Berichten

Inbraken en inbraakpogingen in Gouda

Onlangs is in de gemeenteraad van Gouda “Stadspeiling 2019″ besproken. Tijdens deze raadsavond ging het vooral over het proces, terwijl onze fractie juist een aantal vragen had over de uitkomsten van die Stadspeiling. Daarom hebben we vervolgens een aantal vragen gesteld aan het college en die zijn nu beantwoord:


In de wijken Goverwelle en Korte Akkeren is de sociale cohesie en participatie in de wijk opvallend laag. Wat is de inzet van het college om dit te verbeteren?

“In diverse wijken zetten wijkprofessionals zich in om gezamenlijk initiatieven van bewoners te ondersteunen. Deze inzet is met name gericht op die wijken waar dat minder vanzelfsprekend is. Er wordt vanuit de gemeente een opbouwwerker ingezet, gericht op het laten toenemen van participatie. Daarnaast is Gouda Bruist gevraagd om de tour door de wijken te doen en lokale ideeën te ondersteunen.”

In algemene zin zijn de scores bij “contacten in de buurt” lager geworden in 2019. Wat gaat het college met dit gegeven doen?


De gemeente ondersteunt initiatieven waarbij bewoners nader met elkaar in contact komen door budget via stichting GoudApot te ontsluiten en via de wijkteams. 


Het is een goede zaak dat er een opbouwwerker actief is en Gouda Bruist een positieve impuls gaat geven aan ideeën in de wijken en GoudApot bewoners initiatieven financieel ondersteunt. Er zal echter meer nodig zijn om de onderlinge verbondenheid tot stand te brengen. 
Cruciaal is dat alle “stakeholders”, waaronder de gemeente, woningcorporaties, wijkteams etc. samen aan de slag (blijven) gaan om met elkaar tot een gerichte aanpak komen, waarin met elkaar de handen uit de mouwen wordt gestoken en iedere stakeholder zijn verantwoordelijkheid neemt en de bewoners serieus genomen worden.
In Korte Akkeren kan daarbij ook Buurt Bestuurt een rol spelen, al zijn er signalen dat dit initiatief haar langste tijd heeft gehad. De gemeente wil het in ieder geval niet langer ondersteunen. Het is nu aan de bewoners of ze ermee verder willen.



Welke (extra) maatregelen gaan genomen worden voor rondslingerend vuil en hondenpoep overlast? Heel specifiek voor Korte Akkeren die in beide categorieën slecht scoort.


“Het beeld van rondslingerend vuil wordt in hoofdzaak veroorzaakt door inwoners die PMD (Plastic of Metalen verpakkingen en Drinkpakken) aanbieden op andere dagen dan de inzameldag. Na een geslaagde proef met inzameling via ondergrondse containers in Gouda Oost wordt onderzocht of dit op meer plaatsen ingezet kan worden.


Stadstoezicht gaat meer gebiedsgericht werken waardoor makkelijker kan worden ingesprongen op wensen van bewoners. Als er in een bepaalde buurt veel klachten over hondenpoep zijn, wordt daar bij handhaving op ingezet.”


Het is inderdaad een goede zaak als PMD ondergronds verzameld gaat worden, dat scheelt een hoop vervuiling in het straatbeeld.
Voor hondenpoep gaat deze maatregel niet werken…en blijft dit een irritant probleem. Er wordt niet veel bekeurd terwijl het probleem bij veel bewoners hoog in de top-10 van onderwerpen staat waar ze zich aan ergeren. De ChristenUnie vraagt al jaren aandacht voor dit probleem, maar toezicht doet hier niet haar stinkende best voor…




Welke inzet is er op veiligheidsgebied richting Goverwelle waar een opvallend hoog percentage inwoners maatregelen tegen inbraak heeft genomen (85%), terwijl de angst voor inbraken ook hoog is (72%)?


“In 2018 en 2019 is er meerdere malen gericht gecommuniceerd aan bewoners in Goverwelle dat daar sprake was van een concentratie aan inbraken. Via de Tent in de wijk –acties en de WhatsApp groepen zijn de bewoners bereikt van (delen van) buurten waar dit plaatsvond. Het is daarom aannemelijk dat in deze wijk een hoger percentage van inwoners zich door deze communicatie bewust is van het aantal inbraken, meer bewoners aangeven angst te hebben om slachtoffer te worden van een inbraak en ook aangeeft maatregelen te hebben getroffen.”


Een aantal jaren geleden waren er veel inbraakpogingen en inbraken in Gouda Goverwelle. Door intensieve inzet van de politie en omdat veel woningen inbraakwerende maatregelen hebben genomen, is dat beeld enorm verbeterd. Wat dat betreft blijft het belangrijk dat bewoners hun woning (al dan niet met subsidie) van goed inbraakwerend materiaal blijven voorzien en de politie inzet op peil blijft.


Ik ben al met al matig tevreden met de antwoorden van het college, omdat ik een meer integrale aanpak had willen zien. Daarom zal ik namens de ChristenUnie aandacht blijven vragen voor een geïntegreerde aanpak die op buurtniveau wordt vormgegeven.

In mijn vorige blog over het meten van
effecten bij het veiligheidsbeleid werd duidelijk dat bij diverse vragen die ik
namens de ChristenUnie hierover stelde geen helder antwoord kwam.
Daarbij spelen diverse elementen een rol:
1.  
Privacy




Om privacy redenen kunnen de gegevens van individuele
subsidieaanvragers niet worden gekoppeld aan de inbraakgegevens van politie en
vice versa
.” 

Het effect kon alleen op basis van een schatting worden
aangegeven. Wat mij betreft is dit eenvoudig oplosbaar als aan degenen die
subsidie aanvragen (of hebben aangevraagd) wordt gevraagd of ze ermee instemmen
dat hun aanvraag mag worden gebruikt voor veiligheidsonderzoek in Gouda.
2.  
Registratie

“Uit de politieregistratie is niet af te leiden of woningen waar is
ingebroken, of waar gepoogd is in te breken, extra beveiligd zijn
en of er gebruik gemaakt is van regelingen.
 

De enige feitelijke constatering is dat er
meer pogingen tot inbraak zijn in relatie tot geslaagde inbraken. Het lijkt dus te
werken, maar het kan niet worden aangetoond. De vraag die daarbij mij opkomt is
waarom de politie bij een melding niet vraagt en vastlegt of er (onlangs)
preventie maatregelen zijn genomen.
“Zoals
beschreven in de procesevaluatie WhatsAppgroepen
2016 is een rechtstreeks verband tussen de toename van de
appgroepen en de hoogte van de inbraken in Gouda
 niet aan te tonen.
Van 1-1-2 meldingen is namelijk niet bekend of melders lid zijn van een Buurt
whatsappgroep
Ook hiervoor geldt dat na 1-1-2 melding er
altijd (?) nog contact is met de melder en dan gecheckt kan worden of de melder
betrokken bij bijvoorbeeld een WhatsApp groep.

3.  
 Interpreteren van data



“In
de afgelopen periode zijn de gegevens m.b.t. locaties, tijden, hotspots en de
gebruikte inbraakmethodes geanalyseerd. Momenteel wordt nader invulling gegeven
aan het meer gestructureerd werken met de beschikbare data. De wijze waarop dit
zo effectief mogelijk kan gebeuren, wordt dit najaar nader onderzocht door een
zestal studenten van de Utrecht Data School onder begeleiding van de afdeling
Veiligheid en Wijken en medewerkers Onderzoek en Statistiek van de
gemeente.”




Het is een goede zaak dat naar verwachting
straks de resultaten van het onderzoek door de Utrecht Data School
ondersteuning bieden om meer gestructureerd met de data te gaan werken.
Het is daarbij echter ook noodzakelijk om aan
de bron zoveel mogelijk data te vergaren zodat verbanden kunnen worden gelegd.

Wiskunde en hagel
Uiteraard is effectiviteitsmeting van
veiligheidsmaatregelen geen wiskunde die je met formules en interpretaties
volledig in beeld kan brengen. Je hebt altijd te maken met subjectieve zaken
die ook een rol spelen. Maar laat dat laatste niet leidend zijn, aangezien er
voldoende zaken wel meetbaar zijn en daarmee een beeld geven. 

Daarbij is het
ook belangrijk om niet met hagel te gaan schieten en niet zonder meer uit te gaan van het zoveel
mogelijk inzetten van verschillende middelen, maar juist ook na te gaan (voor
zover mogelijk) wat effectief is.

Motie
Om meer druk op dat meten te zetten en het
belang daarvan te onderstrepen heeft de 
ChristenUnie een motie opgesteld en deze is mede ingediend door 10 van
11 overige fracties, iets wat zelden voorkomt in de Goudse raad. Alleen Gouda
Positief heeft tegen de motie gestemd.
Binnenkort belegt de portefeuillehouder een
avond over veiligheid en we zijn benieuwd in hoeverre er daadwerkelijk verbeterstappen
mogelijk zijn. Want één ding moet duidelijk zijn: onze roep om het meten van
effecten is niet bedoeld om het huidige beleid aan de kaak te stellen, maar
juist om met elkaar het veiligheidsbeleid zo goed mogelijk vorm te geven!

Sinds vorig jaar is Buurt Bestuurt actief in de Goudse wijk Plaswijck. Bij dit initiatief werken de bewoners, gemeente en de politie met elkaar samen rondom een drietal thema’s. Deze thema’s zijn gerelateerd aan de leefbaarheid in de buurt.

Eén van de thema’s die is gekozen is verlichting in de wijk. Diverse wijkbewoners hebben aangegeven dat diverse poorten en achterpaden onverlicht zijn. Daarmee zijn ze een prachtige route voor inbrekers.


Meer buitenverlichting, meer inbraakpreventie

De betrokkenen in de buurt hebben alle donkere/ onveilige plekken in de Wervenbuurt, Steinenbuurt, Zevenburgen en de Watergrassen geïnventariseerd. Vervolgens is het de bedoeling dat de bewoners bij deze plekken buitenverlichting gaan aanbrengen. Dat wil Buurt Bestuurt doen met een collectieve wijk inkoopactie, zodat bewoners goedkoop buitenverlichting kunnen kopen. 


Poortverlichting subsidie beperkt

De gemeente Gouda heeft sinds enige tijd een “Poortverlichting subsidie”. Bewoners kunnen 50% van de kosten van poortverlichting vergoed krijgen met een maximum van € 50,- per aansluitpunt. In totaal heeft de gemeente Gouda een budget beschikbaar van € 2.275,-. Gerelateerd aan het bedrag per aansluitpunt, kunnen zo’n 45 bewoners in aanmerking komen voor subsidie, dus dat is maar beperkt..
Mogelijk komt er extra geld vrij, maar daarover heb ik nog geen duidelijkheid. 
Ik heb hierover inmiddels vragen aan het college gesteld.
 1. De bijdrage ineens bedraagt 50 % van de kosten van het aanbrengen van een poortverlichting met een
  maximum van
  50 (ZEGGE: vijftig euro) per aansluitpunt.
 2. De bijdrage ineens wordt alleen toegekend indien de poortverlichting na 1 juli 1996 (= datum van
  inwerkingtredi
  ng van de “Bijdrageregeling Poortverlichting”) is aangebracht.
 3. Er is een maximaal budget beschikbaar voor de “Bijdrageregeling Poortverlichting” van 2275 (ZEGGE:
  tweeduizendtweehonderdvijfenzeventig euro). Zodra dit budget is besteed, worden géén bijdragen meer
  verstrekt.
 4. In verband met het beperkte budget dat beschikbaar is, dient de aanvrager van een bijdrage vóór de
  aanleg van de poortverlichting en de indiening van de bijdrage te informeren of nog voldoende budget
  beschikbaar is. 
De betrokkenen hebben de afgelopen maanden geïnventariseerd in de wijk waar de die verlichting nodig is. 

In het AD meldt Hans Hoekman (initiatiefnemer en adviseur van Buurt Bestuurt): “Het plan is nu op die plekken buitenverlichting aan te brengen. Daarvoor zijn al wat verkennende gesprekken gevoerd met Verenigingen van Eigenaren en woningcorporaties en de eerste reacties zijn positief. Ook worden particuliere bewoners nog benaderd met de vraag of zij willen investeren in buitenverlichting op een donkere plek bij hun huis.’’


Buurt Bestuurt 

Dit project geeft aan dat via Buurt Bestuurt er concreet resultaten kunnen worden geboekt als het gaat om het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt.


