Berichten

In het najaar van 2019 gaan we als
gemeenteraad eindelijk spreken over verbeteringen voor Afval Scheiden Loont in
Gouda. Voor sommige inwoners komen deze verbeteringen wellicht wat laat, voor
mij in ieder geval wel. De overlast van zakken plastic afval die af en toe door
de stad waaien zijn een doorn in het oog. Zeker voor iemand die van ons mooie
stad Gouda houdt. Maar laten we ook de doelen en resultaten zeker niet
vergeten! 

Onderzoek anders inzamelen plastic afval
De gemeenteraad heeft al in oktober 2018
het college gevraagd een aantal varianten te onderzoeken voor het inzamelen van
plastic afval. In die bijeenkomst was duidelijk geworden dat sinds de invoering
van Afval Scheiden Loont ruim 2,5x zoveel PMD (Plastic, Metalen en
Drankkartons) apart aangeboden wordt dan in voorgaande jaren. Het grootste – in
ieder geval meest zichtbare – knelpunt is de grote hoeveelheid zakken die elke
week op straat wordt aangeboden. Zeker als het om PMD gaat is er nog wat te
verbeteren. Van een aantal suggesties die de diverse partijen hadden
voorgesteld, worden nu een aantal scenario’s door de gemeente en Cyclus nader
onderzocht:
·        
Naast het één keer per week inzamelen met
zakken, ook meer verzamelcontainers plaatsen zowel boven- als
ondergronds; 
·        
PMD niet meer inzamelen met zakken maar
alleen nog met minicontainers en boven en ondergrondse
verzamelcontainers. 
·        
twee keer per week inzamelen met zakken.
De eerste twee scenario’s hadden we als
ChristenUnie ook aangereikt. Bovendien wordt hierin het idee van ons meegenomen
voor het toevoegen van perscontainers, welke meer plastic afval in één keer aan
kunnen. We zijn benieuwd naar de uitkomsten hiervan, maar tot die tijd vinden
we als ChristenUnie dat de inzameling toch ook al beter moet. We zijn
daarom benieuwd hoe de gemeente op dit moment omgaat met het zwerven van
plastic afval en hebben hierover vragen gesteld.

Vragen gesteld aan college
De laatste tijd staan sociale media vol met
foto’s van plastic afvalzakken in de openbare ruimte die daar niet thuis horen.
Daarbij is de vraag of er net zo adequaat wordt ingegrepen bij overtredingen
van verkeerd aanbieden als na de invoering van afval scheiden loont. Toen werd
er mijn inziens alerter gereageerd en hadden we als gemeenteraad ook meer geld
beschikbaar gesteld voor toezicht en handhaving. Het is zonde als het draagvlak
afneemt doordat een aantal inwoners zich niet netjes houdt aan de afspraken van
plastic afval inzamelen. Zaak is goed te blijven handhaven bij verkeerd aanbieden.
Dit is de reden dat ik namens de ChristenUnie een aantal vragen heb gesteld aan
het college.

Technische vragen

De vragen die ik heb gesteld zijn de
volgende:

 • Hoe wordt een melding over losse of verkeerd aangeboden plastic zakken
  (PMD) afgehandeld? 
 • Hoeveel meldingen van verkeerd aangeboden PMD-zakken zijn er sinds 1
  januari 2019 binnengekomen? 
 • Zijn er afspraken binnen welke termijn plastic afval zakken na een
  melding van straat moeten zijn gehaald? 
 • Wat is er tot nu toe gedaan met de verbeterpunten die zijn genoemd in
  de bijeenkomst in 2018? Als er verbeteringen op basis daarvan zijn
  doorgevoerd, heeft dit tot verbetering van de situatie geleid?
Tot slot
Ik ben benieuwd naar de antwoorden en hoop
snel dat we minder overlast gaan ervaren van zwervende plastic afvalzakken in
de stad. En vergeet natuurlijk niet, ziet u iemand zich vergissen met het afval
aanbieden op de verkeerde dag, spreek iemand daar dan ook op aan. Zo hebben we samen
Oog voor Gouda. 
Bijdrage ChristenUnie bij de de Kadernota 2020-2023

