Berichten


Op 2 maart jl. hebben
de fracties van de PvdA en ChristenUnie een expertmeeting georganiseerd over
“Buurtgestuurd Politiewerk”. Achterliggende gedachte bij dit onderwerp is dat
de veiligheid in Gouda zal verbeteren als er actief wordt samengewerkt tussen
bewoners, gemeente en politie en als er wederzijds commitment is om zaken
gezamenlijk op te pakken.
In Rotterdam draait het project Buurt Bestuurt al enige jaren en
er waren daarom voor deze avond verschillende sprekers uit Rotterdam
uitgenodigd om zoveel mogelijk kennis te verkrijgen over dit onderwerp
Vasco Lub, socioloog aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam, gaf aan dat dit fenomeen afkomstig is uit
Chicago.
Hij temperde meteen ook wat de verwachtingen. Inbreng van burgers zal in beperkte mate bijdragen aan het verbeteren van het veiligheidsgevoel en
afname van criminaliteit.  De verbetering wordt vooral ervaren door direct betrokkenen. Het is dus belangrijk dat zoveel mensen erbij betrokken zijn.


Interessant is ook dat uit onderzoek blijkt dat betrokkenen (bijvoorbeeld wijkteam) problemen anders waarnemen dan de bewoners zelf.

Om zoveel mogelijk profijt te hebben van Buurt Bestuurt, is het belangrijk
dat alle betrokkenen zijn toegerust om met dit concept aan de slag te gaan en
het moet niet bij ideeën blijven, er moet ook echt iets tot stand worden
gebracht. Zorg daarom voor dezelfde verwachtingen en ga niet voor persoonlijke
belangen.
Voor Gouda had Vasco Lub specifieke aandachtspunten:
·      Ga weloverwogen te werk:

o  
liever
kwaliteit dan kwantiteit
o  
Waak
voor ‘institutionalisering’
o  
Burgerinspraak
is middel, geen doel
·      Werk aan gemeenschappelijk
referentiekader
·      Mobiliseer ook bewoners buiten
vertegenwoordigende schil
o  
Investeer
in de breedte (anders establishment bias)
·      Ga voorbij aan vrijblijvendheid:
o  
Mandateer
het frontliniewerk
o  
Zorg
voor stevige regie
o  
Creëer
verantwoordingscultuur
Hans Hoekman, wijkagent en
initiatiefnemer van Buurt Bestuurt, waarschuwde direct dat het niet moet gaan
om het sturen van politiewerk. Het gaat om de totale veiligheidsaanpak in een
wijk of buurt en de politie maakt daar onderdeel van uit.
Tevens een winstwaarschuwing: Buurt Bestuurt is geen
wondermiddel maar een methode.
Het gaat om de wil om er samen wat van te maken!
Bij Buurt Bestuurt zijn 3 doelstellingen van belang:
            
Veiligheidsbeleving
            
Vertrouwen
            
Zelfredzaamheid
De volgorde van de doelstellingen is niet van belang, maar alle drie
zij ze wel relevant.
Hoe pak je dit nu aan?
·      Formeer een
buurtcomité die zo goed mogelijk representatief is. Denk daarbij aan
leefstijlen, leeftijd, afkomst, sociale klasse etc.
·      Uitdaging is om aan te
sluiten bij buurtgevoel van de bewoners. Je moet het probleem kunnen ruiken en
proeven om ze te laten participeren
·      Voeg aan het comité
maximaal 4 professionals toe, anders gaan bewoners niet actief meedoen.
Het gaat om een vast persoon van politie, gemeente, toezicht en een
opbouwwerker. Laatste persoon is belangrijk om bewonersinitiatieven te
ondersteunen.
·      Bewoners kunnen in 10
minuten 200 items benoemen die beter kunnen of anders moeten. Maak daaruit dan een
top-3 die SMART omschreven moet zijn en ook haalbaar is. Alle partijen geven
dan hun commitment voor de aanpak van deze top-3.
·      Buurt Bestuurt is niet
van de gemeente maar is van en voor de bewoners. Bewoners moeten daarom zo snel
mogelijk in de lead, over frequentie van overleg, notuleren etc. Ook om aan te
geven wanneer een item uit de top-3 kan.
·      Investeer in
betrokkenheid van bewoners. Hoeveel mensen weten van initiatieven? Ga naar
mensen toe, naar plekken waar inwoners komen, bijvoorbeeld op scholen.

