BerichtenAl lange tijd rommelt het in Gouda rond de aanleg van glasvezel en het is nog steeds niet voor iedereen duidelijk wat ze nu kunnen verwachten. Intussen is  Deltafiber (“Ga voor glasvezel”) in ieder geval op diverse locaties in Gouda aan de slag gegaan met de aanleg van glasvezel en gaat Rekam in samenwerking met KPN en GlasDraad in 2020 ook glasvezel aanleggen.


Overlast

Samen met D66 en CDA hebben we diverse pogingen gedaan om vanuit de gemeente deze partijen te “dwingen” om die aanleg gezamenlijk te laten doen, maar dat is niet gelukt. Beide partijen gaan hun eigen weg en de straten zullen op veel plekken in Gouda dus 2x open gaan.  


Overigens geeft Rekam in een brief aan dat ze blijven kijken naar manieren om de aanleg van het netwerk zoveel mogelijk te combineren met de werkzaamheden van “Ga voor glasvezel”. Een positief signaal! Het is te hopen dat die bereidheid van beide kanten er zal zijn als Rekam vanaf maart 2020 aan de slag gaat, al zal het voor sommige wijken dan al te laat zijn.

Graafwerkzaamheden

De communicatie vanuit Deltafiber, die o.a. het bedrijf APK inschakelt voor de aanleg, is summier, waardoor de bewoners nogal eens worden “verrast” als opeens er graafwerkzaamheden worden verricht of de straat wordt opengebroken voor de aanleg van glasvezel. Daarbij wordt de straat niet altijd netjes hersteld, wat terecht weer ongenoegen geeft bij bewoners. 

Ook is het een wat vreemd gezicht als de glasvezel (gratis) tot aan de gevel wordt aangelegd. Ik hoop niet dat dit een veel gezien beeld in Gouda wordt…

Een bewoner mailde mij: “Wij zijn een beetje overvallen door het bedrijf APK die de glasvezel gaan aanleggen. Van hen hebben we wel een brief ontvangen maar daarin stond niet dat ze officieel toestemming hebben van de gemeente Gouda. We hadden graag van te voren even persoonlijk  bericht van de gemeente gehad dat dit bedrijf toestemming heeft.  Wel is er iets op de website te lezen. Maar het is een beetje het paard achter de wagen spannen. Zeker na de ontstane glasvezeloorlog en de vele bedrijven waar je steeds door benaderd werd.” 


Wat zijn de nu concrete plannen? 

Deltafiber en de gemeente Gouda hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het aanleggen van glasvezel in de wijken Goverwelle, Plaswijck en Bloemendaal. Die vergunning is in augustus 2019 afgegeven. Onlangs is ook aan KPN vergunning verleend om glasvezel aan te leggen in de wijk Korte Akkeren. 

In de wijken Westergouwe en Middenwillens ligt al een glasvezelnetwerk. 


Bewoners in Goverwelle, Plaswijck en Bloemendaal ontvangen een brief van de aannemers van Deltafiber over de werkzaamheden. Dit zijn: Volker Wessel telecom voor de wijken Plaswijck en Bloemendaal en APK Telecom voor de wijk Goverwelle. De werkzaamheden worden in opdracht van Deltafiber Nederland BV uitgevoerd onder projectnaam Ga voor Glasvezel. 
Bewoners in Korte Akkeren en Binnenstad ontvangen een brief van de aannemer van KPN over de werkzaamheden. De aannemers is: Volker Wessel telecom. De werkzaamheden worden in opdracht van KPN NetwerkNL uitgevoerd onder projectnaam telfort.nl/bijnaglasvezel. 
De meest recente planning van Deltafiber voor Bloemendaal en Plaswijck / “Ga voor glasvezel”

De meest recente planning van Deltafiber voor Goverwelle / “Ga voor glasvezel”

Rekam gaat aan de slag in de wijken Bloemendaal, Plaswijck (maart 2020) en Goverwelle (augustus 2020).
Duidelijk is dat de aanleg minder snel gaat dan aanvankelijk gedacht en ik ben heel benieuwd wanneer de beide aanbieders bij ons in Goverwelle in de straat nu echt aan de slag gaan. Ik blijf het proces kritisch volgen.


Eind juni heeft de ChristenUnie samen met CDA en D66 artikel 38 vragen gesteld over het proces en communicatie t.a.v. de aanleg een glasvezelnetwerk in Gouda. Inmiddels hebben we de antwoorden ontvangen en de gemeente is in haar beantwoording glashelder: aanbieders mogen zich (uiteraard) niet presenteren namens de gemeente Gouda.


De vragen en antwoorden


In hoeverre is het college met ons van mening dat het onwenselijk is dat inwoners de indruk krijgen dat bedrijven namens de gemeente Gouda voor een schouw in hun woning moeten kijken naar de plaats waar de glasvezelaansluiting zou moeten komen?

 • “Het is ongewenst dat dit gebeurt onder het mom van “ namens de gemeente Gouda.”


Indien ja, welke stappen onderneemt het college richting bedrijven die zich hieraan schuldig zouden maken? Indien nee, waarom niet?

 • “Dit is ook aan de directie van het betreffende bedrijf gecommuniceerd.”

Wat zijn tot nu toe de inspanningen van de kabelaanbieders geweest richting de gemeente met betrekking tot onderlinge samenwerking, beperking overlast en vergunningverlening?

 • “Er zijn twee samenwerkingsverbanden van telecomaanbieders die onafhankelijk van elkaar een glasvezelnetwerk willen aanleggen. Zij hebben contact gezocht met de gemeente over hun plannen, het te gebruiken tracé en de vergunning voorwaarden. Er zijn gesprekken gevoerd waarin met name aandacht is besteed aan toezicht op de uitvoering en herstel na aanleg. De twee samenwerkingsverbanden hebben aangegeven niet te zullen samenwerken omdat zij starten in verschillende gebieden. Daarnaast spelen concurrentieoverwegingen een rol bij deze keus.”

In de beantwoording van de eerder gestelde vragen, stelt uw college voorstander te zijn van een gezamenlijk initiatief om de overlast in de stad te beperken, maar dat dit niet kan worden afgedwongen.


In hoeverre is het college met ons van mening dat de gemeente zich dienstbaar aan de Goudse samenleving kan opstellen door vanuit een regierol het proces en de communicatie met inwoners meer te sturen? 
 • “Aan telecomaanbieders kunnen wettelijk gezien geen beperkingen opgelegd worden t.a.v. de aanleg van communicatienetwerken in de bodem. Daarom heeft de gemeente hiervoor geen specifieke regierol ingericht. De rol van de gemeente beperkt zich bij telecomaanbieders tot het bepalen van het tracé, het vergunningstraject voor de ondergrondse (en bij het netwerk behorende bovengrondse) infrastructuur en een correcte uitvoeringswijze en correct herstel van de opgebroken wegdelen. De gemeente wil de schijn van belangenverstrengeling voorkomen en laat daarom de communicatie naar bewoners en toekomstige gebruikers over de aanleg van nieuwe netwerken en daarop volgende verkoop van diensten bij de initiërende partijen. Daarbij hebben we onlangs nogmaals benadrukt dat onder geen beding “namens de gemeente” gecommuniceerd wordt.”


In hoeverre is het college bereid daarbij actief te sturen op het gelijktijdig aanleggen van de kabels om zo de overlast voor de inwoners te beperken?

 • Dit is meerdere keren in de gesprekken naar voren gebracht. Zie antwoord op vraag 3.

In hoeverre is het college bereid op de website van de gemeente algemene informatie te plaatsen en een Q&A van veel gestelde vragen, zodat inwoners weten waar zij aan toe zijn, plus informatie over wat de gemeente al dan niet voor inwoners op dit gebied kan betekenen en waarom dat zo is?

 • De gemeente heeft algemene informatie over de aanleg van glasvezel op haar website staan. Hierin is in het kort antwoord gegeven op de belangrijkste vragen, namelijk de rol van de gemeente, de keuzevrijheid die bewoners hebben en of het netwerk namens de gemeente wordt aangelegd. (website: http://www.gouda.nl/Bestuur_en_organisatie/Publicaties_en_besluiten/Nieuwsberichten/Aanbieders_van_glasvezel)
Het is jammer dat het overleg vanuit de gemeente niet heeft geleid tot het gezamenlijk optrekken van de twee aanbieders in Gouda. De straat zal nu tweemaal opengaan voor het leggen van glasvezelkabels en dat leidt tot onnodige overlast. Een gemiste kans…!


Al enige tijd volgt de ChristenUnie – samen met D66 en CDA – kritisch de verkooppraktijken van de aanbieders van glasvezelkabels in Gouda (Rekam en Delta).
Inmiddels hebben we voor de tweede keer vragen gesteld aan het college en hebben we ons in de media kritisch uitgelaten over de gedragingen van de kabelbaanbieders.

Omdat ik niet uit eerste hand een concreet geval had heb ik me namens de ChristenUnie tot nu in voorzichtige bewoordingen geuit.

Nu heb ik onlangs meerdere concrete casuïstieken in handen gekregen en ik heb daarom besloten – na overleg met degenen die mij mailden – de reacties te delen, zodat u als inwoner gewaarschuwd bent.
Ik heb overigens deze casus ook voorgelegd aan de betrokken wethouder Hilde Niezen en aan REKAM.

Namens de gemeente Gouda

Een bewoonster uit Gouda mailde mij het volgende:
“Ook in onze wijk, de Wervenbuurt/Plaswijck kwam ongeveer twee weken geleden iemand langs van Rekam die aangaf dat Rekam samenwerkte met de gemeente Gouda en dat hij van mij moest horen waar wij onze glasvezelaansluiting wilden hebben. Ik wist het niet zo, en vroeg nog een beetje hoe het nou zat omdat we steeds maar brieven blijven krijgen van allerlei aanbieders, maar aangezien de meterkast me logisch leek en dat een optie was, heeft hij daar foto’s van gemaakt. Eigenlijk begreep ik van hem zoiets als ‘Rekam is het bedrijf dat namens de gemeente Gouda het netwerk aanlegt, en andere partijen exploiteren dat dan’. Ik heb er verder geen weet van en dacht: o ja, zoiets gebeurt met energiemaatschappijen ook geloof ik, dus dan zal het wel goed zijn.

Ik voel me belazerd

Nu ik in het AD het artikel hierover heb gelezen, voel ik me toch belazerd: zijn verhaal was dus gewoon niet waar. Dat voelt oneerlijk, en eigenlijk ook onveilig. Het leek me goed om dit bij u te melden, al is het maar om aan te geven dat het ook in onze wijk aan de orde is. Ook mijn buren hadden hun vraagtekens.”

Rol gemeente Gouda

Deze reactie onderbouwt onze kritische opstelling en maakt duidelijk dat er echt wat moet veranderen, zowel in de opstelling door de kabelaanbieders als ook in de rol vanuit de gemeente Gouda. 


De gemeente moet zorgen voor goede afspraken met de aanbieders en ze aanspreken op hun verkooppraktijken. Daarnaast is het wenselijk dat de gemeente er ook voor gaat zorgen dat er zo min mogelijk overlast gaat ontstaan en de straat niet meerdere keren open hoeft te worden gemaakt voor het aanleggen van glasvezelkabels door de verschillende aanbieders.


Direct tekenen


Ook Caiway laat zich niet onbetuigd en is via het bedrijf APK Group nu handtekeningen aan het verzamelen om daarna de glasvezelkabel te gaan aanleggen. Ze kwamen ook bij ons langs in Goverwelle en ondanks mijn uitdrukkelijke verzoek was het niet mogelijk om eerst het contract te ontvangen alvorens het te tekenen. Het moest gelijk aan de deur via een iPad. Ik heb dat geweigerd en bij ons komt er dus nu geen kabel van Caiway.


Kosteloos

Een andere inwoner uit de wijk Goverwelle heeft zijn ervaring met Caiway gedeeld met het college en hij mailde het volgende:


“Zojuist heb ik namens Caiway iemand die huisaansluiting schouwt aan de deur gehad en in de gang voor het schouwen van de buitenaansluiting en de meterkast voor het kunnen aanleggen van glasvezelkabel. Ik heb Caiwaytoestemming gegeven om t.z.t. de glasvezel van Caiway het huis binnen te doen brengen tot in de meterkast, inclusief montage van een aansluitkastje. De betrokken Caiway-vertegenwoordiger verklaarde ons mondeling dat deze aansluiting voor ons kosteloos was en ook niet verplichtte tot het afnemen van enig abonnement van Caiway of een vanhaar samenwerkingspartners. 


Deze afspraak heb ik aan Caiway bevestigd, schriftelijk, om iedere juridische onduidelijkheid uit te sluiten.


Verspilde kosten


Waarom meld ik u dit, een ogenschijnlijke trivialiteit? Ik spreek er tegenover het College mijn treurnis over uit dat het glasvezelnet van Caiway in de wijk Goverwelle niet in samenwerking met Rekam wordt uitgerold. Dit zijn verspilde kosten, zowel maatschappelijk als voor beide initiatiefnemers. Zo gaat hier in de wijk binnenkort de straat een keer open, en over een tijdje nog een keer. Bovendien creëert Caiway een oligopolie en belemmert de marktwerking. Het aanbod qua abonnementen opde binnenkort te leggen glasvezel is zeer beperkt omdat Caiway slechts drie providers gaat toelaten. Dat had natuurlijk een veel breder spectrum moeten zijn.


Meer regie


Ik ben van mening dat het College van B&W een veel betere regie had moeten voeren. Daarin is het college naar mijn mening tekort geschoten.Als B&W druk op zowel Caiway als Rekam had uitgeoefend om de krachten te bundelen en geen dubbele bekabeling aan te leggen, dan had iedere Gouwenaar hiervan vroegtijdig geprofiteerd. Via uw vergunningverlening heeft u nota bene de sturingsinstrumenten in handen. Ik verzoek u, nu het nog niet te laat is, alsnog coördinatie tussen die twee af te dwingen. (..)”

Ik kan me vinden in de oproep van deze inwoner richting het college: neem de regie en zorg voor een gezamenlijke aanpak vanuit Caiway en Rekam. Voor zover ik weet is er nog geen vergunning aan deze partijen gegeven. Alle rede dus om de nu de regie te pakken en verder gedoe zoveel mogelijk te voorkomen.

Meerdere aanbieders dingen naar de gunst van de Gouwenaars


In Gouda wordt in een aantal wijken de komende tijd glasvezel aangelegd en dat is een mooie ontwikkeling. Tienduizenden woningen krijgen de komende jaren glasvezel, waardoor er (hopelijk) een einde komt aan de soms zeer matige internet snelheid. 


Verspilling


Dit goede nieuws zou op zichzelf niet veel aandacht krijgen, ware het niet dat het proces in Gouda weer heel apart gaat.
Caiway en Rekam dingen namelijk afzonderlijk naar de gunst van de inwoners van Gouda en gaan zelfstandig glasvezel aanleggen, wat betekent dat – zonder goede afspraken – de bestrating twee keer open zal moeten. Daarnaast lijkt deze keuze ook verspilling van geld en materialen.
Rekam heeft in Gouda reeds zo’n 10.000 glasvezelaansluitingen en wil dit netwerk nu gaan uitbreiden over heel Gouda. Dat doet ze in samenwerking met KPN onder de naam “Glasdraad”. Voordeel van deze aanpak is meerdere providers worden gefaciliteerd en inwoners in veel gevallen bij hun bestaande provider kunnen blijven en daardoor geen ander mailadres nodig hebben.


Agressief


De andere aanbieder in Gouda, Caiway, besloot om een andere weg in te slaan en is onder de naam “gavoorglasvezel.nl” een samenwerking aangegaan met Online.nl, Kliksafe en Delta. Voor veel bewoners betekent dit dat ze moeten overstappen naar een andere provider als ze met dit initiatief in zee willen gaan.


De verschillende aanbieders willen heel graag hun aantal aansluitingen uitbreiden. Daarom worden we de laatste weken bestookt met allerlei informatie. Ik vind de campagne vanuit met name het consortium waarin Caiway zit, behoorlijk agressief.
Vragen aan college


Samen met D66 hebben we het college naar aanleiding van deze ontwikkelingen een aantal vragen voorgelegd, die onlangs zijn beantwoord:

 1. “Wat vindt het college van de mogelijke overlast doordat meerdere partijen glasvezel in Gouda gaan aanleggen?”
  Het college ziet graag dat partijen met elkaar samenwerken bij de aanleg van glasvezel of andere netwerken in de ondergrond van Gouda.

 2. “In hoeverre wil het college zich inspannen om de werkzaamheden door de nu bekend zijnde aanbieders zoveel mogelijk gelijktijdig te laten plaatsvinden en (daardoor) de overlast voor de inwoners zoveel mogelijk te beperken?”
  Bestuurlijk en ambtelijk worden gesprekken met de aanbiedende partijen gevoerd om te bekijken of deze gelijktijdig hun glasvezelnetwerken kunnen aanleggen.

 3. “Wat vindt het college ervan dat Delta geen open glasvezelnetwerk aanlegt, maar gebruikers verplicht voor een beperkt aantal aanbieders te kiezen daar waar Rekam zegt een open netwerk aan te leggen?”
  Het aanleggen van telecommunicatienetwerken is een commerciële activiteit. Het college vindt dat deze afweging ligt bij het betreffende bedrijf. Dit is ook geen nieuwe situatie en speelt ook reeds in de huidige situatie met coax en koper.

 4. “In hoeverre is het college bereid om meer samenwerking tussen kabelaars en providers te bewerkstelligen, waardoor Gouwenaars hun bestaande provider kunnen houden (open netwerk) en daardoor gebruik kunnen gaan maken van het glasvezelnetwerk dat het eerst beschikbaar komt en daarvoor dus mogelijk niet noodzakelijkerwijs van provider hoeven te wisselen.”
  Zoals aangegeven in vraag 2 spant het college zich in om de overlast in de stad zoveel mogelijk te beperken door het stimuleren van samenwerking. Het college is een groot voorstander van elk gezamenlijk initiatief. Echter, het college kan hetgeen u vraagt niet afdwingen.
  De beantwoording is voor onze fractie voor een deel bevredigend. We zijn benieuwd of er inderdaad enige vorm van samenwerking tot stand kan worden gebracht, want tot op heden hebben we er niets van gemerkt.
  Daarnaast blijven we het vreemd vinden dat er allerlei bedrijven los van elkaar glasvezel kunnen gaan aanleggen, terwijl dit technisch niet nodig is. Deze mogelijkheid van verspilling gaan we landelijk aankaarten.


  Positief


  Maar goed, laat ik positief afsluiten. Als alle beloften worden waargemaakt beschikken binnen afzienbare termijn de meeste huishoudens in Gouda over glasvezel en dat is iets om blij over te zijn.