Voorzitter, ik wil graag beginnen met een limerick van de Goudse dichter Huibertus:
  
 Een bouwmeester, woonachtig in Grondert,
   die Goudse historische panden bewondert,
   vraagt, de verbazing voorbij:
   ‘Die puisten horen erbij?
   Nu ben ik totaal overdonderd!’
Nadat het college vorig jaar met Nieuwe Energie aan de slag is gegaan zijn er inmiddels allerlei initiatieven door het college in gang gezet. Daarnaast is raadsbreed werken goed op stoom gekomen. Knap hoe de werkgroepen aan de slag zijn gegaan en sterke inhoudelijke stukken hebben opgeleverd. Nu komt het aan op nadere uitwerking. Daarbij moeten we goed letten op de rol van de raad en de tijdsbelasting.
Financiën
We staan er financieel best goed voor al blijven de schulden nog altijd hoog. De schulden blijven echter ruim onder het schuldenplafond. Ook het weerstandsvermogen en de weerstandsratio zijn prima. De onlangs verschenen meicirculaire heeft echter voor de komende jaren een negatief effect. We zullen dus alert moeten blijven.
De opmerking in de media dat het geld in Gouda tegen plinten opklotst is wat dat betreft een verkeerde voorstelling van zaken. 
De komende periode zien we verder dat bij veel ambities nog geen concrete bedragen zijn genoemd en daarmee is het op dit moment lastig om concrete kaders te stellen. 
We zien uit naar de nadere financiële onderbouwing en keuzemogelijkheden bij de ambities – zoveel mogelijk vóór de komende begroting – zodat we als raad meer grip krijgen op het totaal plaatje.
WMO
Dit jaar is op rijksniveau het abonnementstarief voor de WMO ingevoerd.Dat gaat de gemeente Gouda meer geld kosten. Nu zijn er al zo’n 7 procent meer aanvragen, maar dat kan oplopen als mensen zich gaan realiseren dat je voor € 17,50 (volgend jaar € 19,00) per maand onbeperkt Huishoudelijke hulp en andere zaken, zoals woning aanpassing, kunt krijgen zonder dat de gemeente naar het inkomen hoeft te kijken. De ChristenUnie roept het college op om in de begroting voor 2020 op een realistische manier hier rekening mee te houden en met de vastgoed eigenaren in overleg te gaan (zij moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen voor het onderhoud) voor adequate oplossingen. 
Jeugd

Er zijn extra gelden vanuit het Rijk toegezegd voor Jeugd. In hoeverre worden deze niet gelabelde gelden daadwerkelijk voor jeugdbeleid ingezet? 

De wethouder zegde toe dat de gelden voor Jeugd zullen worden ingezet.
Samenwerking in de regio op het sociaal domein

Het is belangrijk dat in de regio de schaalvoordelen worden benut door samenwerking. De verschillen in tekorten bij Jeugd kunnen ertoe leiden dat gemeenten gaan kiezen om het zelf te gaan regelen. Dat kan negatieve gevolgen voor Gouda hebben en uiteindelijk voor de inwoners. Geld voor zorg en ondersteuning moet volgens de ChristenUnie efficiënt ingezet worden. Het kan niet zo zijn dat de bureaucratie en de administratieve lasten weer toe gaan nemen. 
De wethouder gaf aan dat ze het probleem onderkent en haar best doet om gezamenlijk te blijven optrekken.

