Tag Archief van: coalitie

De verkiezingen waren natuurlijk ontzettend spannend, maar de formatieperiode is dat niet minder. Ik herinner mij nog goed dat in 2014 het concept coalitieakkoord al klaarlag en kandidaat wethouders hun baan hadden opgezegd toen het beoogde college onverwachts niet doorging. Gouda Positief bleek op twee borden te schaken en koos alsnog voor een coalitie met D66, de PvdA, GroenLinks en de VVD. De ChristenUnie viel daardoor buiten de boot.

In 2016 kregen we alsnog de kans om te gaan meebesturen en ook de afgelopen periode (2018-2022) waren we in het college vertegenwoordigd. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk om verantwoordelijkheid te blijven nemen voor het besturen van onze stad. Daarbij worden we natuurlijk ook gesterkt door het feit dat maar liefst 3.586 mensen op ons hebben gestemd. Dat waren er meer dan bij de verkiezingen in 2018 en dat terwijl de opkomst is gedaald.

In de afgelopen jaren hebben we goed samengewerkt met D66, GroenLinks, de PvdA en het CDA. In totaliteit is het zetelaantal van de huidige coalitiepartijen gegroeid van 19 naar 20. Dat maakt dat wij er als ChristenUnie voorstander van zijn om door te gaan met de huidige coalitie. Dit sluit aan bij het feit dat D66, GroenLinks en de ChristenUnie alle drie stemmen hebben gewonnen bij de afgelopen verkiezingen. Ook Gemeentebelangen Gouda (GBG) was een duidelijke winnaar bij de verkiezingen. Inhoudelijk ziet de ChristenUnie echter minder raakvlakken voor samenwerking met GBG. Dat laatste geldt ook voor Gouda Positief (GoPo). Deze partij heeft overigens ook geen stemmen gewonnen, het aantal stemmen op GoPo daalde licht van 3.106 naar 3.069. Dat GoPo toch een zetel won komt doordat de opkomst gedaald is en daarmee de kiesdeler.

Op maandag 28 maart ben ik samen met Lennart Visser op bezoek geweest bij informateur Sjoerd Sjoerdsma . Wij hebben met hem gesproken over de verkiezingsuitslag, de politieke cultuur, de gewenste manier van samenwerken met de raad en de stad, de gemeentefinanciën en onze voorkeuren voor de samenstelling van de coalitie. Wat dat laatste betreft hebben wij de voortzetting van de huidige coalitie bepleit. Inmiddels is het rapport van de informateur beschikbaar. Tot onze vreugde adviseert hij, in lijn met onze wens, om te gaan onderhandelen met de huidige coalitiepartijen. Het verslag van de verkenner is na te lezen via: https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/0298b344-1a10-4562-b15b-96a2c38d4caa

De ChristenUnie wil graag met de hele raad samenwerken voor de stad, niet alleen met de huidige coalitie. Tijdens de bespreking van het rapport van de informateur bleek de wens tot samenwerking breed te leven. In de komende periode gaan we daarom als raad nog verder met elkaar in gesprek over de manier waarop we samenwerking kunnen vormgeven en welke thema’s zich daarvoor het beste lenen. Wat ons betreft een goed begin!

Als ChristenUnie zijn wij verder voorstander van een akkoord op hoofdlijnen, zodat er ruimte is om met de gemeenteraad als geheel samen te werken. Verder willen we ook meer dualisme in de gemeenteraad.

Omdat we eerst verder met de raad als geheel in gesprek gaan komt de formatie niet heel snel uit de start blokken. Maar als ChristenUnie vinden we zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid. Wordt vervolgd!

 

 

 

 

Thierry van Vugt (D66), Rolf van der Mije (GroenLinks). Rogier Tetteroo (PvdA), Theo Krins (ChristenUnie) en Huibert van Rossum (CDA)

OVEREENSTEMMING D66, CHRISTENUNIE, PVDA, CDA EN GROENLINKS OVER COALITIEAKKOORD

De onderhandelaars van D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks hebben vrijdagavond – na 70 uur onderhandelen en een marathonsessie op 1 juni van 12 uur – een akkoord bereikt voor het vormen van een nieuw stadsbestuur. 
Er zijn afspraken gemaakt over de te realiseren beleidsambities, de financiële doorvertaling daarvan, en de onderwerpen die in aankomende periode nader uitgewerkt zullen worden tot raadsprogramma’s. 
Ook is er overeenstemming over de wethouderskandidaten en -portefeuilles. 

Investeren

Namens de ChristenUnie hebben Anna van Popering en ik de onderhandelingen mogen doen en in een later stadium is wethouder Corine Dijkstra ook aangeschoven.
We zijn blij dat er een gedegen akkoord ligt. Het is gelukt om enerzijds ruimte te vinden voor investeringen in de belangrijke opgaven waar Gouda voor staat, maar anderzijds ook een prudent financieel beleid door te voeren. 

Intensief

Afgelopen weken is een zorgvuldig en intensief proces doorlopen, welk we nu met tevredenheid hebben afgesloten. De partijen hebben elkaar – na soms lastige maar constructieve momenten – gevonden op een samenhangend maatregelenpakket, waarmee het beoogde college met nieuwe energie aan de slag kan.

Samenwerking

De nieuwe coalitie laat qua bestuursstijl ruimte voor maatschappelijk initiatief. Waar nodig pakt de gemeente meer de regie. We investeren in de samenwerking met de raad, bijvoorbeeld door betrokkenheid bij de beleidsvorming rond klimaat, energie, Gouda 750 en omgevingsbeleid. 

Dankbaar

We zijn Chris Kalden dankbaar, die ons de afgelopen weken als voorzitter onvermoeibaar heeft bijgestaan in het proces, en een belangrijke bijdrage heeft geleverd in het tot stand brengen van dit akkoord. Ook de ambtenaren die ons intensief hebben begeleid zijn we veel dank verschuldigd!

Coalitieakkoord

Op woensdag 6 juni wordt het coalitieakkoord ondertekend en gepubliceerd. De bedoeling is om het akkoord op 13 juni in de raad te bespreken. De installatie van de nieuwe wethouders vindt plaats op donderdag 14 juni.

Aankomende dagen volgt er nog een bestuurlijke reactie door de burgemeester, zullen de onderhandelaars het akkoord bespreken met hun achterban en vindt het gebruikelijke integriteitsonderzoek van de wethouderskandidaten plaats.

Regie

De Goudse coalitieonderhandelingen vonden afgelopen periode plaats onder regie van D66 en ChristenUnie. Zij besloten om samen de formatie te trekken gezien de verkiezingsuitslag van 21 maart, waarna vijf partijen vier zetels behaalden. Op 11 april adviseerden informateurs Alexander Rinnooy Kan en Heleen van den Berg om coalitieonderhandelingen te starten met D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks, maar daarnaast aandacht te besteden aan raadsbrede samenwerking. Voor dat laatste werd de basis gelegd via een inventarisatie van thema’s die zich lenen voor raadsbrede samenwerking. Oud-griffier Marianne Lint leverde hiervoor, na gesprekken met de twaalf raadsfracties, 16 mei jl. een advies op.
Vlnr: Thierry van Vugt (D66), Alexander Rinnooy Kan, Heleen van den Berg, Evert Bobeldijk (D66), Anna van Popering en Theo Krins (ChristenUnie)
Informateurs Alexander Rinnooy Kan (D66) en Heleen van den Berg (ChristenUnie) adviseren de gemeenteraadsfracties in Gouda om te kiezen voor een vijf-partijen-coalitie met als samenstelling een combinatie van D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks. Dat is de uitkomst van de verkenning van de informateurs, die op 11 april is toegelicht aan de raadsfracties in het Huis van de Stad.
Vijf partijen
In het advies schetsen de informateurs dat de verkiezingsuitslag van maart onmiddellijk duidelijk maakte dat een coalitie van minimaal vijf partijen vereist zou zijn om in de nieuwe raad op een meerderheid te mogen rekenen. Tijdens de gesprekken van 4 en 5 april met afgevaardigden van alle in de raad vertegenwoordigde politieke partijen, kwam een zes-partijen-coalitie ook aan de orde, maar werd tevens erkend dat het lastig is om zes wethouders een volwaardig takenpakket te geven. De meeste partijen kozen voor een variant uitgaande van vijf partijen.

Samenstelling beoogde coalitie

Wat de samenstelling van de beoogde coalitie betreft, werden vier partijen het meest genoemd in de voorkeursvariant, namelijk D66, ChristenUnie, PvdA en CDA. Deze partijen zouden wat de informateurs betreft in elk geval onderdeel  moeten uitmaken van een nieuw te vormen college. Voor de vijfde partij kwalificeerden zich twee partijen, te weten de VVD en GroenLinks. Zij boekten beide winst tijdens de verkiezingen en werden met enige regelmaat genoemd, zij het dat GroenLinks vaker werd gesuggereerd dan de VVD. Bij D66, ChristenUnie, PvdA en CDA hadden drie van de vier partijen in hun schriftelijke en mondelinge inbreng een voorkeur voor GroenLinks boven de VVD. 
Informateur Rinnooy Kan: “Wij zijn ervan overtuigd dat deze samenstelling een succesvolle combinatie kan zijn. Uiteraard zijn er in het vervolg van het proces nog vele kwesties te bespreken, maar bij de inhoud zien wij geen onoverkomelijke barrières. Wij geven deze partijen mee, op basis van de inbreng uit de verkenningsrondes, om ook ruimte te bieden aan niet-coalitie partijen om inbreng te leveren, bijvoorbeeld via raadsbrede deelakkoorden op bepaalde onderwerpen.” 
Informateur Van den Berg vult aan: “Wij hebben ook de wens gehoord om te komen tot een coalitie van 19-20 raadszetels, wat uitnodigt tot samenwerking én de inbreng van niet-coalitiepartijen. Daar biedt de voorgestelde variant ruimte aan.”
Beide informateurs kijken met een positief gevoel terug op de informatieronde. Zij zijn alle partijen bijzonder erkentelijk dat ze mee hebben willen werken aan een strak ingepland proces en voor de openheid en de betrokkenheid die alle gesprekspartners in de gesprekken hebben getoond. 
Gouda heeft volgens hen veeleisende jaren voor de boeg, maar mag zich gelukkig prijzen in de beschikbaarheid van toegewijde en enthousiaste raadsleden. 

Reactie ChristenUnie


“Vanavond hebben we wederom een bijzondere avond. Na een memorabele verkiezingsavond op 21 maart en een eerste terugblik in de raad op 26 maart jl., is vandaag, ruim twee weken later, het advies van de informateurs gepresenteerd.

Onze fractie heeft veel waardering voor de voortvarendheid waarmee de informateurs Alexander Rinnooy Kan en Heleen van den Berg hun werk hebben gedaan. Vanaf deze plek dank voor jullie advies en de wijze waarop jullie het hebben aangepakt.

Voorzitter, op basis van de verkiezingsuitslag was snel duidelijk dat er diverse varianten mogelijk zijn om te komen tot een meerderheidscollege. 

We zijn daarom blij dat de informatie niet door de raad maar door twee deskundigen van buitenaf is gedaan. Inzet was dat er een voorstel zou komen die leidt tot een stabiel en krachtig college, dat kan bogen op een meerderheid en uit minimaal 5 partijen zou bestaan.

De informateurs hebben, na informatie te hebben ingewonnen bij de 12 raadsfracties, een duidelijke voorkeur uitgesproken voor een college van 5 partijen met 5 full-time wethouders. De ChristenUnie kan zich hierin vinden. In de praktijk blijkt het bijna onmogelijk om part-time wethouder te zijn en 6 full-time wethouders is wel erg veel van het goede, zeker omdat het nu ook niet noodzakelijk is.

Voorkeursvariant

De voorgestelde coalitie van D66 – ChristenUnie – PvdA – CDA en GL heeft onze instemming. Het was ook onze voorkeursvariant die we hebben ingebracht bij de informateurs. De afgelopen 1,5 jaar hebben we prima met deze partijen, inclusief Gouda Positief en SGP,  kunnen samenwerken en we hechten aan continuïteit van het bestuur, temeer daar er grote opgaven op ons liggen te wachten en dan is het prettig als een grotendeels ervaren college snel aan de slag kan gaan voor deze nieuwe periode. 
Er is wel een verschil van 2 partijen met de huidige coalitie. Gouda Positief vindt namelijk zelf deelname aan een nieuw college niet voor de hand liggen en voor de SGP als coalitie partij is nu nauwelijks steun.

Goede balans

De meerderheid van het voorgestelde college is gebaseerd op 19 zetels. Dit zorgt naar de mening van de ChristenUnie voor een goede balans tussen oppositie en coalitie en het zal de samenwerking in de raad stimuleren. 
We kiezen daarbij niet voor een raadsakkoord, maar wel voor actieve samenwerking binnen de raad en een akkoord op hoofdlijnen. Daarbij kunnen deelakkoorden in de raad worden vormgegeven, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid.
Samen met D66 zullen we nu het initiatief voor een vervolg nemen. Inzet is om tot een breed gedragen akkoord te komen.

Rol inwoners, raad en externe deskundigen

We zullen de raad meenemen in het coalitie proces en wat de ChristenUnie betreft zal de rol van de inwoners van onze stad een plek moeten krijgen. 
Ook moeten we nagaan in hoeverre het inzetten van specifieke expertise vanuit de stad, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, zinvol is. Doelstelling moet daarbij zijn om te komen tot een hoogwaardige inhoud van het akkoord. 

Met de beoogde coalitiepartijen zullen we daarnaast bespreken of we een procesbegeleider zullen aanstellen. 

Voorzitter, de ChristenUnie heeft er zin in en we zien uit naar het vervolg! 

Laat het onze inzet zijn om binnen en buiten de beoogde coalitie het goede voor onze stad te zoeken en – ook tijdens de formatie – ons met elkaar inzetten voor het realiseren van onze ambities, waarbij we realistisch moeten zijn gelet op de beperkte financiële middelen, maar ook ambitieus mogen zijn als het gaat om onze inzet.”

Hoe nu verder?

Samen met D66 hebben we de PvdA, CDA en GroenLinks uitgenodigd om te gaan onderhandelen om zo met elkaar te gaan komen tot een coalitie. 
De komende weken gaan we met elkaar aan de slag met als doel om een breed gedragen akkoord op hoofdlijnen te kunnen presenteren in de raad. Tijdens de onderhandelingen zullen we de inwoners en de raad nadrukkelijk een plaats gaan geven.
Corine Dijkstra kandidaat wethouder namens ChristenUnie
Gisterenavond hebben de
onderhandelende partijen een akkoord bereikt op de inhoud van een beknopt
actieprogramma. Het programma – dat betrekking heeft op de periode tot aan de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018 – bestaat uit een beperkt aantal punten en is
aanvullend op het coalitieakkoord ‘Gouda daagt uit’ en de eerder aan de raad
aangeboden Kadernota 2017-2020.

Opdat
de stad zo snel mogelijk weer over een college kan beschikken, wordt een aantal
vervolgstappen tegelijkertijd gezet. Dat betekent dat de komende dagen:
      
de opvatting van de burgemeester gevraagd wordt conform de
Gemeentewet
      
de consultatie van achterbannen / lokale afdelingen van de
politieke partijen die betrokken zijn bij het akkoord plaatsvindt
      
de screening van de kandidaat-wethouders uitgevoerd wordt

Wanneer
deze stappen zijn gezet, hoop ik dat het lukt om de raad het actieprogramma en
de portefeuilleverdeling uiterlijk op 29 september a.s. via de griffie toe te
sturen. 
Het is vervolgens aan het Presidium om de raadsvergadering in te
plannen waarin het actieprogramma aan de orde kan komen en de benoeming van de
wethouders op de agenda kan staan.
De
burgemeester wordt – voordat een en ander met de raad gedeeld kan worden – in
de gelegenheid gesteld zijn opvattingen te geven over het overeengekomen
actieprogramma.

Er
is overeenstemming bereikt over de portefeuilleverdeling van de zes
kandidaat-wethouders die samen 5,4 FTE zal zijn. De kandidaat-wethouders van
D66, PvdA, Gouda Positief en GroenLinks hebben al eerder een integriteitsscan
gedaan; de kandidaat-wethouders van ChristenUnie en CDA worden komende week
gescreend.

Corine Dijkstra

Voor
de ChristenUnie is mevrouw C.P. (Corine) Dijkstra de kandidaat-wethouder; voor
het CDA is dit de heer J.W. (Jan-Willem) van Gelder.

“De
onderhandelingen zijn stevig geweest op de inhoud, maar in een zeer
constructieve sfeer verlopen. De wil om er gezamenlijk uit te komen met de
zeven partijen die deze coalitie steunen, heeft tot een positief resultaat
geleid. Het is goed dat de stad daarmee weer op een voltallig stadsbestuur kan
rekenen.”

Roland van Schelven, formateur

De Goudse Post was er snel bij en plaatste dit bericht vannacht