Berichten


Stichting Vluchteling luidde enige tijd geleden de noodklok. Aanleiding was de verslechterende situatie op de Griekse eilanden en aan de Turkse buitengrens. De vluchtelingen leven in overbevolkte kampen onder mensonterende omstandigheden. 

 

Europese landen is gevraagd kampen op de Griekse eilanden te evacueren. Vervolgens is een groep EU-lidstaten overgegaan tot de evacuatie van een deel van de vluchtelingen. Het Nederlandse kabinet kiest voor een uitruil tussen vluchtelingen. Slechts 100 vluchtelingen uit kamp Moria krijgen bescherming en dat gaat ook nog eens ten koste van de meest kwetsbare vluchtelingen die elders ter wereld op bescherming wachten.


VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling hebben naar aanleiding van het kabinetsbeleid op 29 september jl. op het Plein in Den Haag aan Kamerleden een petitie aangeboden om per direct 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen opvang te bieden in Nederland. De tijd dringt en de situatie is urgent. De petitie is door 106.160 sympathisanten ondertekend. Kerken in Nederland luidden gelijktijdig met het aanbieden van de petitie de noodklok, 500 seconden lang. De petitie verwoordt de onvrede over het kabinet, dat ‘helaas halsstarrig vasthoudt aan de cynische deal om slechts honderd vluchtelingen op te vangen’.

 

Coalition of the willing

 

Met het aanbieden van de petitie wilden gemeenten en provincies laten zien dat het draagvlak voor opvang van alleenstaande kinderen in Nederland enorm is. Niet alleen is de petitie de afgelopen maanden massaal ondertekend, ook hebben 178 gemeenten, meer dan de helft van alle gemeenten in Nederland, en vijf provincies aangegeven bereid te zijn alleenstaande kinderen op te vangen. 1.400 leden van de ChristenUnie, CDA, D66 en VVD hebben zelfs opgeroepen tot herverdeling van álle vluchtelingen. Ook duizenden artsen, kerken, geestelijk leiders, (oud) politici, prominenten, wetenschappers, hulp – en mensenrechtenorganisaties en voormalig onderduikkinderen tonen zich solidair. 

 

Gouda ontbreekt

 

Tot 9 december jl. ontbrak de gemeente Gouda op deze lijst, terwijl ze wel eerder – naar aanleiding van vragen van de ChristenUnie/ https://cugouda.nl/2020/04/gouda-wil-onder-voorwaarden.html

 – zich bereid had verklaard om onder voorwaarden mee te willen werken aan opvang van deze kinderen.


 


Motie van ChristenUnie en SP

 

Wout Schonewille heeft namens de ChristenUnie daarom op 9 december, samen met SP, een motie ingediend met de volgende strekking:

 

“De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 9 december 2020.

 

overwegende dat,

·      Aan de Grieks-Turkse grens en op de Griekse eilanden zich een humanitaire ramp voltrekt;

·      Vluchtelingen, waaronder zo’n 5.000 alleenstaande kinderen, onder erbarmelijke omstandigheden in de kampen leven; 

·      De Griekse minister voor burgerbescherming in oktober 2019 de Europese lidstaten heeft verzocht 2.500 alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit de kampen te herplaatsen;

·      Het Nederlandse kabinet geen gehoor geeft aan deze oproep in tegenstelling tot Frankrijk, Duitsland en Luxemburg die reeds kinderen hebben opgevangen; 

·      Portugal, Ierland, Finland, Kroatië, Litouwen, België, Noorwegen en Bulgarije gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om 1.600 kinderen op te vangen;

·      Zo’n 180 gemeenten zich reeds hebben aangesloten bij de ‘Coalition of the Willing’ en bereid zijn om alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen. 

 

is van mening dat,

·      Solidariteit noodzakelijk is om deze humanitaire ramp het hoofd te bieden;

·      Kinderen recht hebben op een fijne en veilige omgeving om op te groeien;

·      Gemeenten die zich uitspreken voor het opvangen van deze vluchtelingenkinderen het kabinet kunnen bewegen om op het Griekse verzoek in te gaan;

·      Onze gemeente sociaal, gastvrij en toegankelijk is en verantwoordelijkheid neemt als de rechten van kinderen in het geding komen

 

Spreekt uit:

·      Zich in te zetten voor de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen in Nederland en zelf bereid te verklaren hieraan bij te dragen

·      Dat de gemeente Gouda zich aansluit bij de “Coalition of the Willing”

·      Het college vraagt om er bij het kabinet op aan te dringen meer dan 100 vluchtelingen op te nemen en direct in actie te komen om alleenstaande vluchtelingenkinderen in Nederland op te nemen.

·      Over de voortgang hiervan de raad te informeren als er nieuwe ontwikkelingen zijn.”

 

Heeft deze motie nut?