Om de veiligheid in onze stad te verbeteren is het uiteraard belangrijk dat we voldoende agenten hebben en dat actief wordt gesurveilleerd. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat de inwoners zelf hun verantwoordelijkheid nemen en dat kan o.a. door de eigen woning goed te beveiligen en te zorgen voor voldoende verlichting in de wijk.
Buurt Bestuurt stimuleert dit soort projecten en zorgt ervoor dat ideeën en wensen van bewoners ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Naar verwachting zal binnenkort Korte Akkeren ook starten met het project Buurt Bestuurt en hopelijk zullen de andere wijken binnen afzienbare termijn volgen.
Onlangs was er een bewonersbijeenkomst in Wijkcentrum De Rotonde. Bewoners uit de Goudse wijk Plaswijck waren uitgenodigd om de
oprichtingsvergadering voor Buurt Bestuurt bij te wonen. Ook burgemeester Milo Schoenmaker was aanwezig om het belang van dit initiatief te onderstrepen.
Al vele jaren wordt in de wijk Plaswijck onder de bezielende
leiding van wijkteamvoorzitter Martin Pohlkamp ingezet op het verbeteren van de
leefbaarheid en veiligheid in deze wijk. Hiervoor zijn in de loop van de tijd
inmiddels maar liefst zo’n 120 avonden belegd. Inzet van de wijk is steeds
geweest: goed samenwerken en druk zetten. Dat levert resultaat op.

Buurt Bestuurt
De veiligheidsproblematiek is echter een hardnekkig probleem en
toen Khalid Tatou (PvdA) en ik het idee van Buurt Bestuurt in het voorjaar naar Gouda hebben
gehaald had wijkteam Plaswijck al snel belangstelling om daaraan mee te gaan
doen.
Na diverse voorbereidende gesprekken en bijeenkomsten was het
dan nu zo ver dat dit initiatief concreet handen en voeten gaat krijgen in deze
wijk. Het gaat om een pilot en als er goede resultaten worden geboekt zal Buurt
Bestuurt ook in andere buurten worden uitgerold.
Khalid en ik hebben als ambitie om het concept Buurt Bestuurt in
heel Gouda uit te rollen, behalve in buurten / wijken waar al een vergelijkbare
aanpak succesvol functioneert.
Waar gaat het om bij
Buurt Bestuurt?
 • ·       Formeer een
  buurtcomité die zo goed mogelijk representatief is. Denk daarbij aan
  leefstijlen, leeftijd, afkomst, sociale klasse etc.
 • ·       Uitdaging is om aan te
  sluiten bij buurtgevoel van de bewoners. Je moet het probleem kunnen “ruiken en
  proeven” om ze te laten participeren
 • ·       Voeg aan het comité
  maximaal 4 professionals toe, anders gaan bewoners niet actief meedoen.
 •     Het gaat om een vast persoon van politie, gemeente (geen
  raadslid of wethouder!), toezicht en een opbouwwerker. Laatste persoon is belangrijk
  om bewonersinitiatieven te ondersteunen.
 • ·       Bewoners kunnen items
  benoemen die beter kunnen of anders moeten. Daaruit moet vervolgens een top-3 worden
  gekozen, die SMART omschreven is en ook haalbaar is. Alle partijen geven dan
  hun commitment voor de aanpak van deze top-3.
 • ·      Buurt Bestuurt is niet
  van de gemeente maar is van en voor de bewoners. Bewoners moeten daarom zo snel
  mogelijk in de lead, over frequentie van overleg, notuleren etc. Ook om aan te
  geven wanneer een item uit de top-3 kan.

Niet alleen oog voor
eigen wereld
Eén van de betrokken bewoners is Mirjam Ruigenburg die helder
omschreef wat er speelt en hoe zij daarin een keuze heeft gemaakt:
“Mensen zijn steeds meer naar binnen gericht en willen het
vooral zelf fijn hebben. Laten we meer naar buiten kijken en elkaar aanspreken
op gedrag. Dat kan een positieve verandering teweeg brengen. Heb niet alleen oog
voor je eigen wereld.
Blijf verder ook melden, zoals bij 112 of Meldpunt Openbaar Gebied. Denk niet dat een ander het
doet. Prioriteit is mede afhankelijk van het aantal meldingen…”


Gebruik de Participatieladder

Hans Hoekman, wijkagent en initiatiefnemer van Buurt
Bestuurt, sprak ook op deze avond en gaf aan dat
Buurt Bestuurt een methode is om met
elkaar tot betere resultaten m.b.t. leefbaarheid en veiligheid te komen

“Vroeger viel je op als je je straatje niet had geveegd. Nu val je op als je je straatje wel hebt geveegd”


Bij Buurt Bestuurt gaat het om 3 doelstellingen
                Veiligheidsbeleving
               
Vertrouwen (tussen overheid en bewoners vice versa en onder
elkaar)
               
Zelfredzaamheid (vroeger viel je op als je je straatje niet had
geveegd. Nu val je op als je je straatje wel hebt geveegd)
Daarbij is het belangrijk om de Participatieladder in te zetten:
Participatie ladder
               
informeren
               
Raadplegen
               
Adviseren
               
Co produceren > buurt bestuur
Belangrijke aandachtspunten zijn:
Hoe werkt het?
               
