Berichten

De gemeenteraad van Gouda heeft deze maand de vernieuwde Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2020 (APV) unaniem vastgesteld. Daarbij is op initiatief van ChristenUnie en CDA een “colourverbod”  en op initiatief van Partij voor de Dieren en ChristenUnie een verbod voor ballonnen en plastic confetti toegevoegd aan de APV. De nieuwe APV wordt nog deze maand van kracht.


De vernieuwde APV is wat betreft inhoud en taalgebruik gemoderniseerd. De actualiteit vraagt om aanpassing van de regels waarop de gemeente, in gevallen dat het nodig is, kan handhaven voor een veilige en leefbare omgeving. Zo zijn er in de nieuwe APV o.a. regels opgenomen over het verbod op lachgas, tegengaan van woonoverlast en vergunningplicht voor afhaal- en bezorgzaken ter voorkoming van criminele activiteiten.

Lachgasverbod

In de APV is een algeheel verbod op het gebruik van lachgas opgenomen. De Dit vanwege de regelmatige berichten over over het gevaar van het gebruik lachgas voor de gezondheid, ernstige incidenten en de hinder en vervuiling die het gebruik vaak veroorzaakt. 

Ook is het gebruik en de verkoop van lachgas in horeca-inrichtingen en tijdens evenementen verboden. Tenslotte biedt ook het ventverbod de mogelijkheid om tegen ambulante verkoop van lachgas op te treden.De ChristenUnie heeft in de gemeenteraad de afgelopen tijd meermalen aandacht gevraagd voor de gevaren van het gebruik van lachgas en we zijn blij dat nu een lachgasverbod in de APV is opgenomen en dat de raad unaniem deze gewijzigde APV heeft gesteund.

Meer hierover weten? Lees bijvoorbeeld: https://goudsdagblad.nl/landelijk/lachgas-verslavender-dan-tot-nu-toe-gedacht


Vergunningplicht afhaal- en bezorgzaken en andere bedrijven

Voor de afhaal- en bezorgzaken geldt een vergunningplicht. Het afgelopen jaar is door de gemeente en de politie geconstateerd dat deze zaken vaker gebruikt worden voor criminele activiteiten en als ontmoetingsplaats voor criminelen. Dit zorgt voor een verslechtering van het ondernemersklimaat en oneerlijke concurrentie voor goede ondernemers. Met het opnemen van een vergunningplicht, komt er een juridische basis om verdachte zaken alsnog te toetsen aan de hand van de wet Bibob. Om te voorkomen dat criminelen zich vervolgens gaan verplaatsen naar andere branches, kunnen heel gericht panden of gebieden een vergunningsplicht worden opgelegd als er sprake is van criminele activiteiten. 

Verbod op het gebruik van ballonnen, confetti, serpentines en metaalsnippers

Het verbod om ballonnen op te laten en confetti, serpentines en metaalsnippers in de openbare ruimte te gebruiken, is naar aanleiding van het aangenomen amendement van PvdD en ChristenUnie toegevoegd aan de APV. Hiermee wordt milieuvervuiling en verstikkingsgevaar voor dieren, die dit afval opeten of daarin verstrikt raken, voorkomen.

Colourverbod

Ook heeft de raad het amendement van ChristenUnie en CDA aangenomen met een verbod om kleding en logo’s te dragen van motorclubs en andere organisaties, welke door een rechter zijn verboden (zgn. Outlaw Motor Gangs). 

De ChristenUnie heet zich samen met het CDA ingezet om deze bepaling in de APV te krijgen. Het is namelijk belangrijk dat we de gemeente Gouda veilig en leefbaar houden en verstoring van de openbare orde en onrust zoveel mogelijk tegengaan. 


Outlaw Motor gangs, die ook in Gouda aanwezig zijn, doen door hun manier van aanwezig zijn en optreden veelal afbreuk aan dat gevoel van veiligheid.

De laatste jaren zijn diverse Outlaw Motor Gangs door de rechter verboden vanwege activiteiten die in strijd zijn met de openbare orde;

Deze motorclubs dragen daarnaast clubuitingen die in de openbare ruimte verstoring kan opleveren van de openbare orde.

Het opnemen van een artikel in de APV biedt een mogelijkheid om tegen deze motorclubs te kunnen optreden, om zo onrust en overlast tegen te gaan.


De VNG en de Landsadvocaat hebben inmiddels een positief advies gegeven voor het opnemen van een dergelijke bepaling in de APV en het wordt ook gesteund door de politie.


De raad steunde vooral dit amendement (met een grote meerderheid  van 27 voor en 3 tegen) omdat hierdoor verstoring van de openbare orde door deze verboden motorclubs kan worden tegengegaan.