 

De ChristenUnie en de SP hebben niet de illusie dat het kabinet ineens van gedachten verandert op dit punt nu in Gouda deze motie met 18 stemmen voor en 14 stemmen tegen is aangenomen. Dat hebben de vorige 184 moties ook niet gered. De intentie is dat wij als Gouda niet gemist mogen worden in de lijst van gemeenten die zich uitspreken voor solidariteit en humaniteit.

 

De ChristenUnie zit toch in het kabinet?

 

Hoe zit dit nu met het kabinetsbesluit en de afwijkende mening van de lokale fracties? Gelukkig mogen we op dat terrein verschillen!

Als lokale fractie van de ChristenUnie hebben we een eigen verantwoordelijkheid. En daarin staat we als Goudse fractie niet alleen. Vele andere fracties van de ChristenUnie steunen dit initiatief ook. De ChristenUnie heeft in 93% van de gemeenten voorgestemd. De lokale VVD-fracties stemden overwegend tegen. Slechts 21% van de fracties stemden voor. Het CDA stemde in 86% van de gemeenten voor en D66 in alle gemeenten!

 

Belangrijk signaal

 

We zijn blij dat nu ook Gouda zich heeft aangesloten bij de Coalition of the willing en daarmee zich solidair betoont met vele andere gemeenten in Nederland om zo met elkaar een belangrijk signaal geven naar Den Haag!


In maart heeft de fractie van de ChristenUnie samen met D66, PvdA en SP vragen gesteld over mogelijk opvang van vluchtelingenkinderen die op de Griekse eiland onder erbarmelijke omstandigheden verblijven. We willen van het college vernemen in hoeverre Gouda bereid is een aantal van deze kinderen op te vangen.
Situatie op de Griekse eilanden

Momenteel is er sprake van een vluchtelingencrisis in Griekenland. Op Griekse eilanden als Lesbos (20.398), Samos (6.052) en Chios (7.438) zijn er veel meer vluchtelingen dan waar er plek voor is. Ondertussen lopen de lokale spanningen hoog op, wat onder andere leidde tot geweld richting Nederlandse hulpverleners.
De Griekse Minister van Burgerbescherming, Michalis Chrisochoidi riep EU-lidstaten eerder al op samen in totaal 2.500 alleenstaande kinderen vrijwillig op te vangen. 

Frankrijk, Portugal en Finland zijn hier al op ingegaan en burgemeesters in Duitsland hebben ook aangegeven mee te willen helpen. In Nederland roepen maatschappelijke organisaties Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children Nederlandse gemeenten op tot het vormen van een ‘Coalition of the Willing’ om in totaal 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen. In o.a. Amsterdam, Leiden, Utrecht en Zwolle steunt een meerderheid van de gemeenteraad deze oproep voor bijzondere opvang.

Reactie college Gemeente Gouda

Hierbij de reactie van het college:
1.     Is het college bekend met de erbarmelijke situatie op de Griekse eilanden? 

Het college van BenW is zich bewust van de slechte omstandigheden in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden en deelt de zorgen over met name de minderjarige kinderen zonder ouders.
2.     Deelt het college de mening van de ChristenUnie, dat we allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor de kinderen op Moria? 

Het college voelt zich in het algemeen verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen en wil vanuit dat standpunt meedenken over steunen van projecten waarin kwetsbare groepen gesteund worden.
3.     In hoeverre is het college bereid zich in navolging van Amsterdam, Leiden, Utrecht, Zwolle en mogelijke andere gemeenten te voegen bij de “coalition of the willing” om met elkaar in totaal 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen van de Griekse eilanden en het Rijk te verzoeken de daarvoor benodigde middelen beschikbaar te stellen? 

Het college staat welwillend tegenover aansluiting bij de ´coalition of the willing´, mits aan een aantal randvoorwaarden is voldaan:
·       De formele procedures zoals asielaanvraag e.d. goed te regelen is,
·       Het college de praktische opvang en de maatschappelijke begeleiding kan realiseren en psychische ondersteuning verzekerd is,
·       De extra opvang van vluchtelingenkinderen van de Griekse eilanden kan naast de reguliere taakstelling, mits het rijk extra middelen ter beschikking stelt. 

    Als aan bovenbeschreven voorwaarden voldaan kan worden, zal Gouda het Rijk verzoeken extra middelen ter beschikking te stellen.
4.     In hoeverre is het college bereid zich ervoor in te zetten ook andere (grote en middelgrote) gemeenten te overtuigen zich bij deze coalitie te voegen?
Het college wil zich inzetten voor verder uitbouw van de ´coalition of the willing´ als er duidelijkheid is over de in 3 genoemde punten.
We zijn blij dat de Gemeente Gouda een positief signaal afgeeft en zijn benieuwd naar de verdere ontwikkelingen vanuit politiek Den Haag. Daar zullen nu eerst concrete stappen moeten worden gezet om deze kinderen een betere toekomst te kunnen gaan geven.