Berichten

Vlnr: Thierry van Vugt (D66), Alexander Rinnooy Kan, Heleen van den Berg, Evert Bobeldijk (D66), Anna van Popering en Theo Krins (ChristenUnie)

COALITIEVORMING IN GOUDA VAN START

De coalitievorming in Gouda gaat van start met een informatieronde. D66 en ChristenUnie hebben
als grootste raadsfracties de handen ineen geslagen voor een gezamenlijke insteek van het
informatietraject. Alexander Rinnooy Kan (D66) en Heleen van den Berg (ChristenUnie) gaan op
verzoek van de lijsttrekkers van beide partijen aan de slag met een informatieve
verkenningsronde.


Woensdag 21 maart jl. waren de gemeenteraadsverkiezingen. Maandagavond 26 maart kwam de
gemeenteraad bij elkaar om de verkiezingsuitslag te bespreken. In het licht van de verkiezingsuitslag,
waarbij maar liefst vijf partijen (D66, ChristenUnie, PvdA, VVD en CDA) vier raadszetels behaalden, hebben lijsttrekkers Thierry van Vugt
(D66) en Theo Krins (ChristenUnie) besloten tot een gezamenlijke aanpak van het traject.Thierry van Vugt: “De uitslag van de verkiezingen maakt dat D66 weliswaar de grootste is, maar ons
ook bescheidenheid past. Er zijn vijf partijen met vier zetels. Wij zijn qua stemmenaantal het grootst,
maar we steken er niet met kop en schouders bovenuit. Ik ben blij dat we met de ChristenUnie, als
tweede partij, samen op kunnen trekken. Breed draagvlak voor het proces is belangrijk. Dat hopen
we zo te realiseren.”


Theo Krins: “Volgens mij hebben we een goed duo gevonden om de komende tijd met alle partijen in
de raad een verkennende ronde te doen. Daarbij ligt het accent op de inhoudelijke wensen van de
verschillende fracties en de eerste verkenning voor mogelijke coalities. Er zijn verschillende opties
mogelijk en het is daarom belangrijk om snel inzicht te krijgen in de gewenste coalities volgens de
diverse partijen.”


Van Vugt en Krins hebben hun aanpak maandagavond voorgelegd aan de andere lijsttrekkers tijdens
een hiertoe belegde vergadering in het Huis van de Stad. Daar bestond brede steun voor de
voorgestelde aanpak. De nu aangewezen informateurs krijgen de opdracht om uiterlijk 10 april een
advies uit te brengen; daartoe nodigen zij de verschillende politieke partijen in de raad uit voor een
gespreksronde. Opdrachtbrief voor de informateurs


Vandaag, 26 maart, hebben de 13 partijen die deelnamen aan de verkiezingen in Gouda teruggeblikt op de verkiezingen en een duiding gegeven over het vervolg traject. Aangezien er 5 partijen 4 zetels hebben gehaald en er zodoende geen echte winnaar is, hebben de nummers 1 en 2 (D66 en ChristenUnie) besloten samen het initiatief te nemen om tot een nieuw college in Gouda te komen. In de gemeenteraad wordt dit initiatief gesteund.

Hierbij onze bijdrage:

2e partij van Gouda

“Voorzitter, wat een
bijzondere verkiezingsavond hebben we vorige week met elkaar beleefd. 
Graag wil ik namens de
ChristenUnie onze complimenten geven aan de griffie en andere medewerkers voor
de organisatie van, en het invulling geven aan, de verkiezingsavond in het Huis
van de Stad.
Het was
heel goed georganiseerd en we kijken als fractie terug op een bijzondere avond
waarbij we tot onze eigen verrassing de 2e partij in Gouda zijn geworden.

Dank aan de kiezers
Wij willen alle inwoners
die op ons gestemd hebben daarvoor hartelijk danken. Graag zetten wij ons de
komende periode opnieuw in voor alle Gouwenaars, of zij nu wel of niet op ons
gestemd hebben. Wij hebben daarbij oog voor Gouda en dragen graag weer een
steentje bij om de stad nog mooier, beter en leuker te maken.
Aan deze avond ging
een aantal weken van campagne voeren vooraf. Er is door de meeste partijen stevig
campagne gevoerd, we werden soms bedolven onder de billboards.

