Berichten

Al eerder vroeg ik aandacht voor het bouwen van nieuwe woningen aan de Hollandsche IJssel. Het is logisch dat als er een bedrijf met bedrijfsgebouwen heeft gestaan een herontwikkeling met woningen wordt voorbereid. Het gaat er echter wel om hoe deze woningen zorgen voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. Met deze reden heb ik over het bouwproject Goejanverwelledijk 26-30 vragen gesteld. Hoe kan een rij van 4 aaneengesloten woningen die bovendien het zicht wegnemen op de molen Beneden Haastrecht voldoen aan de kwaliteitseisen die we als gemeenteraad in de visie ‘Hollandsche IJssel in zicht 2020’ als kaders hebben meegegeven? 
februari 2018
Hollandsche IJssel in Zicht
De visie ‘Hollandsche IJssel in
zicht’ is in april 2008 door de gemeenteraad vastgesteld. De visie benoemd een
aantal wenselijke gebiedsidentiteiten en structuurdragers. Voor de Goejanverwelledijk wordt uitgegaan dat vanaf de dijken de
rivier zichtbaar is en op verschillende plekken kan worden betreden. Alleen
functies met een landelijk karakter en bij het rivierengebied passende
beplanting passen in dit gebied. Bebouwing is uitgesloten (dus ook woningbouw),
tenzij het kleinschalig en landelijk van karakter is en bij de dijk ligt.
Recreatieve voorzieningen zijn op vrijkomende bedrijfslocaties mogelijk, mits
zij het rivierenland ter plekke versterken. Verbetering van de beeldkwaliteit
en de toegankelijkheid van de rivieroever d.m.v. een op de omgeving aansluitend
oeverpad, moeten hierbij integraal worden meegenomen.
Visiekaart
Vragen in 2017
Op 21 februari 2017 stelde de fractie van
de ChristenUnie samen met de PvdA artikel 38 vragen over het volbouwen van de oevers van de Hollandsche IJssel. In de beantwoording werd toen aangegeven dat
de visie “Hollandsche IJssel in zicht 2020” nog steeds actueel is en deze
leidend is voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Inmiddels is een omgevingsvergunning verleend voor een bouwplan aan de Goejanverwelledijk 26-30
en is tevens afgeweken van het bestemmingsplan. Helaas was geen volledige bestemmingsplanwijziging nodig, zodat we als gemeenteraad bij dit bouwplan niet in positie kwamen…..

Vragen in 2018
De ChristenUnie maakt zich
echter zorgen over het verder volbouwen van de oevers en het niet benutten van de kwaliteiten die in de visie zijn vastgesteld voor de Hollandsche IJssel
en heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders:

 1. In hoeverre is het
  college het met de ChristenUnie eens dat we terughoudend moeten omgaan met het
  bouwen langs de Hollandsche IJssel?
 2. In hoeverre is het
  college het met de ChristenUnie eens dat eventuele nieuwe ruimtelijke
  ontwikkelingen moeten zorgen voor het behoud en verbetering van het zicht op de
  Hollandsche IJssel?
 3. Hoe houdt dit
  bouwplan rekening met het behoud en verbeteren van het zicht op de Hollandsche
  IJssel?
 4. Hoe is in dit
  bouwplan rekening gehouden met het zicht op en voldoende windvang voor de aan
  de overzijde gelegen molen Beneden Haastrecht?
 5. Op welke manier
  past deze ruimtelijke ontwikkeling in de visie ‘Hollandsche IJssel in zicht
  2020’ (zie pagina 49 en 57 van de visie) en hoe is rekening gehouden met het
  wandelpad langs de Hollandsche IJssel?
 6. Wat is de reden dat
  het college van het bestemmingsplan is afgeweken voor dit bouwplan op deze
  locatie?
 7. Op welke manier is
  rekening gehouden met de input van de werkgroep Gouda Krimpenerwaard en
  stichting Gouda ~sterk~ aan de IJssel bij het verlenen van vrijstelling van het
  bestemmingsplan in de omgevingsvergunning?
 8. Welke maatregelen
  kan en wil het college nemen om te voorkomen dat de oevers langs de Hollandsche
  IJssel verder vol worden gebouwd en die ervoor zorgen dat de openheid van het
  landschap behouden blijft?
 9. In hoeverre is het
  college bereid de gemeenteraad actief te informeren over de uitkomst van het
  bezwaar dat stichting Gouda ~sterk~ aan de IJssel heeft ingediend? 
Tot slot 
Wat zou het toch fijn zijn als niet meer gevochten hoeft te worden voor ruimtelijke kwaliteit van de Hollandsche IJssel maar met zorg tot ontwikkelingen wordt gekomen. We hopen dat de antwoorden op onze vragen kunnen bijdragen aan een definitieve verandering in gepast bouwen langs de Hollandsche IJssel.

 


In de raadsvergadering van 29 november 2017 heeft
de ChristenUnie in Gouda een motie ingediend. Deze motie riep op dat in Gouda
voortaan energieneutraal gebouwd gaat worden bij nieuwbouw. In deze blog sta ik
kort stil bij deze stap in de goede richting! 

Wat is energieneutraal bouwen?

Een energieneutraal huis bouwen betekent een huis
bouwen dat geen externe energie meer nodig heeft voor de verwarming, koeling of
warm water. Dit wordt bereikt door bijvoorbeeld drievoudige
beglazing, een warmtepomp en zonnepanelen. Deze energiebesparingsmaatregelen
leveren belangrijke voordelen op. Niet alleen voor het milieu en het
verminderen van de CO2-uitstoot, maar ook voor je portemonnee.

Waarom deze motie?

De aanleiding was een standpunt die de provincie
Zuid-Holland had ingenomen. Ze willen vanaf nu dat in de gehele provincie
energieneutraal gebouwd wordt. Wanneer een project hieraan niet voldoet wil de
provincie zelfs zover gaan dat het bouwplan geen doorgang kan vinden. Een goed
signaal van de provincie, vonden wij. Immers, er blijft discussie ontstaan over
of we bij nieuwbouw wel energieneutraal moeten bouwen. 

Waarom gebeurt het energieneutraal
bouwen nog niet?

Probleem is dat consumenten er nu nog niet actief
naar vragen. De verwachting is echter dat binnen enkele jaren de consumenten
helemaal geen woning meer willen kopen die niet energieneutraal is. Volgens mij
is het nu vooral koudwatervrees omdat energieneutraal als nieuw wordt ervaren,
terwijl het al makkelijk kan bij nieuwbouw. De kosten zijn bij de bouw vaak wat
hoger (circa €30.000,-), maar deze kosten worden terugverdiend op de lagere
energiekosten. Daarnaast is op dit moment de rente laag, dus waarom zou je nu
die stap niet maken?

Dan komt vaak nog het tegenargument dat kopers tot
een maximum een hypotheek kunnen krijgen en door de duurdere V.O.N. prijs van een energie
neutrale woning deze niet kunnen financieren. Nu zijn er steeds meer mogelijkheden
voor een hogere hypotheek wanneer een woning energieneutraal is. Daarnaast mag
dat volgens mij nooit een argument zijn om er vanaf te zien. We vergroten
hiermee alleen maar de problemen naar de toekomst toe. De woning moet dan alsnog
energieneutraal gemaakt worden en een gasleiding aangelegd worden die in een
veel kortere tijd moet worden afgeschreven.

Een steuntje in de rug

Wethouder Rogier Tetteroo van ruimtelijke ordening zag
de motie als steun in de rug om in de gesprekken met ontwikkelaars aan te geven
dat we in Gouda als uitgangspunt energieneutraal willen bouwen. Daarbij moest
voor de wethouder en om een meerderheid in de gemeenteraad te krijgen wel
worden toegevoegd, dat uitgangspunt gelezen moest worden als maximale
inspanning, om zo eventueel ruimte te houden voor maatwerk. Uiteindelijk stemde
31 van 32 raadsleden in met de motie.

Tot slot

We zijn in ieder geval weer een stap de goede
richting op in Gouda! In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor de
verkiezingen in maart 2018 is veel aandacht voor duurzaamheid bij bouwen, ook
voor de bestaande woningvoorraad. Want daar is nog veel werk aan de winkel om
uiteindelijk een Gouda te hebben die in 2040 CO2 neutraal is! De ChristenUnie probeert
het verschil te maken!