Cyclus
De gemeente Gouda heeft sinds 1 januari 2019 een aantal taken overgenomen van Cyclus en de ChristenUnie vraagt zich af hoe dit proces verlopen is. Hoe is bijvoorbeeld het dagelijks onderhoud van speeltuinen geregeld? Wanneer kunnen we de hogere groenkwaliteit weer terugzien in onze stad? De ChristenUnie wil daarnaast graag voortgang zien in de aanpak tot herstel van het van Bergen IJzendoornpark. In hoeverre kunnen de extra middelen in het groenfonds daarvoor een oplossing zijn? 
De wethouder gaf aan dat de raad in Q4 een memo krijgt over de overgenomen taken van Cyclus. Het herstel van het Van Bergen IJzerdoornpark zal nog even op zich laten wachten, omdat de capaciteit beperkt is.

Onderhoud bruggen en walmuren
Komende jaren zal op het gebied van civieltechnische Kunstwerken een intensivering gaan plaatsvinden. Diverse walmuren en enkele grotere bruggen zullen moeten worden vernieuwd. Dit vraagt om forse investeringen welke niet binnen de huidige financiële ruimte kunnen worden opgevangen. Op welk wijze denkt het college hierin keuzes te gaan maken en te zorgen voor voldoende financiële dekking?
De wethouder gaf aan dat in de begroting hier voor wat nu nodig is rekening mee is gehouden. De aanpak speelt pas op middellange termijn en dan zullen er financiële middelen gevonden moeten worden.
Panden in de binnenstad
De afgelopen jaren heeft de ChristenUnie op allerlei manieren aandacht gevraagd voor het herstel van de panden in de binnenstad, mede in het kader van Gouda 750 in 2022. Tot op heden is er nog altijd geen plan hiervoor en krijgen we alleen vertrouwelijk een pandenlijst te zien, met geconstateerd achterstallig onderhoud en prioriteiten. Het gaat om aanzienlijke lijst en de tijd dringt. Kan de wethouder toezeggen dat dit jaar het plan van aanpak wordt aangeboden in combinatie met de nieuwe subsidie-verordening instandhouding Erfgoed? 
De wethouder heeft toegezegd dat dit jaar een plan van aanpak komt. Tevens zal ik met betrokkenen vanuit de gemeentelijke organisatie over de inhoud daarvan een gesprek hebben.
Ondernemers in de binnenstad
Voorzitter, we zijn blij met steeds meer toeristen in onze stad. We roepen het college op om de leefbaarheid voor de Gouwenaren en de belangen van onze ondernemers in de binnenstad daarbij goed in het oog te houden. De ondernemers hebben vooral belang bij bezoekers uit de regio. Wat gaat het college doen om die groep nog meer naar Gouda te trekken?
De wethouder geeft aan dat er nadrukkelijk oog is voor het belang van het winkelend publiek uit de regio. Het college komt hier later in het jaar nog concreet op terug.
Actief
Voorzitter, we zijn trots op het feit dat het college op allerlei terreinen actief aan de slag is en ook grote projecten oppakt, zoals het IHP voor de scholen, mobiliteit, woningbouw, inrichting stationsgebied, Chocolafabriek 2.0 etc. 
We wensen het college veel succes en Gods zegen toe bij de verdere uitvoering van de plannen en zien uit naar een nadere financiële onderbouwing bij de begroting later dit jaar.

Sinds 1 januari 2018 moet iedereen in Gouda op een andere
manier het afval aanbieden. Dit geldt voornamelijk voor restafval. Hoe minder
afval je aanbiedt, hoe lager wordt je afvalstoffenheffing in 2019. Een goede
manier om minder restafval te krijgen. Echter, na enkele maanden onderweg zien
we ook kanttekeningen van dit systeem. Soms wordt Gouda vergeleken met steden
in Italië waar weken lang het vuil niet wordt opgehaald. In deze blog geef ik
een toelichting over de complexe invoering van dit systeem en ben ik op zoek
naar goede ideeën om het systeem te verbeteren. 

Invoering gaat niet vlekkeloos

Zoals ook bij andere steden die dit systeem
invoeren, gaat ook in Gouda de invoering niet vlekkeloos. Soms wordt er meer
afval aangeboden als dat de containers aankunnen of worden de plastic
afvalzakken veel te vroeg massaal buiten gehangen. Met alle stank en soms
kapotte zakken door vogels en katten tot gevolg. Een groter ergernis, overigens
ook bij mezelf. Toch heb ik veel begrip dat het even duurt voordat e.e.a goed
loopt. De afvalstromen veranderen de eerste maanden zo sterk dat het voor
Cyclus ook soms lastig is om in te schatten hoe vaak ze ergens het afval moeten
ophalen. Nu denkt u wellicht, dat is toch hun werk? dat klopt, maar ik geloof
bijna alle containers hebben geen piepsysteem dat ze vol zitten, Cyclus moet
dus door monitoring zorgen dat het afval inzamelen goed werkt. Waarom hebben ze
dat dan niet? Het probleem zijn de hoge kosten en naar ik kan herinneren in de
toelichting in de gemeenteraad ook de storingsgevoeligheid van deze systemen.
Het beste is dus wat begrip hebben voor de afvalophalers die hun best doen om
het steeds beter te doen. Daarnaast kunnen we zelf ook een handje helpen door
ons afval op de afgesproken tijdstippen aan te bieden en buren aan te spreken
die zich hier niet aan houden.

Waarom doen we het?

Afval gescheiden inzamelen doen we:

·  Omdat er landelijke doelstellingen zijn vastgesteld, de zogenaamde  VANG-HHA
doelstellingen. In 2020 moeten we dan aan maximaal 100 restafval per inwoner zitten.
Afval scheiden loont zorgt ervoor dat we wellicht deze doelstelling kunnen gaan
halen. We gaan dus met alle Gouwenaars proberen om in 2020 de hoeveelheid
restafval terug te brengen van 200 kg naar 100 kg per inwoner. We scheiden dan
75% van al het totale afval en hebben 8.000.000 kg minder restafval!

·  Om kosten te besparen. Restafval
aanbieden door de gemeente aan de afvalverwerker kost geldt en wordt in de
afvalstoffenheffing doorbelast aan de inwoners. Hoe minder restafval, hoe
lager de kosten.

Door beter
te scheiden, kan meer materiaal hergebruikt worden en komen we een stapje
dichterbij de circulaire economie.

Heeft u verbeterpunten?

Tevens ben ik als raadslid op zoek naar goede ideeën die
zonder veel kosten, kunnen zorgen voor verbetering van het systeem afval
scheiden loont en zorgen voor minder overlast van afval. Een leuk idee kwam ik
al op twitter tegen. Zie de foto hiernaast, vrolijke nepbloemen die effect hebben
op minder afval dat naast de container wordt gezet (zogenaamde bij-plaatsingen). 
Heeft u andere goede ideeën die ik aan de wethouder en het college kan melden?
Laat het me dan weten. Dit kan door een reactie achter te laten op deze blog…….

De
laatste maanden worden we als raadsleden bestookt met mailtjes en foto’s over
de rotzooi die ligt rondom de containers bij Winkelcentrum Bloemendaal.
Van alle
kanten, ook door de ChristenUnie, is er 
aandacht gevraagd voor dit probleem, omdat de situatie daar een
regelrechte aanfluiting is en een verloederde indruk maakt.
Achtergrond
In 2014 zijn door de gemeente, de
beheerder van het winkelcentrum, de winkeliersvereniging en Cyclus afspraken gemaakt.
Na verbouwing van het winkelcentrum
kwamen bij de gemeente namelijk klachten van bewoners over de losse
afvalcontainers van ondernemers die vaak langdurig op straat bleven staan omdat
ondernemers individueel contracten afsloten met verschillende afvalinzamelaars
die op verschillende tijden afval kwamen inzamelen.
In 2014 zijn er daarom afspraken gemaakt
tussen de hiervoor genoemde partijen. Op grond van deze afspraken is rond het
winkelcentrum een aantal extra ondergrondse containers voor restafval en
plasticafval voor de ondernemers geplaatst. Verder is afgesproken dat de
ondernemers papier en glas in de bestaande containers voor de bewoners mogen
deponeren. 
Vrijwel alle ondernemers in het winkelcentrum hebben een contract
met Cyclus voor het inzamelen van bedrijfsafval afgesloten. Bedrijven die geen
contract met Cyclus hebben, maken deel uit van een (winkel)keten die het afval
zelf verwijdert. Door deze afspraken is de situatie volgens de gemeente aanmerkelijk
verbeterd.
De gemeente geeft daarbij wel aan dat het
nog regelmatig gebeurt dat afval naast de containers wordt geplaatst met name
op zaterdag aan het eind van de middag, ondanks het feit dat de meeste
containers – aldus de gemeente – op zaterdag worden geleegd.

