Berichten

In het pand van de gemeente aan de Lekkenburg 1 was de
bibliotheek Bloemendaal gevestigd. Doordat de Chocoladefabriek met een centrale
bibliotheek in 2014 haar deuren opende, kwam het pand aan de Lekkenburg leeg te
staan. De jaren daarna was er geen animo voor aankoop van het pand. Kwadraad
diende in april 2017 een planvoorstel in voor een buurtservicecentrum in het
pand. Dit plan sloot goed aan bij het Collegeakkoord “Gouda daagt uit
2014-2018” om in Gouda Noord een multifunctioneel buurtservicecentrum te openen
dat de samenwerking tussen sociaal team, maatschappelijke instellingen en
inwoners in de wijk stimuleert. Voor de zomer van 2018 werd duidelijk dat het
beschikbaar gestelde investeringskrediet niet volstaat om de verbouwing te
financieren. De raad is nu gevraagd om extra krediet beschikbaar te stellen,
waarmee dan ook het pand verduurzaamd wordt.

Enthousiast

De ChristenUnie is – net als de meeste fracties –
enthousiast over dit plan. Het concept van het buurtservicecentrum is
namelijk ingegeven vanuit een visie op de samenleving die oog heeft voor buurten,
sociale cohesie en bestrijding eenzaamheid. Zeker nu mensen langer thuis wonen
(ouderen , psychisch kwetsbaren) is dat van belang en bevordert het de
leefbaarheid in de wijk. Mensen worden geactiveerd en er is een mogelijkheid
laagdrempelig ondersteuning te vragen.

Tegelijk is het concept ook gericht op eigen
verantwoordelijkheid: de inwoners moeten zelf in actie komen om activiteiten te
organiseren. Omdat mogelijk te maken komt er een buurtservicecentrum (BSC).

 

Beroerde antwoorden

Gouda Positief (GoPo) koos voor een buitengewoon kritische
inbreng, die opvallend is, aangezien ze tijdens het besluit om te komen tot dit
BSC zelf deel uitmaakte van de coalitie.
 
Het college moest het ontgelden omdat ze volgens GoPo
“beroerde antwoorden” had gegeven, maar volgens mij was er meer sprake van een
beroerde voorstelling van zaken door deze partij.


Effect

Zo wilde ze weten hoe het rendement van zo’n centrum nu
wordt gemeten om zo de noodzaak van het BSC aan te tonen. Ze suggereren daarmee
dat er sprake zou van een nieuwe vorm van zorg die wellicht niet nodig is.

De partij gaat er aan voorbij dat er sprake is van het bij
elkaar zetten van diverse (bestaande!) functies met betrekking tot preventie en
zorg. Door die samenvoeging komt er meer verbinding tussen professionals en
wijkwerk; men ziet meer wat er nodig is (preventie) en welke ondersteuning het
best passend is (vrijwillig of professioneel). Er wordt dus een “+” toegevoegd
aan bestaand goed functionerende voorzieningen!
Maatschappelijk
rendement
 
 
GoPo vraagt om een businessmodel benadering die niet past
bij een dergelijk concept en overigens in heel Nederland niet aan de orde is bij
buurtservicecentra. Er is namelijk niet exact te kwantificeren of een
investering in BSC leidt tot minder zorg. Wel zie je dat een wezenlijke schakel
zijn voor de leefbaarheid in de wijk en daarmee in een basisbehoefte voorziet.Omvang

Gouda Positief vraagt zich af of de omvang van het BSC wel
nodig is, want de omvang wordt groter dan de Buurtstee, waar nu een deel van de
activiteiten plaatsvindt. Opnieuw slaat de partij de plank mis.
 
Het gaat om een samengaan van bestaande locaties: Buurtstee,
Kinderbibliotheek (in Plaswijkschool) Sociaal Team (Buchnerweg) en centrum voor
Jeugd en Gezin (Thorbeckelaan). Alles opgeteld komt er niet meer m2 in gebruik,
maar is er wel sprake van meerwaarde door onderlinge samenwerking en
afstemming.

Businesscase 
 
Gouda Positief is heel kritisch op de financiën en dat is op
zichzelf goed. Dat is de ChristenUnie ook. Ze vergeet echter dat ze in de
vorige college periode het plan heeft gesteund en er nu met valide argumenten
extra geld nodig is. Daarbij komt als voordeel dat in de bestaande situatie
huur aan derden wordt betaald en de gemeente tegemoet komt in die kosten, maar
er financieel niets van terugziet. Straks wordt aan de gemeente Gouda die huur
betaalt, waardoor er financieel een beter plaatje ontstaat.
Ook wil Gouda Positief dat richting de huurder geen
huurcontract van 10 jaar wordt aangeboden, omdat de gemeente maar 4 jaar
helderheid geeft over subsidie aan de huurder (Kwadraad). Ook hier is een
logische verklaring voor. Het college heeft een mandaat voor 4 jaar en kan niet
voor toekomstige colleges beslissen. Kwadraad gaat investeringen doet en wil daarom
voor een langere termijn zekerheid hebben. Ze zouden die investeringen nooit
doen voor een periode van 4 jaar en daarmee was er dan ook  geen Buurtservicecentrum komen, terwijl het
college in de vorige college periode (inclusief Gouda Positief) had besloten
dat die er wel moest komen….

Besluit

Het zou Gouda Positief sieren als ze op haar schreden
terugkeert en volgende week gewoon instemt met het extra krediet voor het Buurtservicentrum.
De ChristenUnie is blij dat er nu een start wordt gemaakt met de realisatie van
dit BSC die naar verwachting in januari 2020 haar deuren zal openen.

Raadsvergadering terug kijken? Dat kan via: