Berichten


De gemeente Gouda staat voor een flinke uitdaging om zowel de financiële effecten van de coronacrisis het hoofd te bieden, als ook de flinke tekorten in het sociaal domein (Jeugd en WMO), grotendeels als gevolg van overheidsmaatregelen, structureel te moeten ombuigen.

 

De ChristenUnie heeft waardering voor het feit bij de voorstellen vanuit het college behoedzaam is gehandeld en er goed op is gelet dat de gemeente “kleur op de wangen” houdt. 

 

Het college gaat zelfs nog een stap verder:

       Leefbaarheid van de stad mag niet in gevaar komen

       Gouda is en blijft een stad waar mensen prettig kunnen wonen

       Binnen het sociaal domein is de inzet om te kiezen voor maatregelen die de doelstellingen van het langer thuis wonen voor ouderen en psychisch kwetsbareniet schaden en als het gaat om het armoedebeleid – die inwoners zo min mogelijk in hun portemonnee geraakt worden. 

       Ook is gekeken waar onderwijs(huisvesting), sport- en culturele voorzieningen, publieke gezondheid en duurzaamheidstaken zoveel als mogelijk konden worden ontzien.

 

Met deze ambities als uitgangspunt is het toch gelukt om een flink aantal ombuigingen te vinden – door vaak te kiezen voor meer effectiviteit en onderschrijdingen – waardoor de tekorten de komende jaren flink afnemen en er in 2024 zelfs weer een klein overschot is!

 

Oog voor Gouda

 

De ChristenUnie is blij dat de ambitie om tot meer hoger onderwijs te komen in Gouda – onder de vlag van Campus Gouda – overeind is gebleven. Voor jongeren en arbeidsmarkt is dit van groot belang. 

 

Ook laat het college zien dat het werken aan duurzaamheid geen hobby voor liefhebbers is, maar gezien onze verantwoordelijkheid voor de schepping en voor de toekomstige generaties van levensbelang en dat daar ook in geïnvesteerd blijft worden.

 

Pijn

 

Er worden echter ook keuzes gemaakt die pijn doen. Voor onze fractie is dat bijvoorbeeld de bezuiniging op groot onderhoud van het Van IJzerdoornpark en Houtmansplantsoen

Ook vinden we het niet indexeren van subsidies in het sociaal domein spannend omdat dit gevolgen voor het aanbod kan hebben, waardoor vrijwilligersorganisaties minder voor de Gouwenaren kunnen betekenen. 

 

Jeugdhulp

 

Er is een flinke doelstelling om de uitgaven voor de jeugdhulp terug te brengen en dat zal veel vergen. Binnen het stelstel – waarbij verwijzers autonoom zijn en de gemeenten de rekening krijgen – is het van belang om scherp op de bal te zitten om echt in te grijpen daar waar de stijging van jeugdhulp door onjuiste prikkels wordt veroorzaakt. Daarbij zijn we ook afhankelijk van de regiogemeenten in Midden Holland. 

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat het college zich blijft inzetten om het gezamenlijk optrekken te continueren, zodat aanbieders en cliënten niet met nog meer afwijkende (lokale) regels en voorwaarden te maken krijgen. 

 

De stijging van de jeugdhulp zien wij ook als een probleem van de gehele samenleving. De toegenomen problematiek in gezinnen en opvoedingssituaties – en de heftigheid daarvan – baart de ChristenUnie echt zorgen. Daar moet geld en aandacht voor blijven. Echter, het lijkt er inmiddels ook op – ook in het onderwijs – dat elke opvoedingsvraag een jeugdhulpvraag is geworden. Niet elk moeilijk gedrag vraagt echter om een diagnose. Daar zijn onze jongeren niet mee geholpen. 


 

OZB

 

We beseffen dat we zonder pijn niet tot het gewenste resultaat komen en daarom steunen we – schoorvoetend – het terugdraaien van de verlaging van de OZB, waardoor we jaarlijks 1 miljoen extra binnen krijgen. Het tarief wordt dan conform het landelijke gemiddelde, al is daar – met alle plannen tot verhoging van de OZB in andere gemeenten – nog weinig van te zeggen. 

De ChristenUnie vindt deze verhoging verdedigbaar gelet op de forse bedragen die we in Gouda vrijmaken voor corona en het daarmee in stand houden van voorzieningen in onze stad. Voor de degenen die het echt niet kunnen dragen is er de kwijtscheldingsregeling. 


We hopen overigens dat het college in staat zal zijn om bij de begroting maatregelen voor te stellen die het effect op de woonlasten door deze verhoging voor de Goudse burgers zal verlichten.


Als fractie zullen we bij de begrotingsbehandeling in november a.s. in ieder geval nadrukkelijk terugkomen op de onderwerpen woonlasten en groot onderhoud parken.

