Berichten

Pilot JeugdOndersteuning op school is geslaagd

Vanaf 1 augustus 2021 wordt de proef met JeugdOndersteuning op School (JOS) op het voortgezet onderwijs (VO) omgezet in een vaste samenwerking. Gemeenten uit Midden-Holland en schoolbesturen van het voortgezet onderwijs zijn het eens over de voordelen die het voor de 14.300 jongeren in het VO heeft. Met de nieuwe afspraken zetten zij de samenwerking voort én zijn er afspraken gemaakt over mogelijkheden om JOS nog effectiever te maken. JOS is beschikbaar op alle veertien scholen voor voortgezet onderwijs in Midden-Holland.

Jeugdhulp op School

In 2017 zijn de gemeenten van Midden-Holland akkoord gegaan met de start van een regionale pilot voor JeugdOndersteuning op School. Binnen JOS werken de verschillende zorgpartijen Enver, MEE, Kwadraad en de Jeugdgezondheidszorg samen. Zij doen dat binnen het VO in de regio Midden-Holland (14 scholen, 14.300 leerlingen). JOS biedt, zonder verwijzing van huisartsen of gemeente, hulp aan de leerlingen. Als er meer nodig is dan JOS kan bieden, begeleidt de JOS-medewerker de jongeren en de ouders daarbij. 

Wethouder Jeugd en Welzijn Corine Dijkstra: “Het is mooi en goed dat, voor kinderen die vastlopen op verschillende ontwikkelingsgebieden, medewerkers van JOS op school aanwezig zijn. Zo kunnen zij al in een vroeg stadium ondersteuning krijgen. En hierin wordt de hele directe omgeving, zoals gezin, school, stage en hulpverlening meegenomen. Door de aanwezigheid van JOS in de school is ook de lijn met de leerkrachten kort en helder. Die korte lijnen en brede inzetmogelijkheden bieden de beste kansen voor leerlingen, zodat zij op school kunnen werken aan hun vooruitgang. Zijn er problemen die om meer specialisme vragen? Dan helpt de JOS-medewerker bij het zoeken naar ander hulpaanbod. Kortom: laagdrempelige hulp voor jongeren in de school, helpt de jongeren en de leerkrachten. En daarom gaan we daarmee door. Jongeren worden sneller geholpen, zonder onnodig te problematiseren. Beroep op zwaardere jeugdhulp wordt voorkomen.”

Samenwerken loont

Elke inspanning die via deze samenwerking in jeugdhulp wordt gestoken betaalt zich dubbel en dwars terug. De scholen en gemeenten hebben uitgezocht dat elke euro die voor dit doel gezamenlijk in het onderwijs wordt geïnvesteerd, een resultaat heeft voor de samenleving ter waarde van €1,46. Dankzij de goede en intensieve samenwerking. Het hoofddoel is en blijft de ondersteuning van de jongeren. Dit resultaat betekent dat voor dezelfde financiële inspanning, meer hulp geboden kan worden. En dat telt! Voor alle partners is het daarmee duidelijk: de komende vijf jaar wil men door met JOS. Tijdens de proefperiode is ook een aantal verbeterpunten in de samenwerking geconstateerd. Het kan beter! Daar wordt in het komende jaar aan gewerkt.  

JeugdOndersteuning op School (JOS) sluit aan bij de afspraken die gemaakt zijn in het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie’.

Persbericht gemeente Gouda

Corine Dijkstra aan de slag als wethouder voor de ChristenUnie
Thierry van Vugt, Corine Dijkstra, Rogier Tetteroo, Michiel Bunnik en Hilde Niezen

Vorige week is het nieuwe college in Gouda geïnstalleerd. Een mooi team met vijf gemotiveerde wethouders gaat samen met de burgemeester als college van B&W de komende jaren aan de slag om handen en voeten te geven aan het coalitie akkoord “Nieuwe Energie; samenwerken en investeren voor Gouda”.
De ChristenUnie is blij en trots dat Corine Dijkstra opnieuw wethouder in dit college is en we zijn ervan overtuigd dat het WMO, Jeugd, Publieke gezondheid, Integratie, burgerschap en diversiteit bij haar in goede handen is!
Foto: gemeente Gouda

Bij haar installatie hield Corine een inhoudelijke toespraak waarbij ze duidelijk aangaf waarvoor ze staat en daarom deel ik deze graag met u!

“Voorzitter, allereerst wil ik benoemen dat ik  blij en ook dankbaar ben dat ik mij opnieuw in mag zetten voor diverse taken  het sociale domein voor de inwoners van Gouda. 

In het coalitie akkoord zijn  diverse onderwerpen vermeld. 