Vaker Legen 
Op
zichzelf lijkt bovenstaande aanpak verdedigbaar, maar sinds de start in 2015 blijkt dat met regelmaat de containers overvol zijn en er bij diverse containers
afval naast de containers wordt gezet. Daarmee lijkt de oproep van de bewoners
gerechtvaardigd dat in ieder geval rond het weekend de containers vaker moeten
worden geleegd of dat er meer containers moeten worden geplaatst. Dat laatste moet wel met oog voor de omgeving gebeuren, want teveel containers op één locatie is geen fraai gezicht.

Weerbarstig
Naar
aanleiding van de klachten over deze locatie is er door de gemeente met de
betrokken partijen overleg geweest om dit weerbarstige probleem op te gaan
lossen.
Dit heeft
er toe geleid dat er een extra container is geplaatst voor karton en wordt er
nagegaan of containers die minder intensief worden gebruikt kunnen worden
verplaatst.
Ook zal
de gemeente waar nodig handhaven. Dat laatste is een belangrijke stap, maar of
dat afdoende is moet ik nog zien.
Ook wordt
aangegeven dat Cyclus de momenten waarop ze het afval inzamelt voor zover
mogelijk heeft geoptimaliseerd. Het lijkt er echter op dat dit dus nog niet tot
het gewenste resultaat heeft geleid. Er wordt door bewoners bijvoorbeeld
geconstateerd dat bij het legen van de containers het voorkomt dat bepaalde
containers worden overgeslagen.
Afgelopen
weekend heb ik ook met verbazing naar de troep bij de containers gekeken en het
moet nu – na bijna twee jaar overlast – toch echt een keer afgelopen zijn.
Namens de
ChristenUnie zal ik aandacht blijven vragen voor dit probleem met de ambitie
dat dit in 2016 definitief wordt opgelost.

Met dank aan Piet Meijer,
bewonerscommissie Gildenburg


En nog steeds elke dag sta ik
trouw mijn zakje restafval te wegen in het kader van de actie 100-100-100. Dit
zijn voornamelijk luiers en dat doet me vaak denken aan de andere actie van
hondenpoep waar ik de laatste tijd veel mee bezig ben geweest; elk kakje hoort
in een zakje. Wat eigenlijk wel opvalt is dat de hoeveelheid afval niet heel
erg meer afneemt sinds we deelnemen. Maar toch, we zitten op een gemiddelde van
3,8 kilo per week, waarvan 3 kilo voor rekening komt van de luiers. Gouda
heeft een gemiddelde 11 kilo per huishouden per week. De deelnemers van
100-100-100 doen het veel beter en daalt elke week. Inmiddels zit het
gemiddelde van de deelnemers van deze actie op 1,5 kilo. Zonder luiers zitten
wij dus ver onder dit gemiddelde……. of is dat een onjuiste afronding?
Plastic afval
Wat opvalt is dat nu het restafval
afneemt, het lijkt dat juist het plastic afval toeneemt. En dat vind ik jammer.
Ik verbaas me nog meer over hoeveel verpakkingsmateriaal onnodig door
producenten wordt gebruikt. Pas wilde ik weer een paprika en komkommer kopen in
de supermarkt, allebei met folie eromheen. Waarom? Is het wellicht om mensen
uitleg te geven dat het om een echte komkommer gaat en het geen courgette is?
Waarom wordt massaal blikbier aangeboden. Is dat alleen maar omdat mensen te
lui zijn om een kratje bier of lege flesjes weer in te leveren? Van mij mag er
landelijk wel wat aan al die verpakkingen gedaan worden. Dat helpt denk ik een
stuk beter om onze twee a drie zakken plastic afval per twee weken te
verminderen.
Bezoek aan Suez (vroeger SITA)
In het kader van de behandeling in
de gemeenteraad over de invoering van “afval scheiden loont” in Gouda ben ik afgelopen
vrijdag met de gemeenteraad van Gouda op bezoek geweest bij het bedrijf dat het
plasticafval verwerkt. Hieronder een filmpje over de installatie, interessant
en leuk om te zien.

