Berichten

Op woensdag 9 december 2020 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het bouwplan op de locatie van de oude landbouwschool aan de Sportlaan 83 in Gouda. Op de locatie komen 59 appartementen en 24 onzelfstandige zorgappartementen. In deze blog meer over de participatie en het besluit van dit bouwplan. Meer informatie over het project zelf is te vinden op https://groenstaet.nl/

Groenstaet, gezien vanaf Sportlaan


Voorbereidingen lopen al jaren

De eerste plannen bij ons bekend dateren alweer uit 2018. Toen werd een fors bouwplan gepresenteerd met ik dacht tot 11 bouwlagen hoog en dichtbij de naastliggende woningen. Ik vond het ontwerp wel mooi, maar het bouwplan was veel te massaal en niet goed ingepast. Inmiddels is het bouwplan aangepast, waarbij het hoogste punt 8 bouwlagen kent. Dichtbij de woningen zijn na een groene inpassing parkeerplaatsen gemaakt en heeft de bebouwing vier bouwlagen. Een stuk minder fors dan het eerste plan en deze bouwhoogte sluit ook beter aan op de naastliggende woonbebouwing qua hoogte.


Achterzijde bebouwing

Participatie

Omwonenden vinden dit bouwplan nog veel te hoog en hebben veel op te merken over hoe zij betrokken zijn bij de plannen. Ze gaven aan dat geïnteresseerden in de woningen tegelijkertijd werden uitgenodigd met omwonenden die bezwaren hadden tegen de plannen en waardoor het lastiger werd die bezwaren te bespreken met de ontwikkelaar. Welke rol de gemeente gedurende het proces speelde is niet geheel duidelijk. Een punt van aandacht voor de invoering van de Omgevingswet. Het proces voor totstandkoming van een nieuwbouwproject moet transparanter en de bewoners moeten goed in positie worden gebracht. Desondanks vind de ChristenUnie het aangepast plan passend en voldoende ingepast in zijn omgeving.


Amendement; niet parkeren in groen

De ChristenUnie heeft wel een amendement ingediend voor de omwonenden. Dit is een wijziging op het besluit dat voorligt. In de groenbestemming, die nu juist zorgt dat er een groenbuffer rondom het plan ontstaat, is ook mogelijk om parkeerplaatsen aan te leggen. Dit is ongewenst, omdat omwonenden dan alsnog last hebben van het kijken op auto’s en lichtinstallatie door koplampen. Daarnaast zorgt het amendement ervoor dat ook de groennorm van 15% oppervlakte voor nieuwbouw gehaald kan worden. Het amendement is unaniem aangenomen door de gemeenteraad en hierdoor is dit plan dus op dit punt aangepast. 


Toelichting amendement in gemeenteraad

Ontwerp van de woningen

Als ChristenUnie hebben we ook vragen gesteld over het ontwerp van het plan. In het plan is veel groen opgenomen, zoals een groene dak met (moes)tuinen, maar ook bomen op diverse balkons. Die bomen moeten goed juridisch geregeld worden, anders is de kans groot dat er helemaal geen boom komt en het ontwerp meer iets heeft van ‘greenwashing’. Uit de antwoorden van de gemeente bleek dat dit al goed juridisch geregeld is met de eigenaar.


Tot slot

Er is nog werk aan de winkel om de participatie rondom bouwprojecten in Gouda te verbeteren. We moeten onder de Omgevingswet voor participatie als gemeenteraad vooraf kaders meegeven. We hopen dat we hier nog in 2021 ons voor in kunnen zetten, zodat we komen tot nieuwbouwplannen met een transparant proces voor omwonenden. Er zullen trouwens wel altijd tegenstanders blijven, zeker als er hoger gebouwd wordt. De ChristenUnie heeft ondanks dat participatie in Gouda structureel beter moet, ingestemd met het bouwplan voor Groenstaet. 