Drie daarvan  wil ik met name noemen;
 
1.    Allereerst behoeft het  “langer thuis wonen” voor ouderen, maar ook voor psychisch kwetsbare mensen, extra aandacht. Cliënten hebben te maken met hun zorgverzekeraar, de zorgkantoren (voor de langdurige zorg) en met diverse gemeentelijke loketten. Ik zet mij daarom verder in voor een goede afstemming met de eerstelijns zorg en de goede verbinding met GGZ zorg en verpeeghuiszorg. Samen moeten we zowel het kastje als de muur zijn, voor onze inwoners. De aansluiting met vrijwilligerswerk en de ondersteuning van mantelzorgers is van groot belang. Veel mantelzorgers zijn nog niet geregistreerd en profiteren daarom nog niet van de ondersteuning die wij kunnen bieden. 

Jeugdhulp
 
2.    In de tweede plaats vraagt de toenemende vraag naar jeugdhulp de aandacht. Het coalitie  akkoord benoemt een aantal factoren waar preventief op kan worden ingezet, zoals de ondersteuning bij dreigende complexe echtscheidingen, maar ook de aansluiting van jeugdhulp op scholen. Bij het  verplaatsen van de jeugdhulp naar de gemeenten was destijds in 2015 de gedachte dat het goed is zwaardere jeugdproblematiek te voorkomen door laagdrempelig en ‘op tijd erbij te zijn”. De komende tijd zal de opgave zijn om daadwerkelijk te bezien onder welke condities deze aanname daadwerkelijk het geval is. 
Jongeren met zwaardere jeugdzorgproblematiek dienen tijdig passende hulp te blijven ontvangen. Mensen met een beperking

3.    Als laatste noem ik de inzet op het verder bevorderen van de afspraken in het VN verdrag voor de mensen met een beperking. In regelmatig overleg met de GAB (goudse adviesraad voor mensen met een beperking) , komen  praktische zaken aan de orde.

Het nieuwe bouwbesluit is daarbij zeker behulpzaam. Van belang is het ontwikkelen van een inclusie agenda samen met cliëntenorganisaties en de GASD. Ik zie daarbij ook een aanjagende functie richting het bedrijfsleven. Als zo’n 10 tot 15 procent van de klanten moeite heeft om je winkel binnen te komen, is er lijkt me voldoende reden om je de toegankelijkheid te vergroten. 

De opzet  in het sociaal domein om ontschot te werken, zie ik in de eerste plaats als een kwaliteitsimpuls. Geen inwoner schiet er iets mee op als zijn problematiek geïsoleerd wordt benaderd. Als een gezin om opvoedingshulp vraagt en er blijken grote spanningen door schulden of werkeloosheid dan zal  allereerst  ingespeeld moeten worden spelen op dat laatste probleem. 

Laten we er voor hoeden om deze manier van werken moeilijk te maken uit angst voor de uitputting van de door het Rijk bedachte theoretische potjes uit het verleden. Vanuit Wmo en Jeugd blijven de rechten gelden op de voorzieningen die nu in de verordening zijn geregeld. Voor ouderen en voor jongeren. Daar sta ik voor. 
 
 


Verantwoordelijkheid en uitdaging


Voorzitter,  ik begon met blijheid en dankbaarheid. Maar het zal ook een verantwoordelijkheid en een uitdaging zijn de komende vier jaar. Zeker gezien het  feit dat de Rijksinkomsten voor Wmo en Jeugd de komende jaren dalen. 

In de aan de vorige raad toegezonden bestuursopdracht is de aanzet gegeven voor bezuigingingsrichtingen. Het gaat dan om ambulantsiering (met extra begeleiding thuis) meer basishulp als algemene voorzieningen en het gebruik van sociale netwerken. Dit alles met behoud van toegang en kwaliteit van de maatwerkvoorzieningen. Juist om de zorg betaalbaar te houden voor de meest kwetsbaren, moeten we kritisch kijken naar wat echt nodig is en hoe dit georganiseerd moet worden. 

Een ander groot aandachtpunt is het tekort aan arbeidskrachten. Met onderwijs, zorgaanbieders en woningbouwcorporaties,  trek ik verder samen op om zo goed mogelijk  te zoeken naar oplossingen. 
 
Bij de praktische uitwerking van dit alles  betrekt het college nadrukkelijk de GASD, de zorgaanbieders en vanzelfsprekend  de raad.

ik zie uit naar een goede samenwerking  met de gemeenteraad de komende 4 jaar, in het wederzijds vertrouwen, dat we allen zoeken naar het goede en naar de vrede in de stad.”

We wensen het college veel wijsheid en zegen van God toe bij het besturen van onze stad! 
--> --> -->

Top-10 van ChristenUnie Gouda (foto: Lima Fotografie)
Het is
bijna 21 maart en dan gaat u bepalen wie het voor de komende 4 jaar voor het
zeggen krijgt in Gouda.
In Gouda
doen maar liefst 13 partijen mee en wat dat betreft valt er wat te kiezen.
De
afgelopen periode heeft de fractie van de ChristenUnie samen met wethouder
Corine Dijkstra, zich met en hart en ziel ingezet voor onze stad. Dat was niet
altijd makkelijk, denk bijvoorbeeld aan situatie rond de PWA kazerne en de
crisis in 2016.

We hebben
echter steeds ingezet op het zoeken naar goede voor onze stad, waarbij we geprobeerd
hebben om zorgvuldig naar u te luisteren en dat mee te nemen in de afwegingen
die we in de gemeenteraad hebben gemaakt. We hebben ongetwijfeld niet alle inwoners
tevreden kunnen stellen, maar ik hoop dat u ervaren heeft dat wij uw stem
serieus nemen en altijd oog hebben gehad voor voor wat er leeft en wat er nodig
is in Gouda.
Graag
willen we de komende periode 2018-2022 opnieuw met tenminste 4 raadsleden in de
gemeenteraad vertegenwoordigd zijn. Dat is niet vanzelfsprekend. Door onze
lijstverbinding met het CDA en de SGP hebben we in 2014 een forse restzetel
binnengehaald.  Een lijstverbinding is
bij wet inmiddels verboden. We hebben dus een flink aantal extra stemmen nodig
om weer met 4 zetels in de raad te kunnen komen!

Als u vindt
dat de ChristenUnie belangrijk is voor het besturen van Gouda, wilt u dan op
ons stemmen op 21 maart? Uw stem op de ChristenUnie stelt ons in staat om ons ook
de komende 4 jaar in te zetten voor onze prachtige stad.
Dank voor
uw steun en vertrouwen!
Namens de
fractie en de wethouder,
Theo Krins
Lijsttrekker
ChristenUnie Gouda

AD, 6 oktober 2016

Voor meer helderheid, lees de volgende blog:
http://theokrins.blogspot.nl/2016/10/college-in-gouda-weer-compleet.html

Op 5 oktober is het vernieuwde college in Gouda geïnstalleerd. Nadat op 4 juli de wethouders door een motie van wantrouwen waren weggestuurd is er een periode geweest van intensieve gesprekken en is het gelukt om weer een college te formeren. 


We zijn als fractie van de ChristenUnie blij dat de stad weer een college van Burgemeester en Wethouders heeft en onze burgemeester er niet meer alleen voor staat, al werd hij gelukkig ondersteund door zijn ambtenaren. 


Corine Dijkstra mag namens onze partij nu als wethouder aan de slag voor het sociaal domein.
Ze heeft de volgende portefeuille:

  • WMO, incl. beschermd wonen en maatschappelijke opvang
  • Jeugd en welzijn
  • Publieke gezondheid
  • Vernieuwing sociaal domein 
Hieronder plaats ik mijn bijdrage namens de ChristenUnie, waardoor u zicht krijgt op het proces en antwoord krijgt op de vraag waarom de ChristenUnie besloten heeft toe te treden tot dit college:

“Voorzitter, vanavond is het
een bijzondere avond: nadat op 4 juli het college door een motie van wantrouwen
is weggestuurd, treden vanavond de 4 wethouders weer aan, aangevuld met
wethouders van CDA en ChristenUnie.
In de tussenliggende periode
hebben verkenner Andersson en formateur Van Schelven hun werk gedaan.
We danken beide heren en de
ondersteunende ambtenaren voor hun inzet.
De verkenner, aangesteld met
steun van alle partijen in de raad, concludeerde na gesprekken, dat er een
coalitie moet komen, die een mix is tussen bestaande coalitie- en
oppositiepartijen, kan leunen op een getalsmatig ruime meerderheid én
stabiele coalitiepartners, én op basis van zoveel mogelijk politieke
stromingen, waaronder ook lokale partijen. Het kernwoord daarbij was balans.
Op basis van deze
uitgangspunten was de inzet van de ChristenUnie – in lijn met het advies van de
verkenner – om te komen tot een coalitie van D66 – PvdA – Gouda Positief –
ChristenUnie en CDA . Hiermee zou een goede balans ontstaan tussen continuïteit
en vernieuwing.
Tijdens de onderhandelingen
bleek echter dat de voormalige coalitiepartijen D66 – PvdA – Gouda Positief en
Groen Links in ieder geval met z’n vieren verder wilden. Om een patstelling te voorkomen
hebben CDA en de ChristenUnie in het belang van de stad daarom naar een
verbreding vanuit de oppositie gezocht. De SGP toonde bereidheid om aan deze
verbreding mee te werken. We hebben daarmee een  alternatief voorstel van de verkenner
overgenomen.  De heer Andersson opperde
namelijk dat de coalitie verbreed kon worden door Groen Links en SGP toe te
voegen.
Deze coalitie bleek voor alle
gesprekspartners uiteindelijk acceptabel en dat leidde tot een coalitie die
niemand van tevoren zou hebben bedacht en met inhoudelijke grote verschillen.
Wat ons echter met elkaar verbindt, is dat de stad bestuurt moet worden en dat
er in september weer een nieuw college moest zijn gevormd. We willen met elkaar
het beste voor de stad en niet teveel stilstaan bij inhoudelijke verschillen,
vandaar dat we spreken van een zakencoalitie.
De ChristenUnie begrijpt dat
de oppositie partijen teleurgesteld zijn en meer vernieuwing hadden gewild.
Gelet echter op het advies van de verkenner en de ambities van dit nieuwe
college, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor bestuurlijke vernieuwing, goede
communicatie en het herstel van vertrouwen, vinden wij dat we invulling kunnen
gaan geven aan de door de oppositie partijen gewenste koerswijziging in de
Goudse politiek.  
Die koerswijziging zal
overigens alleen tot stand kunnen komen door gezamenlijke inzet van alle
fracties en het college.
Als fractie en met onze
beoogde wethouder Corine Dijkstra, willen we ons – samen met de andere
coalitiepartijen en wethouders – de komende 17 maanden inzetten voor onze
prachtige stad Gouda.
De ChristenUnie is daarbij in
het bijzonder blij dat er een kanteling in het sociaal domein komt, waarbij de
zorgvrager centraal staat en er integraal naar de problematiek wordt gekeken en
dat bij arbeidsparticipatie het benutten van iemands talenten wordt meegenomen.