Afval scheiden loont
Op 1 en 8 juni 2016 spreken we in de
gemeenteraad van Gouda over het scheiden van afval. Voorstel van het college is
dat afval scheiden loont. Dit betekent dat je gaat betalen per keer dat je
restafval aanbiedt. Hierbij kan gekozen worden voor een groot deel vast recht voor
afvalstoffenheffing en een klein deel variabel of een klein deel vast recht en
een groter deel variabel. Het variabele deel is dan dus gekoppeld aan hoe vaak
je restafval aanbiedt. Het aanbieden van plastic, gft en papier is zonder
kostenprikkel.
Mijn inziens zouden we in Gouda
gelijk al sterk moeten inzetten op een groter variabel deel in het tarief. Maar
is Gouda daar al klaar voor of levert dat te veel weerstand op bij de invoering
van het systeem? In ieder geval zal
de afvalstoffenheffing in Gouda niet verder toenemen, afval scheiden gaat dan dus echt lonen! Ik hoor graag van u als lezer hoe u hierover denkt. Ik kan dat
dan meenemen in ons fractieoverleg en hiermee rekening houden in onze
standpuntbepaling.  Laat hieronder een reactie achter……
Wat heeft een wasbare luier te maken met een nieuw afvalsysteem?  Wat zijn de voordelen voor ons als inwoners van dit
systeem? En gaan we meer of minder betalen? 
In deze blog lees je hier meer over. 

Wat is
Diftar en omgekeerd inzamelen precies?

Diftar
staat voor gedifferentieerd tarief. Inwoners betalen voor de hoeveelheid afval
die ze aanbieden. Wie goed zijn afval scheidt, betaalt minder
afvalstoffenheffing. Diftar stimuleert zo een betere scheiding en preventie met
een financiële prikkel. Een registratiesysteem legt per huishouden vast hoeveel
restafval wordt aangeboden en op basis hiervan wordt een afrekening gemaakt.
Omgekeerd inzamelen is het plastic
verpakkingsmateriaal aan huis  ophalen en restafval wegbrengen naar een
ondergrondse afvalcontainer.
Via omgekeerd inzamelen
wordt het tevens gemakkelijker voor inwoners om grondstoffen zoals plastic, metalen en
drankenkartons (PMD), papier en gft te scheiden. 

Waarom
minder afval?

In het Programma Van
Afval Naar Grondstof (VANG) van het Rijk staat dat in 2020 75% van het
huishoudelijk afval gescheiden moet worden met een maximum van 100 kilogram
huishoudelijk restafval per inwoner per jaar. Voor Gouda is dit een forse
opgave, aangezien we in 2014 gemiddeld 212 kilo afval per inwoner hebben en een
scheidingspercentage van
46%.

Daarbij is het van
belang dat Gouda niet achterop raakt t.o.v. andere omliggende gemeenten. Als
gemeenten rondom dit systeem wel invoeren en wijzelf niet, dan is er kans dat
bijvoorbeeld familieleden van elders in Gouda afval weg gaan brengen. Ook zal door diftar restafval steeds vervuilender worden, waardoor de verwerkingskosten van restafval
de komende jaren verder zal toenemen. Als we niets doen betalen we dus straks
met z’n allen veel te veel geld voor ons afval! 

Wat
ga ik met diftar dan betalen?

Met
omgekeerd inzamelen bestaat de afvalstoffenheffing, die in Gouda kostendekkend moet zijn,
uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel is voor iedereen gelijk.
Dit zijn de kosten voor de vuilniswagens, de aanschaf en het beheer van
ondergrondse containers, het Recycleplein et cetera. Het variabele deel bepaal
jezelf. Dit bestaat uit het aantal keren dat je de grijze container (plastic)
aan de weg zet of restafval in de ondergrondse container doet.
De hoogte van de rekening is afhankelijk van het aantal
kilo’s huisvuil dat aan de straat gezet wordt en het aantal keren dat de
vuilcontainers geleegd worden. Als je dus minder afval aanbiedt, wordt de
afvalstoffenheffing lager. Het is op voorhand moeilijk te zeggen wat u als
huishouden betaald. 

Werkt
omgekeerd inzamelen?

Je
zult misschien denken, dat systeem werkt toch niet. Het is even wennen, maar
eenmaal na invoering blijken de problemen in gemeenten mee te vallen en de
weerstand af te nemen. Illegaal afval dumpen gebeurt weinig en mensen scheiden
steeds beter zelf hun afval. Wel is blijvende communicatie en aandacht in de
beginperiode hard nodig.

In
Zwolle is recentelijk een experiment gestart met omgekeerd inzamelen. Daarbij
was het resultaat van 350 inwoners die meededen, dat het gemiddelde restafval
in een jaar tijd van 162 kilo gemiddeld naar 22 kilo per jaar werd teruggebracht.
(Artikel Binnenlands bestuur; vermindering restafval tot 10
procent
). Daarnaast is te zien dat door de bewustwording in deze
gemeente dede afvalstoffenheffing van inwoners door dit systeem duidelijk over
het algemeen gedaald zijn. 

Tot slot

Mij lijkt het dus verstandig om de invoering van
omgekeerd inzamelen snel te gaan starten. Wel moet voldoende aandacht besteed
worden aan communicatie rondom de invoering van het systeem maar ook daarna! Ik
zal daar in ieder geval op letten. Alleen mensen die het niet eerlijk vinden
dat de vervuiler betaald zullen problemen met dit systeem hebben. 
Bijvoorbeeld
gezinnen die veel luiers hebben. Tja, dat is dan even zo en je kan dan
bijvoorbeeld ook eens denken aan wasbare luiers. Best te doen, kan ik uit eigen
ervaring zeggen! 
vrolijke wasbare luier met brandweerauto!

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces is de kadernota voor de jaren 2016-2019 behandeld. Dit is een financieel doorkijkje over de jaren heen.
In de kadernota werd duidelijk dat, doordat het kantoor van Cyclus nu verhuisd
is naar een nieuwe locatie in Gouwepark, ruimte leeg staat. Dit kost de gemeente
€125.000 euro per jaar. Dit was de aanleiding voor de ChristenUnie om aandacht
te vragen om een andere invulling te geven aan dit gebouw.

Bijdrage
kadernota
In onze bijdrage hebben we aandacht gevraagd voor het
thema duurzaamheid bij het college voor de komende jaren. Dit hadden we als
volgt verwoord:

De afgelopen tijd heeft een
werkgroep van de raad gewerkt aan een  maatschappelijke vergroeningsagenda. De
ChristenUnie hoopt dat de uitwerking ertoe zal leiden dat we één van de
duurzaamste gemeentes in Nederland worden. We vragen ons als fractie
wel af of alleen een agenda kan zorgen dat deze ambitie gehaald kan
worden. We rekenen erop dat het college de komende periode
doelgericht gaat werken aan “SMART” geformuleerde opgaven. We willen
daarbij als ChristenUnie fractie ook al een
duurzaamheidssuggestie meegeven.
Ons idee is bij het afval
brengstation van Cyclus een kringloopwinkel te openen in de
leegstaande ruimten. Op deze manier geef je producten die worden
weggegooid en nog prima zijn, een tweede leven. Verder levert het ook nog
banen op.
Afbeeldingsresultaat voor afvalbrengstation kringloopwinkel veenendaal
Concept in de gemeente Veenendaal voor kringloopwinkel bij afvalbrengstation
Een goed voorbeeld is te vinden in de gemeente Veenendaal. Hierin hebben ze met succes al een kringloopwinkel toegevoegd aan het afvalbrengstation. Restore Kringloop is een  kringlooporganisatie met o.a: 3 winkels, 5 brengpunten, 2 magazijnen, een fietswerkplaats,
sorteerafdeling, logistieke afdeling, kleding- en textielcontainers op
54 plekken, 28 betaalde krachten, 76 vrijwilligers en 30 leerwerknemers.Wellicht biedt dit concept naast banen ook goede kansen voor betere kledinginzameling in Gouda en de regio. De inzameling van kleding was overigens een onderwerp waar ik kort voor het zomerreces ook aandacht voor vroeg.

Afvalbrengstation
verhuisd
In een mondelinge reactie gaf wethouder Niezen aan het
toevoegen van een kringloopwinkel aan het afvalbrengstation een goed idee te
vinden. Ze wilde de mogelijkheden zeker onderzoeken en betrekken bij plannen
voor een nieuwe locatie van het afvalbrengstation. Dit is overigens een opmerkelijk
nieuwtje, aangezien zelfs in de communicatie van Cyclus van afgelopen vrijdag
over de verhuizing naar Gouwepark vermeld staat dat het afvalbrengstation niet
verhuisd. De redenen die door de wethouder voor verhuizing werd aangegeven was
dat het afvalbrengstation aan een opknapbeurt toe is en het kantoor al verhuisd
is. Ik ben erg benieuwd of dit de enige redenen zijn. Je kan mijn inziens een
bestaande locatie prima opknappen en een kringloopwinkel toevoegen, zodat ook
het bestaande pand weer is her bestemd. Daarbij lijkt het me dat de huidige
locatie helemaal niet verkeerd. De locatie ligt op een plek waar niemand er
last van heeft en ook nog redelijk centraal ligt in Gouda. Ik ben benieuwd naar
de echte beweegredenen van een mogelijke verhuizing van het afvalbrengstation.
Zit samenwerking met een buurgemeenten en het delen van 1 afvalbrengstation in
het verschiet? Komt die dan ook op Gouwe Park en delen we de faciliteit met de
gemeente Waddinxveen? Wat mag dat kosten? We wachten deze ontwikkeling maar
weer even af om tot een slotoordeel te komen. Of is dit een afweging die Cyclus
zelf mag maken en staan we als gemeenteraad buitenspel…..

Afbeeldingsresultaat voor cyclus gouda
Nieuwe locatie Cyclus Gouwepark
Oplossing oude
locatie
Dit alles zorgt echter dat nog steeds geen oplossing
is gevonden voor de vrijkomende kantoorruimte bij het huidige
afvalbrengstation. We hebben doorgevraagd of onze oplossing, die gericht was op
de huidige locatie, ook daarvoor een optie is. De wethouder gaf echter wederom aan
dit idee mee te nemen bij de nieuwe locatie-ontwikkeling. 

Tot slot
We hopen in ieder geval dat het college snel een
huurder vind voor de leegstaande ruimte bij het huidige afvalbrengstation. De €125.000
per jaar is anders weggegooid geld. Dan kan je er beter een kringloopwinkel in
vestigen, doe je in ieder geval nog wat goeds voor het milieu door hergebruik
en wellicht kunnen een aantal mensen aan een baan geholpen worden en kan een
deel van de huur worden vergoed…… Een goed idee toch?