verplichtingen van Rekam.”

6.     Wat zijn de opbrengsten en in hoeverre worden die opbrengsten in Gouda ingezet? 


Antwoord Rekam:

“De afspraken tussen Rekam en Delta zijn vertrouwelijk. Rekam kan daar geen mededelingen over doen. Voor de bestemming van de opbrengst van de transactie wordt verwezen naar het antwoord onder 5.” 


7.  Wat heeft – gelet op de statuten – deze verkoop aan Delta Fiber voor gevolgen voor de bestuurssamenstelling van de stichting, daar de stichting zich alleen nog richt op de Krimpenerwaard?


Antwoord Gemeente:

“Gelet op de actuele statuten heeft de splitsing geen invloed op de bestuurssamenstelling. Bij de wijziging van de statuten per 25 juni 2020, is het benodigde aantal bestuursleden teruggebracht naar minimaal 5 en maximaal 9. Het werkgebied van de stichting is in de actuele statuten niet gewijzigd en de bestuursleden dienen nog steeds in principe woonachtig te zijn in het werkgebied van de stichting.”

8.  Wat is de reden dat niet is gekozen voor het handhaven van de structuur van de stichting met de nu deelnemende gemeenten in plaats van een BV, dat nu is gekozen? 

Antwoord Rekam:

“De stichting bestaat zoals gezegd nog. De gemeente Gouda en andere gemeenten hebben geen “deelname” in Rekam. Rekam is een zelfstandige rechtspersoon. Het bestuur van Rekam is van mening dat de continuïteit van de activiteiten die zijn overgegaan naar Rekam Delta Fiber Nederland nu beter gewaarborgd is dan binnen stichting Rekam mogelijk was geweest.” 

Antwoord Gemeente:

“Indien Rekam het afgesplitste deel had ondergebracht in een nieuwe stichting, had het afgesplitste deel niet kunnen worden overgedragen aan Deltafiber. Deltafiber kan immers niet (enig) aandeelhouder worden van een stichting en een B.V. zoals Deltafiber kan ook niet fuseren met een stichting.” 

Uit het antwoord wordt heel duidelijk dat er alles aan is gedaan om een overdracht aan een commerciële partner mogelijk te maken en het blijkbaar niet meer haalbaar was om op basis van de daarvoor bestaande structuur en uitgangspunten (op langere termijn?) als kabelaanbieder te overleven.


9. Indien de oorspronkelijke stichting wordt opgeheven: hoe is de vereffening geregeld en in hoeverre wordt dan voldaan aan artikel 11 van de statuten? 


Zie ook het antwoord onder 5. 


Antwoord Rekam


“Als Rekam zou worden ontbonden, dan zal vereffend moeten worden overeenkomstig het bepaalde in de statuten.” 


Aanvullende info van Rekam


“Het is daarnaast wellicht goed op te merken dat Stichting Rekam een lange historie heeft in Gouda en omstreken rondom de aanleg en exploitatie van omroepennetwerken, beter bekend als de leverancier van het “gewone” radio- en televisiesignaal. Ook is Stichting Rekam bekend van de aanleg van glasvezelaansluitingen, hoewel in beperkte vorm. 

In afgelopen jaren is het karakter van omroepennetwerken (lees televisie en radio) sterk veranderd. Waar Stichting Rekam van oudsher het monopolie had in Gouda en omstreken is dat afgelopen jaren sterk veranderd, (1) door het meer en beter toegankelijk worden van technologie, (2) het openstellen van verschillende andere netwerken en (3) het aanleggen van meerdere glasvezelnetwerken bij consumenten en ondernemers. Daarnaast is ook de behoefte van de consument veranderd door de komst van internet, mobiele telefonie, streamingdiensten. Deze hebben grotendeels de plek van de traditionele lineaire televisie waar Rekam om bekend staat ingenomen. 

Naast de afname aan traditionele televisiekijkers is ook gebleken dat er in een sterk competitieve markt onvoldoende animo is voor het afnemen van glasvezeldiensten via Stichting Rekam en dat terwijl Stichting Rekam de aanleg van glasvezel veelal heeft voorgefinancierd. Dat maakt ook dat de financiële investeringen om het volledige netwerk te verglazen als kleine zelfstandige aanbieder niet haalbaar bleken te zijn. 

Rekam is daarom gaan verkennen op welke wijze het belang van de maatschappij het meest wordt gediend. Deze verkenning heeft geresulteerd in de verkoop van het netwerk in Gouda en een Joint-Venture (Rekam – Glasdraad – Krimpenerwaard) in de Krimpenerwaard. 

Hiermee is voor consumenten, maar ook voor maatschappelijk partners en ondernemers de continuïteit van dienstverlening zo goed mogelijk gegarandeerd en is er binnen Gouda volop keuze in het aanbod van televisie en internet. Ook is de werkgelegenheid geborgd voor de medewerkers.” 

Tenslotte

Rekam is gered door een investeerder en heeft nu meer kans om te overleven. Uitdaging blijft hoe de klanten die destijds niet kozen voor Delta Fiber, omdat ze wilden wachten op Rekam (i.s.m. KPN) nu toch nog glasvezel gaan krijgen. Het dossier is dus in die zin nog niet gesloten. Waarschijnlijk zal KPN glasvezel in die wijken/ buurten gaan aanleggen, zodat de kans groot is dat iedereen die dat wil binnen afzienbare tijd in Gouda beschikt over glasvezel. 

Ik zal dit onderwerp als raadslid niet verder meer kunnen begeleiden, aangezien ik op 5 juli a.s. zal terugtreden. Ik vertrouw er echter op dat mijn collega’s in de fractie dit dossier blijven volgen.