 

Speelplekken

 

Het college wil speelplekken sluiten als er onvoldoende kinderen in een bepaalde buurt wonen. De ChristenUnie (en diverse andere fracties) denken daar genuanceerder over. Laten we ter voorkoming van het sluiten van speelplekken eerst nagaan of het op orde houden van het aantal speelplekken ook kan worden opgelost – mits er draagvlak voor is in buurten – door deze plekken te combineren met bijvoorbeeld buitensport en /of groen. Laten we dus vooral creatief hiernaar kijken. Ook zijn er speelplekken met veel overlast. Wellicht is het soms verstandiger om juist die speelplekken aan te pakken door een andere indeling of te sluiten.

 


Sluitende begroting

 

Met de ombuigingen die het college voorstelt zijn we er nog niet als we ieder jaar een sluitende begroting willen hebben. Wat de ChristenUnie betreft is dat ook niet haalbaar, gezien de middelen die het rijk de gemeenten geeft om hun taken in hete sociaal domein uit te kunnen voeren. Onze fractie heeft het college opgeroepen om in nauw overleg met provincie na te gaan of een sluitende begroting vanaf 2024 is toegestaan. Dus dat betekent dat we een tekort hebben bij de begroting over de jaren 2021-2023.

Tevens hebben we het college opgeroepen – ook middels een breed gesteunde motie – om het tekort bij de jeugd als een claim bij het rijk neer te leggen. Ze moet met voldoende middelen over de brug komen.

 

Het college is nu hard aan de slag om met alle input vanuit de Goudse raad de begroting voor 2021 op te stellen. We zijn benieuwd naar de inhoud daarvan en hopen dat we ondanks de coronacrisis en de tekorten in het sociaal domein voldoende kleur op onze wangen kunnen houden!

 

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/cfc2084c995c40e7ae72254029bf6251

Er zijn sinds 15 maart 278 geregistreerde besmettingen bijgekomen in Nederland. Het dodental is tot 17 maart gestegen naar 24. De verspreiding van het coronavirus zorgt er ook voor dat Koningsdag, op 27 april in Maastricht, is afgelast. Vandaag zijn scholen, de kinderopvang en de horeca voor het eerst gesloten. Air France/KLM houdt bijna de gehele vloot aan de grond. Er zijn duizenden vrachtwagens ingezet om de winkels weer vol te krijgen. Ondertussen opende het Rode Kruis een hulplijn voor mensen in thuisisolatie en quarantaine.
Premier Rutte zei vanavond in een historische toespraak dat een groot deel van de Nederlanders – veelal met een milde vorm van het virus – besmet zal raken. Dit is nodig om immuniteit voor het coronavirus te bereiken. “Op die manier kunnen we de mensen met een zwakkere gezondheid, beschermen”, zo merkte de premier op.


Gouda Cheese Experience

In Gouda zijn inmiddels bezienswaardigheden, culturele instellingen, horeca en sportverenigingen gesloten.
Op dit moment zijn onder meer de St.-Janskerk, het Oude Stadhuis, Museum Gouda, de Goudse Schouwburg, Cinema Gouda, De Theaterbakkerheij, So What! en Filmhuis Gouda gesloten. 

Cheese Experience

De rondleidingen bij de Siroopwafelfabriek gaan tot nader bericht niet door. De winkel van Kamphuisen is nog wel geopend. Ook de geplande opening op 21 maart van de Gouda Cheese Experience wordt uitgesteld. 


Tevens zijn horeca en sportverenigingen gesloten. Alle evenementen met meer dan 100 bezoekers gaan niet door. 


De locaties kijken of gecancelde evenementen op een later tijdstip doorgang kunnen vinden.


De raadsbijeenkomsten tot 6 april worden (zo goed als zeker) allemaal geannuleerd.
VVV Gouda alleen virtueel bereikbaar


VVV Gouda in de Goudse Waag is vanaf dinsdag 17 maart  tot en met 6 april gesloten. De VVV is wel zeven dagen per week bereikbaar via website en telefoon.

Cruciaal beroep 


Ook in Gouda is het belangrijk dat mensen die een cruciaal beroep hebben kunnen blijven werken. Mensen die werkzaam zijn in één van de vitale sectoren, kunnen daarom terecht bij de kinderopvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. 
Overigens geldt de regeling ook voor mensen die onmisbare functies vervullen bij vitale processen.


Diep respect


Burgemeester Pieter Verhoeve meldt in een bericht aan de Gouwenaars dat het Coronavirus ons allemaal bezighoudt. 


Veel mensen worden geconfronteerd met sluiting van een bedrijf of voorziening waardoor ze niet kunnen werken en voor eigenaren dreigt er een grote financiële strop.
Aan de andere kant wordt er onder andere in de zorg op dit moment heel veel van mensen gevraagd.


Ik sluit me aan bij de woorden van de burgemeester dat al die mensen die zich inzetten voor onze gezondheid en veiligheid veel respect verdienen.


Laat deze periode van grote onzekerheid ons met elkaar verbinden en laten we zoveel mogelijk voor elkaar klaarstaan.


Ter bemoediging volgen hier de woorden van onze burgemeester: