Berichten


Gouda staat
al enige jaren voor een grote opgave om flink te moeten bezuinigen. Dat wordt
dit jaar nog eens versterkt door extra tegenvallers in de meicirculaire van het
rijk, waardoor het college in 2015 eenmalig ruim 2 mln extra moet bezuinigen en
in 2016 ook nog zo’n € 700.000,-.
Motie
Bij het
behandelen van de kadernota in de zomer gaf het college niet helder aan op
welke wijze die extra bezuinigingen in 2015 en 2016 zouden kunnen worden
ingevuld en daarom heeft de ChristenUnie toen een motie ingediend om ruim voor
de begrotingsbehandeling in november dit jaar met een voorstel te komen op
welke wijze die extra bezuinigingen konden worden gerealiseerd, waarbij
gevraagd is om meerdere keuze optie aan de raad voor te leggen. Deze motie is
toen raadsbreed gesteund.
Memo
Na het
reces is het college inderdaad met een memo gekomen, maar daarbij zijn geen
concrete keuze opties voorgelegd en besloot het college om voor 2015 vooral
(eenmalige) meevallers in het sociaal domein in te zetten. In totaal maar
liefst een bedrag van bijna € 900.000,-, waarvan € 566.000,- op het minima
beleid.
Voor de
ChristenUnie was deze oplossing voor 2015 niet wat wij voor ogen hebben. 
Gelden voor
het minima beleid moet voor minima beleid gereserveerd blijven. Verder lagen er
geen concrete keuze mogelijkheden met consequenties voor. 
Wel kregen
we een overzicht met allerlei mogelijke bezuinigingen, maar zonder goede
toelichting en uitwerking is het ondoenlijk om daar als raad zelfstandig keuzes
in te maken.
Nieuwe motie
We besloten
daarom de motie die we bij de voorjaarsnota hadden opgesteld wat aan te
scherpen en die nogmaals aan de raad voor te leggen. 
Ditmaal
besloten diverse fracties echter niet opnieuw aan te haken en vooral bij de
coalitie partijen had het er alle schijn van dat ze vooral de wethouder van financiën in bescherming wilden nemen.
Septembercirculaire
Onlangs is
de “septembercirculaire” van het rijk ontvangen en daaruit blijkt dat
het financiële plaatje voor Gouda toch wat positiever wordt. Daarom
hoeft er op armoedegelden minder te worden bezuinigd. Er wordt nu ingezet op
een vrijval van gelden van € 316.000,- i.p.v. € 566.000,- en zo blijft er €
250.000,- meer beschikbaar om de armoede te bestrijden in 2015. Als deze
gelden niet (geheel) nodig zijn wil het college die toevoegen aan de
reserve voor de 3 decentralisaties, zodat de middelen ook na 2015 beschikbaar
blijven voor het sociale domein.

Dit is een
positieve ontwikkeling en daarmee wordt onze motie voor een deel gelukkig
alsnog uitgevoerd.