Niet alles is even belangrijk
               
Niet alles is mogelijk
               
Bedenk alternatieven (houdt niet star vast aan je eigen
oplossing)
               
>> een goede oplossing is waar alle partijen een
rol in hebben.
               
Geen klaagmuur, geen opdrachtlijstje
               
Houdt het klein en zo concreet mogelijk
Drie vuistregels:

               
Gebruik LSD > luisteren, samenvatten, doorvragen)
               
Gebruik Nivea (niet invullen voor een ander)
               
Wees een Oen (open, eerlijk en nieuwsgierig)
Commitment
Op de avond zelf hebben zich direct al bewoners gemeld die
zitting gaan nemen in het comité en het is nu aan hen om – samen met de andere partners – te komen tot een top-3
die voor alle deelnemende buurten in Plaswijck zal gelden.
Hierbij heeft de gemeente een faciliterende rol en is het
belangrijk dat o.a. de politie hierbij een actieve rol vervult. Zij hebben zich in ieder
geval gecommitteerd aan Buurt Bestuurt en hebben op deze bewonersavond
toegezegd hun inzet hiervoor te zullen leveren.
Hoe verder?
De komende tijd zal moeten blijken dat het comité samen met de
betrokken partners (gemeente, politie, woningcorporaties) tot een Top-3 kan
komen en dat de ketenpartners ook daadwerkelijk blijven hun betrokkenheid
blijven tonen en capaciteit leveren die nodig is.
Een
aantal bewoners heeft de eerste concrete stap gezet. Ik ben benieuwd waar dit
initiatief over een half jaar staat.
Samen
met Khalid blijf ik (namens de ChristenUnie) de ontwikkelingen van Buurt Bestuurt in Plaswijck
nauwgezet volgen!



Op 2 maart jl. hebben
de fracties van de PvdA en ChristenUnie een expertmeeting georganiseerd over
“Buurtgestuurd Politiewerk”. Achterliggende gedachte bij dit onderwerp is dat
de veiligheid in Gouda zal verbeteren als er actief wordt samengewerkt tussen
bewoners, gemeente en politie en als er wederzijds commitment is om zaken
gezamenlijk op te pakken.
In Rotterdam draait het project Buurt Bestuurt al enige jaren en
er waren daarom voor deze avond verschillende sprekers uit Rotterdam
uitgenodigd om zoveel mogelijk kennis te verkrijgen over dit onderwerp
Vasco Lub, socioloog aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam, gaf aan dat dit fenomeen afkomstig is uit
Chicago.
Hij temperde meteen ook wat de verwachtingen. Inbreng van burgers zal in beperkte mate bijdragen aan het verbeteren van het veiligheidsgevoel en
afname van criminaliteit.  De verbetering wordt vooral ervaren door direct betrokkenen. Het is dus belangrijk dat zoveel mensen erbij betrokken zijn.


Interessant is ook dat uit onderzoek blijkt dat betrokkenen (bijvoorbeeld wijkteam) problemen anders waarnemen dan de bewoners zelf.

Om zoveel mogelijk profijt te hebben van Buurt Bestuurt, is het belangrijk
dat alle betrokkenen zijn toegerust om met dit concept aan de slag te gaan en
het moet niet bij ideeën blijven, er moet ook echt iets tot stand worden
gebracht. Zorg daarom voor dezelfde verwachtingen en ga niet voor persoonlijke
belangen.
Voor Gouda had Vasco Lub specifieke aandachtspunten:
·      Ga weloverwogen te werk:

o  
liever
kwaliteit dan kwantiteit
o  
Waak
voor ‘institutionalisering’
o  
Burgerinspraak
is middel, geen doel
·      Werk aan gemeenschappelijk
referentiekader
·      Mobiliseer ook bewoners buiten
vertegenwoordigende schil
o  
Investeer
in de breedte (anders establishment bias)
·      Ga voorbij aan vrijblijvendheid:
o  
Mandateer
het frontliniewerk
o  
Zorg
voor stevige regie
o  
Creëer
verantwoordingscultuur
Hans Hoekman, wijkagent en
initiatiefnemer van Buurt Bestuurt, waarschuwde direct dat het niet moet gaan
om het sturen van politiewerk. Het gaat om de totale veiligheidsaanpak in een
wijk of buurt en de politie maakt daar onderdeel van uit.
Tevens een winstwaarschuwing: Buurt Bestuurt is geen
wondermiddel maar een methode.
Het gaat om de wil om er samen wat van te maken!
Bij Buurt Bestuurt zijn 3 doelstellingen van belang:
            
Veiligheidsbeleving
            
Vertrouwen
            
Zelfredzaamheid
De volgorde van de doelstellingen is niet van belang, maar alle drie
zij ze wel relevant.
Hoe pak je dit nu aan?
·      Formeer een
buurtcomité die zo goed mogelijk representatief is. Denk daarbij aan
leefstijlen, leeftijd, afkomst, sociale klasse etc.
·      Uitdaging is om aan te
sluiten bij buurtgevoel van de bewoners. Je moet het probleem kunnen ruiken en
proeven om ze te laten participeren
·      Voeg aan het comité
maximaal 4 professionals toe, anders gaan bewoners niet actief meedoen.
Het gaat om een vast persoon van politie, gemeente, toezicht en een
opbouwwerker. Laatste persoon is belangrijk om bewonersinitiatieven te
ondersteunen.
·      Bewoners kunnen in 10
minuten 200 items benoemen die beter kunnen of anders moeten. Maak daaruit dan een
top-3 die SMART omschreven moet zijn en ook haalbaar is. Alle partijen geven
dan hun commitment voor de aanpak van deze top-3.
·      Buurt Bestuurt is niet
van de gemeente maar is van en voor de bewoners. Bewoners moeten daarom zo snel
mogelijk in de lead, over frequentie van overleg, notuleren etc. Ook om aan te
geven wanneer een item uit de top-3 kan.
·      Investeer in
betrokkenheid van bewoners. Hoeveel mensen weten van initiatieven? Ga naar
mensen toe, naar plekken waar inwoners komen, bijvoorbeeld op scholen.

Carolien van Eykelen, beleidsadviseur bij Directie Veiligheid
in de gemeente Rotterdam, is mede grondlegger van Buurt Bestuurt.
Carolien geeft aan dat je met bewoners in gesprek moet gaan over
problemen en mogelijke oplossingen en wat ze zelf kunnen bijdragen aan
de oplossing. In de praktijk gaat het vaak over verkeersveiligheid, overlast
door jeugd en hondenpoep.
Kies een onderwerp, welk onderwerp maakt niet uit, maar ga met
elkaar aan de slag met problemen die spelen. Het  gaat om het gesprek en het proces.
Veel bewoners hebben overigens niets met het onderwerp
veiligheid, dus relativeer het dus wat…
Pas de maatregelen en communicatie aan bij de
“buikpijn” van bewoners. Neem als leidraad waar bewoners zich zorgen
over maken.
Overheid maakt zich vaak over ander zaken druk dan bewoners. Let
daar op! Als het hen niet raakt, doe wat je moet doen, maar maak er minder
lawaai over.
Mensen denken vaak na
over hun straat en buurt en komen met zinnige oplossingen. Laat je als overheid
verrassen. Maak meer gebruik van wijsheid en betrokkenheid van bewoners en hun
wens om betrokken te willen worden.
Veel mensen willen betrokken worden maar weten niet hoe dat te
doen en Buurt Bestuurt is daarvoor een goed vehikel.
Het vehikel dient als een spiegel voor de gemeentelijke organisatie
en politie.
Communicatie: minder generiek, meer specifiek. als een café
dicht gaat  een persbericht naar alle
kranten is niet verstandig. Daar zijn ze mee opgehouden. Wordt namelijk ook
buiten Rotterdam gelezen en dat werkt stigmatiserend voor gebieden.
Communicatie in zo’n situatie alleen aan direct omwonenden, soms
alleen met papier op café.
Als basis voor de aanpak dient een coalitie akkoord, waarbij
budgetten moeten worden vastgesteld en niet alles inhoudelijk moet worden dichtgetimmerd.
De invulling moet samen met de stad gebeuren.
Hoe nu verder?
De fracties van de PvdA en ChristenUnie gaan nu met betrokkenen
in de stad (bewoners, politie, wijkteams en ambtelijke organisatie) in gesprek
om zo te komen tot een concreet voorstel richting de gemeenteraad. Doelstelling
is om nog dit jaar te starten met een eerste pilot van Buurt Bestuurt in Gouda.