Carolien van Eykelen, beleidsadviseur bij Directie Veiligheid
in de gemeente Rotterdam, is mede grondlegger van Buurt Bestuurt.
Carolien geeft aan dat je met bewoners in gesprek moet gaan over
problemen en mogelijke oplossingen en wat ze zelf kunnen bijdragen aan
de oplossing. In de praktijk gaat het vaak over verkeersveiligheid, overlast
door jeugd en hondenpoep.
Kies een onderwerp, welk onderwerp maakt niet uit, maar ga met
elkaar aan de slag met problemen die spelen. Het  gaat om het gesprek en het proces.
Veel bewoners hebben overigens niets met het onderwerp
veiligheid, dus relativeer het dus wat…
Pas de maatregelen en communicatie aan bij de
“buikpijn” van bewoners. Neem als leidraad waar bewoners zich zorgen
over maken.
Overheid maakt zich vaak over ander zaken druk dan bewoners. Let
daar op! Als het hen niet raakt, doe wat je moet doen, maar maak er minder
lawaai over.
Mensen denken vaak na
over hun straat en buurt en komen met zinnige oplossingen. Laat je als overheid
verrassen. Maak meer gebruik van wijsheid en betrokkenheid van bewoners en hun
wens om betrokken te willen worden.
Veel mensen willen betrokken worden maar weten niet hoe dat te
doen en Buurt Bestuurt is daarvoor een goed vehikel.
Het vehikel dient als een spiegel voor de gemeentelijke organisatie
en politie.
Communicatie: minder generiek, meer specifiek. als een café
dicht gaat  een persbericht naar alle
kranten is niet verstandig. Daar zijn ze mee opgehouden. Wordt namelijk ook
buiten Rotterdam gelezen en dat werkt stigmatiserend voor gebieden.
Communicatie in zo’n situatie alleen aan direct omwonenden, soms
alleen met papier op café.
Als basis voor de aanpak dient een coalitie akkoord, waarbij
budgetten moeten worden vastgesteld en niet alles inhoudelijk moet worden dichtgetimmerd.
De invulling moet samen met de stad gebeuren.
Hoe nu verder?
De fracties van de PvdA en ChristenUnie gaan nu met betrokkenen
in de stad (bewoners, politie, wijkteams en ambtelijke organisatie) in gesprek
om zo te komen tot een concreet voorstel richting de gemeenteraad. Doelstelling
is om nog dit jaar te starten met een eerste pilot van Buurt Bestuurt in Gouda.

De wegen naar
‘Buurtgestuurd politiewerk’ in Gouda

Samen met raadslid Khalid Tatou (PvdA) heb ik het initiatief genomen om door middel van een expertmeeting het buurtgestuurd politiewerk een stap verder te brengen.

Aanleiding

De inwoners
van Gouda moeten meer te zeggen krijgen over de aanpak van veiligheid. 
Dat
heeft de PvdA en de ChristenUnie duidelijk gemaakt met het indienen van de motie
‘Grotere betrokkenheid bewoners bij aanpak veiligheid’ die door de meerderheid
van de raad aangenomen is op 22 april 2015. 
Grotere zeggenschap betekent
grotere betrokkenheid! 
Een grotere betrokkenheid versterkt niet alleen het
vertrouwen in politie en stadstoezicht, het kan ook bijdragen aan een grotere
effectiviteit.Doel expertmeeting ‘Buurtgestuurd
politiewerk’

Tijdens een
expertmeeting op 2 maart 2016 willen we ideeën opdoen. Hoe kunnen we
buurtgestuurd politiewerk vorm geven in Gouda? 
Dit willen we doen door
het fenomeen buurtgestuurd politiewerk vanuit verschillende disciplines te benaderen. 
Tevens willen we met elkaar nader onderzoeken welke mogelijkheden er allemaal
zijn om de betrokkenheid van bewoners te versterken. 
Het resultaat van de
expertmeeting wordt als input meegenomen naar de raad wanneer het Actieplan
2016 voor veiligheid behandeld zal worden.

Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp is welkom op 2 maart!
inloop vanaf 19.30 en aanvang om 20.00 uur.
Locatie: Raadzaal van Huis van de Stad in Gouda 

Programma expertmeeting

Voorzitter:  Theo Krins (raadslid ChristenUnie Gouda)

20:00 – 20:05 uur Opening door Khalid Tatou (raadslid PvdA Gouda)
20:05 – 20:20 uur Presentatie door Vasco Lub

Vasco Lub is socioloog aan de Erasmus
Universiteit waar hij tevens promoveerde. Zijn onderzoek richt zich op
grootstedelijke vraagstukken en lokaal sociaal beleid. Hij publiceert zowel
nationaal als internationaal over o.a. leefbaarheid in achterstandswijken,
sociaal beleid en burgerparticipatie in samenhang met veiligheid.
  
20:30 – 20:45 Presentatie door Carolien van Eykelen (Directieveiling Rotterdam)

Carolien van Eykelen is projectleider
bij Buurt Bestuurt en mede grondlegger van Buurt Bestuurt.
20:55 – 21:10 Presentatie door Hans Hoekman

Hans Hoekman is wijkagent in
Rotterdam en gespecialiseerd in burgerparticipatie. Sinds een aantal jaren is
hij tevens coach van buurt bestuurt teams en helpt hij teams bij de opstart van buurt
bestuurt. 
21:15 – 21:30 uur Pauze
21:30 – 21:55 uur Interactie en discussie met de experts
21:55 – 22:00 uur Afsluiting door de voorzitter