Op de voormalige van Loon locatie aan de Ridder van Catsweg in Gouda, is het de bedoeling om 196 appartementen te bouwen in drie woontorens. Hierbij wordt ook het nieuwe parkeerbeleid toegepast. Inmiddels is door bewoners uit de buurt gereageerd. Ze geven aan dat ze tegen dit bouwproject zijn vanwege de hoogte, geluidsoverlast het parkeren en het drukke verkeer. Ook is een website gelanceerd: www.geenflatsvanloon.nl In deze blog informatie over waarom dit plan nu voorligt en de inzet van de ChristenUnie. Ik ben ook benieuwd naar uw reactie en zeker ook benieuwd naar hoe de participatie is verlopen. 
drie woontorens van Loon locatie
Betrokkenheid van gemeenteraad bij grote projecten
Door een aangenomen motie van de ChristenUnie is het college gevraagd de gemeenteraad mee te nemen bij grote ontwikkelingen, waaronder ook de van Loon locatie. Hierin moest ook een onderbouwing worden gegeven van de toe te passen nieuwe parkeernorm, wat uiteindelijk leidt tot minder parkeerplaatsen bij nieuwbouw. (meer informatie over het nieuwe parkeerbeleid vind u hier: Blog parkeerbeleid). De raadsbijeenkomst over de van Loon locatie heeft gezien Corona digitaal plaats gevonden op 15 april 2020. De presentaties en de vragen die door raadsleden zijn gesteld zijn hier terug te vinden:  https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Gouda/61134980-2b98-4b02-bca7-d8c5f039f71b
We hebben als ChristenUnie vragen gesteld over de bouwhoogte, parkeernormen en de communicatie over dit bouwplan met omwonenden. 
Appartementen zijn hard nodig
We hebben een aardige uitdaging als stad. We willen allemaal graag wonen, zeker ook starters op de woningmarkt, maar ook senioren in een gelijkvloers appartement. In het plan zitten mede vanwege dit feit 43 woningen in de sociale huursector (50m2), 82 woningen in de vrije sector koop en 71 woningen in de middenhuur (tussen de 63 en 100m2). Door veel te bouwen is het te betalen om de broodnodige sociale huurwoningen en middenhuur woningen toe te voegen in Gouda. Bouw je minder op een plek, heb je ook geen geld om voor deze doelgroep te bouwen. Vele jongeren wachten al tijden op een eigen plekje in onze mooie stad. Senioren die doorstromen, kunnen ook een eengezinswoning achterlaten en zorgen dat jonge gezinnen weer een woning kunnen vinden. Dit zijn voordelen van het bouwplan dat nu voorligt. 
Bouwhoogte
De bouwhoogte is inderdaad hoog. Nu sluit de bouwhoogte wel aan op hoogte van de Leckenborgh aan de overzijde van de Ridder van Catsweg en sluit ook aan op de opgenomen hoogtes in de hoogbouwnota. De torens zijn zo gesitueerd dat ze zo ver als mogelijk van de woningen aan de Catsveld staan, de toren nabij de woningen aan de Haastenburg is bewust het laagst. Ook is een schaduwstudie gemaakt en is deze schaduwstudie gebruikt bij de situering van de nieuwe woontorens. De schaduwstudie is te vinden op YouTube: https://youtu.be/cZZc4HRIWwU Op antwoorden van vragen van de ChristenUnie over de schaduwwerking van de woontorens op de woningen aan de Haastenburg en Catsveld is door de gemeente geantwoord dat het bouwblok A in zuidelijke richting opgeschoven is, zodat deze minder frontaal voor het object Haastenburg staat.
bouwblok A

Parkeren
Nieuw is ook het toepassen van een veel lagere parkeernorm op basis van het nieuwe vastgestelde parkeerbeleid in Gouda. De bedoeling is door andere mobiliteit actief aan te bieden, dat nieuwe bewoners een andere keuze maken in vervoer en er dus minder parkeerplaatsen nodig zijn. Zo worden voor de bewoners 13 elektrische deelauto’s en 3 electrische deelbakfietsen tegen een vergoeding beschikbaar gesteld en actief aangeboden. Daarnaast komt een ruime inpandige stalling voor allerlei soorten fietsen met in totaal 890 fietsparkeerplekken. Bovendien komt er een app die alle mobiliteitservices, waaronder ook openbaar vervoer bevat en direct beschikbaar is bij oplevering van de woningen. De mobiliteitsmix wordt in afstemming met de toekomstige bewoners samengesteld en kan tussentijds worden bijgesteld, zowel in de samenstelling van het type voertuigen als het aantal voertuigen. Op deze wijze is het aanbod altijd afgestemd op behoeften van bewoners. 
Normaal gesproken moet het bouwplan 314 parkeerplaatsen realiseren (1,6 incl. Bezoekers). Door het dubbelgebruik van parkeerplaatsen te onderzoeken, het bouwplan te richten op een doelgroep van een en tweepersoonshuishoudens , het inzetten van deelauto en MAAS (mobility as a service) hoeven maar 211 parkeerplaatsen gerealiseerd te worden. Uiteindelijk zorgt de ontwikkelaar voor 235 parkeerplaatsen. Dit is nog steeds ruim 1 parkeerplaats per woning voor kleine huishoudens. 
Verkeer
Een aantal bewoners stellen dat het verkeer ook een probleem wordt. Het is inderdaad al een drukke weg, de Ridder van Catsweg. Nu denk ik dat het voor de verkeersveiligheid goed is dat de op en afrit naar het tankstation verdwijnt. Als raadslid heb ik wel al meermaals de vraag gekregen of de oversteek voor fietsers en wandelaars vanaf de Blommensteinsingel niet kan worden verbeterd. In de spits moet je vaak lang wachten voordat je kan oversteken en het wordt als onveilig ervaren. Ik denk dat het bouwplan wellicht een kans biedt om dit probleem gelijk op te gaan pakken. Wat vind u? En heeft u hiervoor nog suggesties? En is de nieuwe ontsluiting op de weg niet een verbetering ten opzichte van de huidige situatie met een tankstation? 
Communicatie met omwonenden
De ChristenUnie had in april 2020 ook vragen gesteld over de participatie. In antwoorden hierop liet de gemeente het volgende weten:
Op 18 juli 2019 is een informatiebijeenkomst voor de buurt gehouden. In overleg met de gemeente zijn circa 700 adressen aangeschreven. Daarnaast is een een separate informatiebijeenkomst gehouden voor de VVE van de woningen aan het 
Haastenburg tegenover de locatie. In de gemeenteraad werd verteld dat op basis van deze bijeenkomsten is het ontwerp voor zover mogelijk aangepast. In de anterieure overeenkomst met ontwikkelaar is daarnaast opgenomen dat ten behoeve van het draagvlak de Ontwikkelaar de wijk tijdens de uitwerking van het ontwerp voor het Project, de planologische procedures en de realisatie van het Project zal blijven voorzien van informatie over (de voortgang van) het Project.
Ondanks het vragen voor aandacht voor goede communicatie dit voorjaar is gezien de krantenkop in de Goudse Post van 16 september 2020 het de vraag of de ontwikkelaar de laatste maanden de omwonenden goed heeft geïnformeerd. Ik ben in ieder geval benieuwd naar hoe omwonenden dit hebben ervaren en krijg zelf af en toe ook al reacties. Wilt u als u dat nog niet heeft gedaan dit laten weten? Evenals suggesties hoe het plan wel op draagvlak zou kunnen rekenen? Laat dan een bericht achter onder deze blog of stuur een mail aan christiaan.quik@gouda.nl
Tot slot
Het lastige als een bouwplan als deze voorligt met vele ambities die de ChristenUnie omarmd, hoe ga je dan om met de omwonenden die dit niet zien zitten. In de gemeenteraad moet je als gemeenteraadslid een bouwplan beoordelen op het algemene belang voor de stad Gouda, maar natuurlijk tevens ook letten op draagvlakIn de fractie zullen we het nog goed moeten bespreken mede naar aanleiding van de reacties die op het plan binnenkomen. Ik ben benieuwd naar uw mening!
De ChristenUnie is blij dat het college met ‘nieuwe
energie’ voortvarend schoolzones aanlegt. Schoolzones zijn bedoeld om de
verkeersveiligheid te verbeteren rondom scholen door aanpassingen aan de straat
en het straatbeeld. in september 2017 nam de gemeenteraad nog een motie aan  die ik namens de ChristenUnie indiende. Niet
alleen in Plaswijck worden schoolzones aangelegd, maar door de hele stad heen. Hopelijk
heeft dit positief effect op de verkeersveiligheid en neemt de kans op
ongelukken verder af. Vooral rondom het halen en brengen is het goed nadenken
over verkeersveiligheid van belang. 
Foto mobiliteitsvisie Gouda

Participatie

Wel vragen we ons af of het goed gaat met de
participatie rondom de aanleg. We hebben inmiddels vaker begrepen dat scholen
maar ook bewoners niet op de hoogte zijn van de aanleg van schoolzones. Dit is
vreemd, omdat scholen zelf waarschijnlijk het beste weten welke maatregelen
effectief kunnen zijn voor de veiligheid. Daarnaast is het ook fijn als
omwonenden weten wat er gebeurt. Onlangs werd er bijvoorbeeld een kleurig paaltje van een
schoolzone voor een op te knappen monument neergezet, zonder dat hierover
gesproken was.

Dit is niet de bedoeling van de aanleg van
schoolzones. Niet alleen schoolzones aanleggen is van belang, maar juist ook
dat op school aandacht is voor verkeersveiligheid in gesprek met de leerlingen.
Participatie zorgt voor het slagen van de toename van de verkeersveiligheid en
is een belangrijk onderdeel. 

Artikel 38 vragen

Daarom heb ik namens de fractie van de ChristenUnie
vragen gesteld aan het college.

 1. In
  hoeverre is het college het met de ChristenUnie eens dat bij het aanleggen van
  schoolzones goed overleg noodzakelijk is met scholen en omwonenden? 
 2. Op
  welke manier zijn de scholen en omwonenden betrokken bij de aanleg van de
  gerealiseerde schoolzones om ze optimaal in te richten en te zorgen voor
  minimale overlast van bijvoorbeeld de plaatsing van kleurige paaltjes voor
  panden van bewoners? 
    
   
 3. Op
  welke manier borgt het college dat voor toekomstig aan te leggen schoolzones in
  een goede participatie met de omgeving wordt voorzien?
 4. In hoeverre staat het college open voor
  eventuele aanpassingen van de schoolzones, daar waar omwonenden of scholen niet
  of te weinig betrokken zijn in de participatie?
 5. In hoeverre is er rekening gehouden met een
  evaluatie van de gerealiseerde schoolzones en het eventueel doorvoer van
  verbeteringen op basis van gebruikservaringen bij bestaande en nog aan te
  leggen schoolzones?
 6. In een aangenomen motie van de ChristenUnie
  van september 2017 is het college gevraagd om in het 2e of 3e kwartaal 2018 een
  overzicht te geven van de tot dan toe gerealiseerde schoolzones en een plan te
  presenteren voor realisatie van schoolzones bij de overige scholen in Gouda,
  inclusief kostenraming en dekkingsvoorstel. Wanneer kunnen we deze informatie
  ontvangen?


Het duurt enkele weken voordat ik antwoord ontvang
op deze vragen. Ik hoop op het voortvarend doorpakken van de aanleg van
schoolzones, maar wel met voldoende inspraak en communicatie met scholen en
omwonenden!


Op woensdag 29 november 2017 was het dan zover. De
eerste Groenprijzen in Gouda werden uitgereikt. In deze blog meer over de
uitreiking, de verhalen erachter en sfeerimpressies.
foto; Theo Lucas, da Costakade

Terugblik

Maar we beginnen in deze blog met de aanleiding. Op
29 april 2015 was een motie van de ChristenUnie hierover in de gemeenteraad aangenomen.
Deze motie riep op om een jaarlijkse groenprijs te initiëren voor het beste burgerinitiatief
groenonderhoud. Tevens was het doel het project ‘Groen moet je doen’ een impuls
te geven door de publiciteit te vergroten.

Doel van het invoeren van een groenprijs was om de
mensen die zich vrijwillig inzetten voor een mooier en groener Gouda in het
zonnetje te zetten. En wat tijdens de prijsuitreiking bleek is dat zeker niet
het enige wat dit project oplevert. Op alle drie de locaties waar een
groenprijs is uitgedeeld bleek het met elkaar samenwerken nog belangrijker te
zijn. Bij één groep waren de borrels van de betrokken inwoners zelfs
intensiever dan het stukje onderhoud van het groen! Tevens spreken mensen
elkaar in de wijk aan als er iets is met het betreffende groenproject, bijvoorbeeld vernielingen. Of bij het buurtmoestuintje zetten ze een mandje buiten de moestuin met wat groente of fruit voor de toevallige voorbijganger. Een stukje samen leven dus wat we soms met elkaar een beetje missen…..
 

Meerijden

Omdat ik de initiatiefnemer was als raadslid voor
de groenprijs mocht ik afgelopen woensdag mee met het uitreiken van de
groenprijs. Twee ambtenaren van de gemeente Gouda hadden hun uiterste best
gedaan om alles goed te organiseren. Bloemen, geschenken en waarde cheques voor
de initiatieven. Om alles mee te kunnen krijgen reden we met een busje weg. Ik
zat letterlijk tussen alle prijzen en wethouder Jan-Willem van Gelder
ingeklemd. Een ervaring die je
niet snel vergeet;)
En zo gingen we op pad naar de prijswinnaars.

De prijzen

Er waren
drie categorieën waarin je een prijs kon winnen:

 1. De mooiste moestuin
 2. De mooiste groenplek
 3. De mooiste bloemenbakken/
  boomspiegels

De prijzen zijn gewonnen door…………
de Buurtmoestuin Plaswijck bij de Elisabethhoeve, het project Vlindervreugd op
de locatie da Costakade/ Palmstraat en de bloembakken bij het sluisje aan het
Reeuwijkse Verlaat.

Het was erg leuk om deze prijzen
uit te reiken. Oprecht vrolijke en blije mensen die de prijzen met trots in
ontvangst namen. Al met al een zeer geslaagd initiatief dat een jaarlijks
vervolg zal gaan krijgen! 

Tot slot
Ik weet nog dat ik in de gemeenteraad van o.a. het
VVD veel kritiek kreeg op deze prijs. Ik weet nu in ieder geval dat de prijs
van grote waarde is voor de inwoners die zich inzetten voor een mooier en groener
Gouda. Het gaat bij dit soort initiatieven niet om geld maar om een stukje
waardering en aandacht voor de inzet die ze jaar in jaar uit voor ons allemaal
doen! En wilt u ook bij u in de buurt meedoen aan een stukje groener Gouda. Lees hier dan over op de website van de gemeente: GROEN MOET JE DOEN!

Foto’s

Hieronder nog een paar foto’s die
ik onderweg gemaakt heb…..