Tag Archief van: COA

Bron: AD Groene Hart 26 januari 2022

Bron: AD-GH 18 januari 2022

AD, 3 november 2016Er komt geen asielzoekerscentrum (azc) in de PWA-kazerne in Gouda. Het COA heeft aan de
gemeente Gouda laten weten geen toestemming te krijgen om het azc in Gouda door te zetten.
Door de afgenomen toestroom van vluchtelingen naar Nederland zijn er voldoende goede
opvanglocaties beschikbaar.In juli had ik contact met het COA en toen bleek al dat het onzeker was of het AZC in Gouda door zou gaan. Door de verminderde instroom zijn er minder locaties nodig en uiteindelijk is aan de landelijke regietafel besloten dat er in Gouda geen ACZ gaat komen. Uitdaging voor de vestiging in Gouda was natuurlijk dat er een kostbare verbouwing moest plaatsvinden die in 10 jaar terugverdiend moest worden en dat zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld bij de afwegingen die er zijn gemaakt. 


Een deel van de omwonenden zal opgelucht zijn dat na een “nee” voor het islamitisch centrum er nu ook een “nee” is voor de komst van een AZC in de PWA-kazerne.

AD, 1 november 2016Er zijn echter ook bewoners in onze stad die volop bezig zijn geweest met allerlei voorbereidingen om straks een warm welkom te bieden aan de asielzoekers in de PWA.
Deze vrijwilligers kunnen zich nu gaan inzetten voor de vluchtelingen die via de zogenaamde taakstelling in Gouda (komen) wonen. Dat schijnen er al een paar honderd te zijn. Heel wat bewoners zijn overigens al actief voor deze mensen.


Naar de toekomst toe is het cruciaal dat het college zich actief inzet voor het herstel van het vertrouwen met de buurtbewoners en ze hen actief betrekt bij het vinden van andere gebruiksmogelijkheden. De herbestemming van de PWA kazerne is een mooie casus om burgerparticipatie concreet handen en voeten te geven.


De gemeente heeft een persbericht laten uitgaan en de tekst daarvan luidt:


De gemeente beseft dat de komst van een azc naar Gouda veel heeft losgemaakt in onze
samenleving. Zowel positief als negatief. Ook de voorgeschiedenis met betrekking tot de
herbestemming van de PWA-kazerne heeft hierin een rol gespeeld. Er is echter ook veel bereikt: er
lag een goede basis in de vorm van een solide bestuursovereenkomst tot stand gekomen met de inzet
van betrokken inwoners.


Dank en waardering


Het college, betrokken ambtenaren alsook het COA hebben waardering voor de bijdrage van de
Goudse gemeenschap en met name die van omwonenden aan de discussie rond de opvang van
vluchtelingen. Ook de betrokkenheid van scholen, bedrijfsleven en zeker ook de vrijwilligers is niet
onopgemerkt gebleven. Het college dankt een ieder voor zijn of haar bijdrage.


PWA-kazerne


Het feit dat het azc niet doorgaat betekent ook dat er nog geen nieuwe bestemming is voor de PWA-
kazerne. Zoals bekend is de PWA-kazerne geen eigendom van de gemeente Gouda, maar van het
Rijksvastgoedbedrijf. Het is aan de eigenaar om te bepalen wat zij met het pand wil gaan doen. De
gemeente gaat wel in overleg met de eigenaar van het pand om te bespreken wat de ideeën zijn
rondom de toekomst van het gebouw.Toekomst opvang vluchtelingen


Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verwacht met de huidige opvang in ieder geval tot
eind 2017 voldoende capaciteit te hebben. De ontwikkeling van de asielinstroom blijft echter onzeker.
Gouda heeft eerder uitgedragen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te willen nemen om
mensen in nood opvang te bieden. Mocht de instroom weer toenemen en er opnieuw een beroep op
Gouda worden gedaan, dan zal op dat moment worden bekeken of en hoe de gemeente daaraan kan
en wil bijdragen.In gesprek met de wijk


Het college hecht er aan in gesprek te gaan en te blijven met de buurt over de wijkontwikkeling in de
meest brede zin. Daarbij zal de gemeente de onlangs uitgebrachte adviezen van de Nationale
Ombudsman gaan toepassen ten aanzien van de participatiewijzer. Nog dit jaar wordt meer bekend
over de manier waarop het college hier invulling aan gaat geven. 

Persbericht gemeente Gouda
1 november 2016
Reactie Bewonersplatform Gouda Noord:

Als Bewonersplatform hebben we
bewust en intensief meegewerkt
aan het opstellen van een solide
bestuursakkoord. Nu bekend is geworden dat er geen asiel­
zoekerscentrum komt, blijven wij
actief de plannen voor de PWA­
kazerne volgen.

Als stichting Bewonersplatform
Gouda Noord, met een ervaren
bestuur van betrokken bewo­ners, streven wij naar een breed
draagvlak in de wijk, een heldere
en objectieve communicatie, het
afwegen van alle belangen en
zorgvuldige besluitvorming. 

Wij
zijn onafhankelijk, maar streven
wel naar blijvend constructief
overleg.


Jothijs van Gaalen 

Bewonersplatform Gouda Noord 
www.bewonersplatformgoudanoord.nlOp 20 september 2016 heeft de Nationale ombudsman een
kritisch rapport uitgebracht over de wijze waarop de gemeente Gouda heeft
gecommuniceerd rond ontwikkelingen in de PWA kazerne.

“Gemeenten
moeten zich beter voorbereiden op de communicatie met burgers bij omstreden
bestemmingen als een asielzoekerscentrum (AZC). Dat concludeert de Nationale
ombudsman in zijn rapportage ‘Omstreden bestemming’ over de herbestemming van
de leegstaande Prins Willem-Alexanderkazerne in Gouda. De ombudsman roept
gemeenten op kennis te nemen van de VNG-handreiking ‘Besluitvorming opvang
asielzoekers en huisvesting statushouders’ van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) en de Participatiewijzer van de Nationale ombudsman.”

Aanleiding

Een aantal bewoners van de wijk
Gouda Noord heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend over de wijze
waarop de gemeente Gouda hen heeft betrokken bij – en geïnformeerd over – de
plannen voor het hergebruik van de Prins Willem-Alexanderkazerne. In eerste
instantie zou hierin o.a. een moskee gevestigd worden. Kort nadat dit plan niet
doorging, gaf de gemeente Gouda aan medewerking te willen verlenen aan de
tijdelijke vestiging van een asielzoekerscentrum.

Herkenning

De ChristenUnie fractie is niet
verrast door de uitkomsten van het rapport van de Nationale ombudsman. We
herkennen ons in dit rapport en de aanbevelingen. We moeten van de uitkomsten
leren en de gemeente zal veel actiever in moeten gaan zetten op
burgerparticipatie, met de participatieladder als uitgangspunt.
Onderscheid

Wat de ChristenUnie betreft moet er
wel een onderscheid worden gemaakt tussen de communicatie rond de mogelijke
komst van een islamitisch centrum gecombineerd met de Ark en Gemiva én later
bij de komst van een regulier AZC.
Bij het eerste proces is er van
alles misgegaan, waarbij vooral de rol van de bewoners niet duidelijk was en de
wijze van participatie helder had moeten worden gecommuniceerd en uitgevoerd.AZC

Rond het onderwerp AZC is gepoogd
dit proces beter in te richten, maar kwam het besluit wel erg snel na het niet
doorgaan van het andere plan. De bewoners kregen nauwelijks tijd om op adem te
komen en dat gaf opnieuw onrust. Hoewel de ChristenUnie – net als de meeste
andere fracties in de raad – de komst van een AZC steunt, had ze liever gezien
dat er een adempauze was genomen om eerst te werken aan het herstel van
vertrouwen tussen bestuur en burgers.


Het kan natuurlijk altijd beter,
vooral door de burgerparticipatie als vast onderdeel van het beleid duidelijk
te communiceren, maar inhoudelijk gezien ging het proces een stuk beter.
Rond het opstellen van de
bestuursovereenkomst met het COA zijn namelijk bewoners actief betrokken
geweest en is ook de raad regelmatig geïnformeerd en in de gelegenheid geweest
om input te geven.
Het resultaat mag er ook zijn: Gouda kent de meest uitgebreide bestuursovereenkomst van
Nederland, die met inbreng van bewoners tot stand is gekomen. Zo heeft Gouda
voor het eerst in Nederland een gefaseerde instroom afgesproken, wat een
belangrijke eis van de bewoners was. De gemeente heeft de inbreng van de
bewoners meegenomen en uitgebreid gerapporteerd wat ermee gedaan is.Actieprogramma

Mede door de ervaringen rond de PWA
heeft de ChristenUnie bij de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie o.a.
ingezet op het onderwerp burgerparticipatie en daarvoor aan de coalitie
partners een concept beleidsplan overhandigd.
In het actieprogramma van het
onlangs geïnstalleerde college is burgerparticipatie ook prominent opgenomen. 
We verwachten van het college dat alles in het werk zal worden gesteld om de
communicatie aan omwonenden straks bij de (mogelijke) komst van het AZC te
verbeteren en dat de aanbevelingen van de ombudsman als leidraad meegenomen
worden.

Een zorgvuldig proces bij de komst
van het AZC, daar is iedereen in Gouda en de mensen die we (mogelijk) mogen verwelkomen in
Gouda, bij gebaat. 
Samen sterk!

Theo Krins & Christiaan Quik


Het COA krijgt uit het hele land vragen over de stand van zaken
van bestaande opvanglocaties in de gemeenten en de besluitvorming over nog te
ontwikkelen locaties.
Het COA heeft momenteel te maken met een lagere instroom van
vluchtelingen dan vorig jaar rond deze tijd. De instroom is echter nog altijd hoger
dan voorgaande jaren. Door de verminderde instroom zijn er een aantal lege
plaatsen en zijn er locaties die niet volstromen.
Vanwege de hoge instroom afgelopen jaar heeft het COA op basis
van het Bestuursakkoord (tussen het rijk en de gemeenten) samen met gemeenten
en provincies hard gewerkt aan het zo snel mogelijk realiseren van opvang voor
vluchtelingen. Daar is ook de noodopvang uit voortgekomen.
Ruimte voor kwaliteit
Nu de instroom is gestabiliseerd, heeft het COA de gelegenheid
om de kwaliteit van de opvang te verbeteren. Dat betekent dat ze het
opvangaanbod zo veel mogelijk uit reguliere AZC-plekken gaan laten bestaan en
het aantal noodopvangplekken gaan beperken. Dat betekent maatwerk per locatie,
waarover ze nauw overleg voeren met de betrokken gemeenten.
Maatwerk
Voor de bestaande noodopvang zijn er drie scenario’s: ombouwen
tot AZC, inzetten als buffercapaciteit voor noodopvang of sluiten.
Het COA vindt het wenselijk om een bepaalde buffer aan
opvangplekken achter de hand te hebben die snel kan worden aangewend als de
asielinstroom onverhoopt toch weer toeneemt. 
Ze willen voorkomen dat er weer
een situatie kan ontstaan dat er van sporthallen gebruik gemaakt moet gaan
worden. 
Dat betekent in de praktijk dat er ook behoefte blijft aan nieuwe opvangplekken, zeker
ook omdat er voor diverse noodopvang locaties geldt dat het om een tijdelijke
overeenkomst gaat.
Afwegingskader
Op
dit moment wordt door de Landelijke Regietafel gewerkt aan een afwegingskader
waarmee aan de regionale regietafels (in de provincie) transparant en
weloverwogen beslissingen kunnen worden genomen. Deze regionale regietafels
staan meestal onder leiding van de Commissaris van de Koning. Naast de
provincie zijn ook de gemeenten (zoals Gouda) en het COA betrokken. Het COA
levert inhoudelijke expertise, maar beslist dus niet. Dat gebeurt door de
regietafel. Al heeft ze uiteraard haar voorkeuren en prioriteiten en zal dat inbrengen
bij de overwegingen. Bij de afwegingen zal gekeken ook gekeken worden naar de
financiën en het maatschappelijk draagvlak.
Gezamenlijk
wordt op basis van alle input aan de regietafel bekeken welke locaties gebruikt
kunnen worden voor het huisvesten van vergunninghouders en daarbij zal er dus
ook worden gekeken naar de locatie in Gouda. Naar verwachting zal in september
duidelijkheid komen of het AZC in Gouda definitief doorgaat.


Angst
Door alle aanslagen van de IS in de wereld wordt de angst voor terroristen in Nederland groter en menigeen vreest dat die mee zullen “liften” als er straks waarschijnlijk vluchtelingen naar Gouda komen.

Een
deel van de Gouwenaars hoopt daarom nog steeds dat het plan niet doorgaat, anderen
willen liever afschalen naar maximaal 300 bewoners (minimum aantal voor een AZC) en er is ook een deel die
zich al volop aan het voorbereiden is en het als een mooie uitdaging ziet om
iets voor deze mensen te mogen betekenen.
Belangrijk
is om ons te realiseren dat we geen noodopvang locatie worden, maar statushouders
gaan opvangen (als de plannen tenminste doorgaan). We mogen (moeten) erop vertrouwen dat er dan afdoende is
gescreend en dat we niet bang hoeven te zijn dat er terroristen meekomen, al zullen we via de bestuursovereenkomst
goed vinger aan de pols houden en moeten we waakzaam blijven!
Laten
we vooral niet vergeten dat de mensen die naar Nederland zijn gevlucht zelf
juist bang zijn voor dat geweld en verlangen naar veiligheid en een nieuwe
toekomst. Laat dat voor ons een uitdaging zijn!

Afgelopen woensdag heeft het college de bestuursovereenkomst met het het COA getekend en hiermee is een formele stap gezet om te komen tot een regulier AZC voor maximaal 500 bewoners in Gouda.

Op dezelfde dag diende SP, GBG, PvdA en GroenLinks een motie in om een locatie onderzoek te laten uitvoeren voor noodopvang van asielzoekers.

Motie

Vooral de timing van deze motie vond ik opmerkelijk. We hebben net als raad het proces afgerond om te komen tot een regulier AZC, waarbij actief is ingezet op het betrekken van de bewoners en het creëren van draagvlak. Ook is actief ingezet in het bedingen van goede randvoorwaarden bij het COA. 
De komende tijd moet er nog veel gebeuren om de randvoorwaarden van de bestuursovereenkomst goede invulling te geven en de wensen die de raad heeft geuit daarbij ook mee te nemen.
Gouda steekt haar nek met deze stap flink uit in de regio en toont duidelijk aan dat ze niet wegloopt voor haar verantwoordelijkheid.  

GBG

GBG steunde de komst van het AZC niet om procedurele redenen en omdat ze voor spreiding over de stad is. Daarbij geeft ze ook aan; “Maar het had het college gesierd wanneer zij met de inwoners en de gemeenteraad vorig jaar in het openbaar het debat was aangegaan en de gemeenteraad had gevraagd om een raadsbesluit.” 
Vanuit dat oogpunt is het zeer opmerkelijk dat deze fractie nu wel komt met het voorstel voor locaties voor noodopvang, terwijl daarover in de raad geen debat is geweest en de bewoners ook niet zijn betrokken. 
Ook is van belang om te beseffen dat bij noodopvang door het COA wordt uitgegaan van minimaal 300 bewoners..

Terecht kwam er daarom vanuit de raad en de portefeuillehouder (burgemeester) verder geen enkele steun voor deze motie.


Pleidooi

GroenLinks deed nog een pleidooi voor steun omdat de nood heel groot is en het is waar dat die nood er inderdaad is. Maar laten we ook oog hebben voor draagvlak in onze stad en het ontbreken van noodzaak op dit moment.

Daarnaast wordt door de indieners de suggestie gewekt dat de tijdelijke noodopvang een mooi gebaar is omdat we nu langer moeten wachten op een regulier AZC.  
De indieners gaan eraan voorbij dat dit niet zomaar gerealiseerd is: er moet ook hiervoor een bestuursovereenkomst worden opgesteld. Daarnaast moeten gebouwen geschikt zijn of worden gemaakt, wat o.a. betekent dat er goede keuken faciliteiten moeten zijn. Ook zullen de buurten bij zo’n proces betrokken moeten worden. 
Het is dus maar de vraag of dat allemaal op korte termijn lukt.
Zo’n voornemen kost tijd en menskracht, terwijl we juist de vestiging van een regulier AZC goed willen voorbereiden.

Verzoek

Ook niet onbelangrijk is dat er op dit moment helemaal geen concreet verzoek vanuit het COA ligt. We gaan dus tijd en energie in zaken steken, terwijl we niet eens weten of het COA überhaupt noodopvang in Gouda zou willen gaan realiseren. Daarbij is het dan ook nog eens voor korte tijd bedoeld, want na de zomer van 2017 zal het AZC opengaan.
Voorbereiding

De indieners van deze motie hebben naar mijn mening weinig oog gehad voor de gevoeligheden in de stad, het feit dat er nog veel moet gebeuren op het gebied van draagvlak creëren, organiseren van vrijwilligerswerk en bouwactiviteiten om volgend jaar het AZC te kunnen openen.

Vrijwilligers

Wil de ChristenUnie onder geen enkele voorwaarde extra hulp bieden? Zeker niet! Als er echt sprake is van een crisis situatie zal Gouda wat ons betreft meewerken aan crisisopvang. Op zo’n moment moeten we gewoon handelen en vinden we ongetwijfeld één of meerdere geschikte locaties.

Tenslotte nog dit: laten we niet denken dat er op dit moment vrijwilligers staan te te trappelen om iets te kunnen gaan doen voor de vluchtelingen, maar nu met de armen over elkaar tot volgend jaar moeten wachten. Er lopen nu al volop activiteiten voor vluchtelingen die hier gevestigd zijn, zoals taalprojecten en maatjes projecten. Dus vrijwilligers die nu vast iets willen doen, kunnen nu al de armen uit de mouwen steken en daarvoor is een noodopvang in Gouda echt niet nodig.

Haalbaarheidsonderzoek AZC Gouda afgerond
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een asielzoekerscentrum (AZC) in de voormalige Prins Willem Alexander Kazerne. 
Op basis van het onderzoek, de uitgangspunten van het COA en de randvoorwaarden van de gemeente komt het COA tot de conclusie dat de PWA-kazerne geschikt te maken is als AZC. Wel zal er op de bunker moet worden gebouwd om totaal 530 (!) asielzoekers te kunnen huisvesten.
Uitgangspunten onderzoek
Uitgangspunt voor het COA was om te onderzoeken of de PWA-kazerne een geschikte locatie zou zijn voor het vestigen van een asielzoekerscentrum voor 500 asielzoekers voor 10 jaar. Het COA heeft hierbij onder andere gekeken naar aspecten als kwaliteit, functionele bouw, architectuur, techniek en financiën. In het onderzoek zijn de randvoorwaarden ook meegenomen, die de gemeente en het bewonersplatform hebben meegegeven voor een goede inpassing in de wijk, zoals: een kwalitatief goede huisvesting, veel aandacht voor leefbaarheid en veiligheid en aandacht voor dagbesteding op het eigen terrein.
1e verdieping


Galerijwoningen

Het COA kiest voor een verbouwing waarbij het pand goed blijft aansluiten op de bestaande gebouwstructuur en (vlucht)trappenhuizen en de woonunits via een externe galerij te bereiken zijn. 
Doordat de woonunits langs de buitenzijde bereikbaar worden is er wel meer kans op geluidsoverlast en dat wordt een extra punt van aandacht!
Het pand zal van binnen volledig vernieuwd worden en de gevels zullen deels vernieuwd worden.
Er komen appartementen voor acht personen, met twee slaapkamers voor drie bewoners en één voor twee personen, een woonkamer en eigen sanitair. Vooral op de begane grond komen voorzieningen als een kinderspeelruimte, leslokaal, ruimte voor gezondheidszorg en kantoren voor onder andere COA-medewerkers. Op het buiten terrein worden sportvoorzieningen en speeltuintjes aangelegd. 
Meer dan 500 bewoners
Op basis van de tekeningen kom ik uit op 530 bewoners en dat is meer dan het afgesproken maximum van 500!

Begane grond: 19 Eerste verdieping: 120 + 80 op de bunker
Tweede verdieping: 120
Derde verdieping: 120
Vierde verdieping: 71Bouwen op bunker
COA gaat uit van een variant waarbij de bunker niet gesloopt zal worden. Op de bunker zal nieuwbouw worden gerealiseerd om de capaciteit van 530 bewoners te kunnen realiseren. Het is nog niet definitief dat de verbouwing van de PWA-kazerne op deze manier zal plaatsvinden. Het COA en de gemeente gaan nader met elkaar in gesprek over de gekozen variant. Ook het haalbaarheidsonderzoek vormt onderdeel van de onderhandelingen die plaatsvinden tussen de gemeente en het COA.
Motie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer

Minder bewoners
De gekozen variant is opvallend! Duidelijk is dat de bestaande bebouwing niet groot genoeg is om 500 asielzoekers te kunnen huisvesten en daarom extra bebouwing noodzakelijk is. 
In het licht van de (landelijke) discussie, waarbij steeds luider wordt geroepen om kleinere locaties, had het meer voor de hand gelegen om niet te kiezen voor het bouwen op de bunker. Zonder deze woningen kunnen er nog altijd 450 asielzoekers worden gehuisvest. Wat mij betreft is dit een serieus punt van onderhandeling bij de bestuursovereenkomst!
De bunker kan dan gewoon blijven staan en het dak kan door een “groene inrichting” een aantrekkelijke aanvulling voor de geplande verbouwing worden. Bij het oorspronkelijke plan voor de Ark, Gemiva en ouderenwoningen was dit ook het plan.Senioren

Het pand zal voor 10 jaar dienen als AZC en kan daarna bijvoorbeeld worden benut voor senioren woningen. De vraag naar deze woningen zal de komende jaren alleen maar toenemen al is het wel de vraag of de huidige opzet voldoet aan de eisen die er dan aan dergelijke woningen worden gesteld.


ProcedureDeze maand  starten gemeente Gouda en het COA de onderhandelingen met de bedoeling die eind maart te hebben afgerond. Na het sluiten van de bestuursovereenkomst wordt de verbouwing van de PWA-kazerne Europees aanbesteed, omdat het totale bedrag van de verbouwing meer dan 5 miljoen euro is. 
De verwachting is dat dit traject ongeveer zes maanden duurt. De verbouwing zelf neemt ongeveer  twaalf maanden in beslag. De oplevering vindt dan plaats in de tweede helft van 2017.

Iedere blog die ik publiceer over de komst van het
AZC in Gouda leidt tot een stortvloed aan reacties en de meeste daarvan liegen
er niet om.