Partij voor de Dieren
Het was voor ons allemaal een
intensieve tijd. We denken daarbij in het bijzonder aan Corina Kerkmans van de Partij voor de
Dieren die zich wegens persoonlijke, droevige omstandigheden moest laten vervangen.
Wij wensen haar vanaf deze plaats veel sterkte en complimenteren haar
vervangers Edwin Kemner en Beatrijs Lubbers voor de uitstekende vervanging.Verkiezingsuitslag
Maar goed, terug naar
de verkiezingsdag. Wat een verrassende uitslag! Maar liefst 5 partijen met 4
zetels(D66, ChristenUnie, PvdA, VVD en CDA) en daardoor geen duidelijke winnaar. Opvallend dat de lokale partijen in
Gouda niet de grote winnaars zijn, al hebben zowel Gouda’s 50+ Partij als GBG
een zetel gewonnen. Onze felicitaties voor deze partijen, evenals voor de
andere winnaars: CDA, VVD en GroenLinks, die ook alle drie een zetel hebben
gewonnen.

Gezamenlijk initiatief 
Voorzitter, de
verkiezingsuitslag geeft aan dat de inwoners van Gouda hebben gekozen voor
inhoudelijke politiek, dichtbij mensen en daarbij geen uitgesproken voorkeur
hebben voor een specifieke partij.
Dat moet ons met
elkaar bescheiden maken en het betekent ook dat de partijen die het college
willen gaan vormen behoedzaam moeten opereren en niet teveel noten op hun zang
zullen moeten hebben.
Zoals collega Thierry
van Vugt van D66 zojuist heeft aangegeven kiezen we ervoor om als ChristenUnie
en D66 gezamenlijk het proces te gaan vormgeven en willen we starten met 2
informateurs om bij alle partijen onder andere na te gaan wat hun belangrijkste
speerpunten, wie volgens hen de coalitie moeten gaan vormen en, mochten zij
zelf deel uit willen maken van het college, wie hun wethouders kandidaat is.  

Speerpunten voor onderhandelingen
Wat de ChristenUnie
betreft zetten we in op een breed gedragen coalitie waarbij de Goudse
samenleving in de volle breedte wordt vertegenwoordigd. 
Daarbij vinden we het
onder andere belangrijk dat we serieuze stappen zetten als het gaat om
energietransitie, groenonderhoud, water in de binnenstad, verduurzaming van
Gouda, sociaal domein en veiligheid. We willen inzetten op een aantrekkelijke
stad voor bewoners, bezoekers en toeristen.
Ook moet er
aandacht zijn voor de bereikbaarheid en het belang van de ondernemers.
De ChristenUnie wil in
aanloop naar 750-jaar Gouda stimuleren dat panden met achterstallig onderhoud
worden aangepakt. Verder willen wij graag dat de gemeente zich actief inzet
voor de adequate huisvesting voor het Verzetsmuseum en het Filmhuis.  
Tenslotte moet onderwijshuisvesting hoog op de
agenda komen staan.

Rol van de inwoners
Het betrekken van inwoners
moet vast onderdeel worden van het Goudse bestuurlijke en ambtelijke DNA.
  
Ten slotte wil ik nog
vermelden dat we het belangrijk vinden dat de inwoners ook worden betrokken bij
het vormgeven van het college programma, bijvoorbeeld door stadsgesprekken te
organiseren.

Rol van de burgemeester

Voorzitter, we zijn
blij dat de burgemeester bereid is om als klankbord beschikbaar te zijn tijdens
de formatie en we hopen dat dit zal bijdragen aan een constructief proces,
waarbij we zonder onderling gedoe in staat zullen zijn om op korte termijn tot
een breed gedragen college te komen.


Ark en Gemiva

Al meer dan 10 jaar zoekt (V)so De Ark naar andere huisvesting, omdat de huidige huisvesting absoluut niet meer voldoet. Bij de zoektocht naar passende huisvesting kwam in het voorjaar van 2012 de locatie van de PWA kazerne in beeld. Een projectontwikkelaar was
bezig plannen uit te werken om op deze locatie een maatschappelijk cluster te huisvesten, waarin ook
ruimte was voor De Ark en het Kinderdagcentrum van Gemiva. In september 2013 werd echter duidelijk dat deze
projectontwikkelaar voor deze invulling van het gebouw de financiering niet rond kreeg. Eind 2013 is
dit dossier daarom gesloten.


Halverwege 2014 is deze locatie wederom in beeld gekomen voor huisvesting van deze school. Deze
locatie biedt nu een mogelijkheid voor een gezamenlijke huisvesting van De Ark, het kinderdagcentrum
van Gemiva en het islamitisch centrum El Wahda, mits het investeringskrediet voor
De Ark wordt opgehoogd, daarnaast moet de gemeenteraad ook een krediet verstrekken om de aankoop te bekostigen en verbouwing voor het gedeelte van het pand dat voor Gemiva is bedoeld. De investering voor Gemiva komt terug middels de huur die wordt betaald.
Persoonlijk belangVoor de stemming leggen twee PvdA raadsleden, Khalid Tatou en Siham Massrour, een verklaring af waarin ze aangeven dat ze geen rechtstreeks of persoonlijk belang hebben richting islamitisch centrum El Wahda. Ze willen als gekozen volksvertegenwoordiger gebruik maken van hun wettelijk recht. Voor de zekerheid hadden ze overigens advies ingewonnen bij de VNG.Stemverklaringen


Doordat o.a. het totale plan niet kan rekenen op voldoende draagvlak in de wijk en het geen taak is voor de overheid om mee te werken aan een ABC-constructie wanneer er geen sprake is van een verplichte taak (zoals huisvesting), was het zeer waarschijnlijk dat een nipte meerderheid van 18 tegen en 17 voor, het plan zou verwerpen.Diverse fracties, vooral de fracties die voor het plan zijn, maakten gebruik van de mogelijkheid om een stemverklaring af te leggen.
In het reglement van orde van de Goudse gemeenteraad staat over stemverklaringen: “Stemverklaringen zullen kort moeten zijn”.

Dit artikel werd vooral door de vertegenwoordigers van D66 en PvdA aan hun laars gelapt en dat leidde tot veel wrevel bij zowel de voorzitter van de raad (hij maant diverse keren om tot een statement te komen, conform een stemverklaring) als diverse raadsfracties. 

Op een gegeven moment heb ik de voorzitter gevraagd hier echt een einde aan te maken, temeer daar de andere fracties niet op de stemverklaringen kunnen reageren. Jan de Koning (GBG) reageert later puntig richting de PvdA, die onverstoorbaar door bleef gaan, met de woorden: “U heeft weinig respect voor de voorzitter van de raad.”


Stemverklaring D66 en PvdA

De stemverklaringen waren niet alleen veel te lang, maar bevatten ook grote woorden, die als ze in een debat waarin geuit, absoluut tot een stevig debat hadden geleid. Nu had de sprekers vrij spel en maakten daar in mijn ogen misbruik van.

D66 merkte o.a. op: “Voor de grondwet zijn alle burgers gelijk (..) Iedere burger is gelijk, maar sommigen gelovigen zijn meer gelijk zijn dan anderen.” 
Met deze opmerking worden religies tegenover gezet en wordt polarisatie aangewakkerd, terwijl heel andere argumenten hebben geleid tot een “nee” stem in de raad.

De PvdA geeft aan dat er fracties zijn die zijn gaan twijfelen over het islamitisch centrum en de PvdA beschouwt het als glad ijs als draagvlak in de wijk leidend is, terwijl het plan past in het bestemmingsplan. De PvdA is faliekant tegen willekeur.

Met deze opstelling gaat de PvdA eraan voorbij dat van begin af aan een meerderheid van de raad gekozen heeft voor het plan van een combinatie van De Ark, Gemiva en woningen voor ouderen en dat het college dit heeft genegeerd. Er is geen twijfel gaan opborrelen rond het islamitisch centrum, maar er is vanaf het begin een andere keuze gemaakt!

Stemming

Uiteindelijk was de stemming maar een formaliteit en zoals verwacht werden beide kredieten weggestemd met de kleinst mogelijke meerderheid van 18 tegen 17.

Het is goed om in het reces dat nu is aangebroken de balans op te maken en zo snel mogelijk te gaan werken aan herstel van onderlinge relaties.
Daarnaast moet zo snel mogelijk alsnog passende huisvesting worden gevonden voor de Ark, waarbij het mooi zou zijn als dat samen met Gemiva gaat lukken.