BerichtenOp 1 april jl. was er een speciale besluitvormende raadsvergadering. Op deze avond werd de profielschets voor de nieuwe burgemeester overhandigd aan de Commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit, en is ook de de vertrouwenscommissie benoemd. In deze commissie nemen alle fractievoorzitters deel. Jan de Koning (GBG) is voorzitter van de Vertrouwenscommissie.Bij de overhandiging van de profielschets hield Jan de Koning een toespraak en hierbij zijn integrale bijdrage:

“De vertrouwenscommissie i.o., die bestaat uit de 12 fractievoorzitters uit deze gemeenteraad, is de afgelopen maanden met enige regelmaat bijeen geweest voor het opstellen van een profielschets in het kader van de sollicitatieprocedure voor een door de Kroon te benoemen Burgemeester van Gouda.

Adviezen

Bij het opstellen van de profielschets heeft de vertrouwenscommissie ook geluisterd naar de adviezen die werden aangedragen vanuit dit huis maar ook vanuit de stad. Daartoe werd in een korte tijd de inwoners van onze stad nadrukkelijk uitgenodigd om aan te geven wat zij belangrijk vonden aan een nieuwe Burgemeester. Enquete

Via de digitale snelweg hebben veel inwoners, van 27 februari tot en met 13 maart 2019, gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om aan te geven waaraan een Burgemeester naar hun mening moet voldoen.
In totaal hebben 582 unieke respondenten uit onze stad op de een of andere manier hiervan gebruik gemaakt. Een aantal dat, gelet op de tijdsspanne, als een prima resultaat kan worden omschreven. De vertrouwenscommissie i.o. is blij en dankbaar dat zo veel inwoners
hun inbreng hebben geleverd. Van alle respondenten gaf bijna 40% aan op de hoogte te willen worden gehouden van de resultaten van dit onderzoek en daar zal de vertrouwenscommissie straks ook aan voldoen.

Profiel

Een kort resumé van de uitkomsten maakt duidelijk dat de inwoners van Gouda een Burgemeester zoeken die veel communiceert over wat er speelt in de stad
Op dit punt zijn zij het meest uitgesproken. Daarnaast zoeken zij een burgemeester die zorgt voor een sterke gemeente en voornamelijk ervaring heeft vanuit de samenleving en bedrijfsleven. Hij of zij mag een informele houding hebben. 
De Burgemeester zou zich daarnaast met name moeten richten op de uitdagingen voor de toekomst.

Dit beeld, voorzitter, komt ook naar voren bij de antwoorden op de open vraag die aan de inwoners is gesteld. Ze zoeken een Burgemeester die hard werkt voor zijn/haar gemeente,
die daadkrachtig is en doorpakt. Daarbij dient de Burgemeester te zorgen voor een veilige gemeente en oog te hebben voor de lange termijn.


Profielschets unaniem aangenomen


Verruimd

De vertrouwenscommissie in oprichting heeft niet alleen kennisgenomen van deze suggesties maar heeft ook geconcludeerd dat veel van de opmerkingen reeds zijn verwerkt in de profielschets zoals opgesteld door de vertrouwenscommissie.
Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen van de respondenten hebben wij de profielschets voor wat betreft het zoeken naar kandidaten met bestuurlijke ervaring verruimd.
Naast de opgedane ervaring op het bestuurlijke vlak hebben wij dit aspect verbreed met de zinsnede dat de bestuurlijke ervaring zowel kan zijn opgedaan in een gemeente met vergelijkbare uitdagingen als in maatschappij of in het bedrijfsleven.

Gouda 750

Voorzitter, de profielschets zoals die is opgesteld geeft, naar wij hopen, een beeld waarin kandidaten zich zullen herkennen en een aanleiding zien om te solliciteren naar het mooie ambt van Burgemeester van de stad Gouda.
In het profiel hebben wij duidelijk willen maken dat de stad Gouda bruist van de ambities om het leven, werken en recreëren voor onze inwoners en ondernemers nog mooier te maken.
Wij gaan naar de viering van het 750-jarig bestaan van onze stad in 2022 en dat moment willen wij onder meer aangrijpen om Gouda nog beter op de nationale kaart te zetten.


Overhandiging van de profielschets

Boegbeeld

Gouda als centrumgemeente in het Groene Hart, met een rijke historie en een aantrekkelijke binnenstad, is als stad volop in ontwikkeling. De ambitieuze woonopgave die wij hebben, de
problematiek van de bodemdaling, de verandering van het klimaat zijn maar enkele onderwerpen die hoog op onze agenda staan. Daarnaast kennen wij in Gouda problemen op het terrein van de veiligheid die wel vergelijkbaar zijn met de problematiek van een grote stad.
Bij de aanpak van deze zaken neemt de Burgemeester een belangrijke plaats in en is daarbij niet alleen het boegbeeld naar zowel de intern organisatie als naar de stad, maar ook de persoon die, met een ruime brede ervaring, verbindingen weet te leggen daar waar nodig.

Communicatie en veiligheid

In dit verband hebben wij in de profielschets onder meer aandacht besteed aan de communicatie als opgave die de nodige aandacht van de nieuwe Burgemeester zal vragen.
Een communicatie die zich, niet alleen richt op de inwoners, maatschappelijk instellingen en bedrijfsleven, maar ook op het communiceren met deze gemeenteraad.
Daarnaast vraagt veiligheid, de intergemeentelijke samenwerking in Midden Holland, het raadsbreed werken ook de nodige aandacht van een nieuw te benoemen Burgemeester.

Raadsbreed werken

De nieuwe Burgemeester zal worden geconfronteerd met een gemeenteraad die bestaat uit 35 raadsleden verspreid over 12 fracties. Als voorzitter van deze raad vraagt het nogal wat
om de eenheid en verbinding met en binnen de raad te realiseren. Deze gemeenteraad is via experimenten op weg naar een vorm van Raadsbreed werken en wij verwachten dat onder de bezielende leiding van een nieuwe Burgemeester dit veranderingstraject verder kan worden uitgebouwd.

Basis

Voorzitter, het is niet aan mij om als beoogd voorzitter van de vertrouwenscommissie tot in details aan te geven waaraan een nieuwe Burgemeester precies moet voldoen. Dat staat uitgebreid omschreven in de profielschets.
Als vertrouwenscommissie in oprichting hopen wij dat deze profielschets, voor het aantrekken van een nieuwe Burgemeester voor Gouda, een basis kan zijn voor het opstarten van de sollicitatieprocedure.”

Commissaris van de Koning

De commissaris van Koning vroeg daarna aan de fracties hoe zij aankijken tegen een aantal zaken. Hij vroeg om meer helderheid over o.a. de volgende onderwerpen:

  • Gouda en de rol in de regio
  • Raadsbreed werken
  • Daadkrachtige burgemeester
  • Tandem met gemeentesecretaris


ChristenUnie

Namens onze fractie gaf ik aan dat we het belangrijk vinden dat de nieuwe burgemeester krachtig optreedt op het gebied van veiligheid, gevoel heeft met deze problematiek en ook een verbindende rol heeft naar de inwoners. 
Daarnaast hebben we ook aangegeven dat Visie 2030 belangrijk is voor de toekomst van Gouda en dat de burgemeester hierin ook een rol moet gaan innemen. 


Verder hechten we veel waarde aan de goede samenwerking tussen de burgemeester, griffie en gemeentesecretaris.
Diversiteit is Gouda een belangrijk onderwerp. De burgemeester moet dit niet te zien als gegeven, maar ook omarmen. Ook is het belangrijk dat de burgemeester oog heeft voor de verschillende religieuze stromingen in Gouda.

Logo

Meedenken over profiel burgemeester? Dat kan!

Na het vertrek van burgemeester Schoenmaker is mevrouw Salet aangesteld als waarnemend burgemeester. De voorbereidingen voor de zoektocht naar een nieuwe burgemeester zijn begonnen. Welke eigenschappen moet de nieuwe burgemeester bezitten? 

Tot 13 maart a.s. kan iedereen zijn/haar mening geven via www.burgemeestergouda.nlDe uitslag van dit onderzoek wordt verwerkt in de profielschets. In dit wensenlijstje staan alle eisen waaraan de nieuwe burgervader of –moeder moet voldoen.

Vertrouwenscommissie


Na het afscheid van burgemeester Milo Schoenmaker, is uit de gemeenteraad een vertrouwenscommissie i.o. begonnen met de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester. Onderdeel hiervan is het opstellen van de zogeheten profielschets waaraan een nieuwe burgemeester van Gouda moet voldoen. De vertrouwenscommissie heeft inmiddels een 1e concept van de profielschets opgesteld, maar hecht veel waarde aan de inbreng van inwoners, organisaties en instellingen in Gouda.


Hoe verder?


De uitkomst van het onderzoek wordt gebruikt bij het verder opstellen van de profielschets. Tijdens een openbare raadsvergadering op 1 april bespreekt de gemeenteraad het wensenlijstje met de Commissaris van de Koning. Na de bespreking stelt de raad de profielschets vast. De minister stelt vervolgens de vacature open.


Geen internet?


Wanneer iemand niet beschikt over een computer of internet, dan blijft het mogelijk om een mening te geven. In het Huis van de Stad kan dan gebruik worden gemaakt van een computer.