Ik ben geschrokken van de toon van diverse reacties
en de persoonlijke aanvallen. Bijna altijd anoniem…
Laat ik heel helder zijn: ik ben niet tegen de komst van een AZC in
Gouda en ik ben niet blind voor de realiteit die daarmee gepaard gaat.
Gastvrijheid voor de vluchtelingen en asielzoekers uit oorlogsgebieden is
belangrijk, maar daarmee is niet het laatste woord gezegd en daarom zal ik in
deze blog een paar statements maken die het standpunt van de ChristenUnie voor
velen wellicht een stuk duidelijker maken:
Geen gelijke behandeling
Christenen en moslims worden onderling niet gelijk behandeld en mensen
die de islam afzweren hebben het vooral heel erg moeilijk en zijn vaak hun
leven niet zeker.
Die spanningen zie je ook in de AZC’s terug en het is belangrijk om  hier heel alert op te zijn bij de toewijzing
van kamers en bij het omgaan met elkaar.
Cultuur
In veel islamitische landen wordt er op een heel andere manier dan wij
hier normaal vinden naar vrouwen en speciaal westerse vrouwen gekeken. Binnen
de islamitische wereld is het essentieel dat de toekomstige partner maagd is en
dat leidt nogal eens tot felle uitspraken over (het gedrag van) de westerse
vrouwen. Deze opvatting nemen de asielzoekers met zich mee als ze naar
Nederland komen.

Iedereen welkom?
Zoals ik al eerder schreef, moeten we een warm hart hebben voor de
mensen in nood, in het bijzonder voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden.
Aan de andere kant realiseer ik me heel goed dat iedere vluchteling zijn
of haar eigen cultuur meebrengt.
Het is daarom heel belangrijk dat we ze duidelijk maken dat Nederland
een democratische rechtsstaat is en dat dit betekent dat met respect moet
worden omgegaan met vrouwen, homo’s, joden en christenen.
Iedereen die naar Nederland komt, ongeacht afkomst of geloof, moet
instemmen met onze rechtsstaat. Kies je voor intolerantie en geweld, dan ben je
hier niet welkom.
Spelregels
Asielzoekers kiezen bij voorkeur voor Duitsland, Nederland en Zweden.
Men verwacht in deze landen een tolerante houding. Dat is tot op zekere hoogte
wellicht een compliment, maar we moeten ook helder zijn over wat we van ze
verwachten ten aanzien van onze waarden. Als je voor Nederland kiest gelden
daar bepaalde spelregels.
Status geen vrijbrief
Asielzoekers die ervoor kiezen om zich niet aan die spelregels te houden
moet de verblijfsstatus worden ontnomen. Dat geldt bijvoorbeeld als een
asielzoeker de aanval opent op vrouwen, homo’s, joden en christenen. Dat moeten
we gewoon niet accepteren.
Op dit moment kan dat echter niet zomaar. Je moet nu veroordeeld zijn
tot een straf van minimaal 18 maanden bij een tijdelijke verblijfsstatus of 24
maanden bij een permanente verblijfsstatus.
Onze partijleider Gert-Jan Segers zei onlangs hierover: “Een permanente
verblijfsstatus is geen vrijbrief. Ook dan kan de status nog worden afgepakt”

COA
In situaties waarin het voor bepaalde personen of groepen onveilig is,
moet het COA niet – zoals bijvoorbeeld in Alphen aan den Rijn – ervoor kiezen
om de slachtoffers onder te brengen op een andere locatie, maar juist de daders
aanpakken en overplaatsen.
Aanpassen
Steeds meer mensen vrezen voor onze cultuur en zijn bang dat door de
komst van de vele asielzoekers onze cultuur tot in haar wortels zal veranderen.
Uitgangspunt is echter dat de asielzoekers respect hebben voor onze
waarden en cultuur en bereid zijn zich aan te passen.
Dat vraagt om een investering vanuit hen én ons en het is mooi dat ook
in Gouda velen bereid zijn om die aanpassing mogelijk te maken door hun inzet
richting de asielzoekers om onze cultuur en waarden te leren kennen.

  
Tenslotte
Ik vertrouw erop dat door deze blog ik een stuk helderheid heb gebracht.
De komende tijd zal er nog veel overleg zijn tussen de gemeente, het COA
en het bewonersplatform om te komen tot een voor alle partijen aanvaarbare
bestuursovereenkomst.
Hierin zullen ongetwijfeld aan aantal zaken terugkomen die hierboven
staan vermeld.
Als fractie zullen we het proces actief blijven volgen en we zullen heel
kritisch kijken naar de concept bestuursovereenkomst die we over enige tijd
zullen ontvangen.
Want de afspraken die daarin staan zullen voor een belangrijk deel
bepalend zijn voor de acceptatie van het AZC in Gouda Noord (en daarbuiten).


Eind December heb ik namen de fractie van de ChristenUnie samen
met een aantal bewoners uit Gouda Noord, collega Arjan Versteeg, delegatie vanuit het college en de
projectleider van het AZC, een bezoek gebracht aan het reguliere AZC in Utrecht,
die daar al sinds 1990 is gevestigd (!).
In het centrum zitten 400 bewoners en in de noodopvang vlakbij
nog eens 467 bewoners.
Samen met collega Arjan Versteeg (SGP)
Vandaag deel 1 van mijn terugblik
Veiligheid
Bij een deel van de bewoners leven er vragen over de veiligheid
en daarom waren we benieuwd naar de ervaringen in Utrecht.
De betrokken wijkagent (zelf afkomstig uit de wijk waar het AZC
is gevestigd) geeft aan dat de politie bijna geen bemoeienis heeft met het AZC.
Er is nauwelijks overlast en de incidenten zijn op één hand te tellen.
Als er een incident is, dan gaat het vaak om een ernstig feit
gerelateerd aan bijvoorbeeld een uitzichtloze situatie waardoor iemand een
wanhoopsdaad doet. Op deze locatie zijn geen vechtpartijen geweest.
Vanuit de politie is er een goede relatie opgebouwd met het COA
en er lopen korte lijntjes naar de locatie manager. De wijkagent is elke dag
even op het terrein aanwezig en houdt zo de vinger aan de pols en hij heeft
maandelijks een regulier overleg met de locatie manager.

Wijkbewoners
Een deel van de wijk is “elitair en autochtoon” en in die buurt
was er veel verzet bij de start. Nu gaat het echter al jaren goed. Volgens de
politie had je hier echt te maken met het fenomeen “onbekend maakt onbemind”.
Als er wat speelt neemt het COA zelf initiatief naar de wijkbewoners
om het te bespreken en het gaat niet gelijk via politie. Op deze manier blijft
er een goede communicatie en het blijkt ook te helpen.
Er is natuurlijk wel eens sprake van kleine problemen met
kinderen vanuit het AZC die willen voetballen op een veldje als ook kinderen
uit de wijk daar willen spelen. Op zo’n moment wordt gelijk het gesprek
aangegaan en het escaleert nooit.
Ook vanuit de scholen, die er vlakbij zijn gevestigd, komen geen
meldingen van overlast.

Al met al krijgen we een beeld mee dat het AZC in Utrecht, dat
midden in de wijk is gevestigd, vlakbij huizen en scholen, volledig is
geaccepteerd in de wijk en er is nauwelijks sprake van enige overlast.

Keulen
Door de walgelijke gebeurtenissen in Keulen ligt het dossier van de asielzoekers weer onder een vergrootglas en wordt er zelfs gesproken over een keerpunt in de discussie over dit onderwerp. De tijd zal leren of dat zo is, maar bovenstaande verhaal staat ook. 
Aan ons de uitdaging om de feiten onder ogen te zien, zowel in Keulen als in Utrecht, maar daarbij ons hoofd koel te houden.