Goed dat  er nadrukkelijk aandacht is voor veiligheid,
met Buurt Bestuurt als speerpunt, dat burgerparticipatie een vast onderdeel van
het beleid wordt en er nadrukkelijk aandacht is voor duurzaamheid.
En zo zijn er nog wel wat
zaken op te noemen.
Voorzitter, na een bijzondere
periode waarin u als burgemeester namens het college van B alle
verantwoordelijkheid alleen moest dragen, willen we u, maar ook de collega’s
Astrid van Eersel en Harry van den Haak die als waarnemend burgemeester hebben
opgetreden, bedanken voor de inzet tijdens deze 3 maanden en we zijn blij dat
we vanaf vandaag weer een college van burgemeester én wethouders hebben.”

Corine Dijkstra kandidaat wethouder namens ChristenUnie
Gisterenavond hebben de
onderhandelende partijen een akkoord bereikt op de inhoud van een beknopt
actieprogramma. Het programma – dat betrekking heeft op de periode tot aan de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 – bestaat uit een beperkt aantal punten en is
aanvullend op het coalitieakkoord ‘Gouda daagt uit’ en de eerder aan de raad
aangeboden Kadernota 2017-2020.

Opdat
de stad zo snel mogelijk weer over een college kan beschikken, wordt een aantal
vervolgstappen tegelijkertijd gezet. Dat betekent dat de komende dagen:
      
de opvatting van de burgemeester gevraagd wordt conform de
Gemeentewet
      
de consultatie van achterbannen / lokale afdelingen van de
politieke partijen die betrokken zijn bij het akkoord plaatsvindt
      
de screening van de kandidaat-wethouders uitgevoerd wordt

Wanneer
deze stappen zijn gezet, hoop ik dat het lukt om de raad het actieprogramma en
de portefeuilleverdeling uiterlijk op 29 september a.s. via de griffie toe te
sturen. 
Het is vervolgens aan het Presidium om de raadsvergadering in te
plannen waarin het actieprogramma aan de orde kan komen en de benoeming van de
wethouders op de agenda kan staan.
De
burgemeester wordt – voordat een en ander met de raad gedeeld kan worden – in
de gelegenheid gesteld zijn opvattingen te geven over het overeengekomen
actieprogramma.

Er
is overeenstemming bereikt over de portefeuilleverdeling van de zes
kandidaat-wethouders die samen 5,4 FTE zal zijn. De kandidaat-wethouders van
D66, PvdA, Gouda Positief en GroenLinks hebben al eerder een integriteitsscan
gedaan; de kandidaat-wethouders van ChristenUnie en CDA worden komende week
gescreend.

Corine Dijkstra

Voor
de ChristenUnie is mevrouw C.P. (Corine) Dijkstra de kandidaat-wethouder; voor
het CDA is dit de heer J.W. (Jan-Willem) van Gelder.

“De
onderhandelingen zijn stevig geweest op de inhoud, maar in een zeer
constructieve sfeer verlopen. De wil om er gezamenlijk uit te komen met de
zeven partijen die deze coalitie steunen, heeft tot een positief resultaat
geleid. Het is goed dat de stad daarmee weer op een voltallig stadsbestuur kan
rekenen.”

Roland van Schelven, formateur

De Goudse Post was er snel bij en plaatste dit bericht vannacht